2015. Október 29., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A helyi építészeti értékek védelméről szóló 7/2008. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - Tájékoztató a KRAFT projekt állásáról.
3. - Az önkormányzat által alapított alapítványok további sorsa.
4. - Középtávú együttműködési megállapodás a Szabóhegyért Közösen Egyesülettel.
5. - A Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, a család- és gyermekjóléti központ létrehozása.
6. - A Kőszegi Közös Önkormányzati hivatal működési rendjéről szóló szabályzat módosítása.
7. - A 2016. évi ellenőrzési terv jóváhagyása.
8. - A Kőszegi Városüzemeltető Kft. támogatási kérelme.
9. - A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata.
10. - A „Lóránt Gyula Emléknap” hivatalos önkormányzati emléknappá nyilvánítása.
11. - Tájékoztató a vagyonhasznosítás időarányos teljesítéséről.
12. - A 88/2014. (V. 29.) képviselő-testületi határozat visszavonása.
13. - A nyári szociális gyermekétkezetési pályázat elszámolása.
14.a - Vagyonügyek: Kiss Zoltán Miksa ingatlancsere kérelme.
14.b - Vagyonügyek: A Gyöngyös u. 19. fsz. 2. alatti lakás további hasznosítása.
15. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
16. - Egy mappában a 2015. október 29-i képviselő-testületi ülés anyagai.
17. - Rendkívüli előterjesztés: A Balog iskola lábazati falszigetési munkáinak elvégzése
18. - Rendkívüli előterjesztés: az Ostromnapokon résztvevő szervezetek támogatása.
5. napirendi pont:
A Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, a család- és gyermekjóléti központ létrehozása.

Tisztelt Képviselő-testület!


Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. törvény alapján 2016. január 1-jétől a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás rendszere jelentősen átalakul. A törvénymódosítás alapján 2016. január 1-jétől a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás kizárólag egy szolgáltató keretében (család és gyermekjóléti szolgálat elnevezéssel) működtethető, továbbá bevezeti a család – és gyermekjóléti központ fogalmát, amelyet a járásszékhely település lakosságszámtól függetlenül köteles működtetni, ellátási területe pedig a járás lakosságára terjed ki.
A család- és gyermekjóléti szolgálatot az önálló polgármesteri hivatallal rendelkező települések mellett a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti települési önkormányzat lakosságszámtól függetlenül köteles biztosítani, amely önálló intézményként vagy egészségügyi, nevelési-oktatási intézmény szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységeként vagy jogszabályban meghatározott képesítési előírásoknak megfelelő személy foglalkoztatásával történik.
A család- és gyermekjóléti központot önálló intézményként vagy szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként kell létrehozni és működtetni.
Továbbra is lehetséges azonban a más települési önkormányzattal kötött ellátási szerződés vagy társulás útján történő feladatellátás, viszont figyelemmel kell lenni a szolgálat vonatkozásában arra, hogy társulási formában történő feladatellátás esetében nem lehet a közös hivatalok egységét megbontani.

Az önkormányzatok a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 174. § (5) bekezdése, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 136 § (9) bekezdése értelmében:
• 2015. október 31-ig kötelesek felülvizsgálni a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módját, szervezeti kereteit, az e feladatokra kötött ellátási szerződéseket,
• 2015. november 30-ig dönteni kell a feladatellátás új rendelkezéseknek megfelelő biztosítási módjáról és ezen időpontig kérelmezniük kell a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítását.

A gyermekjóléti központ, a család- és gyermekjóléti szolgálat általános szolgáltatási feladatain túl ellátja majd a hatósági intézkedéshez kapcsolódó, gyermekek védelmére irányuló tevékenységet, valamint a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő speciális szolgáltatásokat is biztosít, mint kapcsolattartási ügyelet, utcai, kórházi szociális munka, mediáció, készenléti szolgálat stb.

A 2016. évi központi költségvetésről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: ktgv. tv.) 2. számú melléklete tartalmazza a család- és gyermekjóléti szolgálat és a család- és gyermekjóléti központ finanszírozási szabályait, amely jelentősen alacsonyabb összegű a korábbi évekhez képest, valamint nem biztosít kiegészítő támogatást sem, és kizárólag csak személyi és dologi jellegű kiadások fedezésére szolgál. A törvényben meghatározásra került a feladatok ellátásához az a számított létszám, ahány főre 2016. évben a támogatást biztosítják.
A szakmai létszámot (amely nem azonos a számított létszámmal) végrehajtási rendelet fogja szabályozni, amely azonban még nem jelent meg.

A ktgv. tv. számított létszámai az alábbiak szerint alakulnak a társulás településein:


Család- és gyermekjóléti szolgálat
• Kőszegi Közös Önkormányzati hivatal: 1, 5 fő
• Lukácsházi Közös Önkormányzati hivatal: 1 fő
• Horvátzsidányi Közös Önkormányzati hivatal: 1 fő

Család- és gyermekjóléti központ
• 3 fő
A számított létszámok - így a finanszírozás is- bármely feladat ellátási mód esetén ugyanazok, valamint fontos, hogy csak betöltött létszám esetén jár a támogatás.

A fentieket összefoglalva javaslom a család- és gyermekjóléti szolgálat tevékenységet továbbra is a Társulás fenntartásában álló Szociális Gondozási Központ keretein belül ellátni.
A család- és gyermekjóléti központ létrehozását a Szociális Gondozási Központ szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként javaslom létrehozni, mert az eddig rendelkezésre álló szakmai és költségvetési információk alapján ez tűnik a legcélszerűbbnek. Ennek megfelelően elkészítettük a Szociális Gondozási Központ alapító okiratát, mely az időközben bekövetkező jogszabályi változásokból eredő módosításokat is már magában foglalja. A hatályos jogszabály úgy rendelkezik, hogy az intézmény nevének egyedi jelleggel is rendelkeznie kell, ezért javasoljuk a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a Szociális Gondozási Központ nevét Kőszegi Szociális Gondozási Központra változtassa.

Létszám tekintetében javaslom a ktgv. tv. szerint finanszírozott létszám biztosítását, szintén azért, mert egyenlőre nem látjuk világosan hogyan tudnak elkülönülni a szolgálat és a központ feladatai, pontosan milyen és mennyi igény lesz a speciális szolgáltatásokra, amelyek egy része egyébként speciális végzettségű szakembereket is igényel majd.( pszichológus, jogász, terapeuta, mediátor stb.)

Viszont az látható, hogy a számított létszámok 3 000 000 Ft/fő/év támogatása egyes dolgozók esetén épp hogy a személyi jellegű kiadásokat fedezi, ezért valószínűleg szükséges lesz ezen feladatokhoz az önkormányzatoknak is hozzájárulniuk. Erre eddig a jobb finanszírozás és kiegészítő támogatás miatt nem volt szükség.

A központ esetében pedig a dologi kiadások egy része mindenképpen többletként jelentkezik az eddigiekhez képest, hiszen tevékenységét nem a térség, hanem az egész járás területén kell majd ellátnia. Ez a járásszékhely település kötelezettsége.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjék.


Kőszeg, 2015. október 9.


A polgármester nevében:


Dr. Zalán Gábor s. k.
jegyző

I. Határozati javaslat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény174. § (5) bekezdése és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 136. § (9) bekezdése alapján felülvizsgálta a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatás feladatok ellátásának módját, szervezeti kereteit, és az e feladatok biztosítására kötött ellátási szerződést.
A képviselő-testület megállapítja, hogy a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatai - egy szolgáltató keretében - a Kőszeg Város és Térsége Társulási Tanácsa által fenntartott Szociális Gondozási Központ útján biztosított.
.
Felelős: Huber László polgármester és dr. Zalán Gábor jegyző.
Határidő: 2015. november 30.

II. Határozati javaslat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a család- és gyermekjóléti központot a Szociális Gondozási Központ szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységeként hozza létre, azzal, hogy a központ hatáskörébe tartozó feladatok ellátása a Kőszegi Járás illetékességi területére terjed ki.

Felelős: Huber László polgármester és dr. Zalán Gábor jegyző.
Határidő: 2015. november 30.


III. Határozati javaslat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának 6490-1/2015. számú Módosító Okiratát, valamint a 6490-2/2015. számú egységes szerkezetben lévő Alapító Okiratát jóváhagyja.

Felelős: Huber László polgármester és dr. Zalán Gábor jegyző.
Határidő: 2015. november 30.


IV. Határozati javaslat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Társulási Tanácsot, hogy gondoskodjon a család-és gyermekjóléti központnak 2016. január 01-jétől a hatályos jogszabályok szerinti integrált szervezeti formában történő kialakításáról, és kérelmezze a szolgáltatói nyilvántartásban bejegyzett adatok módosítását, valamint kezdeményezze a társulási megállapodás – fenti döntésekkel összefüggő – módosítását a tagönkormányzatoknál.

Felelős: Huber László polgármester és dr. Zalán Gábor jegyző.
Határidő: 2015. november 30.

(A módosító okiratot valamint az alapító okiratot lsd. a letölthető formátumban.)
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.