2015. Október 29., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A helyi építészeti értékek védelméről szóló 7/2008. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - Tájékoztató a KRAFT projekt állásáról.
3. - Az önkormányzat által alapított alapítványok további sorsa.
4. - Középtávú együttműködési megállapodás a Szabóhegyért Közösen Egyesülettel.
5. - A Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, a család- és gyermekjóléti központ létrehozása.
6. - A Kőszegi Közös Önkormányzati hivatal működési rendjéről szóló szabályzat módosítása.
7. - A 2016. évi ellenőrzési terv jóváhagyása.
8. - A Kőszegi Városüzemeltető Kft. támogatási kérelme.
9. - A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata.
10. - A „Lóránt Gyula Emléknap” hivatalos önkormányzati emléknappá nyilvánítása.
11. - Tájékoztató a vagyonhasznosítás időarányos teljesítéséről.
12. - A 88/2014. (V. 29.) képviselő-testületi határozat visszavonása.
13. - A nyári szociális gyermekétkezetési pályázat elszámolása.
14.a - Vagyonügyek: Kiss Zoltán Miksa ingatlancsere kérelme.
14.b - Vagyonügyek: A Gyöngyös u. 19. fsz. 2. alatti lakás további hasznosítása.
15. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
16. - Egy mappában a 2015. október 29-i képviselő-testületi ülés anyagai.
17. - Rendkívüli előterjesztés: A Balog iskola lábazati falszigetési munkáinak elvégzése
18. - Rendkívüli előterjesztés: az Ostromnapokon résztvevő szervezetek támogatása.
14.a napirendi pont:
Vagyonügyek: Kiss Zoltán Miksa ingatlancsere kérelme.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kiss Zoltán Miksa 9730 Kőszeg, Rákóczi F. u. 1. szám alatti lakos cserekérelemmel fordult az önkormányzathoz.

A kérelmező még 1999. október 9-én vásárolta meg magántulajdonosoktól a Mohás utca és a Pogányokhoz vezető út sarkán lévő Kőszeg, 309 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű, 844 m2 nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlant.
A 2000. évi rendezési tervmódosítás során a Mohás út jövőbeni szélesítése érdekében útlejegyzési kötelezettség került a tárgyi ingatlanra, amely során az ingatlan több mint fele elveszik. Ez az útlejegyzési kötelezettség a jelenleg hatályos rendezési tervben is szerepel.
A kérelmező többször próbált már az önkormányzattal egyezségre jutni ingatlancsere formájában, azonban ez a mai napig nem jött létre.

Kiss Zoltán mostani kérelme alapján szeretné a 309 hrsz-ú területet szintén a tulajdonában lévő Kőszeg, 3150/1 hrsz-ú egykori bölcsőde melletti 3114/2 hrsz-ú közpark rendezési tervben jelölt részére elcserélni, amely előzetes mérésünk alapján 140 m2 nagyságú részt érint.

Mindkét területre értékbecslési szakvéleményt készíttettünk. A 309 hrsz ingatlan 616.120,-Ft forgalmi értéken, míg a 3114/2 hrsz-ú ingatlan 5.000,-Ft/m2 áron került megállapításra, amely általunk számolt területnagyság mellett ca. 700.000,-Ft összeget jelent.
A kérelem pozitív elbírálása esetén szükség van a vagyonrendelet módosítására tekintettel arra, hogy a cserealapot képező ingatlan közpark része, azaz a forgalomképtelen törzsvagyonba tartozik.
Tájékoztatásként ismertetjük, hogy a csere létrejötte esetén mintegy három darab nagyméretű fa a fent említett körülbelüli 140 m2-es területen belül, annak határán helyezkedik el.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és a tájékoztatót elfogadni szíveskedjen.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta, és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Kőszeg, 2015. október 22.

A polgármester nevében:

Rimányi Krisztina s.k.
városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul Kiss Zoltán Miksa 9730 Kőszeg, Rákóczi F. u. 1. sz. alatti lakos tulajdonát képező Kőszeg, 309 hrsz-ú, 844 m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan és Kőszeg Város Önkormányzata tulajdonát képező Kőszeg, 3114/2 hrsz-ú közpark megnevezésű ingatlanrész hatályos rendezési tervben jelölt Kőszeg, 3150/1 hrsz-ú ingatlannal szomszédos területrész cseréjéhez az alábbiak szerint:

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a vagyonrendelet módosítását oly módon, hogy a 3114/2 hrsz-ú közpark mellékelt térképen jelölt mintegy 140 m2 nagyságú része a forgalomképtelen vagyoni körből kerüljön átemelésre a forgalomképes vagyoni körbe.

2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pont teljesülése után elrendeli a Kőszeg, 309 hrsz-ú és a telekalakítási eljárás során kialakult kb. 140 m2 nagyságú területrész cseréjét azzal, hogy az értékkülönbözet megfizetése Kiss Zoltán Miksát terheli.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csereszerződés aláírására.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: értelemszerű

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.