2015. Október 29., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A helyi építészeti értékek védelméről szóló 7/2008. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - Tájékoztató a KRAFT projekt állásáról.
3. - Az önkormányzat által alapított alapítványok további sorsa.
4. - Középtávú együttműködési megállapodás a Szabóhegyért Közösen Egyesülettel.
5. - A Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, a család- és gyermekjóléti központ létrehozása.
6. - A Kőszegi Közös Önkormányzati hivatal működési rendjéről szóló szabályzat módosítása.
7. - A 2016. évi ellenőrzési terv jóváhagyása.
8. - A Kőszegi Városüzemeltető Kft. támogatási kérelme.
9. - A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata.
10. - A „Lóránt Gyula Emléknap” hivatalos önkormányzati emléknappá nyilvánítása.
11. - Tájékoztató a vagyonhasznosítás időarányos teljesítéséről.
12. - A 88/2014. (V. 29.) képviselő-testületi határozat visszavonása.
13. - A nyári szociális gyermekétkezetési pályázat elszámolása.
14.a - Vagyonügyek: Kiss Zoltán Miksa ingatlancsere kérelme.
14.b - Vagyonügyek: A Gyöngyös u. 19. fsz. 2. alatti lakás további hasznosítása.
15. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
16. - Egy mappában a 2015. október 29-i képviselő-testületi ülés anyagai.
17. - Rendkívüli előterjesztés: A Balog iskola lábazati falszigetési munkáinak elvégzése
18. - Rendkívüli előterjesztés: az Ostromnapokon résztvevő szervezetek támogatása.
4. napirendi pont:
Középtávú együttműködési megállapodás a Szabóhegyért Közösen Egyesülettel.

Tisztelt Képviselő-testület!

Megkereste Önkormányzatunkat Kóthy Zsuzsanna Kőszeg, Tölgyes u. 39. alatti lakos, aki a Szabóhegyi üdülőterület fejlesztése, működtetése, értékeinek megóvása végett megalapította a Szabóhegyért Közösen Egyesületet. Megkeresését az 1. számú mellékletként előterjesztésemhez csatolom. Az Egyesületet a Szombathelyi Törvényszék Pk.60.043/2014/2. számú végzésével (2. számú melléklet) 2014. november 28 –án nyilvántartásba vette. Elnökéül Kóthy Zsuzsanna alapítót választották meg.
Az egyesületi elnök javaslatot tett együttműködési megállapodás megkötésére, amelynek tervezetét is megküldte részünkre. A tervezetet részben a hosszú ideig működő, majd megszűnt Szabóhegyi Üdülőegyesülettel életben volt megállapodásra, részben pedig saját javaslataira építette. A tervezetet átdolgozva abban egy lényeges pontban tértem csak el, amely szerint az önkormányzat a Szabóhegyi ingatlantulajdonosok által befizetett adók 10%-ával támogatná évente az Egyesületet. Ez megegyezne a volt Szabóhegyi Üdülőegyesülettel folytatott gyakorlattal.
Az eltérő álláspont indoka az, hogy miután az Egyesület a középtávú együttműködési megállapodás alapján kiemelt társadalmi szervezetnek minősülne, így az éves költségvetési rendeletben megtervezett támogatásban nevesítetten részesülhet. Az így meghatározott támogatások nagysága az Önkormányzat anyagi lehetőségeitől függ, amelyek meghatározzák a többi civil szervezet támogatásának mértékét is. Nem indokolt eltérni ettől az elvtől főként annak tükrében, hogy a civil szervezetek támogatásának módjára az október 1-én életbe lépett Civil Szabályzat egységesen vonatkozik. Amennyiben a Képviselő-testület meghatározza a támogatás nagyságát, az Egyesülettel éves támogatási szerződést kötünk.
A javasolt és átdolgozott megállapodás-tervezet (3. számú melléklet) egyéb pontjai kölcsönösen elfogadhatóak, kérem az előterjesztés ennek megfelelő elbírálását.

Kőszeg, 2015. október 6.


Huber László polgármester nevében:

Dr. Tóth László s.k.
szervezési és humánpolitikai osztályvezető
HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Szabóhegyért Közösen Egyesülettel megkötendő középtávú együttműködési megállapodást a melléklet szerinti tartalommal és felhatalmazza Huber László polgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Huber László polgármester3. sz. mellékletKÖZÉPTÁVÚ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS


mely létrejött egyrészről KŐSZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.,
képviseli: Huber László polgármester), továbbiakban mint Önkormányzat,

másrészről a SZABÓHEGYÉRT KÖZÖSEN EGYESÜLET (9730 Kőszeg, Tölgyes út 39., képviseli: Kóthy Zsuzsanna elnök), továbbiakban mint Egyesület között, Kőszeg város Szabóhegyi üdülőterülete érdekében történő együttműködésről.

Az együttműködő felek megállapítják, hogy a Szombathelyi Törvényszék Pk.60.043/2014/2. szám alatt 2014. november 28-án kelt végzésével bejegyzésre került a Szabóhegyért Közösen Egyesület, amelynek a közgyűlés által megválasztott elnöke Kóthy Zsuzsanna. Az Egyesület alapszabályában lefektetett célok megvalósítása érdekében az Egyesület megkereste Kőszeg Város Önkormányzatát azzal, hogy a jelen együttműködési megállapodást megkössék. Az együttműködő felek az alábbiak szerint rögzítik vállalt kötelezettségeiket és jogaikat:

1.1. Az Egyesület által önként vállalt feladatok:

- az üdülőterület természeti, építészeti értékeinek védelme,
- a természet élő és élettelen világának, kultúrájának óvása és fenntartása,
- a helyi hagyományok ápolása, valamint a várossal való közös célok megvalósítása érdekében az Egyesület tagságát aktív közreműködésre, szerepvállalásra ösztönzi,
- a Szabóhegyért Közösen Egyesület tagjai közé tartozó ingatlantulajdonosokról nyilvántartást vezet, melyet rendszeresen frissít és törekszik az Egyesület aktív tagságának növelésére,
- a természeti környezet vonzóereje által a város idegenforgalmának növelése. E körben az Egyesület feladatának tekinti a hegyen található útbaigazító táblák, jelzések állapotának, az útra kidőlt vagy veszélyes fáknak a figyelemmel kisérését, az észlelt problémák orvoslását, illetve az eljárni jogosultak értesítését,
- összefoglalja és közvetíti az illetékesek felé a Szabóhegy infrastruktúrájának fejlesztése és karbantartása kapcsán felmerülő igényeket. Ebben különösen is törekszik a szennyvíz és a csapadékvíz elvezetésének megoldására. Feladatának tekinti az utak minőségének, állapotának megfigyelését, veszélyes útszakaszok bejelentését,
- a Szabóhegyet érintően rendszeres kommunikáció az ingatlantulajdonosokkal, a helyi városvezetéssel és a hatóságokkal. A lakossági igények felmérése és közvetítése Kőszeg város Önkormányzata felé, a közúti közlekedés szabályozása érdekében történő kezdeményezés,
- a területtel kapcsolatos baleset - megelőzési és vagyonvédelmi tevékenység elősegítése érdekében az Önkormányzat mellett együttműködik a Kőszegi Polgárőr Egyesülettel, valamint a Kőszegi Rendőrkapitánysággal,
- évente egy alkalommal beszámolót készít a Képviselő-testület számára az Egyesület által a tárgyévben végzett munkáról.

1.2. Az Egyesület részéről az anyagi lehetőségei függvényében vállalt feladatok:

- az úthálózat és a telekhatárok közti területek gondozása,
- az elhanyagolt területek feltárása, azok tulajdonosainak felkérése a rendbetételre,
- a Szabóhegyi város-és üdülőrészt érintő önkormányzati intézkedésekről szóló tájékoztató anyagok terjesztése, hirdetmények készítése,
- hulladékgyűjtő akciók szervezése, valamint azokon való aktív részvétel,
- a nem egyesületi tagok figyelmének mindezekre való felhívása.


2. Az Önkormányzat részéről vállalt kötelezettségek:

- elismeri az Egyesület keretein belül végzett tevékenység hasznosságát és szükségességét, ennek megfelelően saját eszközeivel támogatja annak munkáját,
- az együttműködéssel kapcsolatos önkormányzati feladatok koordinálásával, az Egyesület elnökével való kapcsolattartással megbízza a polgármestert,
- a Civil Szabályzat rendelkezései alapján, költségvetési lehetőségeinek függvényében évente megállapított mértékben és külön megállapodás alapján az Önkormányzati Kiemelt Civil Alapból pénzbeni támogatásban részesítheti az Egyesületet,
- tájékoztatja az Egyesületet az Önkormányzatnak a Szabóhegyi üdülőterületre vonatkozó terveiről és elvárásairól,
- évente egy ízben napirendjére tűzi az Egyesület munkájáról és a Szabóhegyi üdülőterület helyzetéről szóló beszámolót,
- a Szabóhegyi üdülőterületet érintő döntések előkészítésébe bevonja az Egyesületet.

3. A fejlesztési célok elérése érdekében a felek közösen is figyelemmel kísérik a támogatási-pályázati lehetőségeket.

5. Az együttműködési megállapodást a felek határozatlan időre kötik azzal, hogy a szerződés módosítását, vagy felmondását bármelyik fél kezdeményezheti a másik félhez a kezdeményezést megelőzően legalább 30 nappal megküldött írásbeli nyilatkozatával.

A jelen megállapodást Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a ….............sz. határozatáv a Szabóhegyért Közösen Egyesület közgyűlése pedig a ……….sz. határozatával hagyta jóvá.


Kőszeg, 2015. …...............
Huber László Kóthy Zsuzsanna
polgármester elnök

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.