2020. Július 2., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Beszámoló Kőszeg Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
2. - Tájékoztató a Kőszegi Polgárőr Egyesület 2019. évi tevékenységéről.
3. - Beszámoló a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2019. évi tevékenységéről.
4. - Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása (IV. negyedév).
5. - Kőszeg Város Önkormányzata 2019. évi gazdálkodásának teljesítéséről szóló rendelet (zárszámadás) megalkotása.
6. - Kőszeg Város településkép védelméről szóló 27/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítása.
7. - A rendezési terv 10. sz. módosítására beérkezett kérelmek elbírálása.
8. - Beszámoló a Kőszeg és Vidéke lap munkájáról.
9. - Beszámoló a Jurisics-vár Művelődési Központ legutóbbi beszámolója óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
10. - Beszámoló a Chernel Kálmán Városi Könyvtár legutóbbi beszámolója óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
11. - Beszámoló a Kőszegi Városi Múzeum legutóbbi beszámolója óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
12. - A Kőszegi Szociális Gondozási Központ 2019. évi szakmai munkájáról szóló beszámoló.
13. - Beszámoló a 2019. évi temetőüzemeltetési tevékenységről, tájékoztatás a tevékenységgel összefüggő bevételekről és kiadásokról.
14. - A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata.
15. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal működési rendjéről szóló szabályzat, valamint a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása.
16. - Útfelújítási pályázat benyújtása.
17. - Állami ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba igénylése.
18.a - Vagyonügyek: Elővásárlási jogról szóló nyilatkozat a Kőszeg 6088/3. hrsz-ú ingatlan tekintetében.
18.b - Vagyonügyek: Elővásárlási jogról szóló nyilatkozat a Kőszeg Dózsa Gy. u. 1. 1234 hrsz-ú ingatlan tekintetében.
21. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
4. napirendi pont:
Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása (IV. negyedév).

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok alapján került sor az alábbiak szerint:

Indokolás

Módosító tételek:

I. Központi előirányzatok változásai:

A központi előirányzatok változásai az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét 38 049 041 Ft-tal növelik, ebből a működési célú támogatások 8 049 041 Ft-tal növekedtek.
A működési célú központi bevételek közül a bérkompenzáció biztosításához 2019.évre 655 654 Ft, a szociális ágazati pótlék biztosításához 6 059 559 Ft, kulturális pótlék biztosításához 1 764 921 Ft összegű támogatásban részesült az önkormányzat.
A központi támogatások az októberi állami támogatások felülvizsgálata miatt a gyermekétkeztetési támogatás 10 022 253 Ft-tal és a bölcsődei támogatás 411 300 Ft-tal csökkent, az Óvodaműködtetési feladat 415 540 Ft-tal és az idősotthoni ellátás 163 920 Ft-tal nőtt. Rendkívüli szociális támogatásra sikeresen pályáztunk, így arra 9 423 000 Ft támogatást kaptunk.
A felhalmozási célú központi bevételek a Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 30 000 000 Ft.
A központi előirányzatok változásának jogcímek szerinti összegeit a 2. melléklet tartalmazza.


II. Intézményi előirányzatok változása:


A Chernel Kálmán Városi Könyvtár kiadási és bevételi előirányzatai a bérkompenzáció és a kulturális pótlék támogatása és a működési bevételek növekedése miatt 2 594 200 Ft-tal növekedtek.

A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház kiadási és bevételi előirányzatai a bérkompenzáció, a kulturális pótlék támogatása és Projekt támogatások miatt 19 454 193 Ft-tal növekedtek.

A Kőszegi Városi Múzeum kiadási és bevételi előirányzatai a bérkompenzáció, a kulturális pótlék és a működési bevételek növekedése miatt 2 592 706 Ft-tal növekedtek.


A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalnál kiadási és bevételi előirányzatai szintén a bérkompenzáció, közfoglalkoztatás támogatása és a működési bevételek növekedése miatt emelkedett 1 424 165 Ft-tal.


A Kőszegi Szociális Gondozási Központ költségvetése a bérkompenzáció és a szociális ágazati pótlék átvezetés miatt 6 001 007 Ft-tal emelkedett.


A Központi Óvoda és Bölcsőde és tagintézményeinek költségvetése a bérkompenzáció, a bölcsődei pótlék átvezetése miatt 60 628 Ft-tal emelkedett, a 2018. évi normatíva ellenőrzése miatt 73 650 Ft-tal csökkent, így összeségében a kiadási és a bevételi előirányzat 13 022 Ft-tal csökkent.


Az Újvárosi Óvoda és tagintézményeinek költségvetése a bérkompenzáció és közfoglalkoztatás támogatásának átvezetése miatt 929 402 Ft-tal emelkedett, a 2018. évi normatíva ellenőrzése miatt 73 650 Ft-tal csökkent, így összeségében a kiadási és a bevételi előirányzat 855 752 Ft-tal emelkedett.


III. Kőszeg Város Önkormányzata előirányzat változásai az alábbiak:

A központi támogatások változásának nagy része, 8 480 134 Ft az önkormányzat által fenntartott intézményeknél került felhasználásra.


Projekt támogatások (TOP Újvárosi Óvoda 3. sz. támogatási előleg 11 218 136 Ft, Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 30 000 000 Ft, Gyógyító klíma Kőszegen (KEHOP) 20 000 000 Ft, Erasmus pályázat 3 881 902 Ft, NEAK támogatás 2 677 600 Ft) a Rendkívüli szociális támogatás pályázat támogatása 9 423 000 Ft, közfoglalkoztatás támogatása 258 282 Ft, a Vaihingeni támogatás 606 318 Ft-tal miatt a támogatás értékű bevételek emelkedtek, az állami támogatások októberi módosítása miatt 9 854 093 Ft-tal a támogatás értékű bevételek csökkentek. A felhalmozási bevételek 2 774 804 Ft-tal emelkedtek a Kőszegfalvi telkek eladásának tervezése miatt.
Az önkormányzat előirányzat változásai az előző módosításokat figyelembe véve 79 466 083 Ft-tal növelik a bevételi és a kiadási főösszeget.


Összességében az előirányzat változások (I-III. pontok) irányító szervi támogatások nettósítása után 104 587 610 Ft-tal növelik a bevételek és a kiadások összegét, a költségvetési hiány 1 335 573 307 Ft – amelynek fedezete a maradványból és a külső finanszírozási bevételből biztosított.


Fenti módosító tételek értelmében az önkormányzat költségvetésének fő számai ( Ft-ban):


3 257 571 913 Ft költségvetési bevétel
4 593 145 220 Ft költségvetési kiadás
1 335 573 307 Ft hiány
29 943 218 Ft finanszírozási kiadás
1 310 516 525 Ft belső finanszírozási
bevétel
55 000 000 Ft külső finanszírozási
bevétel

A 3. melléklet a fenti módosításokat intézményenkénti bontásban, kiemelt előirányzatonkénti részletezettséggel tartalmazza.

A 4. melléklet Kőszeg Város Önkormányzata fejlesztési bevételeinek, az 5. melléklet fejlesztési kiadásainak előirányzatait mutatja be.

Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.


Kőszeg, 2020. június 26.

A polgármester nevében:

Cserkutiné Stipsics Edina s.k.
pénzügyi és gazdálkodás osztályvezetőElőzetes hatásvizsgálat


Kőszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …./2020.(VII. ) önkormányzati rendelethez.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelettervezet esetében az alábbiak:

1. Társadalmi hatások
A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra.

2. Gazdasági hatás
A rendelettervezet gazdasági hatással bír, mivel a 2019. évi költségvetés eredeti előirányzatainak növekedését tartalmazza, mely további célok, esetleges problémák, vagy megoldásra váró feladatok forrását biztosítja.

3. Költségvetési hatás
A rendelettervezet az önkormányzat és a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésének a rendeletmódosítást követően hozott központi és önkormányzati döntések, valamint saját hatáskörű módosítások miatti korrekcióját tartalmazza.


4. Környezeti, egészségi következményei
A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs, a költségvetés módosításához szükséges adminisztratív állomány önkormányzatra összesítve rendelkezésre áll.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése értelmében a Képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítés határidejéig – 2019. december 31-ei hatállyal – módosítja a költségvetési rendeletét. A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi intézkedését vonja maga után.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2020. (VII…..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról


Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§

A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2019. évi költségvetését
3 257 571 913 Ft költségvetési bevétellel
4 593 145 220 Ft költségvetési kiadással
1 335 573 307 Ft hiánnyal
29 943 218 Ft finanszírozási kiadással
1 310 516 525 Ft belső finanszírozási bevétellel
55 000 000 Ft külső finanszírozási bevétellel

állapítja meg.”

2 . §

A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

Működési célú költségvetési bevételek:
 működési célú támogatások áht-n belülről 1 301 796 731 Ft
 közhatalmi bevételek 502 088 723 Ft
 működési bevételek 277 132 776 Ft
 működési célú átvett pénzeszköz 1 106 318 Ft
Működési célú költségvetési bevételek összesen: 2 082 124 548 Ft

Felhalmozási célú költségvetési bevételek:
 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 1 047 946 034 Ft
 Felhalmozási bevételek 113 207 222 Ft
 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 14 294 109 Ft
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: 1 175 447 365 Ft

Költségvetési bevételek összesen: 3 257 571 913 Ft


Működési célú költségvetési kiadások:
 a személyi jellegű kiadások 845 350 315 Ft
 a munkaadókat terhelő járulékok 177 884 491 Ft
 a dologi jellegű kiadások 1 380 178 563 Ft
 ellátottak pénzbeli juttatásai 34 098 000 Ft
 egyéb működési célú kiadások 136 155 319 Ft
Működési költségvetési kiadások összesen: 2 573 666 688 Ft

Felhalmozási célú kiadások:
 beruházások 1 876 995 300 Ft
 felújítások 124 029 532 Ft
 egyéb felhalmozási célú kiadások 18 453 700 Ft
Felhalmozási kiadások összesen: 2 019 478 532 Ft


Költségvetési kiadások összesen: 4 593 145 220 Ft

Költségvetési egyenleg (bevételek és kiadások különbözete)
 működési bevételek és kiadások egyenlege - 491 542 140 Ft
 felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege - 844 031 167 Ft

Költségvetési egyenleg: - 1 335 573 307 Ft

Belső finanszírozás bevételei
 működési célú 2018. évi maradvány 452 697 140 Ft
 fejlesztési célú 2018. évi maradvány 857 819 385 Ft

Külső finanszírozás bevételei
 működési célú hitelfelvétel 0 Ft
 fejlesztési célú hitelfelvétel 55 000 000 Ft

Finanszírozási bevételek összesen: 1 365 516 525 Ft


Külső finanszírozás kiadásai
 Államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolása 29 943 218 Ft

Finanszírozási kiadások összesen: - 29 943 218 Ft

Finanszírozási célú műveletek egyenlege
(bevételek és kiadások különbözete): 1 335 573 307 Ft

Az 1. melléklet az önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonkénti bontásban.
A 3. §-ban megállapított bevételek jogcímenkénti és intézményenkénti, valamint a kiadások intézményenkénti részletezését a 2. és a 3. melléklet, a felhalmozási bevételek célonkénti részletezését a 4. melléklet, a felhalmozási kiadások célonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
A 6. melléklet az önkormányzat - a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8.§ (1) bekezdése szerinti - adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, illetve a 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, a 7. melléklet az európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait tartalmazza. A 8. melléklet az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretét tartalmazza.”

3. §


(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép
(6) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 6.melléklet lép.


4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
(2) E rendelet rendelkezéseit 2019. december 31. napjától kell alkalmazni.


Básthy Béla s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző

(A csatolt mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)