2020. Július 2., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Beszámoló Kőszeg Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
2. - Tájékoztató a Kőszegi Polgárőr Egyesület 2019. évi tevékenységéről.
3. - Beszámoló a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2019. évi tevékenységéről.
4. - Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása (IV. negyedév).
5. - Kőszeg Város Önkormányzata 2019. évi gazdálkodásának teljesítéséről szóló rendelet (zárszámadás) megalkotása.
6. - Kőszeg Város településkép védelméről szóló 27/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítása.
7. - A rendezési terv 10. sz. módosítására beérkezett kérelmek elbírálása.
8. - Beszámoló a Kőszeg és Vidéke lap munkájáról.
9. - Beszámoló a Jurisics-vár Művelődési Központ legutóbbi beszámolója óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
10. - Beszámoló a Chernel Kálmán Városi Könyvtár legutóbbi beszámolója óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
11. - Beszámoló a Kőszegi Városi Múzeum legutóbbi beszámolója óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
12. - A Kőszegi Szociális Gondozási Központ 2019. évi szakmai munkájáról szóló beszámoló.
13. - Beszámoló a 2019. évi temetőüzemeltetési tevékenységről, tájékoztatás a tevékenységgel összefüggő bevételekről és kiadásokról.
14. - A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata.
15. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal működési rendjéről szóló szabályzat, valamint a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása.
16. - Útfelújítási pályázat benyújtása.
17. - Állami ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba igénylése.
18.a - Vagyonügyek: Elővásárlási jogról szóló nyilatkozat a Kőszeg 6088/3. hrsz-ú ingatlan tekintetében.
18.b - Vagyonügyek: Elővásárlási jogról szóló nyilatkozat a Kőszeg Dózsa Gy. u. 1. 1234 hrsz-ú ingatlan tekintetében.
21. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
11. napirendi pont:
Beszámoló a Kőszegi Városi Múzeum legutóbbi beszámolója óta eltelt időszakban végzett munkájáról.

Tisztelt Képviselő–testület!

A Kőszegi Városi Múzeum Kőszeg Város Képviselő–testülete 2020. évi munkaterve szerint elkészítette a legutóbbi intézményi beszámoló óta eltelt időszakról, 2019. április 01.-2020. március 31., szóló előterjesztést.
Kérem a Tisztelt Képviselő–testületet a Kőszegi Városi Múzeum vonatkozó időszakról szóló beszámolóját megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.


Révész József s.k.
igazgató
Kőszegi Városi Múzeum

(A teljes beszámolót lsd. a letölthető formátumban.)


HATÁROZATI JAVASLAT


A Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városi Múzeum vonatkozó időszakra szóló beszámolóját elfogadja.
A Kőszegi Városi Múzeum beszámolója
2019. április 01. – 2020. március 31.
közötti időszakról2020

BEVEZETŐ
A Kőszegi Városi Múzeum fenntartója Kőszeg Város Önkormányzata. Az intézmény önállóan működő, nem önállóan gazdálkodó, de a költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörű szerv, pénzügyi lebonyolító a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal.

1.) A Kőszegi Városi Múzeum alaptevékenységei
A Kőszegi Városi Múzeum alaptevékenységét az 1997. évi CXL. törvény alapján az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg, eszerint az intézmény:
a., gondozza a gyűjtőkörébe tartozó nyitott, illetve már lezárt gyűjteményeket, feladata azok gyarapítása, nyilvántartása, állományvédelme, megőrzése. A tevékenység fő felelősei az intézmény muzeológusai.
Állományvédelmi feladatai körében az intézmény gondoskodik a gyűjteményébe tartozó, illetve az intézmény területén található nyilvántartott műtárgyak és dokumentumok (ideértve a kölcsönzött, letétben lévő állományokat is) őrzéséről, állományvédelméről.
b., tudományosan feldolgozza és publikálja a gyűjtőkörébe tartozó gyűjteményeket. A gyűjtemények feldolgozását az intézmény munkatársai, illetve az intézmény vezetőjének megbízása alapján külső szakértők egyaránt végezhetik.
A tudományos feldolgozás része az eredmények publikálása, melynek jellege lehet tudományos vagy ismeretterjesztő, formája tanulmány, monográfia, katalógus, leporelló, nyomtatott vagy internetes megjelenéssel. A publikációnak számít az állandó és időszaki kiállítások forgatókönyvének elkészítése is. A Kőszegi Városi Múzeum tudományos, ismeretterjesztő közleményeinek felelős kiadója és főszerkesztője az intézmény vezetője. A kiadványok körébe a nyomtatott, audiovizuális, digitális és internetes megjelenés egyaránt beletartozik. Az intézmény szakkönyvtárat működtet. A kulturális javakhoz kapcsolódó kutatási tevékenység lehetőségét heti négy órás kutatószolgálattal biztosítja, melynek feltételeit a Kutatási Szabályzat határozza meg.
c., változatos témában és formában rendez kiállításokat, családi, múzeumpedagógiai, közművelődési programokat. Hozzáférhetővé teszi a gyűjtőkörébe tartozó gyűjteményeket, ennek keretében állandó és időszaki kiállítások rendezésével, kultúraközvetítő közművelődési és múzeumpedagógiai programokkal hozzájárul az egész életen át tartó tanulás folyamatához.
d., együttműködik a nevelési–oktatási intézményekkel és múzeumpedagógiai programjaival segíti az iskolai és iskolán kívüli nevelés céljainak elérését.
e., turisztikai vonzerejének felhasználásával, a látogatóknak nyújtandó szolgáltatásokkal helyi és országos szinten részt vesz a város kulturális életében, programjaiban, kapcsolódik Kőszeg turisztikai kínálatához. Szorosan együttműködik turisztikai szervezetekkel, szolgáltatókkal, kulturális és turisztikai szervezőkkel.
f., kapcsolatot tart és együttműködik hazai és nemzetközi muzeális intézményekkel, a kulturális örökség más értékeit gondozó intézményekkel. Kiemelten a könyvtárakkal, levéltárakkal és a közművelődés intézményeivel, továbbá tudományos köztestületekkel, a köznevelés és a felsőoktatás, valamint a szakképzés intézményeivel, szakembereivel, illetve a múzeumi tevékenységet segítő, támogató civil szervezetekkel, egyesületekkel, alapítványokkal és intézményekkel.
g., ellát nem szakmai feladatellátáshoz kötődő feladatokat is, melynek keretében ügyviteli, személyzeti, informatikai tevékenységet végez. Általában gondoskodik az intézmény működésének személyi, tárgyi, műszaki, pénzügyi feltételeit biztosító műveletekről.


I. AZ INTÉZMÉNY
A Kőszegi Városi Múzeum tagintézményei:
1. Tábornokház-Hősök tornya (területi múzeum) – állami tulajdonú ingatlan
2. Arany Egyszarvú Patika (közérdekű muzeális gyűjtemény) – állami tulajdonú ingatlan
3. Fekete Szerecseny Patika (közérdekű muzeális kiállítóhely) – önkormányzati tulajdonú ingatlan
4. Kőszegi Várkiállítás (közérdekű muzeális kiállítóhely) – állami tulajdonú ingatlan
5. irodák a Kelcz-Adelffy utca 6. szám alatti épületrészben – állami tulajdonú ingatlan
6. raktár a Várkör 35–37 szám alatt – önkormányzati tulajdonú ingatlan
1.) Az intézményi ingatlanok
Általánosságban elmondható, hogy az intézmény által használt ingatlanok - talán Várkiállítás kivételével - rossz műszaki állapotban vannak. A Tábornokházban évekig nem volt fűtés, ezért az épület felvizesedett. Az utóbbi évekbe sikerült az elektromos fűtési rendszert megjavíttatni, a fűtést beindítani, de annak szabályozása nem vagy csak korlátozottan lehetséges. Ennek eredményeképpen volt olyan terem, ahol a felforrósodott fűtőtest alatt a parketta megégett, de olyan is, ahol éppen fagypont felett volt a hőmérséklet. Az ingatlanok elégtelen állapota miatt a fenntartónak el kellene végeztetni azok műszaki–, épületgépészeti–, építészeti felmérését és azt követően egy javítási, karbantartási és - elsősorban pályázati forrásból finanszírozott - felújítási tervet, ütemtervet készíteni.

A legutóbbi beszámoló óta elvégeztettük az alábbi állagmegóvási, karbantartási, javítási munkákat:
– A Tábornokház–Hősök tornya elektromos fűtés beindítása érdekében az elektromos fűtőtestek és elektromos rendszer folyamatos javítása.
– Megtörtént a Fekete Szerecseny Patika földszinti részének (19. századi officina és laboratórium) faljavítása és festése.
– Megtörtént a Fekete Szerecseny Patika földszinti részének radiátorainak és szükséges mértékben a fűtéscsövek, szerelvények cseréje.
– Elvégeztük az Arany Egyszarvú Patika fogadóhelyiségének festését.

II. SZEMÉLYI-SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK
A Kőszegi Városi Múzeum Alapító Okiratában megjelölt feladatok ellátásához a meghatározott teljes munkaidős közalkalmazotti státusz 12 fő. A Kőszegi Városi Múzeum állományában lévő dolgozók ellátják a Kőszegi Városi Múzeum és tagintézményei szakmai, technikai, gazdasági működtetését.
Megnevezés/beosztás Fő
Szakalkalmazott (igazgató) 1 történész, muzeológus
Szakalkalmazott 1 régész
Közművelődési szakember 1
Műtárgyvédelmi szakember 1
Tárlatvezető-teremőr 8
Összesen 12

A műtárgyvédelmi szakalkalmazott státusz betöltésére – noha rendszeresen hirdettük – nincs jelentkező, a szakterületen meglévő, nemcsak felső-, de középfokú végzettségű szakemberek országos tekintetben is súlyos hiánya miatt. Az évente végzett 10-12 főt a nagy, országos intézmények alkalmazzák. A státusz betöltéséig csatolt munkakörben az intézményvezető látja el a feladatot.
A nyári időszakokban rendszeresen évente 4–5 fő diák foglalkoztatásával tudjuk megoldani a nyitva tartást, valamint a kollégák szabadságának kötelező kiadását.

Az intézmény személyi állománya 2013-ban az intézmény működését előíró törvényi szabályozás minimumszintjén lett meghatározva. A jelenlegi személyi feltételekkel nemcsak a szakmai feladatvégzés, de a látogatói szolgáltatások, pl. a jelenlegi nyitvatartás is egyre nagyobb kihívást jelent. 2017–től már nem tudunk a közmunkaprogram keretein belül teremőröket alkalmazni, ami rendkívül megnehezíti a kiállítások nyitvatartását. A nyári időszakokban 4–6 fő diák rendszeres foglalkoztatásával tudjuk megoldani a nyitvatartást, valamint a kollégák szabadságának kötelező kiadását.
Általánosságban elmondható, hogy az évek óta érezhető, de napjainkban egyre súlyosabb munkaerőhiány megnehezíti az intézmény működését. Egyre nehezebben lehet pótolni a távozó vagy GYES-re menő nem-szakalkalmazott kollégákat is. A még itt dolgozó, elhivatott és nyelvet beszélő alkalmazottak bére jelentősen elmarad a hivatalosan közzétett országos jövedelmi átlagtól, ráadásul a törvényi minimum feletti nyitvatartás miatt hétvégéken, az esetleges „hosszú hétvégéken” is folyamatosan dolgoznak. A kedvezőtlen munkaidő beosztás miatt jelentősen leszűkül azok köre, akik egyáltalán eljönnek egy felvételi beszélgetésre, hiszen elsősorban a még gyermektelen vagy a már gyermekét nem nevelő korosztály jön szóba. A múzeumi státusz egyben bizalmi állás is, hiszen nap mint nap több százmillió forint értékű nemzeti vagyon őrzéséért, illetve kezeléséért felelős még a takarítónő is. Alapfeltétel az erkölcsi bizonyítvány és - ha lehet - az érettségi.
A hatályos közalkalmazotti bértábla sem segíti az üres álláshelyek feltöltését. A folyamatos garantált minimálbér emelés üdvözlendő, de ezzel párhuzamosan a bérfeszültség is egyenes arányban nő. Az intézményben egyedül az igazgató volt az, akinek egészen 2020-ig az alapilletménye a garantált bérminimum felett volt. Idei évtől azonban már mindenki a – jelenleg – 210.600 Forintos minimálbért kapja. Sajnos, a beígért kulturális illetménypótléknak csak a felét kaptuk meg, a másik feléről több éve nincs hír. Ilyen körülmények között a meglévő munkavállalók megtartása egyre fontosabb, de – sajnos - egyre nehezebb.
Az alábbi táblázat a különböző besorolású muzeális intézmények nyitvatartásra vonatkozó törvényi előírásokat és a Kőszegi Városi Múzeum tagintézményeinek valós nyitvatartást hasonlítja össze:
A Kőszegi Városi Múzeum (Tábornokház-Hősök tornya)
jogszabály szerinti nyitvatartása: tényleges nyitvatartás:
- évente legalább 260 napon át (beleértve minden hónap egyik hétvégéjének a múzeum által meghatározott napját, továbbá Magyarország nemzeti ünnepeit), naponta legalább hatórás nyitva tartás. - hétfő kivételével, egész évben, minden nap nyitva, napi 8 órában

Az Arany Egyszarvú Patika
jogszabály szerinti nyitvatartása: tényleges nyitvatartás:
- november 1-jétől március 31-éig terjedő időszak kivételével – hetente legalább három napon át (beleértve a hétvége egyik napját), naponta négyórás nyitva tartás. - hétfő kivételével, egész évben, minden nap nyitva, napi 8 órában

A Kőszegi Várkiállítás
jogszabály szerinti nyitvatartása: tényleges nyitvatartás:
- november 1-jétől március 31-éig terjedő időszak kivételével – hetente legalább három napon át (beleértve a hétvége egyik napját), naponta négyórás nyitva tartás. - hétfő kivételével, egész évben, minden nap nyitva, napi 7 órában


A Fekete Szerecseny Patika
jogszabály szerinti nyitvatartása: tényleges nyitvatartás:
- november 1-jétől március 31-éig terjedő időszak kivételével – hetente legalább három napon át (beleértve a hétvége egyik napját), naponta négyórás nyitva tartás - jogszabály szerinti nyitva tartása

Összefoglalva, 7 teremőr-tárlatvezető kollégával tartunk nyitva a törvényi előírás dupláját! Ennek eredménye egyik oldalon, hogy évről-évre emelkedik a látogatószám, emelkedik a bevétel, évente átlagosan több mint 50 alkalommal tartunk szakvezetést.

Az érem másik oldalát az alábbi táblázat mutatja, melyben összesítettem a kollégák munkanapjait. A táblázat azt mutatja, hogy az elmúlt évben egyes napokon hányszor dolgoztak. Az értelmezéshez tudni kell, hogy minden hosszú hétvégén nyitvatartott az intézmény, illetve egyetlen teremőr-tárlatvezető kolléga sem kapott szombat-vasárnapi szabadnapot, csak akkor volt otthon egész hétvégén, ha szabadságát így vette ki. Az alábbi táblázat, személyekre bontottan mutatja az évben ledolgozott napok számát, úgy hogy 6 fő diákot (3 fő július, 3 fő augusztus) is alkalmaztunk:

2019-ben ledolgozott napok összesítése
Munkatársak: Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap Ünnep
Frőhlich Alexandra 53 51 45 32 39 38 6
Ladiszlai Helga 53 49 47 27 38 39 5
Linter Olívia 45 48 41 47 39 38 6
Kapuvári Viktória 42 49 39 48 39 39 5
Rostonics Kinga 52 27 50 49 38 39 5
Kálmán Árpád 40 50 40 50 39 38 5
Fehér Bernadett (08.01-től) 29 29 28 33 26 27 2

Összehasonlításképpen az 2019. évben lévő munkanapok, pihenőnapok, munkaszüneti napok száma: 52 szombat; 52 vasárnap; 13 ünnepnap; 5 hosszúhétvége;

Eddig a közalkalmazotti státusz jelentett némi előnyt, ez azonban úgy tűnik teljesen meg fog szűnni ebben az évben, legalábbis ez látszik az EMMI tervezett változtatásával, miszerint a kulturális területen dolgozó alkalmazottakra nem a Kjt., hanem a Munka törvénykönyve rendelkezései vonatkoznak majd. Nem tudni pontosan milyen változásokat fog generálni a módosítás, de eddig sem az arra alkalmatlanok „elküldése” volt a probléma, hanem az arra alkalmasak megtalálása és megtartása.


III. GYŰJTEMÉNYI MUNKA
Az intézmény műtárgyállományát több gyűjtemény adja: Helytörténeti gyűjtemény, Iparművészeti gyűjtemény, Numizmatikai gyűjtemény, Képzőművészeti gyűjtemény, a Néprajzi gyűjtemény, Régészeti gyűjtemény, Adattár és szakkönyvtár. Az Arany Egyszarvú Patika Gyógyszerészet-történeti, Numizmatikai gyűjteménnyel, Adattárral valamint az ország második legnagyobb szakkönyvtárával rendelkezik. E gyűjtemények közül nyitott 2017 májusától a Helytörténeti, Régészeti, illetve a Gyógyszerészet-történeti gyűjtemény, a többi zárt.
Az intézmény műtárgyállománya az utóbbi évek során egyre kevésbé gyarapodott. Korábban – értelemszerűen - a múzeumfejlesztésben a legnagyobb hangsúlyt a helytörténeti és az iparművészeti műtárgyak gyarapítására helyezték. Ma a gyűjtemények gyarapítása szinte kizárólag ajándékozással, kisebb mértékben vásárlással, az is elsősorban pályázati forrás bevonásával történhet. A (mű)tárgyak már csak elvétve kerülnek elő, sajnos éppen azon gyűjteményeknél (természettudomány, néprajz, képzőművészet) lehetne tervezni a gyűjtést, amelyekkel a Kőszegi Városi Múzeum már nem rendelkezik vagy éppen zárt a gyűjteményt képez, mert nincs megfelelő végzettségű szakalkalmazott az intézményben. A donációhoz – amely szinte az egyetlen lehetőség a gyűjtemény gyarapítására – fontos a megfelelő bizalom kiépülése, jó kapcsolat ápolása a magángyűjtőkkel, leszármazottakkal.
A régész szakalkalmazott és a régészeti gyűjtemény megnyitása lehetővé tette, hogy a régészeti gyűjteményt is gyarapíthassuk. A Kőszegi Városi Múzeum gyűjtési területén (Kőszeg város közigazgatási területe) ellátja a régészeti szakhatósági feladatokat. Fontos megjegyezni, hogy az így bekerült tárgyak az itt őrzöttekhez hasonlóan nem önkormányzati, hanem állami tulajdonba kerülnek.
1.) A Kőszegi Városi Múzeum gyűjteményei és nagyságuk
A Kőszegi Városi Múzeum és tagintézményei nyilvántartott (mű)tárgyállománya
Régészet 5.524 db
Történet 14.978 db
Numizmatika 1.841 db
Néprajz 256 db
Képzőművészet 438 db
Iparművészet 1.681 db
Numizmatika (Arany Egyszarvú Patika) 115 db
Iparművészet (Arany Egyszarvú Patika) 5.526 db
Fotótár (Arany Egyszarvú Patika) 6.008 db
Műtárgy összesen 36.353 db

Adattár (Városi Múzeum) 32.450 db
Adattár (Arany Egyszarvú Patika) 11.280 db
Adattár összesen 43.730 db

Könyvtár (Városi Múzeum) 8.727 db
Könyvtár (Arany Egyszarvú Patika) 21.470 db
Könyv összesen 30.197 db
Egyedileg nyilvántartott tárgy mindösszesen 110.280 db

Videó felvétel (Városi Múzeum) 350 perc
Hangfelvétel (Városi Múzeum) 2.400 perc
Videófelvétel (Arany Egyszarvú Patika) 50 perc
Hangfelvétel (Arany Egyszarvú Patika) 5.712 perc
Hang és videó felvétel összesen 8.512 perc

2.) Digitalizálás
Az intézmény gyűjteményi munkáját az elmúlt években elsősorban az EMMI Közgyűjteményi Főosztálya, mint szakmai felügyeleti szerv, valamit az MNV Zrt, mint az intézményben őrzött kulturális javak kezelőjének iránymutatásai határozták meg. Ezek közül a legfontosabb, hogy a Digitális Nemzet Fejlesztési Program részeként elkészült a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia, amelynek célja biztosítani a közgyűjteményi tartalmak minél szélesebb körű, akadálytalan hozzáférését a kultúrafogyasztók számára.
A közgyűjteményi digitalizálás terén új szemléletre van szükség: a hagyományosan elsődleges feladatnak tartott állományvédelmi digitalizálást ki kell egészíteni a felhasználói szempontokat figyelembevevő, közzétételi célú digitalizálással. A digitális közzététel révén a közgyűjtemények minőségi és mennyiségi szempontból is fejleszthetik a gyűjteményükhöz való hozzáférést, lényegesen növelve társadalmi hasznosulásukat. A stratégia megvalósításának első szakaszában, 2020-ig, a közgyűjtemények digitalizált állományának – a teljes digitalizálandó állományhoz képest – meg kell közelítenie az 50%-ot. Cél emellett, hogy a digitális tartalmak egy közös kereső felületen legyenek elérhetőek, valamint a Digitális Oktatási Stratégiához igazodva 40%-kal emelkedjen a közgyűjteményi tartalmakra épülő digitális tananyagok száma és jelentősen nőjön a közgyűjtemények tartalomszolgáltatását igénybe vevő felhasználók száma. A fentebb leírtak szellemében a 376/2017. (XII. 11.) Kormányrendelet „a muzeális intézmények működési engedélyéről” a területi múzeumok esetében már előírja valamilyen online szolgáltatás biztosítását. E cél felé tettünk jelentős lépést, hogy 2019-ben – pályázati forrásból - elkészült az új intézményi portál és az online elérhető adatbázis.

Az eddig elvégzett gyűjteményi munka ennek a programnak a teljesítését célozta és kell, hogy célozza meg a jövőben is. ennek hátulütője, hogy szinte teljesen lefoglalja a meglévő humán erőforrásokat. 2019-ben az intézmény pályázati forrásból, 2,5 MFt–ért tudta fejleszteni eszközparkját, illetve az intézmény portálját. A pályázat segítségével átalakítottuk az intézményi portált, amely megfelel az adatvédelmi előírásoknak, az adattár online kereshetővé tételével online kutatóbázissal rendelkezik.
Jelenleg is párhuzamosan folyik az adattári leltárkönyvek konvertálása, illetve a HunTéka rendszerbe eddig feltöltött adatok ellenőrzése. Ez azt jelenti, hogy közel 18 ezer tételt (kb.: 216 ezer) adatok írtunk be – teremőrök, szakalkalmazottak egyaránt - és ellenőriztünk tételenként az elmúlt két évben.

A legutóbbi beszámolót követő időszakban digitalizált műtárgyak száma:
Év 2019. 04. 01. 2020. 03. 31.
Digitalizált műtárgyak 972 db

3.) Műtárgyraktározás, állagvédelem
3/a.) Raktárak
A Tábornokház földszintje (is) rossz állapotban van, a csapadékvíz elvezetése csak részben megoldott, valószínűleg a magas talajvíz miatt reped a járóburkolat az épületben, egy-egy hevesebb esőzést követően a falból szivárog/folyik a víz befelé. Az épület falainak alsó része vizes, salétromos, a téli átlagos páratartalom értéke 70-80Rh% között van. A körülbelül 60 négyzetméteres terem végében egy kisméretű bemélyített ablak van, mely a terem megfelelő szellőztetéséhez nem elegendő, ezért páramentesítőt állítottunk be. A magas páratartalom és a szellőztetés hiánya kitűnő táptalajt biztosítana a műtárgy- és egészségkárosító mikroorganizmusok megtelepedésének, ezért fokozott figyelmet fordítunk erre az épületrészre. Minden (mű)tárgyat elvittünk, amely veszélyeztetett volt. Az épületben évekig nem volt fűtés, mivel az erre szolgáló berendezések elavultak. Az elöregedett elektromos hálózat gyakori és rendszeres javítást igényel. A fűtés beindításával a helyzet valamelyest javult, de az épület rész jelen állapotában semmilyen funkcióra nem alkalmas.
Szintén a Tábornokházban található a kb 140 m2-es padlástéri raktárhelyiség, amely a tetőtér miatt csak rossz hatásfokkal használható ki. A szűk folyosók és a meredek padláslépcsők megnehezítik vagy ellehetetlenítik a nagyobb méretű vagy súlyos műtárgyak mozgatását. A műtárgyak nagy része itt gyűjtemények szerint elkülönítve „Salgó” polcrendszeren van elhelyezve. Az alsó raktárhoz hasonlóan itt is szélsőségesek a klimatikus viszonyok. A hőmérséklet nyáron 36-38 °C, míg a páratartalom 25-40 % között mozog. Fűtés, megfelelő világítás vagy a páratartalom stabilizálására alkalmas eszköz nincs. A folyamatos hőmérséklet- és páratartalom ingadozás a tárgyak szerkezetét megterheli, ami súlyos károsodásokat okoz. A raktár légcseréje/szellőztetése is nehezen megoldható, annak ellenére, hogy a tetőcserepek és a mennyezet között vannak szellőzőrácsok.
A szellőzők hiányossága továbbá, hogy azokon keresztül a különböző biológiai kártevők (farontó rovarok, molyok, pókok, darazsak) bejuthatnak. A biológiai kártevők közül a farontó rovarok a néprajzi gyűjteményben, a molyok és egyéb szerves anyagokat kedvelő rovarok a textil és festmény gyűjteményekben tesznek komoly károkat. A raktár megszüntetése folyamatban van, már csak a régészeti gyűjtemény szilikát alapú tárgyai vannak itt.
Az épület első emeletén kialakítottunk egy elkülönítő raktárt, ahová a földszinti és padlástéri raktárhelyiségből költöztetjük át folyamatosan a veszélyeztetett műtárgyakat. Ez viszont azt jeleni, hogy a Kőszegi Városi Múzeumnak (Tábornokház-Hősök tornya) jelenleg nincs időszaki kiállítások rendezésére alkalmas tere.
A padlástér kialakítása, elhelyezkedése és megközelíthetősége miatt még egy teljes épület felújítást követően sem lenne ideális műtárgyak raktározására. A megoldás a teljes műtárgy-gyűjtemény raktározására alkalmas „központ” kialakítása lenne. Ezzel az intézmény állományvédelmi költségei csökkennének, a gyűjtemény műtárgyvédelmi szempontból felügyelhető, tudományosan kutatható, látványraktárként bemutatható lenne, illetve a későbbi restaurálások költsége is jelentősen csökkenne.
A fentebb leírt állapotok miatt a műtárgyraktározást az épületben mihamarabb meg kell szüntetni. A fenntartótól ingyenes használatra kapott Várkör 35–37. sz. épületrész használatba vételével azonban csak a raktározási gondok egy része oldódik meg. A raktározási gondokat – a jelenlegi műtárgynagyság alapján – még egy kb. 200–250m2 alapterületű helyiség oldaná meg.

3/b.) Kiállítóterek
A múzeum épületeiben található állandó kiállítások közül 10-30 évesek. Általánosságban elmondható, hogy az intézmény kiállító helyeinél műtárgyvédelmi szempontból kivétel nélkül a vizesedés (ennek következménye a magas relatív páratartalom) és a rovarkártevők okozzák a legnagyobb gondot. A kiállító termekben páramentesítő készülékeket, páramérő eszközöket, illetve digitális hygrothermográfokat helyeztünk el.
A beszámoló tárgyalt időszakában elvégzett állományvédelmi feladatok:
• A helytörténeti, iparművészeti, könyvtári és néprajzi gyűjtemény csomagolása, és átszállítása a Várkör 35-37. szám alatti raktárba.
• Szakmai csomagolóanyagok és eszközök beszerzésére.
• Pályázat forrásból digitális mérőeszközök kihelyezése a klimatizációs állományvédelmi fejlesztéshez kapcsolódóan.
• Kölcsönzött műtárgyak állapotfelmérése, tisztítása, dokumentálása, csomagolása.
• Szuvasodott fa tárgyak kártevő mentesítése. 
IV. KÖZMŰVELŐDÉSI, KÖZÖNSÉGKAPCSOLATI TEVÉKENYSÉG

1.) Közművelődés, múzeumpedagógia
A Kőszegi Városi Múzeum évente meghatározott, munkatervben szereplő rendezvénynaptára szerint az intézmény gyűjteményeihez, kiállításaihoz kapcsolódóan kínálunk programokat, illetve múzeumpedagógiai foglalkozásokat látogatóink, illetve az érdeklődők számára. Ezek elsősorban az országszerte, több intézmény részvételével megvalósuló vagy helyben, Kőszegen szervezett programsorozatokhoz kapcsolódó alkalmak, az aktuális ünnepekhez, illetve kiállításokhoz szervezett rendezvények és foglalkozások, nyári táborok. Múzeumpedagógiai foglalkozásainkra helyi, Kőszeg környéki, de messzebbi településekről osztálykirándulás keretében is érkeztek nevelési-oktatási intézményekből, de voltak speciális igényű látogatók által kért foglalkozásokat is.

Foglalkozások típusok szerint:
1. Ünnepekhez, jeles napokhoz kötődő foglalkozások, kiemelt programok:
• 1848-49-hez kötődő foglalkozás,
• Magyar Régészet Napja
• Ostromnapok keretében kézműves foglalkozás (rákfarkas sisak készítése)
• Augusztus 20-án kézműves foglalkozás
• Adventi készülődés
2. Speciális igényű látogatóink részére kínált foglalkozások egyéni kérés alapján
3. Nyári táborok
4. Osztálykirándulásokra ajánlott foglalkozások
• Városfelfedező túra
• Kiállításhoz kapcsolódó foglalkozás (pl.: Küzdelem a török ellen)
5. Múzeumi órák (iskolai oktatást segítő foglalkozások)


Célcsoportok:
Továbbra is keresték a lehetőséget a tartalmas kikapcsolódásra és ismeretszerzésre a szombathelyi és a peresznyei fogyatékkal élő felnőtt csoportok.
A hozzánk érkező korosztályok az óvodás korú gyerekek, általános iskolások, középiskolások közül kerültek ki. 26 alkalommal összesen 564 résztvevő látogatta múzeumpedagógiai foglalkozásainkat. (Ebben az összesítésben nem szerepelnek az egyéb rendezvényeken résztvevő gyermekek.)Múzeumpedagógiai foglalkozások statisztika 2019
Dátum Foglalkozás, rendezvény résztvevők (fő) korosztály/intézmény
2019.02.19. Küzdelem a török ellen 17 Bersek Ált. Iskola, Kőszeg / 6.o.
2019.03.12. 1848/49-es emlékeink 8 Peresznyei Fogyatékosok Otthona
2019.03.16 ("Felnyergeltek a huszárok") zászló- és címerfestés 25 Családok
2019.04.18 Városfelfedező túra 45 Kanizsai D. Gimn. (Határtalanul program)
2019.05.08 Városfelfedező túra 31 Győr, Apor Vilmos Kat. Isk. /6.oszt,
2019.05.10 Küzdelem a török ellen 46 Deák téri ált. isk., /5. oszt. 2 csoportban
2019.05.16 Foglalkozás az Arany Egyszarvúban 26 Szombathely, Brenner Ált. Isk,/ 1.o.
2019.05.23 Küzdelem a török ellen 33 Büki Ált. Isk., /2. oszt.
2019.05.24 Régészet Napja, "Rejtőzködő múltunk" 26 FÉHE Szombathely; egyéni látogatók
2019.06.06 Küzdelem a török ellen 12 Lövő Ált. isk., /2. oszt.
2019.06.06 Küzdelem a török ellen 25 Kőrösi Óvoda, Szombathely
2019.06.13 Tábornokház, AEP, "Mesterségem címere" 18 Julianna Ált. isk. /5. oszt.
2019.06.19 Kőszeg régi fotókon foglalkozás 6 Peresznyei Fogyatékosok Otthona
2019.06.26 "Lilliputi kalandok" 6 Peresznyei Fogyatékosok Otthona
2019. júl. 1-5. Nyári tábor 1. 12 kőszegi, Kőszeg környéki általános iskolások
2019. júl. 22-26. Nyári tábor 2. 12 kőszegi, Kőszeg környéki általános iskolások
2019. aug. 5 Ostromnapok: kézműves foglalkozás Jurisics téren 32 ingyenes (Ostromnapok rendezvény keretében)
2019. aug. 20. kézműves foglalkozás diáksétányon 6 ingyenes (Kőszegi Vonósok programján)
2019. szept. 27. Kincskeresős városfelfedező 20 ingyenes, Bersek iskola, szakkörösök
2019. okt. 24. Műhelylesen 30 Csömöri Mátyás Kir. Ált. Isk./ 4-7. o.,
2019. nov. 14. Műhelylesen 40 Nagy László EGYMI, Kőszeg, /1-2. oszt.
2019. nov. 14. Küzdelem a török ellen 20 Tolnay S. Ált. Isk. Gyöngyösfalu, Natúrpark vetélkedőn nyerték
2019. dec. 17. Múzeumi karácsony (kézműves foglalkozás) 21 Árpádházy Ált. Isk. 2. o.
2019. dec. 17. Múzeumi karácsony (kézműves foglalkozás) 22 Árpádházy Ált. Isk. 2. o.
2019. dec. 17. Múzeumi karácsony (kézműves foglalkozás) 25 Árpádházy Ált. Isk. 6. o.
Összesen 564


2., Marketing, kiadványok
• Plakátok, internetes megjelenés
Saját szervezésű programjainkhoz a múzeum munkatársa készíti a plakátokat illetve az internetes felületeken (múzeum honlapja, közösségi oldalak, városi honlap) megjelenő hirdetéseket.
A TOP.-7.1.1-16-H-ESZA-2018-00035 kódszámú pályázat kapcsán fölmerült ilyen jellegű költségeket a pályázat keretében számoljuk el. A rendezvények népszerűsítése céljából plakátok és meghívók készültek el a kötelező arculati elemek felhasználásával.
• 3 alkalommal TV megjelenés (rendezvényekkel kapcsolatos témák)
• Megjelenések az országos és helyi sajtóban (10 alkalommal)

3., Kulturális szolgáltatás típusok a Kőszegi Városi Múzeumban
Tárlatvezetés
2019-ben összesen 32 alkalommal 1021 fő vett részt a múzeum négy kiállítóhelyén (Tábornokház-Hősök tornya, Arany Egyszarvú Patika, Fekete Szerecseny Patika, Várkiállítás) szervezett tárlatvezetésen. Ezek a tárlatvezetések egyéb rendezvények keretében, illetve az előre egyeztetett időpontokban csoportok kérésére valósultak meg a múzeum tárlatvezető kollégáinak közreműködése révén. Minden kiállítóhelyen előzetes kérés nélkül is megtekinthető vezetéssel az adott tárlat.
Eleinte minden korosztály ezzel a lehetőséggel szeretett volna élni (kisiskolás osztályt hozó pedagógusok is), mára már az alsó tagozatos kiránduló osztályoknak múzeumpedagógiai foglalkozást ajánlunk e helyett, hiszen a passzív ismeretátadási módszer érthető módon nem a legnépszerűbb körükben.
Állandóan igényelhető tárlatvezetéseink mellett saját rendezvényeinkhez illetve a városban tartott egyéb intézmények programjaihoz kapcsolódóan is hirdetünk alkalmakat.

Múzeumpedagógia
A Kőszegi Városi Múzeumban rendszeres múzeumpedagógiai tevékenység folyik. A foglalkozások, programok elsődleges helyszíne az Arany Egyszarvú Patikamúzeum és annak eszközökkel felszerelt oktatóterme, de a Várkiállítás, a Tábornokház-Hősök tornya, s egyre inkább a Fekete Szerecseny Patika kiállítótermei is szerepet kapnak.

Családi, szabadidős programok
Nagyobb tömegeket megmozgató vagy egyéni látogatóknak, családoknak szóló programoknak éppúgy helyet ad az Arany Egyszarvú Patika, Tábornokház-Hősök tornya, mint például a Múzeumok Éjszakája vagy a Magyar Régészet Napja. Mindkét rendezvény nagy érdeklődést vált ki.

Tudományos-ismertterjesztő, előadások, konferenciák
2019 novemberében a Chernel Kálmán Városi Könyvtár előadótermében a Kőszegi Városi Múzeum szervezésében valósult meg a Királyi Városnap tudományos-ismeretterjesztő konferencia délelőttje. Az összes résztvevő létszáma meghaladta a 200 főt. A tavalyi volt a második év, amikor az intézmény megszervezte az elsősorban a diákoknak szóló történelmi konferenciáját.


4., Látogatói adatok és megoszlásuk 2019-ben
Alábbi diagramok kiállítóhelyenként mutatják a látogatók megoszlását a belépők vásárlása szempontjából (eszerint a látogatók életkorát lehet tudni), illetve a különböző típusú programokon való részvételük arányai szerint.

Tábornokház –Hősök tornya
A diagram (1. ábra) a programtípusokon való részvételi arány szerint vizsgálja a Tábornokház-Hősök tornya kiállításaiba látogatók számát. Nyilván ez az adat függ a meghirdetett programtípusok számától is, mégis visszajelzés arról, hogy mely programok iránt érdeklődnek.


Amint kitűnik az ábrából, nagyon sokan kérik az egyszerű tárlatvezetést és a felkínált kulturális szolgáltatások közül a tárlatvezetésen résztvevők aránya majdnem 60 %-ot, míg az egyéb rendezvények és az iskolai foglalkozásokra érkezők 29, illetve 13 százalékot tesz ki. Nyilván a rendezvénytípusok értékeinek vizsgálatánál figyelembe kell venni, hogy átfedések is lehetnek, hiszen az egyéb rendezvények tartalmazhatnak tárlatvezetéseket is, mindezzel együtt egyértelműen kitűnik, hogy állandó rá az igény.

A következő diagram (2. ábra) szerint a legtöbben kedvezményes jegyet váltanak, mely kategóriába a diákok, pedagógusok, nyugdíjasok, valamilyen egyéb kedvezménnyel érkezők tartoznak. Az ő arányuk az összes látogatóhoz képest 53 %, a teljes árú belépőt váltóké 34%, míg ingyenesen a látogató 13%-a jön be. Legutóbbi kategóriába a 6 éven aluliak, a fogyatékkal élők és a 72 év feletti nyugdíjasok tartoznak. Némileg torzítja ezeket az adatokat, hogy a múzeumpedagógiai foglalkozásra érkező óvodásokat nem számoljuk az ingyenes belépők közé, hiszen ők múzeumpedagógiai jegyet vásárolnak, ez ugyanígy igaz a foglalkozásokra érkező iskolások esetében váltandó kedvezményes jegyre is.
Legnépszerűbb programunk a minden korosztályt megmozgató Múzeumok Éjszakája, valamint az iskolák körében egyre népszerűbb, ismertebb Magyar Régészet Napja. Kiemelt és nagyon jó visszhangot kapott a Királyi Városnap alkalmából szervezett évente változó témában megtartott történelmi emlékülés.

Arany Egyszarvú Patika
A 3. számú diagramon ábrázolt statisztika szerint az ide látogatók 21%-át teszik ki az iskolai csoportok, 16%-át a tárlatvezetésen résztvevők, 61%-át az egyéb rendezvényeken, míg 2%-át a nyári táborban részt vevők. Jurisics téri patikamúzeumunk esetében egy kategóriával - a nyári táborokon résztvevőkével – bővítettük a vizsgált kulturális szolgáltatások körét, mert ebben az épületben rendelkezünk eszközökkel és egyéb szükséges feltételekkel ahhoz, hogy gyerekeket tudjunk fogadni a nyári szünetben.
Nagy arányban vettek részt látogatóink rendezvényeken ebben az évben, mert 2019-ben ilyen célra nyertünk támogatást, így két beszélgetés, illetve előadássorozat, valamint egy nyári nagyrendezvény valósult meg.
Tárlatvezetésre ezen a kiállítóhelyen is ugyanúgy, mint a Tábornokház-Hősök tornya kiállításaiban, igényt tartanak, ám jóval kisebb arányban. Ennek oka, hogy a patikamúzeumban több rendezvényt tartottunk 2019-ben, ezért tűnik kevésnek a vezetések száma. Iskolai foglalkozáson részt vevők száma a tárgyalt évben szintén az egyéb rendezvények száma miatt esett kissé vissza arányaiban. Táborainkon való részvételek korlátozott számúak, hiszen egy évben csak júliusban tartjuk, turnusonként 12-13 fővel.


Az Arany Egyszarvú Patikába 56%-ban kedvezményes belépésre jogosító jegyet vásároltak, 28%-ban teljes árú jegyet, 16 %-ban ingyenesen látogatták a kiállítást. (4. ábra) Tehát legtöbben a diákok, nyugdíjasok, fogyatékkal élők és egyéb kedvezményekre feljogosító kuponokkal érkező látogatók voltak.
A Fekete Szerecseny Patika
A Fekete Szerecseny Patika (5. ábra) programtípusainak látogatottsági arányai kis mértékben térnek el egymástól. A kiállítóhely sokáig csak részleges nyitvatartással működött, terei, kiállításai felújításra szorultak és ezért kiemelten szükséges közművelődési programkínálatának további fejlesztésére is. Tereiben kis létszámú látogatóközönség fér el egyszerre, ezért az ilyen jellegű programokat érdemes kidolgozni. 2018 decemberében új állandó kiállítás nyílt meg tereiben.
A következő diagram (6. ábra) szerint a kedvezményes jegyet váltók látogatták leginkább a kiállítást, 32% teljes árú jegyet váltott, míg 25% ingyen jött be.
Az 7. számú diagramon ábrázolt statisztika szerint az ide látogatók 20 százalékát teszik ki az iskolai csoportok, 19 %-át az egyéb rendezvényeken résztvevők, s 61 %-át a tárlatvezetésen résztvevők. Minden évben több tucat csoport fordul meg a Várkiállításban, ezért abszolút reális a magas százalékos érték a tárlatvezetések esetében.Múzeumpedagógiai foglalkozásainkra az osztálykirándulók és a helyi iskolák tanulói egyaránt járnak. Hatalmas időintervallumot felölelő történeti témájú kiállítást mutat be a vár, ezért a kisebbek számára nem a tárlatvezetés, hanem a kisebb ismeretanyagot felölelő értelmező foglalkozás kiajánlása célszerű továbbra is.
Rendezvényeink itt szűk keretek között mozognak, mert a kiállítóterek nem alkalmasak nagyobb tömeg egyidejű befogadására. Jellemző rendezvények: kiállításmegnyitók, kézműves/múzeumpedagógiai foglalkozások.Következtetések:

- Legszembetűnőbb, hogy minden kiállítóhelyünkön a tárlatvezetéseken résztvevők száma a legmagasabb, érdemes a tárlatvezetésekkel kapcsolatos további fejlesztéseket, ajánlatok kidolgozását fontolóra venni.

- A kiállítóhelyek programjait összehangoltan, kidolgozott múzeumpedagógiai és közművelődési terv alkalmazásával kell megvalósítani, hogy a kínált témák és azok átadási módszerei egymást kiegészítve egységet képezzenek. Ez az elgondolás segítheti is a látogatóközönség kiállítóhelyek közötti áramlását, az oktatási intézményeknek pedig projektfeladatokat vagy projektnapokat is ajánlhatunk a múzeumban.

- A diagramok által mutatott látogatói statisztika alapján ki lehet jelenteni, hogy a múzeum célcsoportjai minden korosztályból kikerülhetnek, ezért érdemes továbbra is kifejezetten az egyes korosztályokra célzottan kidolgozni programjainkat.

- A diagramok szerint a Kőszegi Városi Múzeum kiállítóhelyei közül az Arany Egyszarvú Patikában vásárolják a legnagyobb arányban a kedvezményes és a Várkiállításban a teljes árú belépőjegyet.

- Nagyon jól látszik a diagramok alapján, hogy minden kiállítóhely esetében a diákok igen nagy számot tesznek ki a kedvezményesen jegyet vásárlók csoportjában, ezért továbbra is szükséges a múzeumpedagógiai programok frissítésénél kiemelten foglalkozni ezzel a korosztállyal, természetesen a kiállítóhelyekre szabott sajátosságok figyelembevételével.

V. SZAKMAI MUNKA
A Kőszegi Városi Múzeum két muzeológus szakalkalmazottal rendelkezik, Révész József történész és Simon Zsófia középkoros régész személyében. Az intézmény szakmai munkájának alapját az évente aktualizált Gyűjteményi terv, illetve a fenntartó által elfogadott Intézményi munkaterv alapján végzi. Alapelvként elmondható, hogy azt az aktuális év jelentősebb évfordulóihoz, kiemelt kőszegi eseményekhez igazítjuk.
2019 februárjában nyílt meg a „Negatív és pozitív”, Kőszeg város régi fényképeit bemutató időszaki kiállítás, mely 2018-as NKA pályázati támogatásból valósulhatott meg. A kiállítás témájának hála élénk helyi érdeklődésre tartott számot, a tárlatról a megyei írott és online sajtó is beszámolt, a kiállításban több tárlatvezetést is tartottunk. Márciusban Kőszegen járt a Hazahúzó című turisztikai televíziós műsor stábja, és látogatást tettek a kőszegi várban, így a szakalkalmazott vezetésével a múzeum állandó, valamint időszaki tárlata is szerepelt az áprilisban adásba került részben. A kiállítás pályázati elszámolása júniusban zárult le.
2019. március 26-án a Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársai látogattak Kőszegre. A Guba-hegyen található munkaszolgálatos tömegsírokat tekintették meg és mérték fel a Kőszegi Városi Múzeum kollégáival. Június 13-án egy újabb megbeszélés keretében egyeztettek egy megvalósítandó munkaszolgálatos emlékhelyről.
A minden év május végén megrendezett Régészet Napja országos rendezvényhez is csatlakoztak a múzeum munkatársai. Az eseményen 2019-ben az egyéni látogatók voltak többségben, de családokat és osztályt is fogadtunk.
2019. június 5-én a Nyugdíjasok Kőszegi Otthona felkérésére Révész József és Simon Zsófia muzeológusok „házhoz vitték a múzeumot” és egy ismeretterjesztő előadást tartottak az otthon lakóinak az intézménynek helyet adó épület történetéről, a volt Dreiszker Vízgyógyintézetről.
2019 szeptemberében a múzeum munkatársai képviselték Kőszeg városát a Szombathelyen rendezett Megyenapon. A múzeumi sátornál kézműves foglalkozással és turisztikai kiadványokkal várták az érdeklődőket.
Szeptember 20-án a „Kőszeg értékei 2019” című a város értéktárának néhány tételét tudományos-ismeretterjesztő módon bemutató kiadvány könyvbemutatóját tartottuk meg a Chernel Kálmán Városi Könyvtár új előadótermében.
2019-ben november 6-án, a Királynapon került megrendezésre a már hagyománnyá váló történelmi emlékülés, melynek keretében meghívott és helyi előadók a Rákóczi emlékév apropóján Kőszeg és a Rákóczi szabadságharc kapcsolatáról tartottak színvonalas előadásokat. Az egyre nagyobb létszámú közönség részvételének hála, a rendezvényre már a Chernel Kálmán Városi Könyvtár előadóterme is majdnem szűkösnek bizonyult.
A királynapi rendezvénysorozathoz kapcsolódva 2019. november 10-én régész szakalkalmazott munkatársunk tartott városvezető sétát „Rákóczi fejedelem hadainak emlékei a királyi városban” címmel.
2019. november elején a múzeum régészeti gyűjteménye a kőszegi vár 2009-2010-es a KÖSZ által végzett feltárásának anyagával gyarapodott. Az addig Budapesten tárolt anyagok a Régészeti Örökségvédelmi Igazgatóság raktárából érkeztek Kőszegre, M10-es (15 db) és M30-as (45 db) ládákban. Az ásatás Rácz Miklós régész vezetésével zajlott, aki a leletek feldolgozásában, illetve publikálásában is részt vesz majd.
A múzeumi munka fontos részét képezi a műtárgyak időnkénti revíziója. A 2019-es év során a 438 darab műtárgyat számláló Képzőművészeti Gyűjteményből 145 tétel került revízióra és csomagolásra. A munkát lassítja, hogy minden tárgyról munkafotó készül, melyet a HUNTÉKA helyben elérhető online adatbázisába egyenként lehet feltölteni, a kutatás egyszerűsítése, és a műtárgyakról a nyilvántartást is megkönnyítő műtárgykarton készítése céljából.
Régész szakalkalmazott munkatársunk az előző évekhez hasonlóan 2019-ben is részt vett a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum kőszegi szakfelügyeletein. Másik folyamatosan zajló munka a 2018-ban elköltöztetett múzeumi könyvtár rendezése volt, mely átkerült ugyan a Várkör 33-35. alatti raktárhelyiségbe, a kötetek rendezése azonban akkor még nem történt meg. A tevékenységet 2020-ban is folytatni kell.
2020. januárjában Simon Zsófia szakalkalmazott bekapcsolódott a „Műemléki topográfiai kutatások Kőszegen II.” OTKA/NKFI-pályázat munkálataiba. A Mentényi Klára művészettörténész által vezetett munkacsoport Kőszeg műemléki topográfiájának elkészítését tűzte ki célul.
A Kőszegi Városi Múzeum 2017 decemberétől részt vett az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Programban, melynek keretében a múzeum jelképes áron jutott hozzá az Arcanum Digitális Tudománytár adatbázisához, illetve az Akadémiai Kiadó Szótárcsomagjához. Ezek az adatbázisok az intézmény tudományos kutatásaihoz jelentettek fontos segítséget. Az EISZ támogatása 2020 márciusában sajnos megszűnt, így a múzeum előfizetését elegendő pénzügyi forrás híján meg kellett szüntetni.
2020. február 20-án a Néprajzi Múzeum meghívására régész szakalkalmazott munkatársunk részt vett egy előzetes megbeszélésen Budapesten. A sikeres országos rendezvénysorozat, a Mozaik Múzeumtúra Roadshow keretében 2020-ban a Kőszegi Városi Múzeum is kiválasztásra került, így pénzügyi támogatást kaphat egy kiemelt rendezvényéhez. A programokat május 29-én a Magyar Régészet Napjához kapcsolódva szerettük volna megvalósítani, melynek előkészítési, tervezési munkái meg is kezdődtek. A jelen helyzetre való tekintettel egyelőre bizonytalan a megvalósulás lehetősége.
Terepen töltött napok száma:
Év 2019 2020. 03. 31.-ig
régész-szakalkalmazott 20 nap 3 nap

Részvétel szakmai konferenciákon:
Középkori és kora újkori fűtőberendezések Budapest 2019. 04. 26.
Vasvári káptalan – vasi települések 1217-2017 Vasvár 2019. 05. 16.
A Rákóczi szabadságharc és Kőszeg Kőszeg 2019. 11. 06.
Fiatal Középkoros Régészek Konferenciája Veszprém 2019. 11. 21-22.
A műemlékvédelemtől az örökségvédelemig és tovább Budapest 2019. 12. 10.
„Hol sírjaink domborulnak” Mohács 2019. 12. 11.
A jáki Szent György templom történetének fejezetei Szombathely 2020. 02. 17.
A falkutatás elmélete és gyakorlata a műemlékvédelemben Budapest 2020. 02. 27.

Kutatószolgálat:
Az intézmény kutatószolgálatot tart fenn, melynek során nemcsak a helyi társintézmények, illetve kutatókat szolgálja ki, de külső kutatókat is fogad. Az alábbi összesítésben a kutatók számát adtuk meg, akik helyben kutatás lehetőségével éltek, vagy elektronikus formában nyújtották be kutatási kéréseiket és kérdéseiket a múzeumhoz.
Külső kutatók száma:
Év 2019 2020. 03. 13.-ig
Kutatók száma/kutatási alkalom 13 fő/ 14 alk. 4 fő/ 4 alk.
Tagságok szakmai szervezetekben:
A Kőszegi Városi Múzeum tagja a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségének, alapító tagja a Magyar Orvostörténeti és Gyógyszerészeti Gyűjtemények Egyesületének.
Révész József alelnöke a Magyar Orvostörténeti és Gyógyszerészeti Gyűjtemények Egyesületének és Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaságnak.
Kiadványok
Az intézmény megjelent saját kiadványai:
Simon Zsófia (2019) Negatív és pozitív. Kőszeg régi képeken Kiállításvezető. Kőszeg, 24p.
Kiállítások
a) Időszaki kiállítások:
– Negatív és pozitív Várkiállítás (2019. 02. 26.-2019. 09. 30.)
– A Concordia-Barátság Énekkar 160 éve Várkiállítás (2019. 10. 25.-)


Látogatottság:
Évtizedes gyakorlat hazánkban, hogy a múzeumok hétfőn zárva vannak és általában 9-17 vagy 10-17 óra között látogathatók. A vendégek ezt megszokták és minden ettől eltérő nyitvatartási rend zavart okozhat. Kőszegen ezért is tartjuk a kedd-vasárnap, 9-17 óra közötti nyitvatartási időt. Megjegyzem, hogy amennyiben előre bejelentkezik a csoport, látogató, akkor nyitvatartási időn kívül is beengedjük, de ezt előre kérjük jelezni.

Tábornokház-Hősök tornya (látogató év/hónap/fő)
2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.
Január
Február
Március 156 223
Április 312 127 345 454
Május 679 810 229 1141 733 1004 523
Június 714 779 809 985 954 1320 951
Július 773 1105 814 900 1055 1270 1117
Augusztus 1082 1009 1020 1137 874 1095 1206
Szeptember 124 508 404 409 492 573 545
Október 16 341 23 354 474 768
November 260 289 291
December 146 229
Össz.: 3388 fő 4864 fő 3299 fő 4572 fő 4849 v 6672 fő 6307 fő

Arany Egyszarvú Patika (látogató év/hónap/fő)
2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.
Január 160 118 248 187 220 88
Február 64 137 142 195 238 244 314
Március 220 200 234 364 430 591 435
Április 314 280 516 436 587 684 289
Május 1064 505 943 628 541 948 570
Június 697 717 996 641 609 1039 813
Július 595 579 472 646 576 765 629
Augusztus 782 734 644 754 786 665 756
Szeptember 333 437 350 592 410 659 438
Október 740 702 791 547 589 537 600
November 286 176 153 472 399 148 131
December 178 130 94 201 292 108 273
Össz.: 5273 fő 4757 fő 5453 fő 5724 fő 5644 fő 6608 fő 5336

Kőszegi Várkiállítás (látogató év/hónap/fő)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Január 474 357 504 391 860 533
Február 393 597 753 804 745 884
Március 876 1024 2235 1383 1870 1842
Április 1413 1652 1491 2658 2694 2540
Május 3981 3661 4102 3382 4633 4352
Június 3045 2813 3760 4009 4530 4343
Július 4844 5182 4662 5543 5593 6105 6424
Augusztus 4971 6338 5473 6268 6096 6076 7181
Szeptember 2189 1887 1561 2354 2417 2431 2720
Október 2287 2258 2975 2402 3190 3608 3671
November 568 695 737 1495 1957 1624 1630
December 677 411 725 865 879 937 871
össz.: 15536 fő 26953 fő 26237 fő 31772 fő 32759 fő 36113 fő 36991 fő

Kőszegi Városi Múzeum összesen (látogató fő/év)

JEGYBEVÉTEL
• Az intézmény bevételének 99%-át a belépőjegy bevétel teszi ki. Az intézmény belépőjegy politikáját, és így a bevételét is nagyban befolyásolja a törvényalkotó által kibocsátott 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről, amely meghatározza a kedvezmények formáit és azok célcsoportjait.
• A rendelet azonban csak az állandó kiállításokra vonatkozik, időszaki kiállításokra nem. Érdekes helyzet, hogy a Kőszegi Városi Múzeum időszaki kiállítótere nem a Tábornokházban (mint területi múzeum besorolású muzeális intézmény kötelező feltétel!), hanem a Várkiállításban van, ahol nem a múzeum adja ki a belépőket és bevétele sincs.
• Megismerve a kedvezményrendszert és kiismerve annak gyengeségeit, a kollégák segítségével és odafigyelésével elértük, hogy a bevétel az elmúlt években folyamatosan emelkedett. A Kőszegi Városi Múzeum 2019-ben egy főre eső átlagbevétele 400 Ft/fő volt. Ezt mutatja az alábbi táblázat, melyben - viszonyításképpen - az alsó sor az adott évben érvényes teljes árú belépőjegy árát mutatja. Jól látható, hogy a kedvezményrendszer miatt az egy főre jutó bevétel átlaga, szinte stabilan a teljes árú belépő 50%-a.
év 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
átlag 303 Ft/fő 267 Ft/fő 276 Ft/fő 260 Ft/fő 276 Ft/fő 300 Ft/fő 400 Ft/fő
teljes árú belépő 600 Ft/fő 600 Ft/fő 600 Ft/fő 600 Ft/fő 600 Ft/fő 600 Ft/fő 800 Ft/fő


Tábornokház-Hősök tornya (jegybevétel év/hónap/Ft)
2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.
Január
Február
Március 35 720 Ft 98 140 Ft
Április 92 230 Ft 47 500 Ft 89 800 Ft 197 360 Ft
Május 191000 Ft 218 180 Ft 60 990 Ft 130 230 Ft 172 890 Ft 213 400 Ft 226 340 Ft
Június 197 850 Ft 204 310 Ft 126 750 Ft 152 850 Ft 238 280 Ft 257 990 Ft 275 390 Ft
Július 248 259 Ft 333 030 Ft 262 865 Ft 304 370 Ft 340 060 Ft 423 160 Ft 518 090 Ft
Augusztus 313 900 Ft 296 210 Ft 333 800 Ft 350 110 Ft 271 770 Ft 395 970 Ft 529 820 Ft
Szeptember 56 440 Ft 90 100 Ft 127 950 Ft 132 040 Ft 99 720 Ft 140 560 Ft 203 690 Ft
Október 5 400 Ft 114 880 Ft 8 500 Ft 15 300 Ft 95 460 Ft 185 530 Ft 307 400 Ft
November 45 080 Ft 103 820 Ft 125 370 Ft
December 59 930 Ft 70 850 Ft
össz.: 1 0128 49 Ft 1 348 940 Ft 920 855 Ft 1 084 900 Ft 1 310 760 Ft 1 905 880 Ft 2 552 450 FtArany Egyszarvú Patika (jegybevétel év/hónap/Ft)
2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.
Január 47 260 Ft 41 060 Ft 40 400 Ft 41 380 Ft 78 650 Ft 60 180 Ft
Február 23 700 Ft 43 610 Ft 57 660 Ft 71 080 Ft 66 400 Ft 109 900 Ft 137 640 Ft
Március 77 700 Ft 71 080 Ft 75 440 Ft 105 500 Ft 120 550 Ft 156 930 Ft 208 430 Ft
Április 108 200 Ft 76 720 Ft 152 030 Ft 118 940 Ft 130 280 Ft 281 650 Ft 114 970 Ft
Május 316 300 Ft 136 940 Ft 259 460 Ft 211 260 Ft 111 680 Ft 224 960 Ft 248 180 Ft
Június 222 150 Ft 84 040 Ft 187 908 Ft 129 330 Ft 174 150 Ft 240 730 Ft 224 650 Ft
Július 167 170 Ft 142 410 Ft 134 095 Ft 195 610 Ft 182 800 Ft 264 150 Ft 286 630 Ft
Augusztus 210 690 Ft 218 620 Ft 177 260 Ft 213 450 Ft 244 960 Ft 215 130 Ft 327 730 Ft
Szeptember 115 010 Ft 75 900 Ft 102 680 Ft 193 960 Ft 102 590 Ft 161 760 Ft 147 270 Ft
Október 215 920 Ft 195 260 Ft 222 770 Ft 149 950 Ft 177 430 Ft 187 800 Ft 193 270 Ft
November 98 290 Ft 79 440 Ft 56 650 Ft 90 960 Ft 107 980 Ft 61 870 Ft 88 810 Ft
December 57 980 Ft 52 860 Ft 34 800 Ft 74 290 Ft 124 500 Ft 42 030 Ft 79 210 Ft
össz.: 1 613 110 Ft 1 224 140 Ft 1 501 813 Ft 1 594 730 Ft 1 584 700 Ft 2 025 560 Ft 2 116 970 Ft
Kőszegi Városi Múzeum összes jegybevétele (Ft/év)


A bizományosi elszámolással együtt, 2019 évben közel 5 millió forint bevétele volt az intézménynek.
2020 január 1. és 2020. március 13. között az intézmény belépőjegybevétele és látogatottsága a következőképpen alakult:

Belépőjegy bevétel: 380.420 Ft
Látogatottság: 1847 fő

Az ismert események miatt 2020 március 13.-tól fenntartói döntés értelmében az intézmény zárva tart.VI. PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG
Benyújtott pályázatok a vonatkozó időszakban
Pályázat megnevezése Pályázat célja Elnyert/igényelt támogatás
- 2018 Járásszékhelyi múz. szakmai tám. Informatikai fejlesztés 2,5 MFt

I. TOP.-7.1.1-16-H-ESZA-2018-00035 – „Nyár eleji és őszi rendezvények a Kőszegi Városi Múzeumban” című projekt
Támogatási összeg: 3.956.754 Ft
Támogatás célja: helyi identitást erősítő, mindenki számára nyitott közösségi rendezvények megvalósítása
Pályázat státusza: megvalósult, elszámolása folyamatban van
Megvalósítás helyszíne: Arany Egyszarvú Patika (Jurisics tér 11.), Jurisics tér
A projekt megvalósításának kezdete: 2019. február 1.
A projekt megvalósításának fizikai befejezése: 2019. november 30.

Fenti pályázat keretében intézményünk a 2019 évre két rendezvény megvalósítását vállalta, mely valójában két rendezvénysorozatot jelentett. A Kőszegi Városi Múzeum gyűjteményeivel, illetve helytörténettel kapcsolatos ismeretátadó, helyi értékeket felszínre hozó programokból álltak:
1. „Nagyapámtól hallottam” - négy alkalomból álló beszélgetés-sorozat, melynek utolsó két alkalma a Múzeumi Nyári Kavalkád című nagyrendezvény keretében valósult meg.
2. Barokk Napok az Arany Egyszarvú Patikában: három alkalomból álló előadássorozat, mely két művészettörténeti témájú előadásból és egy barokk, kamarazenekari koncertből állt.

Programjaink sikeresek voltak. Nyári nagyrendezvényünk, melynek az Arany Egyszarvú Patika és a Jurisics tér is helyszínéül szolgált, csaknem meghiúsult, de a késői órákban kitisztuló időjárás és az egyes programelemek beltérbe menekítése után kisebb érdeklődés mellett, de meg tudott valósulni. A táblázatban szereplő 155 fős részvételi létszám nem a valós látogatói létszámot tükrözi, (ennyi emberrel tudtuk aláíratni a jelenléti ívet) kb. 450-500 fő vett részt a Múzeumi Nyári kavalkád programjain.
A rendezvényelemek kitűzött céljaként a megszólítani kívánt célcsoportok szerint mindenki számára nyitott programok valósultak meg. A nyári programokon a gyermekek számára is kínáltunk szórakozási lehetőséget; bábelőadást, kézműves bemutatókat/foglalkozásokat). Előadásokat, zenés és táncos produkciók is megvalósultak, melyek mindenki korosztály számára érdekesek/informatívak voltak.
A „Nagyapámtól hallottam”- beszélgetés-sorozat kapcsán olyan kőszegi, vagy Kőszegről elszármazott emberekkel vezetett beszélgetést hallhatott a közönség, akik a Kőszegi Városi Múzeum gyűjteményi anyagához kapcsolódó tudást gyarapították történeteikkel, mesterségbeli tudásukkal. Jó hangulatú, a közönség együttműködését, hozzászólását is kiváltó beszélgetéseken mind a négy alkalommal teltház volt az Arany Egyszarvú Patikában.
A nyár eleji programok utómunkálatainak elvégzését követően a Kőszegi Városi Múzeum megkezdte az őszi programok megvalósítását. Elkészíttettük a rendezvényekkel kapcsolatos meghirdetéshez szükséges dokumentációt (plakátokat, szórólapokat). A "Barokk Napok az Arany Egyszarvú Patikában" című őszi program során a helyi identitást erősítő előadások valósultak meg. A barokk stílus jegyeit hordozó kiállítóhely a témának megfelelően a kor miliőjét idézte. Ebben a térben hallgathatta a közönség a Kőszeg múltjához kapcsolódó jeles személy, Esterházy Pál életéről és Kőszeggel való kapcsolatáról szóló előadást. Hasonlóképp Kőszeg múltjához, kulturális értékeihez kapcsolódott dr. Haris Andrea előadása is, aki Kőszeg környéki és kőszegi kápolnákról beszélt. Ez alkalommal új, a téma kutatását segítő ismeretek is felbukkantak a közönség hozzászólásai nyomán.
A nyitott, mindenki számára elérhető, ingyenesen hozzáférhető, kulturális tevékenységekként megvalósuló rendezvénysorozat 2. alkalma más jellegű, a fiatalabb korosztályok és fogyatékkal élők számára is könnyen befogadható volt a barokk zenemű válogatások előadásával és a korabeli ruhák szemléltetése által. A barokk ruhák biztosításával a múzeum munkatársai bízták meg külső szolgáltatót, valamint ugyanígy történt a catering szolgáltatás kérése is mind a három esemény alkalmával. Rendezvényünkről a Kőszegi Városi Múzeum honlapján, Kőszeg város internetes felületein, közösségi oldalakon, valamint nyomtatott, a város különböző pontjain kihelyezett plakátok, szórólapok segítségével, és e-mailben történő értesítésekkel tájékoztattuk a közönséget.

Alábbi táblázat tartalmazza a programokkal kapcsolatos részletes adatokat:

Program Megvalósítás időpontja Program címe résztvevők száma
(jelenléti ív szerint) Meghívott előadók/vendégek/ programelemek Moderátor
Nagyapámtól hallottam: beszélgetés sorozat 2019. 05. 23. 1. Hagyományok a kőszegi szőlészetben és borászatban 25 fő Németh János Láng József
2019. 05. 30. 2. Szíjgyártó-, és nyerges mesterség 37 fő Nagy Csaba dr. Horváth Sándor
2019. 06.. 22. 3. Egy kőszegi fényképész emlékei 25 fő Babai Zsófia Söptei Imre
2019. 06. 22. 4. Történetek kőszegi ifjúságomból 25 fő Kirchknopf Ede Söptei Imre
Múzeumi nyári kavalkád 2019. 06. 22. több mint 155 fő Kézműves bemutatók, foglalkozások, Bábszínház, Velocipéd, Kőszeg fúvószenekara, Be-Jó, -
Barokk napok 2019. 09. 21. „Esterházy Pál és Kőszeg 27 fő Prof. Dr. Lőrincz Zoltán -
2019. okt. 4. „Gyöngyszemek világi és egyházi művekből barokk miliőben a kőszegi vonósok előadásában” 25 fő Kőszegi Vonósok -
2019. okt. 10. „Kápolnák a város körül -rejtőzködő értékek” 23 fő dr. Haris Andrea -
II. TOP.-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00141 „Infrastrukturális és eszközfejlesztések a Kőszegi Városi Múzeumban” című projekt
Jelenleg a támogatási szerződés megkötésének szakaszában tart a projekt.
Projekt elszámolható költsége: 4.954 .70 Ft
Támogatás célja: eszközbeszerzések és kis léptékű infrastrukturális fejlesztés
Fejlesztés helyszínei: Hősök tornya (infrastrukturális fejlesztés), Fekete Szerecseny Patika (eszközbeszerzés), Arany Egyszarvú Patika-eszközbeszerzés)
A projekt célja: Olyan eszközök beszerzése, melyek hozzájárulnak a múzeum közösségi célokat szolgáló helyiségeinek felszereléséhez, illetve rendezvényeinek megvalósításához. Kőszeg emblematikus épületének – Hősök tornya – 3. szintjén tervezett felújítással, valamint a rendezvényeinket támogató eszközbeszerzéssel rendezvényeink színvonalát tervezzük emelni, s ezzel együtt az érdeklődők számát és a megcélzott célcsoportok egyre több rétegét kívánjuk elérni.

Kőszeg, 2020. április 14.

A beszámolót megtárgyalta a Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság és a képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra ajánlotta.Révész József s. k.
igazgató
Kőszegi Városi Múzeum