2020. Július 2., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Beszámoló Kőszeg Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
2. - Tájékoztató a Kőszegi Polgárőr Egyesület 2019. évi tevékenységéről.
3. - Beszámoló a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2019. évi tevékenységéről.
4. - Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása (IV. negyedév).
5. - Kőszeg Város Önkormányzata 2019. évi gazdálkodásának teljesítéséről szóló rendelet (zárszámadás) megalkotása.
6. - Kőszeg Város településkép védelméről szóló 27/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítása.
7. - A rendezési terv 10. sz. módosítására beérkezett kérelmek elbírálása.
8. - Beszámoló a Kőszeg és Vidéke lap munkájáról.
9. - Beszámoló a Jurisics-vár Művelődési Központ legutóbbi beszámolója óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
10. - Beszámoló a Chernel Kálmán Városi Könyvtár legutóbbi beszámolója óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
11. - Beszámoló a Kőszegi Városi Múzeum legutóbbi beszámolója óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
12. - A Kőszegi Szociális Gondozási Központ 2019. évi szakmai munkájáról szóló beszámoló.
13. - Beszámoló a 2019. évi temetőüzemeltetési tevékenységről, tájékoztatás a tevékenységgel összefüggő bevételekről és kiadásokról.
14. - A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata.
15. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal működési rendjéről szóló szabályzat, valamint a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása.
16. - Útfelújítási pályázat benyújtása.
17. - Állami ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba igénylése.
18.a - Vagyonügyek: Elővásárlási jogról szóló nyilatkozat a Kőszeg 6088/3. hrsz-ú ingatlan tekintetében.
18.b - Vagyonügyek: Elővásárlási jogról szóló nyilatkozat a Kőszeg Dózsa Gy. u. 1. 1234 hrsz-ú ingatlan tekintetében.
21. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
14. napirendi pont:
A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 31. §-ában foglaltak szerint Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. december 20-án elfogadta az öt évre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programot (HEP).
A HEP-ben a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok – különös tekintettel a nők, a mélyszegénységben élők, romák, a fogyatékkal élő személyek, valamint gyermekek és idősek csoportjára – oktatási, lakhatási, foglalkoztatási egészségügyi és szociális helyzetéről helyzetelemzés, valamint a feltárt problémák komplex kezelése érdekében intézkedési terv készült.
A HEP időarányos megvalósulását kétévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján, szükség esetén a HEP-et felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően kell módosítani.

A HEP-et a települési önkormányzat vizsgálja felül. A kidolgozására, megvalósítására és értékelésére Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórum (HEP FÓRUM) működik, melynek tagjai az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjait, illetve azok problémáit ismerő szakemberek.
A HEP felülvizsgálata során törekedve a széleskörű szakmai egyeztetésre bevontuk a célcsoportokkal foglalkozó önkormányzati intézményeket és partnerintézményeket. A HEP fórum a veszélyhelyzetre tekintettel elektronikus formában e-mail-en és telefonos kapcsolattartással került megtartásra.
A helyzetelemzés adatait áttekintve megállapítható, hogy a HEP elfogadása után eltelt időszakban nagymértékű változás nem történt, ezért a helyzetelemezés rész továbbra is helytállónak tekinthető. Az „Esélyegyenlőségi referens szerepének erősítése” című intézkedés esetében szükséges a határidő módosítása.

A HEP fórum résztvevői az elfogadott intézkedések megtartását javasolják változatlan formában azzal, hogy az „Esélyegyenlőségi referens szerepének erősítése” című intézkedés esetében a határidő kerüljön módosításra 2023. december 31-re.

Az intézkedések megvalósítása folyamatban van. Eredmények:
-az „Ebcsont beforr - települési támogatások bővítése” című intézkedéshez módosításra került Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról szóló 7/2014. (II.28.) számú önkormányzati rendelete. Rászoruló gyermekek gyógyászati segédeszközeinek megvásárlásához is adható települési támogatás.
-a „Bölcsődei férőhelyek számának bővítése” című intézkedés a Bölcsődei férőhelyek bővítése a kőszegi Központi Óvoda és Bölcsődében TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00001 számú nyertes pályázat útján várhatóan 2021-ben megvalósul.

A jelenlegi HEP-et célszerű az intézkedési tervben meghatározott határidő módosításán kívül, változatlan formában elfogadni, hogy a korábban elfogadott intézkedési terv tevékenységei megvalósuljanak, és az eredmények értékelhetőek legyenek. A felülvizsgálat során egy egységes dokumentum készül, a HEP eredeti szövegében jeleztük, hogy „A 2020-as felülvizsgálat során bekerült részeket ezzel a betűformával jelöljük.”

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság megtárgyalta, és egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Kőszeg, 2020. június 25.

Básthy Béla polgármester nevében:
Mezei Virág s.k.
igazgatási osztályvezető

HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatát a melléklet szerinti változtatásokkal elfogadja.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal


(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)