2020. Július 2., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Beszámoló Kőszeg Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
2. - Tájékoztató a Kőszegi Polgárőr Egyesület 2019. évi tevékenységéről.
3. - Beszámoló a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2019. évi tevékenységéről.
4. - Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása (IV. negyedév).
5. - Kőszeg Város Önkormányzata 2019. évi gazdálkodásának teljesítéséről szóló rendelet (zárszámadás) megalkotása.
6. - Kőszeg Város településkép védelméről szóló 27/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítása.
7. - A rendezési terv 10. sz. módosítására beérkezett kérelmek elbírálása.
8. - Beszámoló a Kőszeg és Vidéke lap munkájáról.
9. - Beszámoló a Jurisics-vár Művelődési Központ legutóbbi beszámolója óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
10. - Beszámoló a Chernel Kálmán Városi Könyvtár legutóbbi beszámolója óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
11. - Beszámoló a Kőszegi Városi Múzeum legutóbbi beszámolója óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
12. - A Kőszegi Szociális Gondozási Központ 2019. évi szakmai munkájáról szóló beszámoló.
13. - Beszámoló a 2019. évi temetőüzemeltetési tevékenységről, tájékoztatás a tevékenységgel összefüggő bevételekről és kiadásokról.
14. - A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata.
15. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal működési rendjéről szóló szabályzat, valamint a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása.
16. - Útfelújítási pályázat benyújtása.
17. - Állami ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba igénylése.
18.a - Vagyonügyek: Elővásárlási jogról szóló nyilatkozat a Kőszeg 6088/3. hrsz-ú ingatlan tekintetében.
18.b - Vagyonügyek: Elővásárlási jogról szóló nyilatkozat a Kőszeg Dózsa Gy. u. 1. 1234 hrsz-ú ingatlan tekintetében.
21. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
16. napirendi pont:
Útfelújítási pályázat benyújtása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen – immáron hatodik alkalommal - pályázatot hirdetett „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”.
A támogatás célja az önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása, a mindennapos testnevelés, sport utánpótlás feltételeinek megteremtése, javítása, valamint az önkormányzati tulajdonú, belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztések megvalósulása.
A korábbi évek nyertes pályázatai alapján valósulhatott meg 2016-ban a Központi Óvoda hátsó épületrészének belső átalakítása, 2017 őszén a Temető utca felső szakaszának felújítása, tavaly pedig az Árpád tér- Sziget - Meskó utca felújítása készült el. Ugyancsak ilyen pályázati forrásból történhet meg idén a Bajcsy-Zsilinszky utca felújítása.

Pályázati alcélok:
a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása,
aa) Meglévő, bölcsődei ellátást nyújtó intézmény épületének vagy helyiségének infrastrukturális fejlesztése, felújítása
ab) 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális fejlesztése, felújítása
ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló épület infrastrukturális fejlesztése, felújítása
ad) Közös önkormányzat székhely hivatalának infrastrukturális fejlesztése
b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozása
c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása

A pályázati kiírás értelmében egy önkormányzat az a-c) pontok szerinti célok közül kizárólag egyre nyújthat be pályázatot.

Mivel a többi alcél tekintetében számos fejlesztés megvalósult az elmúlt években, illetve folyamatban van, javasoljuk a pályázatot a c) belterületi utak, járdák, hidak felújítása kategória keretében benyújtani a következő tartalommal:

Szent Lénárd utca (68 m) - Petőfi tér NY-i ág (Szt. Lénárd u. – Rohonci u. között - 262 m) - Rohonci utca
(Rákóczi u. – Petőfi tér között - 74 m) útburkolat felújítása.

Műszaki tartalom:
Szent Lénárd utca:
- talajstabilizációt (terramix technológia) és kétoldali szegélycserét követően 2x4 cm vastagságú új aszfaltréteg kialakítása 68 méter hosszban 7 méter szélességben, valamint egyoldali járda felújítása átlag 3 m szélességben
- aknafedlapok szintbe emelése, szükség szerinti cseréje

Petőfi tér Ny-i ág:
- talajstabilizációt (terramix technológia) követően 2x4 cm vastagságú új aszfaltréteg kialakítása 262 méter hosszban 4,5 méter szélességben, valamint kétoldali zúzottkő padka kialakítása 50-50 cm szélességben
- aknafedlapok szintbe emelése, szükség szerinti cseréje

Rohonci utca (Rákóczi Ferenc utca kereszteződésig)
- aszfaltmarást követően 2x4 cm vastag új aszfaltréteg kialakítása 74 méter hosszban és 8 méter szélességben, valamint Rákóczi utca – Sáncárok utca közötti egyoldali járdaszakasz átépítése szegélykőcserével
- aknafedlapok szintbe emelése, szükség szerinti cseréje

Szakmai indoklás:
A Petőfi teret a Rákóczi Ferenc utcával összekötő útszakaszok állapota különösen rossz, a felújításra javasolt utak kátyúzással már nem javíthatók, a járdák rossz állapotúak. A Petőfi téren jelentős közösségi célú épületek mellett (Fúvószenekar és Concordia kórus próbaterme, tervezett birkózó terem, Lóránt Gyula Sporttelep) fejlesztendő gazdasági terület (gyártelep) is található. A fejlesztéssel hasznos alternatív útvonal jönne létre a Liszt Ferenc utca irányába, részben tehermentesítve a Rákóczi és Rohonci utcák kereszteződését, illetve a Rákóczi utca felső szakaszát.
A kerékpárral is nehezen járható szakasz a tervezett városi kerékpárút hálózatban is szerepel a tavaly kialakított Forintos Mátyás utcai szakasz folytatásaként.
A Magyar Közút Zrt-nél kezdeményezzük a Rákóczi Ferenc utca és a Rohonci utca felújítását, amit segíthet a forgalom elterelésére alkalmas szakasz felújítása.
A felújítani tervezett útszakaszok alatt található közművek (víz, szennyvíz) állapota megfelelő, a Szent Lénárd utca alatti szennyvíz vezeték megerősítése (bélelés) javasolt, mely a Vasivíz Zrt. 2021. évi gördülő fejlesztési terve keretében megvalósítható lenne.
A beruházás tervezett bruttó összköltsége, mely magában foglalja a műszaki ellenőr és a közbeszerzés költségeit is, 54 950 100 Ft. A maximálisan igényelhető vissza nem térítendő támogatás 40 millió Ft. A szükséges önerő mértéke legalább 25 %.
A saját forrást (14 950 100 Ft) a 2021. évi költségvetésben kell az önkormányzatnak biztosítani. A pályázat benyújtásának határideje 2020. július 10.
A Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság valamint a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolják a határozati javaslatot.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy támogassa a pályázaton történő részvételt, a pályázat benyújtását!

Kőszeg, 2020. június 26.

A polgármester nevében:

Fekete Balázs s.k.
fejlesztési irodavezetőHATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, valamint az államháztartásért felelős miniszter által „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2020. támogatására” meghirdetett pályázat „c) „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” alcél keretében a „Szent Lénárd utca (68 m) - Petőfi tér NY-i ág (Szt. Lénárd u. – Rohonci u. között - 262 m) - Rohonci utca
(Rákóczi u. – Petőfi tér között - 74 m) útburkolat felújítása” céljára benyújtja pályázatát. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert a szükséges pályázati dokumentumok elkészítésére és benyújtására.

2. Kőszeg Város Önkormányzata a pályázathoz szükséges önerőt, 14 950 100 Ft-ot Kőszeg Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének terhére biztosítja.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal

(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)