2020. Július 2., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Beszámoló Kőszeg Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
2. - Tájékoztató a Kőszegi Polgárőr Egyesület 2019. évi tevékenységéről.
3. - Beszámoló a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2019. évi tevékenységéről.
4. - Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása (IV. negyedév).
5. - Kőszeg Város Önkormányzata 2019. évi gazdálkodásának teljesítéséről szóló rendelet (zárszámadás) megalkotása.
6. - Kőszeg Város településkép védelméről szóló 27/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítása.
7. - A rendezési terv 10. sz. módosítására beérkezett kérelmek elbírálása.
8. - Beszámoló a Kőszeg és Vidéke lap munkájáról.
9. - Beszámoló a Jurisics-vár Művelődési Központ legutóbbi beszámolója óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
10. - Beszámoló a Chernel Kálmán Városi Könyvtár legutóbbi beszámolója óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
11. - Beszámoló a Kőszegi Városi Múzeum legutóbbi beszámolója óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
12. - A Kőszegi Szociális Gondozási Központ 2019. évi szakmai munkájáról szóló beszámoló.
13. - Beszámoló a 2019. évi temetőüzemeltetési tevékenységről, tájékoztatás a tevékenységgel összefüggő bevételekről és kiadásokról.
14. - A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata.
15. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal működési rendjéről szóló szabályzat, valamint a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása.
16. - Útfelújítási pályázat benyújtása.
17. - Állami ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba igénylése.
18.a - Vagyonügyek: Elővásárlási jogról szóló nyilatkozat a Kőszeg 6088/3. hrsz-ú ingatlan tekintetében.
18.b - Vagyonügyek: Elővásárlási jogról szóló nyilatkozat a Kőszeg Dózsa Gy. u. 1. 1234 hrsz-ú ingatlan tekintetében.
21. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
7. napirendi pont:
A rendezési terv 10. sz. módosítására beérkezett kérelmek elbírálása.

A teljes előterjesztés nagy mennyisége miatt nem a letölthető formátumban, hanem itt érhető el.


Tisztelt Képviselő-testület!

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2014. (X. 3.) önkormányzati rendelete mely a Helyi Építési Szabályzatról, illetve mellékleteiben a szabályozási tervről szól, 2019. július 1-i hatállyal, a 7. számú módosítás 2019. május 30-i elfogadásával, Kőszeg Város polgárainak javaslatait figyelembe vevően került széles körűen megváltoztatásra.
Ezen módosítással párhuzamosan Kőszeg Város Önkormányzata a tulajdonát képező Gábor Áron-Forintos Mátyás-Deák Ferenc utcákkal határolt tömb fejlesztését elősegítő, 8. számú módosítás került lebonyolításra a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 32.§-a szerinti tárgyalásos eljárás keretén belül.
2020. márciusában 12/2020. (III. 26.) számú polgármesteri határozat alapján két kiemelt beruházást támogatandóan a Rendezési Terv tárgyalásos eljárásban történő, 9. számú módosítási eljárása került megindításra, mely egyeztető tárgyalása 2020. június 24-én megtartásra került, melyről készült jegyzőkönyv alapján a módosítást a Képviselő-testületnek külön napirend keretében kell megtárgyalnia és elfogadnia.
A Rendezési Terv 7. számú módosításának megindítása 2018. májusi Képviselő-testületi határozattal történt, az azóta eltelt időszakban beérkezett lakossági kérelmek indokolttá teszik a rendezési terv felülvizsgálatát, amely a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 32.§-a szerint teljes eljárásban kerülhet lebonyolításra.
A teljes eljárás
a) előzetes tájékoztatási,
b) véleményezési,
c) végső szakmai véleményezési,
d) elfogadási és hatálybaléptetési
szakaszból áll.
Az előzetes tájékoztatási szakasz a képviselő-testület döntésével indul, és a polgármester kezdeményezi, amelyben az előzetes tájékoztatót megküldi az eljárásban érintett partnereknek, és államigazgatási szerveknek.
Az előzetes tájékoztatóban beazonosíthatóan meg kell határozni a rendezés alá vont területeket, ismertetni kell a rendezés célját és várható hatását, olyan módon és részletezettséggel, hogy az érintettek azzal kapcsolatban észrevételeket, javaslatokat tehessenek, véleményt nyilváníthassanak.
Ennek megfelelően az előzetes tájékoztatási szakasz megkezdése után új kérelmeket már ezen eljáráson belül befogadni nem lehet.
Ezért 2020. március 05-én a Rendezési Terv módosításának megindításával kapcsolatban hirdetményt tettünk közzé Kőszeg Város lakossága részére, mely szerint 2020. április 17-ig a módosításhoz javaslatokat és észrevételeket tehettek (lásd. csatolt hirdetmény).
A kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a kérelmek beadásának határidejét 2020. április 30-ig meghosszabbítottuk.
A 7. számú módosítás elfogadása óta beérkezett javaslatokat, kérelmeket dokumentáltuk, és az ügyirat aktájába beiktattuk.
A megadott határidőig összesen 49 kérelem érkezett, mely kérelmeket az előterjesztéshez csatoltuk.
A 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 37.§ (3) bekezdése szerint az előzetes tájékoztatóban beazonosíthatóan meg kell határozni a rendezés alá vont területet, ismertetni kell a rendezés célját és várható hatását, olyan módon és részletezettséggel, hogy a (2) bekezdés szerinti érintettek azzal kapcsolatban észrevételeket, javaslatokat tehessenek, véleményt nyilváníthassanak.
Ennek megfelelően a beérkezett kérelmeket rendszereztük, az állásfoglalásunkat az előterjesztéshez csatoltuk.
Az egyedi kérelmeken túl, javasoljuk a Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatát, mivel az elmúlt időszak tapasztalata alapján szükségesnek tűnik egyes előírások kiegészítése és néhány új előírás beiktatása.
Mivel az előzetes tájékoztatási szakaszban csak azokat a módosítási javaslatokat szeretnénk a partnereknek és az államigazgatási szerveknek megküldeni, amelyeket a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság, illetve a bizottság állásfoglalását figyelembe vételével a Képviselő-testület is támogat, ezért a kérelmeket egyedileg pontokba szedtük, és az általunk megfogalmazott állásfoglalásokat az előterjesztéshez csatoltuk.
Kérjük a T. Képviselő-testületet, hogy a beérkezett kérelmeket, a szakértői vélemények figyelembe vételével vizsgálja meg, és tegyen javaslatot a továbbtervezés kérdésében.
A Rendezési Terv készítője kidolgozásra csak azoknak a pontoknak a kapcsán kap megbízást, amelyeket a Bizottság ajánlása alapján a Képviselő-testület határozatban támogat.
A beterjesztett határozati javaslat 2 alternatívát tartalmaz:

1. A RENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁT TÁMOGATJA
2. A RENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSÁT
NEM TÁMOGATJA
Az 1. pont alapján a kérelmeknek megfelelő módosítási javaslatok Tervező által kidolgozásra kerülnek, és az előzetes tájékoztatási szakaszban megküldi az eljárásban érintett partnereknek, és államigazgatási szerveknek.
A 2. pont szerint nem támogatott javaslatok Tervező által nem kerülnek kidolgozásra, így a módosításuk nem történhet meg jelen eljárás keretében. Erről a döntésről a kérelmezőket írásban is értesíteni fogjuk.

Az előterjesztést megtárgyalta a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság, a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlotta.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.

Kőszeg, 2020. június 28.

A polgármester nevében:

Bertók Sándor s. k.
Kőszeg Város Főépítésze

HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az alábbi pontoknak megfelelően a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 36. §-ának megfelelő teljes eljárás során készíttesse elő a településrendezési eszközök 10. számú módosítását, valamint az előzetes tájékoztatási szakasz megindításához szükséges dokumentációt és a kidolgozott terveket elfogadásra terjessze a Képviselő-testület elé.
1. pont
Kérelmező:Mangliár László
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Kőszeg, Scneller u. Hrsz 1789
Kérelem tárgya: Az érintett területen övezeti előírások módosítása
A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSÁT
NEM TÁMOGATJA

2. pont
Kérelmező:Dr Németh László
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Kőszeg, Hrsz 1236
Kérelem tárgya: Az érintett területen az övezeti határ módosítása
A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁT TÁMOGATJA

3. pont
Kérelmező:Rónai Miklós Aurél
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Kőszeg, Hrsz 872
Kérelem tárgya: Az érintett telek környezetében lévő közlekedési területek felülvizsgálata,
A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁT TÁMOGATJA

4. pont
Kérelmező:Szeitz Ernőné
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Kőszeg, Hrsz 2032/7
Kérelem tárgya: Az érintett területen meglévő kiszabályozott út nyomvonalának módosítása
A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁT TÁMOGATJA

5. pont
Kérelmező:Makra Edit
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Kőszeg, Hrsz 807
Kérelem tárgya: Az érintett telek övezeti besorolásának módosítása
A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSÁT
NEM TÁMOGATJA

6. pont
Kérelmező:Guttmann-Petneházi Krisztina
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Kőszeg, Hrsz 301/6 Panoráma Krt. Mohás út
Kérelem tárgya: Az érintett terület övezeti besorolásának módosítása
A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSÁT
NEM TÁMOGATJA

7. pont
Kérelmező:Marjai Gyula
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Kőszeg, Hrsz 3919
Kérelem tárgya: Az érintett telek övezeti besorolásának módosítása, beépítésre szánt lakóterületbe sorolása
A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSÁT
NEM TÁMOGATJA

8. pont
Kérelmező:SOS gyermekfalu
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Kőszeg, Hrsz 3361
Kérelem tárgya: Az érintett területen az érvényes övezeti előírások felülvizsgálata, az övezeti besorolás módosítása.
A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSÁT
NEM TÁMOGATJA

9. pont
Kérelmező:Drescher Gábor
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Kőszeg, Hrsz 2174
Kérelem tárgya: Az érintett telek övezeti besorolásának módosítása
A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSÁT
NEM TÁMOGATJA

10. pont
Kérelmező:Gurisatti Gábor
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Kőszeg, Hrsz 3717
Kérelem tárgya: Az érintett területen az övezeti határ módosítása
A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁT TÁMOGATJA

11. pont
Kérelmező:Molnár Krisztina
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Kőszeg, Hrsz 3610/1
Kérelem tárgya: Az érintett területen az övezeti határ módosítása
A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁT TÁMOGATJA


12. pont
Kérelmező:Béres László
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Kőszeg, Hrsz 4176
Kérelem tárgya: Az érintett telek környezetében lévő közlekedési területek felülvizsgálata,
A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁT TÁMOGATJA

13. pont
Kérelmező:Reymeyer András
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Kőszeg, Hrsz 2032/10
Kérelem tárgya: Az érintett területen meglévő kiszabályozott út nyomvonalának módosítása
A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁT TÁMOGATJA

14. pont
Kérelmező: Kérelmező:Gyömbér Edit
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Kőszeg, Hrsz 4702/1
Kérelem tárgya: Az érintett telek övezeti besorolásának módosítása
A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁT TÁMOGATJA

15. pont
Kérelmező:Orbán Dániel
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Kőszeg, Hrsz 112 és113
Kérelem tárgya: Az érintett területen az övezeti határ módosítása
A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁT TÁMOGATJA

16. pont
Kérelmező:Cseh Gábor
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Kőszeg, Hrsz 1510
Kérelem tárgya: Az érintett területen az övezeti határ módosítása
A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁT TÁMOGATJA

17. pont
Kérelmező: Kérelmező:Orbán Dániel
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Kőszeg, Hrsz 112 és113
Kérelem tárgya: Az érintett területen az övezeti határ módosítása
A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁT TÁMOGATJA

18. pont
Kérelmező:Rábai Zoltán
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Kőszeg, Hrsz 4006
Kérelem tárgya: Az érintett területen az övezeti határ módosítása
A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSÁT
NEM TÁMOGATJA

19. pont
Kérelmező:Nagy András
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Kőszeg, Hrsz 2004
Kérelem tárgya: Az érintett területen az övezeti határ módosítása
A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁT TÁMOGATJA


20. pont
Kérelmező:Drescher Gábor
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Kőszeg, Hrsz 1914
Kérelem tárgya: Az érintett telek övezeti besorolásának és övezeti előírásainak módosítása
A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁT TÁMOGATJA

21. pont
Kérelmező:Gergye Péter
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Kőszeg, Hrsz 3574/2
Kérelem tárgya: Az érintett telek környezetében lévő terület övezeti előírásainak módosítása, az övezeti besorolás megváltoztatása
A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁT TÁMOGATJA

22. pont
Kérelmező:Lintér Balázs
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Kőszeg, Hrsz 1353/3
Kérelem tárgya: Az érintett területen övezeti határ módosítása
A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁT TÁMOGATJA

23. pont
Kérelmező: Hniszné Osvay Mária
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Kőszeg, Hrsz 4513/2
Kérelem tárgya: Az érintett telek környezetében lévő közlekedési területek felülvizsgálata,
A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁT TÁMOGATJA

24. pont
Kérelmező:Horváthné Schlögl Beáta
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Kőszeg, Hrsz 6715
Kérelem tárgya: Az érintett telkek beépítésre szánt övezetbe történő átsorolása
A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSÁT
NEM TÁMOGATJA

25. pont
Kérelmező:Horváth Roland
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Kőszeg, Hrsz 6714/1
Kérelem tárgya: Az érintett telek beépítésre szánt övezetbe történő átsorolása
A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSÁT
NEM TÁMOGATJA

26. pont
Kérelmező:Borsy László
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Kőszeg, Hrsz 4913/1
Kérelem tárgya: Az érintett telek beépítésre szánt lakó övezetbe történő átsorolása
A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSÁT
NEM TÁMOGATJA

27. pont
Kérelmező:Sulyok Antal
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Kőszeg, Hrsz 6713
Kérelem tárgya: Az érintett telek beépítésre szánt övezetbe történő átsorolása
A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁT TÁMOGATJA

28. pont
Kérelmező:Vajda Miklós
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Kőszeg, Hrsz 0183/158
Kérelem tárgya: Az érintett területen érvényes övezeti előírások módosítása
A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁT TÁMOGATJA

29. pont
Kérelmező:Markovits Szabina
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Kőszeg, Hrsz 3559/15
Kérelem tárgya: Az érintett telek környezetében lévő közlekedési területek felülvizsgálata,
A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁT TÁMOGATJA

30. pont
Kérelmező:Szalai Gréta
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Kőszeg, Hrsz 4520
Kérelem tárgya: Az érintett telek környezetében lévő közlekedési területek felülvizsgálata,
A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁT TÁMOGATJA

31. pont
Kérelmező:Pukler Zoltán
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Kőszeg, Hrsz 630
Kérelem tárgya: Az érintett telek övezeti besorolásának módosítása
A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSÁT
NEM TÁMOGATJA

32. pont
Kérelmező:Molnár Ferenc
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Kőszeg, Hrsz 1380
Kérelem tárgya: Az érintett területen az övezeti határ módosítása
A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁT TÁMOGATJA

33. pont
Kérelmező:Héjj Balázs
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Kőszeg, Hrsz 1598
Kérelem tárgya: Az érintett telek környezetében lévő közlekedési terület szabályozási szélességének, illetve épületmagasság felülvizsgálata,
A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSÁT
NEM TÁMOGATJA

34. pont
Kérelmező:Plech Tibor
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Általános Kérések Közlekedési területek szabályozásával kapcsolatban
Kérelem tárgya: Általános Kérések Közlekedési területek szabályozásával kapcsolatban
A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSÁT
NEM TÁMOGATJA

35. pont
Kérelmező:Kariusz Rita
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Kőszeg, Hrsz 3932/1
Kérelem tárgya: Az érintett telek övezeti besorolásának módosítása, beépítésre szánt lakóterületbe sorolása
A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSÁT
NEM TÁMOGATJA

36. pont
Kérelmező:Hernáth Márton
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Kőszeg, Hrsz 638
Kérelem tárgya: Az érintett telek övezeti besorolásának módosítása, a telek nyugati részének beépítésre szánt üdülőházas területbe történő átsorolása
A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSÁT
NEM TÁMOGATJA

37. pont
Kérelmező:Kőszeg Város Városüzemeltetési Osztály
Németh Ildikó Osztályvezető
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Kőszeg, Hrsz 3344/44
Kérelem tárgya: Az érintett telek övezeti besorolásának módosítása, beépítésre szánt
lakóterületbe sorolása
A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁT TÁMOGATJA

38. pont
Kérelmező:Kőszeg Város Városüzemeltetési Osztály
Németh Ildikó Osztályvezető
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Kőszeg, Hrsz 0342/31
Kérelem tárgya: Az érintett telek övezeti besorolásának módosítása, beépítésre szánt
övezetbe sorolása.
A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁT TÁMOGATJA

39. pont
Kérelmező:Kőszeg Város Városüzemeltetési Osztály
Németh Ildikó Osztályvezető
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Kőszeg, Hrsz 212/14
Kérelem tárgya: Az érintett telek övezeti besorolásának módosítása, beépítésre szánt
lakóterületből közlekedési területbe sorolása
A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁT TÁMOGATJA

40. pont
Kérelmező:Kőszeg Város Városüzemeltetési Osztály
Németh Ildikó Osztályvezető
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Kőszeg, Hrsz 2198/1
Kérelem tárgya: Az érintett telek övezeti besorolásának felülvizsgálata, a tényleges
használat alapján
A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁT TÁMOGATJA

41. pont
Kérelmező:Kőszeg Város Városüzemeltetési Osztály
Németh Ildikó Osztályvezető
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Kőszeg, Hrsz 2222
Kérelem tárgya: Az érintett telek övezeti besorolásának felülvizsgálata, a tényleges
használat alapján
A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁT TÁMOGATJA


42. pont
Kérelmező:Kőszeg Város Városüzemeltetési Osztály
Németh Ildikó Osztályvezető
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Kőszeg, Hrsz 1981
Kérelem tárgya: Az érintett telek övezeti besorolásának módosítása, parkoló építés
érdekében
A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁT TÁMOGATJA

43. pont
Kérelmező:Polyák András
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Kőszeg, Hrsz 0199/3
Kérelem tárgya: Az érintett telek övezeti előírásainak, a max.épületmagasság felülvizsgálata.
A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁT TÁMOGATJA

44. pont
Kérelmező:Kőszeg Város Városüzemeltetési Osztály
Németh Ildikó Osztályvezető
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Kőszeg, Hrsz 3657/4
Kérelem tárgya: Az érintett telek övezeti besorolásának felülvizsgálata, akörnyező telkekhez igazodó kisvárosias lakó övezetbe történő átsorolása
A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁT TÁMOGATJA

45. pont
Kérelmező:Kuntner Ferenc
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Kőszeg, Hrsz 4201
Kérelem tárgya: Az érintett telkek övezeti előírásainak felülvizsgálata, a szabadonálló beépítési mód oldalhatáron álló beépítési módra történő megváltoztatása.
A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁT TÁMOGATJA

46. pont
Kérelmező:Kőszeg Város Főépítésze
Bertók Sándor
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Kőszeg, Pogányi út környezete
Kérelem tárgya: Az érintett telkek övezeti besorolásának felülvizsgálata, a kialakult helyzetnek megfelelő módosítása
A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁT TÁMOGATJA

47. pont
Kérelmező:Kőszeg Város Főépítésze
Bertók Sándor
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Kőszeg, Déli elkerülő út környezete
Kérelem tárgya: Az érintett út nyomvonalának és a környező telkek övezeti besorolásának felülvizsgálata, a fejlesztésekhez igazodó módosítása
A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁT TÁMOGATJA

48. pont
Kérelmező:Farkas Péter
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Kőszeg, Várkör 6. szám Hrsz.: 2192
Kérelem tárgya: Az érintett telek hátsókertjének övezeti átsorolása Zkk övezetből beépítésre szánt Vt-2/2 övezetbe.
A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁT TÁMOGATJA
49. pont
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kőszeg Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2014. (X. 3.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata
A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁT TÁMOGATJA

Felelős: Básthy Béla polgármester és Bertók Sándor főépítész.
Határidő: folyamatos.
Melléklet:


01. pont

Kérelmező:Mangliár László
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Kőszeg, Scneller u.Hrsz 1789
Kérelem tárgya: Az érintett területen övezeti előírások módosítása
A módosítással kapcsolatos vélemény:
A kérelem a Scneller u. 9. számú, 1789. hrsz-ú műemléki telken álló épület átalakításával tervezett lakóépület megépíthetőségére vonatkozik. A terület Vt-1/3 Településközpont vegyes övezetbe tartozik, amely övezetben a max. építménymagasság 6,0 m.
A kérelmet az épület tervezője adta be, és többírásos és szóbeli egyeztetés történt a Rendezési Terv módosításával kapcsolatban, Kértük, hogy a kérelem elbírálásához készítsen a jogszabályok szerint beépítési tervet, amely 2018. szeptemberében megtörtént. Azonban ebben a tervben sem volt tisztázva, hogy a meglévő épület lebontásra kerül, és egy teljesen új épület készül. Ennek a tervek alapján nem volt eldönthető, hogy az OTÉK szerinti szükséges parkolószámot miképpen szeretnék kielégíteni.
A tervekről 2 elismert építésztől kértünk szakvéleményt, amely szakvélemények nem támogatták az épületkialakítását.
A szakvéleményekben megfogalmazott krtikák figyelembe vételével a tervezett épület kifogásolt nyugati tömege módosításra került, ennek alapján a kérelem befogadásra került.
A kérelem beadása óta eltelt időben a tárgyi telket a tulajdonosok árulják, a kérelem nem került részükről megerősítésre.

A módosítással kapcsolatos állásfoglalás:A RENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSÁT NEM TÁMOGATJA
02. pont

Kérelmező:Dr Németh László
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Kőszeg, Hrsz 1236
Kérelem tárgya: Az érintett területen az övezeti határ módosítása
A módosítással kapcsolatos vélemény:
A kérelem a 1236, 1237, 1238, 1239 és1240 hrsz. telkek között meglévő övezeti határának megváltoztatására irányul.
A tárgyi telkek két tulajdonos birtokában vannak. A 1236 Hrsz telek a Gyöngyös utcáról nyílik, és Lk-H1/10 jelű kisvárosias lakó övezetbe tartozik, míg a 1240 hrsz telek a Bajcsy-Zsilinszki utcáról nyílik, és Lke-A1-K/14 jelű kertvárosias lakó övezetbe tartozik.
A tömbbelsőben meglévő melléképületek lebontásra kerültek, így a telkek összevonásának, és telekhatár rendezését az övezeti határ jelenlegi vonalvezetése akadályozza. Mivel az övezethatár kötelező telekhatárként is definiált, ezért a kérelemhez csatolt földmérő által készített, telekhatár rendezéshez szükséges változási vázrajznak megfelelően javasoljuk az övezethatárt módosítani.
Fenti indokok alapján a telkek közötti övezethatár módosítását javasoljuk, mivel a változtatás a tömbben lévő többi telek építési lehetőségeire nem jelent korlátozást, illetve változtatási kötelezettséget.

A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁT TÁMOGATJA
03. pont

Kérelmező:Rónai Miklós Aurél
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Kőszeg, Hrsz 872
Kérelem tárgya: Az érintett telek környezetében lévő közlekedési területek felülvizsgálata,
A módosítással kapcsolatos vélemény:
A kérelem a 872 hrsz. közlekedési terület környezetében lévő telkek telekrendezéséhez kapcsolódik. A 872 hrsz. közlekedési területnek több olyan része van, amely a szabályozási terven nem közlekedési területbe esik. Ezen területek leválasztásához nem szükséges a Rendezési Terv módosítása, mivel a telekalakítás az érvényes Rendezési Tervnek megfelel.
A Forrás utat és a Felsőerdő utat összekötő, RendezésiTerven kiszabályozott út egy részének telekkönyv szerinti megszüntetése csak a Rendezési Terv módosítása útján lehetséges. Szükséges megvizsgálni a területen lévő telkek közterületről való megszüntetésének lehetőségét, és csak ennek figyelembe vételével javasoljuk a módosítást.
A módosított tervek készítése során szükséges az érintett telektulajdonosokkal egyeztetni, javasoljuk, hogy a kérelemhez kerüljön csatolásra a tervezett telekösszevonásokról telekalakítási vázrajz csatolása, mely megalapozhatja a Renezési Terv módosítását.
Fenti indokok alapján a Forrás utat és a Felsőerdő utat összekötő, RendezésiTerven kiszabályozott út módosítása csak a kérelmezővel történő további egyeztetések után támogatható.

A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁT TÁMOGATJA04. pont

Kérelmező:Szeitz Ernőné
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Kőszeg, Hrsz 2032/7
Kérelem tárgya: Az érintett területen meglévő kiszabályozott út nyomvonalának módosítása
A módosítással kapcsolatos vélemény:
A kérelemben a 2032/7 hrsz-ú telek tulajdonosa sérelmezi, hogy a 2233m2-es építési telkét a terület feltárását biztosító 12m széles kiszabályozott út kettészeli, így arra építési engedély jelen állapotban nem adható.
A Kórház utca, Alsó krt. és a 87-es számú főút által határolt tömb Lke jelű kertes lakóövezetbe tartozik. Az Alsó körútról megközelíthető telkek kb 200m mélységűek, így azok gazdaságosan nam beépíthetőek, mivel a telkek keleti oldalán lévő 87-es számú főútról a telkek nem kapnak lecatlakozási lehetőséget.
Annak érdekében, hogy Kőszeg belterületén lévő, frekventált telkek beépíthetőek legyenek, került a tömbbelsőt feltáró út kiszabályozásra.
A tömbben jelen pillanatban is vannak olyan beépített telkek, melyek megközelítése nem megoldott.
Fenti indokok alapján a tömbbelsőben kiszabályozott út nyomvonalának módosítását javasoljuk, figyelembe véve a kialakult állapotot, valamint megvizsgálni, hogy szükséges-e a tömbelsőt mindkét irnyból megközelíteni.
A tömbbelső feltárása továbbra is indokolt, azonban javaslom költségkimélő tervezetet kialakítani.

A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁT TÁMOGATJA05. pont

Kérelmező:Makra Edit
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Kőszeg, Hrsz 807
Kérelem tárgya: Az érintett telek övezeti besorolásának módosítása
A módosítással kapcsolatos vélemény:
A kérelem a 807 hrsz. telek övezeti besorolásának megváltoztatására irányul. A jelenlegi Üü-K/1 övezetben nem lehet lakást építeni, és a meglévő üdülő épületek rendeltetés változása sem engedélyezett.
A kérelemmel érintett terület a Vas Megyei Rendezési Terv szerint Ökológiai folyosó területére esik, mely területekre kiemelt természetvédelmi előírások vonatkoznak.
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény értelmező rendelkezései szerint
„Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete: az OTrT-ben megállapított, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe olyan területek - többnyire lineáris kiterjedésű, folytonos vagy megszakított élőhelyek, élőhelysávok, élőhelymozaikok, élőhelytöredékek, élőhelyláncolatok - tartoznak, amelyek döntő részben természetes eredetűek, és amelyek alkalmasak az ökológiai hálózathoz tartozó egyéb élőhelyek -magterületek, pufferterületek - közötti biológiai kapcsolatok biztosítására”
Az említett Rendelet 26.§-a szerint „Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében csak olyan megyei területfelhasználási kategória és megyei övezet, valamint a településrendezési eszközökben olyan övezet és építési övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai hálózat ökológiai folyosója természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti.”
Kőszeg természeti adottságaihoz igazodva a Felsőerdő út és környéke (Óház utca, Panoráma Krt.,Forrás utca, Tölgyes utca, Ciklámen tér) a Szerkezeti Terven egységesen Üdülőházas és Hétvégházas övezetbe tartoznak. Az OTÉK 7.§ (2) bekezdése szerint „Az építési övezeteket, övezeteket a meglévő vagy tervezett rendeltetésük, beépítettségük és karakterbeli különbségeik alapján úgy kell besorolni, hogy az egy övezetbe tartozó, azonos adottságú telkeket azonos értékű építési jogok és kötelezettségek illessék meg.”
Az OTÉK előírásainak megfelelően tehát egyes telkek övezeti besorolásának megváltoztatása nem lehetséges, a teljes tömb lakóterületbe történő átsorolása pedig nem támogatott, mivel szeretnénk megőrizni Kőszeg jelenlegi struktúráját. Az itt meglévő környezet Kőszeg Városának fontos rekreációs területe, amely megszüntetése káros hatással lehet a városban élők mindennapjaira. Az elmúlt évtizedekben a városközponzhoz viszonylag közeli, volt Mk jelű kertes mezőgazdasági területek kerültek kertvárosi lakó területbe átsorolva, amely területek beépítése nem történt meg, az infrastruktúra nem alakult ki, így újabb lakóterületek kialakítása nem indokolt.
Javasoljuk azonban a Felsőerdő uton lévő telkek övezeti besorolásának olyan jellegű felülvizsgálatát, hogy a telkek méretéhez és kialakult beépítéséhez jobban igazodó, Üh jelű Hétvégiházas övezeti szabályozást, amely az épületmagasság csökkentésével a kialakult keskeny telkek beépítését és a meglévő üdülők átalakítását és bővítését is lehetővé tenné.
Fenti indokok alapján a telek Lakóterületbe történő átsorolását nem támogatjuk, az Üdülő övezeten belűli módosítását javasoljuk megvizsgálni.

A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSÁT NEM TÁMOGATJA


06. pont

Kérelmező:Guttmann-Petneházi Krisztina
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Kőszeg, Hrsz 301/6 Panoráma Krt. Mohás út
Kérelem tárgya: Az érintett terület övezeti besorolásának módosítása
A módosítással kapcsolatos vélemény:
A kérelem a 301/6 hrsz. telek, és a Panoráma Krt. Mohás út városhoz közelebb eső terület övezeti besorolásának megváltoztatására irányul. A jelenlegi Üü és Üh övezetekben nem lehet lakást építeni, és a meglévő üdülő épületek rendeltetés változása sem engedélyezett.
A kérelemmel érintett terület a Vas Megyei Rendezési Terv szerint Ökológiai folyosó területére esik, mely területekre kiemelt természetvédelmi előírások vonatkoznak.
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény értelmező rendelkezései szerint
„Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete: az OTrT-ben megállapított, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe olyan területek - többnyire lineáris kiterjedésű, folytonos vagy megszakított élőhelyek, élőhelysávok, élőhelymozaikok, élőhelytöredékek, élőhelyláncolatok - tartoznak, amelyek döntő részben természetes eredetűek, és amelyek alkalmasak az ökológiai hálózathoz tartozó egyéb élőhelyek -magterületek, pufferterületek - közötti biológiai kapcsolatok biztosítására”
Az említett Rendelet 26.§-a szerint „Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében csak olyan megyei területfelhasználási kategória és megyei övezet, valamint a településrendezési eszközökben olyan övezet és építési övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai hálózat ökológiai folyosója természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti.”
Kőszeg természeti adottságaihoz igazodva a Felsőerdő út és környéke (Óház utca, Panoráma Krt.,Forrás utca, Tölgyes utca, Ciklámen tér) a Szerkezeti Terven egységesen Üdülőházas és Hétvégházas övezetbe tartoznak. Az OTÉK 7.§ (2) bekezdése szerint „Az építési övezeteket, övezeteket a meglévő vagy tervezett rendeltetésük, beépítettségük és karakterbeli különbségeik alapján úgy kell besorolni, hogy az egy övezetbe tartozó, azonos adottságú telkeket azonos értékű építési jogok és kötelezettségek illessék meg.”
Kőszeg természeti adottságaihoz igazodva a Felsőerdő út és környéke (Óház utca, Panoráma Krt.,Forrás utca, Tölgyes utca, Ciklámen tér) a Szerkezeti Terven egységesen Üdülőházas és Hétvégházas övezetbe tartoznak. Az OTÉK 7.§ (2) bekezdése szerint „Az építési övezeteket, övezeteket a meglévő vagy tervezett rendeltetésük, beépítettségük és karakterbeli különbségeik alapján úgy kell besorolni, hogy az egy övezetbe tartozó, azonos adottságú telkeket azonos értékű építési jogok és kötelezettségek illessék meg.”
Az OTÉK előírásainak megfelelően tehát egyes telkek övezeti besorolásának megváltoztatása nem lehetséges, a teljes tömb lakóterületbe történő átsorolása pedig nem támogatott, mivel szeretnénk megőrizni Kőszeg jelenlegi struktúráját. Az itt meglévő környezet Kőszeg Városának fontos rekreációs területe, amely megszüntetése káros hatással lehet a városban élők mindennapjaira. Az érintett területen sem az úthálózat,sem a telkek mérete ill. a domborzati viszonyok sem szerencsések újabb lakóterület kijelölésére. A jelenlegi Üh jelű övezet maximális beépíthetősége 10%, amely megfelel a terület beépítési jellegének, a lakóterületekre jellemző 20-30%-os beépítési lehetőség a terület túlépítését eredményezné.
Kőszeg természetvédelmileg kiemelten védendő területe soha nem volt lakóépületekkel beépíthető, így azok az üdülő tulajdonosok akik életvitekólszerűen erre a területre költöztek, tisztában voltak az érvényes építési előírásokkal.
A jelenlegi törvények nem szabályozzák, hogy valaki életvitelszerűen hol szeretne élni, ezért a külterületi Kertes mezőgazdasági területen lévő gazdasági épületekben is laknak, azonban mindenkinek tisztában kell lennie, az általa lakóhelynek választott területre vonatkozó ellátási kötelezettségekkel.
Az elmúlt évtizedekben a városközponzhoz viszonylag közeli, volt Mk jelű kertes mezőgazdasági területek kerültek kertvárosi lakó területbe átsorolva, amely területek beépítése nem történt meg, az infrastruktúra nem alakult ki, így újabb lakóterületek kialakítása nem indokolt.

A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSÁT NEM TÁMOGATJA07. pont

Kérelmező:Marjai Gyula
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Kőszeg, Hrsz 3919
Kérelem tárgya: Az érintett telek övezeti besorolásának módosítása, beépítésre szánt lakóterületbe sorolása
A módosítással kapcsolatos vélemény:
A kérelemben a 3919 hrsz-ú telek tulajdonosa kérelmezi, hogy a tulajdonukban lévő. 3919 hrsz-ú, Ev-V vízvédelmi erdőterületbe, ill, Zkk jelű zöldövezetbe tartozó telkének övezeti besorolását módosítsák Lke-A/1jelű kertvárosi lakóterületre a Rendezéi Terv következő módosítása során
A Gyöngyös patak Kőszeg olyan természeti értéke, melynek védelme kiemelt jelentőségű Önkormányzati feladat. Ennek megfelelően a lehetőségekhez igazodva a Gyöngyös patak a belterületeken Ev-V vízvédelmi erdőterülettel, ill, Zkk jelű zöldövezettel védett.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§ (3) bekezdés b. pontja szerint az „újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest, az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározottak szerint nem csökkenhet”
Ennek megfelelően, amennyiben a 3919 hrsz-ú telek beépítésre nem szánt övezetből beépítésre szánt övezetbe kerülne átsorolásra, akkor a szükséges erdő ill. zöldterületet más telken kellene pótolni, amely más területeken kártalanítási következménnyel járhat.
Ezen előíráson túl, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§ (3) bekezdés e. pontja még szigorúbban fogalmaz, mely szerint ”a települések beépítésre szánt területe csak olyan területfelhasználás céljára növelhető, amilyen célra a település már beépítésre kijelölt területén belül nincs megfelelő terület.
Mivel Kőszeg beépítésre szánt területén a volt zártkerti területek beépítésre szánt lakóterületbe kerültek átsorolásra, és azok a területek még jellemzően nem épültek be, így újabb kertvárosi lakóterületek kijelölésére nincs lehetőség.

A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSÁT NEM TÁMOGATJA08. pont

Kérelmező:SOS gyermekfalu
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Kőszeg, Hrsz 3361
Kérelem tárgya: Az érintett területen az érvényes övezeti előírások felülvizsgálata, az övezeti besorolás módosítása.
A módosítással kapcsolatos vélemény:
Az SOS gyermekfalu övezeti előírásainak felülvizsgálati kérelme már a Rendezési Terv 7. számú módosításban szerepelt.
Időközben a működtető cég vezetőségében több változás is történt, az Önkormányzat és az SOS gyermekfalú képviselői között több tárgyalás is lezajlott, készült egy változási szándékot megalapozó beépítési terv is, azonban az intézmény további működési modelljéről, és elképzelésekről, a közösségi épületek hasznosításáról nem történt megállapodás.
A Hrsz.: 3361 teleknek a keleti feléből korábban nagyobb intenzítással beépíthető lakóterület jött létre, amely telkeket a tulajdonosok értékesítettek, és társasházas építkezések kezdődtel.
Azonban a Rendezési Terv ilyen jellegű, előkészítetlen módosítás következtében az Űrhajós utcai valós állapotok nem lettek figyelembe vévve, és ennek következtében utólag kellett az építtetőkkel megállapodni a fejlesztésről.
A környéken megnövekvő gépjármű és gyalogos forgalom elmzése mindenképp szükségesnek tűnik, az igényelt fejlesztéshez szükséges infrastruktúra hálózat is fejlesztendő, így javasoltuk, hogy a terület tulajdonosai kössenek Településrendezési szerződést az Önkormányzattal, amely a mai napig nem történt meg, így a Rendezési Terv módosítását a bizonytalan fejlesztési környezetben nem támogatjuk.

A móosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSÁT NEM TÁMOGATJA
09. pont

Kérelmező:Drescher Gábor
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Kőszeg, Hrsz 2174
Kérelem tárgya: Az érintett telek övezeti besorolásának módosítása
A módosítással kapcsolatos vélemény:
A kérelemben Dreschert Gábor kérelmezi, hogy a 2174 hrsz-ú, Vt-2/2 településközpont övzetbe tartozó telek keleti részének övezeti besorolását módosítsa közlekedési területre a Rendezéi Terv következő módosítása során
A Kőszeg 2174 hrsz-ú telek nem a kérelmező tulajdonában van, a kérelmező a kérelemhez a telek tulajdonosaitól semmilyen támogató nyilatkozatot nem csatlolt.
Kőszeg Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló, Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének33/2014. (X. 3.) önkormányzati rendeletének 22.§-a szerint
„ A telkek szélességükben tovább nem oszthatók, a szomszédos telkekkel össze nem vonhatók, kivételt képeznek azok a telkek, melyekről megállapítható, hogy egy házszámhoz több helyrajzi szám tartozik. A telkek mélységükben csak a szabályozási tervlapon jelölt szabályozási vonal, övezethatár esetében oszthatók meg.”
Az érintett telekre vonatkozó övezeti előírásokat a telekosztásnál mindenképp be kell tartani, így atelekosztás után a telek maximális beépíthetőségi előírásoknak sem felelne meg, ezért a telekosztás nem támogatható.
A rendezési terv hatályos változatában a Várkör, Kiss János utca, Táncsics Mihály utcák által határolt tömbbelsőben Kö07 jelű parkoló terület van kiszabályozva, amely a belvárosban meglévő parkoló igényeknek megfelelően került kialakításra, amely parkoló építés ezidáig nem kezdődött el.
A Rendezési Terv 7. számú módosítása során is vizsgálatra javasoltuk ennek a parkoló területnek a létjogosultságát, mive a tömbbelső megközelítése jelen viszonyok között nehezen megoldható.
Azonban egy ilyen jelentős parkolóterület szabályozásának megváltoztatása csak abban az esetben javasolt, ha ezt megelőzi a teljes belvárosra kiterjedő új parkoló koncepció elkészítése.
Ennek a koncepciónak az elkészítése után javasolt csak Kőszeg Város szerkezeti és szabályozási tervének módosítása.

A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSÁT NEM TÁMOGATJA
10. pont

Kérelmező:Gurisatti Gábor
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Kőszeg, Hrsz 3717
Kérelem tárgya: Az érintett területen az övezeti határ módosítása
A módosítással kapcsolatos vélemény:
A kérelem a 3717, 3718 és a 3719/1, 3719/2 hrsz. telkek között meglévő övezeti határ megváltoztatására irányul.
A tárgyi telkek a kérelmező birtokában vannak. A 4 db telek Lke jelű kertvárosias lakóterületben vannak, azonban az övezeti előírások különbözőek, így a telkek nem összevonhatóak.
A 3719/2 hrsz-ú teleknek nincs jelenleg közúti kapcsolata, míg a 3719/1 hrsz-ú teleknek is csak egy kiszabályozott útról van közlekedési kapcsolata.
Fenti indokok alapján a telkek közötti övezethatár módosítását javasoljuk, mivel a változtatás a tömbben lévő többi telek építési lehetőségeire nem jelent korlátozást, illetve változtatási kötelezettséget.
Az övezeti határ módosításával a kérelmező által 2020.05.03-án kelt levéllel a kérelem kiegészítésre és módosításra került, vizsgálandó, hogy az övezethatár ilyen mértékű eltolása indokolt-e, illetve szükséges-e területet külön övezetekre osztani.

A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁT TÁMOGATJA
11. pont

Kérelmező:Molnár Krisztina
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Kőszeg, Hrsz 3610/1
Kérelem tárgya: Az érintett területen az övezeti határ módosítása
A módosítással kapcsolatos vélemény:
A kérelmezők 3610/1 és a 3602 hrsz. telkek között meglévő övezeti határ áthelyezését kérték.
A tárgyi telkek két tulajdonos birtokában vannak. A telkek között húzódó, az Önkormányzat tulajdonában lévő, 3609 hrsz telket szeretné a tulajdonos a 3610/1 hrsz-ú telekhez csatolni. Az Önkormányzat a részére nem hasznosítható telket hajlandó a kérelmezőnek eladni, azonban a két telek csak abban az esetben vonható össze, ha a telkek közötti övezethatár a 3609 hrsz-ú telek nyugati oldalára kerül áthelyezésre.
Fenti indokok alapján a telkek közötti övezethatár módosítását javasoljuk, mivel a változtatás a tömbben lévő többi telek építési lehetőségeire nem jelent korlátozást, illetve változtatási kötelezettséget.

A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁT TÁMOGATJA


12. pont

Kérelmező:Béres László
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Kőszeg, Hrsz 4176
Kérelem tárgya: Az érintett telek környezetében lévő közlekedési területek felülvizsgálata,
A módosítással kapcsolatos vélemény:
A kérelmező a „Köböl dűlö” nyomvonalának és szélességének szabályozási tervi felülvizsgálatát kéri.
A Hermina utcából nyíló, a kérelmező által „Köböl dűlö”-nek nevezett út a Földhivatali nyílvántartás szerint nem létezik. A kérelemmel éríntett terület a Rendezési Terv szerint Lke jelű, beépítésre szánt kertvárosias laklakóterületbe tartozik.
A területet feltáró közlekedési terület a szabályozási terv szerint 12,0 m szélességben került kialakításra. Azonban a területen lévő telektulajdonosoknak nem sikerült egymással megegyezni, ezért a közös elhatározás hiányában a közlekedési terület nem került a telkekből leválasztásra. A közlekedési terület közös kialakítását az is gátolja, hogy a területen több telek beépült annak ellenére, hogy nincs közterületi kapcsolata.
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló, 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint
Építési telek: az a telek,
a) amely beépítésre szánt területen fekszik,
b) az építési szabályoknak megfelelően kialakított, közterületre vonatkozó jogszabályi előírások szerint, vagy önálló helyrajziszámon útként nyilvántartott magánútról gépjárművel közvetlenül, zöldfelület, illetve termőföld sérelme nélkül megközelíthető, és
d) amelynek a közterülettel vagy magánúttal közös határvonala legalább
3,00 m.
Mivel éptkezni a beépítésre szánt területen csak építési telekre lehet, ezért a terület további beépítéséhez szükséges a Szabályozási terv szerointi telkek kialakítása, és közterületről való megközelítés biztosítása.
A szabályozási terv felülvizsgálata csak akkor indokolt, ha a területen lévő tulajdonosok megegyeznek egymással, és közös akarattal szeretnék a közlekedési területet kialakítani.
Beépítésre szánt lakóterületen a 12,0 m széles közlekedési terület kiszabályozása indokolt, mivel ezen a területen a gépkocsi forgaomra alkalmas közút kialakításán kívűl, még helyezt kell biztosítani a közműveknek, járdának, zőldfelületnek, és meg kell oldani a terület csapadékvíz elvezetését is.
A 12,0 m-es szabályozás csökkentése részlegesen lehet csak indokolt, abban az esetben, ha a kialakult állapot ezt okvetlenül indokolttá teszi.
Fenti indokok alapján a „Köböl dűlő” RendezésiTerven kiszabályozott nyomvonalának módosítása csak a kérelmezővel, és a területen lévő telek tulajdonosokkal történő további egyeztetések után támogatható.

A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁT TÁMOGATJA


13. pont

Kérelmező:Reymeyer András
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Kőszeg, Hrsz 2032/10
Kérelem tárgya: Az érintett területen meglévő kiszabályozott út nyomvonalának módosítása
A módosítással kapcsolatos vélemény:
A kérelemben a 2032/9 hrsz-ú telek tulajdonosa sérelmezi, hogy az építési telkét a terület feltárását biztosító 12m széles kiszabályozott út érinti, és atelek megközelítési lehetőségét megváltoztatja.
A Kórház utca, Alsó krt. és a 87-es számú főút által határolt tömb Lke jelű kertes lakóövezetbe tartozik. Az Alsó körútról megközelíthető telkek kb 200m mélységűek, így azok gazdaságosan nam beépíthetőek, mivel a telkek keleti oldalán lévő 87-es számú főútról a telkek nem kapnak lecatlakozási lehetőséget.
Annak érdekében, hogy Kőszeg belterületén lévő, frekventált telkek beépíthetőek legyenek, került a tömbbelsőt feltáró út kiszabályozásra.
A tömbben jelen pillanatban is vannak olyan beépített telkek, melyek megközelítése nem megoldott. (lásd hrsz:2032/10)
Fenti indokok alapján a tömbbelsőben kiszabályozott út nyomvonalának módosítását javasoljuk, figyelembe véve a kialakult állapotot, valamint megvizsgálni, hogy szükséges-e a tömbelsőt mindkét irnyból megközelíteni.
A tömbbelső feltárása továbbra is indokolt, azonban javaslom költségkimélő tervezetet kialakítani.

A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁT TÁMOGATJA


14. pont

Kérelmező:Gyömbér Edit
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Kőszeg, Hrsz 4702/1
Kérelem tárgya: Az érintett telek övezeti besorolásának módosítása
A módosítással kapcsolatos vélemény:
A kérelem a szabályozási tervlapon 4702/1 hrsz.-ú telket szeretné kérelmező megosztani. A kérelemhez csatolt változási vázrajzon a telek már 3 részre lett bontva, azonban az így kialakított telekalakulatok nem szerencsések, mivel a tömbbelsőben létrejövő 4702/5 hrsz.-ú telek csak egy keskeny magánúton közelíthető meg, amely nem teszi lehetővé a mentő és túzoltó általi megközelítését a teleknek. Az építési tömb jelenleg Lke-Z2/1 kertvárosias lakóövezetbe tartozik, amely övezetben a kialakítható legkisebb telekméret 2000 m2. Mivel a változási vázrajz szerint kialakított 4702/4 hrsz.-ú telket szeretné az építtető tovább osztani, mely alapján 2db 1500 m2-es telek jöhetne létre. Javaslom megvizsgálni a tömbben meglévő és beépíthető telkek méretét, és csak abban az esetben tartom támogathatönak a kérést, ha az így kialakuló telekméret igazodik a tömb többi telek méretéhez.

A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁT TÁMOGATJA


15. pont

Kérelmező:Orbán Dániel
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Kőszeg, Hrsz 112 és113
Kérelem tárgya: Az érintett területen az övezeti határ módosítása

A módosítással kapcsolatos vélemény:
A kérelem a 112 és 113 hrsz. telkek között meglévő övezeti határ megváltoztatására irányul.
A kérelemhez benyújtott változási vázraj szerint a telkek közötti ovezeti határ minimális megváltoztatását kérik, hogy a kialakult állapotnak megfelelően a telekalakítást a Földhivatalnál be lehessen jegyeztetni.
Mindkét telek Lf jelű, falusias lakóterületbe tartozik, csak az övezeti beépítési előírások eltérőek. Jelen változtatás a szabályozási tervben nem jelent lényeges módosítást, ezért a telkek közötti övezethatár módosítását javasoljuk, mivel a változtatás a tömbben lévő többi telek építési lehetőségeire nem jelent korlátozást, illetve változtatási kötelezettséget.

A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁT TÁMOGATJA


16. pont

Kérelmező:Cseh Gábor
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Kőszeg, Hrsz 1510
Kérelem tárgya: Az érintett területen az övezeti határ módosítása
A módosítással kapcsolatos vélemény:
A kérelem a 1511 és 1517/1 hrsz.-ú telkek között meglévő övezeti határ megváltoztatására irányul.
A kérelemmel érintett telkek az Erdő utcából nyílnak. A telkek Lke jelű kertvárosias lakó övezetbe tartoznak, de mivel az építési előírások nem azonosak a két övezetben, ezért a kérelmező birtokában lévő telkek nem összevonhatóak.
Ezek alapján támogatjuk az övezeti határ áthelyezését az 1510 és 1509 hrsz.-ú telkeket elválasztó telekhatárra.
Fenti indokok alapján a telkek közötti övezethatár módosítását javasoljuk, mivel a változtatás a tömbben lévő többi telek építési lehetőségeire nem jelent korlátozást, illetve változtatási kötelezettséget.

A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁT TÁMOGATJA


17. pont

Kérelmező:Csurka Endre
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Kőszeg, Hrsz 1616
Kérelem tárgya: Az érintett területen az övezeti határ valamint az övezeti előírások módosítása
A módosítással kapcsolatos vélemény:
A benyújtott kérelem 3 pontban sorolja fel a 1616 hrsz-ú telekkel kapcsolatos Rendezési Tervi módosítási igényeket.
1. A 1616 hrsz-ú telket kettészeli a Pék utca és Hegyalja utca között húzódó övezeti határ. Mindkét utca felőli telkek Lk jelű kisvárosias lakóövezetbe tartoznak, azonban különdöző építési paraméterekkel. Az övezeti határ egyben kötelező telekhatár is, ezért a 1616 hrsz-ú telket érintő telekalakításánál, a telket megosztása kötelező lenne. Mivel a telek a Pék panzió telke, ezért a megosztás hátrányosan érintenő a tulajdonost. Ezért az övezeti határ módosítása indokolt, és az nem befolyásolja a környező telkek beépítési lehetőségeit.
2. A 1616 hrsz-ú telektől északra lévő telkek is a kérelmező tulajdonát képezik, ezért szeretné összevonni a1610-1615 Hrsz-ú telkekkel, amely a Rendezési Terv jelen előírásai szerint nem engedélyezhető.
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kőszeg Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2014. (X. 3.) önkormányzati rendeletének 10.§ (1) bekezdése szerint az övezetben „A telkek szélességükben tovább nem oszthatók, a szomszédos telkekkel össze nem vonhatók. Kivételt képeznek azok a telkek, melyek a szabályozási tervlapon telekrendezési kötelezettséggel jelöltek. A telkek mélységükben csak a szabályozási tervlapon jelölt szabályozási vonal, övezethatár esetében oszthatók meg. A közterületi megközelítéssel nem rendelkező telkek a megközelíthetőség biztosítása érdekében oszthatók meg.”
A fenti szabályozás célja, hogy Kőszeg Város településszerkezete továbbra is fenntartható legyen, a telekalakulatok ne eredményezzék az utcaképbe nem illő léptékű épületek építési lehetőségét.
A Pék utca zártsorú beépítésű övezetbe tartozik, a telkek szélességi méretén kívűl a zártsorú beépítésű épületek díszes kapui adták a terület építészeti jellegzetességét. A pék utca 27. számú ház bontásával létrejött foghíj az egységes utcaképet jelentősen rontja, meggondolandó a telkek összevonhatóságának támogatása, mivel ennek eredményeképpen jöhet létre a kisvárosi jelleghez nem illeszkedő utcakép.
3. A 1616 hrsz-ú telek Lk-H1/8 övezetbe tartozik, amely övezetben a telkekre vonatkozó előírásokon túl, az övezetben elhelyezhető épületek rendeltetése is korlátozott.
A kérelmező kéri, hogy az övezeti előírások úgy változzanak, hogy az övezetben önállóan is lehessen szolgáltató-, szállás rendeltetésű épületet elhelyezni, mivel nem tudnak energetikai ill. idegenforgalmi pályázaton részt venni.
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kőszeg Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2014. (X. 3.) önkormányzati rendeletének 10.§ (2) bekezdése szerint „ az építési övezetben kereskedelmi-, szolgáltató-, szállás-, igazgatási- és iroda rendeltetés csak lakó rendeltetéssel együttesen helyezhető el.”
Azonban az épület energetikai korszerűsítésének nem elegendő feltétele az övezeti előírások módosítása, mivel a Pék utca 25. számú épület Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kőszeg Város településkép védelméről szóló 27/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelete szerint Helyi Egyedi védelem alatt áll.
A Helyi Egyedi védelem alatt álló épületek homlokzatának megváltoztatása, csak a Rendelet szerinti Településképi Bejelentési eljárás lefolytatása után lehetséges.
Az épület rendeltetés változásának bejegyzése a Földhivatal által vezetett Tulajdoni Lapon csak a a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 26/C.§ (3) bekezdése szerint, a Polgármester által kiadott Hatósági Bizonyítvány alapján történhet.
Ennek megfelelően a kérelem szerinti rendeltetés változtatásának a Rendezési Terv módosítása csak az alapfeltétele, de azt ettől független eljárásban lehet lebonyolítani.
Az övezeti előírások felülvizsgálatát a belvárosban kialakult beépítéseknek megfelelően javasoljuk, de a módosítási lehetőségek vizsgálata során szükséges foglalkozni azzal, hogy a rendeltetés változtatásokból adódó plusz parkoló igényeket milyen módon lehet kielégíteni az amúgy is túlterhelt belvárosban.
Fenti indokok alapján az Lk-H1/8 jelű, Kisvárosias lakó övezetbe tartozó területek övezeti előírásainak módosítása csak további egyeztetések után támogatható.

A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁT TÁMOGATJA18. pont

Kérelmező:Rábai Zoltán
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Kőszeg, Hrsz 4006
Kérelem tárgya: Az érintett területen az övezeti határ módosítása
A módosítással kapcsolatos vélemény:
A kérelemben a 4006 hrsz-ú telek tulajdonosa kérelmezi, hogy a szintén családi tulajdonban lévő 0149/5 és 0149/6 hrszú telkek közötti belterületi és övezeti határt módosítsuk a Rendezéi Terv következő módosítása során.
A 4006 hrsz-ú telek Lke-A1K/12 jelű, kertvárosias lakóterületi övezetbe tartozik, míg a 0149/5 és 0149/6 hrszú telkek beépítésre nem szánt Ev-T jelű, védelmi erdőterületbe tartozik.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§ (3) bekezdés b. pontja szerint az „újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest, az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározottak szerint nem csökkenhet”
Ennek megfelelően, amennyiben a 0149/5 és 0149/6 hrszú telkek egy része beépítésre nem szánt övezetből beépítésre szánt övezetbe kerülne átsorolásra, akkor a szükséges erdő ill. zöldterületet más telken kellene pótolni, amely más területeken kártalanítási következménnyel járhat.
Ezen előíráson túl, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§ (3) bekezdés e. pontja még szigorúbban fogalmaz, mely szerint ”a települések beépítésre szánt területe csak olyan területfelhasználás céljára növelhető, amilyen célra a település már beépítésre kijelölt területén belül nincs megfelelő terület.
Mivel Kőszeg beépítésre szánt területén a volt zártkerti területek beépítésre szánt lakóterületbe kerültek átsorolásra, és azok a területek még jellemzően nem épültek be, így újabb kertvárosi lakóterületek kijelölésére nincs lehetőség.
Kőszegfalva 87-es főútról történő csatlakozása és a vasúti kereszteződés közelében újabb lakótelek kialakítása közlekedési szempontból sem támogatható.
A Rendezési Terv 7.számú módosítása alkalmával került a 4006 hrsz-ú telket érintő, közúti 50,0 m-es korlátozás megszüntetése, és a telek ezáltal lett beépíthető. Jelen módosítási javaslat ezen előzmények alapján sem támogatható.

A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSÁT NEM TÁMOGATJA


19. pont

Kérelmező:Nagy András
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Kőszeg, Hrsz 2004
Kérelem tárgya: Az érintett területen az övezeti határ módosítása
A módosítással kapcsolatos vélemény:
A kérelem a 2004 hrsz. telket kettévágó meglévő övezeti határ megváltoztatására irányul.
A Strand sétány, Alsó krt. és a 87-es számú főút által határolt tömb Lke jelű kertes lakóövezetbe tartozik.
Azonban a tömbbelsőben övezeti határ hútódik, amely a jogszabályok szerint kötelező telekhatár. Azonban a 2004 hrsz. telek ennek következtében nem beépíthető, mivel a telekalakítás csak a tömb teljes telekszerkezet átalakításával válna beépíthetővé.
A kérelemben az övezeti határ áthelyezését kéri a kérelmező, azonban javaslom megvizsgálni a teljes tömbböt egy egységes építési övezetbe sorolni, így a tömb további beépítése során nem kell újabb módosításokat eszközölni a Rendezési Tervben.
Fenti indokok alapján a telkek közötti övezethatár megszüntetését javasoljuk, mivel a változtatás a tömbben lévő többi telek építési lehetőségeire nem jelent korlátozást, illetve változtatási kötelezettséget.

A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁT TÁMOGATJA20. pont

Kérelmező:Drescher Gábor
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Kőszeg, Hrsz 1914
Kérelem tárgya: Az érintett telek övezeti besorolásának és övezeti előírásainak módosítása
A módosítással kapcsolatos vélemény:
A kérelem a 1914 hrsz. telek övezeti besorolásának felülvizsgálatára vonatkozik.
A Kiss János utca északi tömbje Lk-H2/3 jelű, Kisvárosias lakó övezetbe tartozik.
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kőszeg Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2014. (X. 3.) önkormányzati rendeletének 10.§ (2) bekezdése szerint „ az építési övezetben kereskedelmi-, szolgáltató-, szállás-, igazgatási- és iroda rendeltetés csak lakó rendeltetéssel együttesen helyezhető el.”
A kérelem indoklásában szerepel, hogy az épület felújítására és energetikai korszerűsítésére csak akkor kapható állami támogatás, amennyiben a meglévő épület rendeltetése szállás megnevezésű.
Azonban az épületre elhelyezhető napelemek létesítésének nem elegendő feltétele az övezeti előírások módosítása, mivel a Kiss János utca Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kőszeg Város településkép védelméről szóló 27/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelete szerint Helyi Területi védelem alatt áll.
A Helyi Területi védelem alatt álló területeken az épületek homlokzatának megváltoztatása, csak a Rendelet szerinti Településképi Bejelentési eljárás lefolytatása után lehetséges.
Az épület rendeltetés változásának bejegyzése a Földhivatal által vezetett Tulajdoni Lapon csak a a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 26/C.§ (3) bekezdése szerint, a Polgármester által kiadott Hatósági Bizonyítvány alapján történhet.
Ennek megfelelően a kérelem szerinti rendeltetés változtatásának a Rendezési Terv módosítása csak az alapfeltétele, de azt ettől független eljárásban lehet lebonyolítani.
Az övezeti előírások felülvizsgálatát a belvárosban kialakult beépítéseknek megfelelően javasoljuk, de a módosítási lehetőségek vizsgálata során szükséges foglalkozni azzal, hogy a rendeltetés változtatásokból adódó plusz parkoló igényeket milyen módon lehet kielégíteni az amúgy is túlterhelt belvárosban.
A területen éló, lakóépületek tulajdonosainak érdekeit is szükséges vizsgálni a módosítás előkészítése során, mivel az Ő érdekeik valószínűleg ellentétesek a kérelemmel.
Fenti indokok alapján az Lk-H2/3 jelű, Kisvárosias lakó övezetbe tartozó területek övezeti előírásainak módosítása csak további egyeztetések után támogatható.

A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁT TÁMOGATJA21. pont

Kérelmező:Gergye Péter
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Kőszeg, Hrsz 3574/2
Kérelem tárgya: Az érintett telek környezetében lévő terület övezeti előírásainak módosítása, az övezeti besorolás megváltoztatása
A módosítással kapcsolatos vélemény:
A kérelmező javaslata, hogy a kérelemmel érintett telkek környezetében a Rendezési Tervben 7. számú módosítása során megfogalmazott korlátozásokat, mely szerint jelentősen csökkentettük az egy telekre építhető lakások számát, tovább csökkentsük, és egy telken csak egy lakást leehessen elhelyezni.
Továbbá javasolja, hogy a tömmbelsőkben kötelező fásítás előírásával korlátozzuk a telkek építési helyét.
A kérelemben felvetett probléma sajnos jellemző a hegyvidéki területen, mivel az építtetők az övezetre előírt legkisebb méretű telkekre is több önálló lakóépületet építenek, ezzel olyan építészeti illeszkedési és táji sebeket okozva a területen, amelyek megakadályozása csak szigorúbb Szabályozási előírásokkal gátolható meg.
Azonban meglévő telkek építési jogainaktovábbi korlátozása meg kártérítési kötelezettséggel járhat, így a probléma mgoldása átfogó vizsgálatot igényel.

A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁT TÁMOGATJA
22. pont

Kérelmező:Lintér Balázs
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Kőszeg, Hrsz 1353/3
Kérelem tárgya: Az érintett területen övezeti határ módosítása
A módosítással kapcsolatos vélemény:
A kérelem a 1353/3 hrsz.-ú telket kettéosztó meglévő övezeti határ megváltoztatására irányul.
A tárgyi telek a kérelmező birtokában van. A 1353/3 Hrsz telek a Sziget utcáról nyílik, és Lk-H1/1 jelű kisvárosias lakó övezetbe tartozik, míg a telek Mecséry Ferenc utcáról nyíló része Lke-A1/12 jelű kertvárosias lakó övezetbe tartozik.
Az övezeti határ által lehetőség nyílik a Sziget utcában lévő, több mint 100m mély telkek hátsó részének feltárására éa beépítésére, a telkek mögött 12,0 m kiszabályozott útról.
A kérelmező azt kéri, hogy a tulajdonában lévő telek egységesen Lke jelű kertvárosias lakóterületbe kerüljön, azonban az övezetek minden esetben egy hasonló beépítésű tömbbre vonatkoznak, így telkenként történő szabályozásuk nem támogatható. A Sziget utca kisvárosias, zártsorú beépítéssel, míg a Mecséry utcáról feltárható új telkek beépítése kertvárosi jellegű lehet.
Ezért a kért módosítás ebben a formában nem támogatható, de javaslom megvizsgálni, hogy a Rendezési Terv milyen módosításával lehet elősegíteni a tömbbelső beépítésének megkezdését.

A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁT TÁMOGATJA


23. pont

Kérelmező: Hniszné Osvay Mária
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Kőszeg, Hrsz 4513/2
Kérelem tárgya: Az érintett telek környezetében lévő közlekedési területek felülvizsgálata,
A módosítással kapcsolatos vélemény:
A kérelem a 4513/2 hrsz-ú, Szent György utcában lévő telek közúti megközelítésének biztosításáról szól. A telek utcafronti telekhatára és a szabályozási vonal nem egyezik.
A 4520 hrsz-ú telekkel kapcsolatban beadott kérelemhez csatolásra került telekalakítási vázrajz, és felmérési terv szerint a Szent György utca nyomvonala valóságban eltér a kiszabályozott tervtől. Javasoljuk a tényleges állapotok felmérését az utca ezen szakaszán, és ennek ismeretében a kialakult állapotnak megfelelően kerülhetne sor a Rendezési Terv módosítására, így az új szabályozásnak megfelelő telekalakítások engedélyezhetőek lesznek.
A Rendezési Terv módosítása után javasojuk csak az Önkormányzat és a tulajdonosok közötti terülti problémák rendezését.
A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁT TÁMOGATJA


24. pont

Kérelmező:Horváthné Schlögl Beáta
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Kőszeg, Hrsz 6715
Kérelem tárgya: Az érintett telkek beépítésre szánt övezetbe történő átsorolása
A módosítással kapcsolatos vélemény:
A kérelemben a 6715 és 6718 hrsz.-ú telkek beépítésre szánt övezetbe való átsorolását kérelmezték.
A Rendezési Terv 7. számú módosítása során már kérelmező kérte, hogy a tulajdonában lévő 6718 hrsz-ú telek Mk-II övezetből Mk-I övezetbe kerüljön. Mk-I-es övezetben művelés alól kivett területen OTÉK szerint lakóépület 10% -os max.beépítésével lakóépület elhelyezhető.
Új beépítésre szánt területek kijelölését az országos jogszabályok is tiltják.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§ (3) bekezdés b. pontja szerint az „újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest, az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározottak szerint nem csökkenhet”
Ennek megfelelően, amennyiben a 6715 és 6718 hrsz-ú telek beépítésre nem szánt övezetből beépítésre szánt övezetbe kerülne átsorolásra, akkor a zöldfelületet más telkeken kellene pótolni, amely más területeken kártalanítási következménnyel járhat.
Ezen előíráson túl, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§ (3) bekezdés e. pontja még szigorúbban fogalmaz, mely szerint ”a települések beépítésre szánt területe csak olyan területfelhasználás céljára növelhető, amilyen célra a település már beépítésre kijelölt területén belül nincs megfelelő terület.
Mivel Kőszeg beépítésre szánt területén a volt zártkerti területek beépítésre szánt lakóterületbe kerültek átsorolásra, és azok a területek még jellemzően nem épültek be, így újabb kertvárosi lakóterületek kijelölésére nincs lehetőség.
Az érintett telkek A Megyei Rendezési Terv szerint ökológiai folyosó területébe esnek, és mivel a Rendezési Terv 7. számú módosítása során hasonló jellegű kérelmet a Nemzeti Park igazgatóság már nem támogatott, így jelen kérelmet sem támogatná.

A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSÁT NEM TÁMOGATJA

25. pont

Kérelmező:Horváth Roland
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Kőszeg, Hrsz 6714/1
Kérelem tárgya: Az érintett telek beépítésre szánt övezetbe történő átsorolása
A módosítással kapcsolatos vélemény:
A kérelemben a 6714/1 hrsz.-ú telek beépítésre szánt övezetbe való átsorolását kérelmezték.
A Rendezési Terv szerint az Mk-I-es övezetben művelés alól kivett területen OTÉK szerint lakóépület 10% -os max.beépítésével lakóépület elhelyezhető.
Új beépítésre szánt területek kijelölését az országos jogszabályok tiltják.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§ (3) bekezdés b. pontja szerint az „újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest, az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározottak szerint nem csökkenhet”
Ennek megfelelően, amennyiben a 6714/1 hrsz-ú telek beépítésre nem szánt övezetből beépítésre szánt övezetbe kerülne átsorolásra, akkor a zöldfelületet más telkeken kellene pótolni, amely más területeken kártalanítási következménnyel járhat.
Ezen előíráson túl, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§ (3) bekezdés e. pontja még szigorúbban fogalmaz, mely szerint ”a települések beépítésre szánt területe csak olyan területfelhasználás céljára növelhető, amilyen célra a település már beépítésre kijelölt területén belül nincs megfelelő terület.
Mivel Kőszeg beépítésre szánt területén a volt zártkerti területek beépítésre szánt lakóterületbe kerültek átsorolásra, és azok a területek még jellemzően nem épültek be, így újabb kertvárosi lakóterületek kijelölésére nincs lehetőség.
Az érintett telek A Megyei Rendezési Terv szerint ökológiai folyosó területébe esik, és mivel a Rendezési Terv 7. számú módosítása során hasonló jellegű kérelmet a Nemzeti Park igazgatóság már nem támogatott, így jelen kérelmet sem támogatná.

A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSÁT NEM TÁMOGATJA
26. pont

Kérelmező:Borsy László
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Kőszeg, Hrsz 4913/1
Kérelem tárgya: Az érintett telek beépítésre szánt lakó övezetbe történő átsorolása
A módosítással kapcsolatos vélemény:
A kérelemmel érintett területek övezeti besorolása hatályos Rendezési Terv szerint - K-Sz/2 különleges–nagy kiterjedésű szabadidős és sportolási célú terület–.
A területen elhelyezhető építmények a Helyi Építési Szabályzat 41. §-a szerint a következők:
Az építési övezetben szabadidő, sport, strand, kemping, valamint a rendeltetéshez tartozó kereskedelmi, szolgáltató, szállás jellegű, egészségügyi, szociális, kulturális, közösségi szórakoztató, nevelési, oktatási rendeltetés, valamint a terület fenntartását biztosít épületek és építmények helyezhetők el.
Az előzményekhez tartozik, hogy Kőszeg Város Rendezési Tervének IV. számú módosítása tartalmazta a terület rendeltetésének módosítását, az egyeztetési anyagban az Ön által beépítendő terület -Lk-A/2/12 kisvárosi területként szerepelt, de a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság az egyeztetési dokumentációban részletezett változtatáshoz vízgazdálkodási szempontból nem járult hozzá.
Így az elfogadási dokumentációba ez már nem került be.
Az előzetes személyes tárgyalások során arról tájékoztattuk a kérelmezőket, hogy a Kőszeg Város Képviselő-testülete a Rendezési Terv következő átfogó felülvizsgálata során csak abban az esetben tud foglalkozni ismételt módosítási kérelmükkel, amennyiben Önök a kérelemhez csatolni fogják a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság előzetes hozzájárulását az övezeti módosítások vízgazdálkodási szempontok alapján történő változtatásához.
Azonban a fent említett hozzájáruláson kívül a kérelemhez szükséges csatolni a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 15.§. szerinti telepítési tanulmánytervet, - amely építési beruházás esetén a településrendezési eszköz módosításának kezdeményezéséhez minden esetben szükséges.
A kérelmezők 2020. április 30-án kelt levelükben arról tájékoztatták az Önkormányzatot, hogy a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság hamarosan kiadja a hozzájárulását.
Kőszeg Város Polgármestere az érintettek bevonásával személyes egyeztetést tartott, ahol az a megállapodás született, hogy a kérelmezők a területet megvédő, árvízvédelmi tervet készíttetnek, és a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság csak abban az esetben járul hozzá a terület lakóövezetté nyílvánításához, amennyiben a tervekre vízjogi engedély kerül kiadásra.
Ennek megfelelően az Önkormányzat és a kérelmezők között további egyeztető tárgyalások zajlanak az elkészítendő vízjogi tervek műszaki tartalmáról, így a kérelem a Rendezési Terv 10. számú módosításában nem készíthető elő.

A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSÁT NEM TÁMOGATJA27. pont

Kérelmező:Sulyok Antal
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Kőszeg, Hrsz 6713
Kérelem tárgya: Az érintett telek beépítésre szánt övezetbe történő átsorolása
A módosítással kapcsolatos vélemény:
A kérelemben a 6713 hrsz.-ú telek beépítésre szánt övezetbe való átsorolását kérelmezték.
A Rendezési Terv szerint az Mk-I-es övezetben művelés alól kivett területen OTÉK szerint lakóépület 10% -os max.beépítésével lakóépület elhelyezhető.
Új beépítésre szánt területek kijelölését az országos jogszabályok tiltják.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§ (3) bekezdés b. pontja szerint az „újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest, az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározottak szerint nem csökkenhet”
Ennek megfelelően, amennyiben a 6713 hrsz-ú telek beépítésre nem szánt övezetből beépítésre szánt övezetbe kerülne átsorolásra, akkor a zöldfelületet más telkeken kellene pótolni, amely más területeken kártalanítási következménnyel járhat.
Ezen előíráson túl, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§ (3) bekezdés e. pontja még szigorúbban fogalmaz, mely szerint ”a települések beépítésre szánt területe csak olyan területfelhasználás céljára növelhető, amilyen célra a település már beépítésre kijelölt területén belül nincs megfelelő terület.
Mivel Kőszeg beépítésre szánt területén a volt zártkerti területek beépítésre szánt lakóterületbe kerültek átsorolásra, és azok a területek még jellemzően nem épültek be, így újabb kertvárosi lakóterületek kijelölésére nincs lehetőség.
Az érintett telek A Megyei Rendezési Terv szerint ökológiai folyosó területébe esik, és mivel a Rendezési Terv 7. számú módosítása során hasonló jellegű kérelmet a Nemzeti Park igazgatóság már nem támogatott, így jelen kérelmet sem támogatná.

A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSÁT NEM TÁMOGATJA28. pont

Kérelmező:Vajda Miklós
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Kőszeg, Hrsz 0183/158
Kérelem tárgya: Az érintett területen érvényes övezeti előírások módosítása
A módosítással kapcsolatos vélemény:
A kérelem ugyan csak a Hrsz.: 0183/158-159 telkekre vonatkozik, de a közelmúltban megépített Pogányi út kapcsán, javaslom felülvizsgálni az úthoz nem illeszkedő kialakítású telkek használhatóságát is. A Rendezési ÍÍTerven az érintett telkeket kötelező fásítás is érinti, de sajnos azok jelölése és helye nem konzekvens, ezért azok helyét és szükségességét is javaslom felülvizsgálni.

A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁT TÁMOGATJA29. pont

Kérelmező:Markovits Szabina
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Kőszeg, Hrsz 3559/15
Kérelem tárgya: Az érintett telek környezetében lévő közlekedési területek felülvizsgálata,
A módosítással kapcsolatos vélemény:
A kérelmező tulajdonában van a 3559/11 hrsz-ú építési telek 1/3 tulajdonjoga. A tulajdonostársak a telek használatára használati megosztást kötöttek, és ennek megfelelően a telek délkeleti részére 2 db önálló családi ház felépült. A Rendezési Terv 7. számú módosítása során módosításra került az Lke jelű Kertvárosias lakóövezetben felépíthető önálló lakóépületek, és a lakások száma. Ezen szigorítások szerint a tárgyi telekre újabb önálló lakóépület nem építhető. A használati megosztásnak megfelelően újabb lakóépület a telekre csak abban az esetben építhető, amennyiben a telek megosztásra kerül, és az északnyugati részen minimálisan 900m2-es önálló építési telek kerül kialkításra.
Mivel a 3559/15 hrsz-ú telek jelenleg nyeles telek, ezért a kérelemhez csatolt vázrajz szerint a 3559/15 hrsz-ú telek nyúlványos részének önálló magánútként történő kialakításával, mindkét érintett telek közterületi kapcsolata kialakulhatna.
Köszeg Város Helyi Építési Szabályozása szerint azonban egyéb szabályozás hiányában 2 db telek megközelítését kiszolgáló út szabályozási szélessége min. 8,0 méter.
Mivel a csatolt telekalakítési vázrajz szerint a kialakuló magánút szélessége 7,4 méter, és amagánút hossza is csak 30,0-40,0 méter, javaslom a telekalakítési vázrajz szerinti út kiszabályozását a Rendezési Terv módosítása során.
A telekalakítási vázrajz szerint kiszabályozott út létrejötte a tömbben lévő többi telek építési lehetőségeire nem jelent korlátozást, illetve változtatási kötelezettséget.

A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁT TÁMOGATJA


30. pont

Kérelmező:Szalai Gréta
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Kőszeg, Hrsz 4520
Kérelem tárgya: Az érintett telek környezetében lévő közlekedési területek felülvizsgálata,
A módosítással kapcsolatos vélemény:
A kérelem a 4520 hrsz-ú, Szent György utcában lévő telk közúti megközelítésének biztosításáról szól. A telek jelenlegi 4520 hrsz-a a Rendezési Terven 6755/12 hrsz-ként szerepelt.
A problémát az jelenti, hogy a 6754 hrsz-ú telek egy része benyúlik a kérdéses telek és a közút közé, így a teleknek nincs telekkönyvileg közterületi kapcsolata.
A kérelemhez csatolt telekalakítási vázrajz, és felmérési terv szerint azonban a Szent György utca nyomvonala valóságban eltér a kiszabályozott tervtől. A kialakult állapotnak megfelelően kerülhetne sor a Rendezési Terv módosítására, így az új szabályozásnak megfelelően a telekalakítások engedélyezhetőek lesznek.
Ennek eredményeként at utcában meglévő telkek beépíthetővé válhatnak.
Ezzel egyidejűleg a Szent György uctca északi oldalán lévő telkeket éríntő szabályozási vonal is korrigálható , a kialakult állapot figyelembe vételével.


A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁT TÁMOGATJA31. pont

Kérelmező:Pukler Zoltán
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Kőszeg, Hrsz 630
Kérelem tárgya: Az érintett telek övezeti besorolásának módosítása
A módosítással kapcsolatos vélemény:
A kérelem a 630 hrsz.-ú telek, és a Panoráma Krt. Mohás út városhoz közelebb eső terület övezeti besorolásának megváltoztatására irányul. A jelenlegi Üü és Üh övezetekben nem lehet lakást építeni, és a meglévő üdülő épületek rendeltetés változása sem engedélyezett.
A kérelemmel érintett terület a Vas Megyei Rendezési Terv szerint Ökológiai folyosó területére esik, mely területekre kiemelt természetvédelmi előírások vonatkoznak.
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény értelmező rendelkezései szerint
„Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete: az OTrT-ben megállapított, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe olyan területek - többnyire lineáris kiterjedésű, folytonos vagy megszakított élőhelyek, élőhelysávok, élőhelymozaikok, élőhelytöredékek, élőhelyláncolatok - tartoznak, amelyek döntő részben természetes eredetűek, és amelyek alkalmasak az ökológiai hálózathoz tartozó egyéb élőhelyek -magterületek, pufferterületek - közötti biológiai kapcsolatok biztosítására”
Az említett Rendelet 26.§-a szerint „Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében csak olyan megyei területfelhasználási kategória és megyei övezet, valamint a településrendezési eszközökben olyan övezet és építési övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai hálózat ökológiai folyosója természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti.”
Kőszeg természeti adottságaihoz igazodva a Felsőerdő út és környéke (Óház utca, Panoráma Krt.,Forrás utca, Tölgyes utca, Ciklámen tér) a Szerkezeti Terven egységesen Üdülőházas és Hétvégházas övezetbe tartoznak. Az OTÉK 7.§ (2) bekezdése szerint „Az építési övezeteket, övezeteket a meglévő vagy tervezett rendeltetésük, beépítettségük és karakterbeli különbségeik alapján úgy kell besorolni, hogy az egy övezetbe tartozó, azonos adottságú telkeket azonos értékű építési jogok és kötelezettségek illessék meg.”
Kőszeg természeti adottságaihoz igazodva a Felsőerdő út és környéke (Óház utca, Panoráma Krt.,Forrás utca, Tölgyes utca, Ciklámen tér) a Szerkezeti Terven egységesen Üdülőházas és Hétvégházas övezetbe tartoznak. Az OTÉK 7.§ (2) bekezdése szerint „Az építési övezeteket, övezeteket a meglévő vagy tervezett rendeltetésük, beépítettségük és karakterbeli különbségeik alapján úgy kell besorolni, hogy az egy övezetbe tartozó, azonos adottságú telkeket azonos értékű építési jogok és kötelezettségek illessék meg.”
Az OTÉK előírásainak megfelelően tehát egyes telkek övezeti besorolásának megváltoztatása nem lehetséges, a teljes tömb lakóterületbe történő átsorolása pedig nem támogatott, mivel szeretnénk megőrizni Kőszeg jelenlegi struktúráját. Az itt meglévő környezet Kőszeg Városának fontos rekreációs területe, amely megszüntetése káros hatással lehet a városban élők mindennapjaira. Az érintett területen sem az úthálózat,sem a telkek mérete ill. a domborzati viszonyok sem szerencsések újabb lakóterület kijelölésére. A jelenlegi Üh jelű övezet maximális beépíthetősége 10%, amely megfelel a terület beépítési jellegének, a lakóterületekre jellemző 20-30%-os beépítési lehetőség a terület túlépítését eredményezné.
Kőszeg természetvédelmileg kiemelten védendő területe soha nem volt lakóépületekkel beépíthető, így azok az üdülő tulajdonosok akik életvitekólszerűen erre a területre költöztek, tisztában voltak az érvényes építési előírásokkal.
A jelenlegi törvények nem szabályozzák, hogy valaki életvitelszerűen hol szeretne élni, ezért a külterületi Kertes mezőgazdasági területen lévő gazdasági épületekben is laknak, azonban mindenkinek tisztában kell lennie, az általa lakóhelynek választott területre vonatkozó ellátási kötelezettségekkel.
Az elmúlt évtizedekben a városközponzhoz viszonylag közeli, volt Mk jelű kertes mezőgazdasági területek kerültek kertvárosi lakó területbe átsorolva, amely területek beépítése nem történt meg, az infrastruktúra nem alakult ki, így újabb lakóterületek kialakítása nem indokolt.

A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSÁT NEM TÁMOGATJA


32. pont

Kérelmező:Molnár Ferenc
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Kőszeg, Hrsz 1380
Kérelem tárgya: Az érintett területen az övezeti határ módosítása
A módosítással kapcsolatos vélemény:
A kérelem a 1380, a 1383/2 és 1383/3 hrsz.-ú telkek között meglévő övezetek határának megváltoztatására irányul.
A kérelmező a tulajdonosa a kérelemmel érintett teleknek, és kéri, hogy az övezeti határ határ úgy módosuljon, hogy a telekei összevonhatóak legyenek. A 1383/2 és 1383/3 hrsz.-ú telkeknek jelen állapotukban nincs közterületi kapcsolata, és önállóan nem beépíthetőek. A telkek összevonását akadályozza, hogy a közöttük húzódó 1382 hrsz-ú telek vizgazdálkodási övezetbe tartozik, azonban jelenlegi állapotukban ezt a szerepet nem töltik be, mivel szerepük kiváltásra került. Megvizsgálandó, hogy ennek a teleknek az övezeti besorolása módosítható-e.
A Sziget utca 34. szm alatt lévő lakóépület telke, a 1380 hrsz-ú telek is jelenleg két építési övezetbe tartozik, az utcafronti rész Lk-H1/1 kisvárosias lakóövezetbe, míg az udvari rész a 1383/2 és 1383/3 hrsz.-ú telkekhez hasonlóan LKe-A1/12 kervárosias lakóövezetbe tartozik.
A telkek összevonhatósága érdekében az övezethatár módosítása indokolt.
Fenti indokok alapján a telkek közötti övezethatár módosítását javasoljuk, mivel a változtatás a tömbben lévő többi telek építési lehetőségeire nem jelent korlátozást, illetve változtatási kötelezettséget.

A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁT TÁMOGATJA


33. pont

Kérelmező:Héjj Balázs
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Kőszeg, Hrsz 1598
Kérelem tárgya: Az érintett telek környezetében lévő közlekedési terület szabályozási szélességének, illetve épületmagasság felülvizsgálata,
A módosítással kapcsolatos vélemény:
A kérelem első része a 3812 hrsz-ú Királyvölgyi út szabályozási szélességének csökkentésére irányul.
A Királyvölgyi út Kőszeg Város Helyi Építési Szabályzat szerint Kö-04 jel lakóút, amely legkisebb kiszabályozható szélessége 8,0 m. Ebben az esetben az utca javasolt szabályozási szélessége min. 12,0 m lenne, azonban a kialakult állapot alapján a minimálisan előírt 8,0 m került kiszabályozásra. A kiszabályozott közterületen a közúton kívűl a járdának, közműveknek, felszíni vízelvezetésnek és zöldfelületnek is helyet kell biztosítani.
Ennek megfelelően a Királyvölgyi út szabályozási szélességének csökkentése nem lehetséges.
A kérelem második része az övezetre érvényes Max. épületmagasság emelésére irányul, de a kérelemben leírt alátámasztás építésjogilag értelmezhetetlen. A telek Lk-H1/8 kisvárosi lakóövezetbe tartozik, ahol a max. épületmegasság 6,0 méter.
Ez a szabályozás megfelelő tervezéssel alkalmas lehet 2 szints épület építésére, azonban a 1 598 hrsz-útelek nagysága és az épület építési helyen kívűli elhelyezkedése az épület függőleges irányú minimális bővítését sem teszi lehetővé.
A rendezési terv a kérelem egyik pontjának megfelelően sem módosítható.

A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSÁT NEM TÁMOGATJA


34. pont

Kérelmező:Plech Tibor
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Általános Kérések Közlekedési területek szabályozásával kapcsolatban
Kérelem tárgya: Általános Kérések Közlekedési területek szabályozásával kapcsolatban
A módosítással kapcsolatos vélemény:
A kérelem első része a 87. számú főút nyomvonal változásához kapcsolódó változtatások.
Sajnálatos módon a 87. számú főút tervezése még nem érkezett olyan szakaszába, hogy a Rendezési Terv módosítása aktuális legyen. Az engedélyezési tervek készítésével párhuzamosan, a beruházó finanszírozásában lehet majd tárgyalásos eljárási rend szerint a szükséges módosítást elvégezni.
A 87. számú főút tervezéséhez kapcsolódóan Kőszeg Város új közúti kapcsolataival is a Nif által készítendő tervnek kell majd foglalkoznia, így az Olmódi útra vonatkozó javaslatok sem időszerűek.
A Dózsa Gyögy utcaában kialakítandó parkoló miatti Rendezési Terv módosítás pedig szerepel az Önkormányzat által kért módosítások sorában, így azt külön kérelemben nem szükséges kezelni.
A kérelemben jelzett felvetések mindenképp fontosak Kőszeg Város számára, de amíg a Nif által előkészített fejlesztések nem kerülnek részletesen kidolgozásra, a Rendezési Terv módosítását nem lehet megvalósítani.

A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSÁT NEM TÁMOGATJA


35. pont

Kérelmező:Kariusz Rita
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Kőszeg, Hrsz 3932/1
Kérelem tárgya: Az érintett telek övezeti besorolásának módosítása, beépítésre szánt lakóterületbe sorolása
A módosítással kapcsolatos vélemény:
A kérelemben a 3932/1hrsz-ú telek tulajdonosa kérelmezi, hogy a tulajdonukban lévő. Ev-V vízvédelmi erdőterületbeldövezetbe tartozó telkének övezeti besorolását módosítsák Lke jelű kertvárosi lakóterületre a Rendezéi Terv következő módosítása során
A Gyöngyös patak Kőszeg olyan természeti értéke, melynek védelme kiemelt jelentőségű Önkormányzati feladat. Ennek megfelelően a lehetőségekhez igazodva a Gyöngyös patak a belterületeken Ev-V vízvédelmi erdőterülettel védett.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§ (3) bekezdés b. pontja szerint az „újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest, az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározottak szerint nem csökkenhet”
Ennek megfelelően, amennyiben a 3932/1 hrsz-ú telek beépítésre nem szánt övezetből beépítésre szánt övezetbe kerülne átsorolásra, akkor a szükséges erdő ill. zöldterületet más telken kellene pótolni, amely más területeken kártalanítási következménnyel járhat.
Ezen előíráson túl, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§ (3) bekezdés e. pontja még szigorúbban fogalmaz, mely szerint ”a települések beépítésre szánt területe csak olyan területfelhasználás céljára növelhető, amilyen célra a település már beépítésre kijelölt területén belül nincs megfelelő terület.
Mivel Kőszeg beépítésre szánt területén a volt zártkerti területek beépítésre szánt lakóterületbe kerültek átsorolásra, és azok a területek még jellemzően nem épültek be, így újabb kertvárosi lakóterületek kijelölésére nincs lehetőség.
A kérelemmel érintett telek mélysége is olyan, hogy az 5,0 m-es előkert és a 6,0 m-es hátsókert betartása mellett beépíthetetlen. A Borostyánkő utca nyugati oldalán kialakított telkek erőltetett, Kőszeg építési hagyományait figyelmen kívűl hagyó beépítése mutatja azt a hibás döntést, mikor ott beépítésre szánt területek kerültek kialakításra.

A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSÁT NEM TÁMOGATJA


36. pont

Kérelmező:Hernáth Márton
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Kőszeg, Hrsz 638
Kérelem tárgya: Az érintett telek övezeti besorolásának módosítása, a telek nyugati részének beépítésre szánt üdülőházas területbe történő átsorolása
A módosítással kapcsolatos vélemény
A kérelemben a 638 hrsz-ú telek tulajdonosa kérelmezi, hogy a tulajdonukban lévő. telket, beépítésre nem szánt, Ev-E erózióvédelmi erdőterületbe tartozó nyugati részét soroljuk át beépítésre szánt Üü jelű, üdülőházas övezetbe.
A 638. hrsz-ú telek a Vas Megyei területrendezési terv szerin Ökológiai folysó területébe tartozik, így beépítésre szánt övezetbe történő átsorolása még inkább aggályos.
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 12. §-a szerint
(1) Ha jogszabály új beépítésre szánt terület kijelölését nem tiltja, a
településrendezési eszközben új beépítésre szánt területet a következő
szempontok mérlegelése alapján kell kijelölni:
a) az új beépítésre szánt terület csatlakozik a meglévő települési területhez,
b) az új beépítésre szánt terület kijelölése nem okozza a különböző
települések beépítésre szánt területeinek összenövését, és
c) új beépítésre szánt terület kijelölésére csak akkor kerül sor, ha a
települési térségben nincs a tervezett rendeltetésnek megfelelő beépítésre
szánt területen beépítetlen földrészlet, vagy az épített környezet alakításáról
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti
barnamezős terület.
(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti szempontot abban az esetben nem kell
alkalmazni, ha a c) pont szerinti meglévő beépítésre szánt terület - tervezett
rendeltetésnek megfelelő - igénybevétele aránytalanul nagy terhet jelentene
annak várható költsége miatt.
(3) Új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a területnövekmény
legkevesebb 5%-ának megfelelő kiterjedésű, legalább 50%-ában az újonnan
kijelölt beépítésre szánt területtel kapcsolatban lévő zöldterületet, - gazdasági
vagy különleges terület kijelölése esetén zöldterületet vagy véderdőt - kell
kijelölni. Ha a zöldterület vagy véderdő kijelölése az új beépítésre szánt
terület rendeltetése miatt az adott területen nem valósítható meg, akkor a
zöldterületet vagy a véderdő területét a település arra alkalmas más területén
kell kijelölni.
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 26. §-a az újonnan kialakítható beépítési területek vonatkozásában még ennél is szigorúbb előírásokat tartalmaz az Ökológiai folyosó területén
(1) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében - kivéve,
ahol az Ország Szerkezeti Terve, a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve
vagy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve települési térséget
határoz meg - csak olyan megyei területfelhasználási kategória és megyei
övezet, valamint a településrendezési eszközökben olyan övezet és építési
övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai
hálózat ökológiai folyosója természetes és természetközeli élőhelyeit és azok
kapcsolatait nem veszélyezteti.
(2) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében új beépítésre
szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha
a) a települési területet az ökológiai hálózat ökológiai folyosó, vagy az
ökológiai hálózat magterület és az ökológiai hálózat ökológiai folyosó
körülzárja, továbbá
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja.
(3) A (2) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a
beépítésre szánt terület csak az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi
és megyei kormányhivatalnak a területrendezési hatósági eljárása során
kiadott területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki. Az eljárás során
vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai hálózat magterület és az ökológiai
hálózat ökológiai folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek
fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése.
(4) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében a közlekedési és
energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala, továbbá az
erőművek az ökológiai folyosó és az érintkező magterület természetes
élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai
kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával
jelölhetők ki és helyezhetők el.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§ (3) bekezdés b. pontja szerint az „újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest, az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározottak szerint nem csökkenhet”
Ennek megfelelően, amennyiben a 638 hrsz-ú telek beépítésre nem szánt övezetből beépítésre szánt övezetbe kerülne átsorolásra, akkor a szükséges erdőterületet más telken kellene pótolni, amely más területeken kártalanítási következménnyel járhat.
Ezen előíráson túl, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§ (3) bekezdés e. pontja még szigorúbban fogalmaz, mely szerint ”a települések beépítésre szánt területe csak olyan területfelhasználás céljára növelhető, amilyen célra a település már beépítésre kijelölt területén belül nincs megfelelő terület.
Mivel Kőszeg beépítésre szánt területén a üdülőházas, beépítésre szánt területek még jellemzően nem épültek be, így újabb üdülőházas kijelölésére nincs lehetőség.
Ezen tiltó jogszabályok mellett, a Rendezési Terv módosítása során új beépítésre szánt területre vonatkozó eljárásban a záró szakmai vélemény koadása előtt az állami főépítésznek az országos főépítész állásfoglalását is ki kell kérnie.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8.§ (3) bekezdés e. pontja szerint (2a) pontja szerint
Új beépítésre szánt terület kijelölésére irányuló településrendezési eszköz készítése vagy módosítása esetén az állami főépítész a záró szakmai véleményezés során a településrendezési eszköz tervezetét véleményezésre megküldi az országos főépítésznek. Az országos főépítész 15 napon belül adja ki a nyilatkozatát, a határidő jogvesztő. A záró szakmai vélemény kiadására meghatározott határidőbe nem számít bele az országos főépítész yilatkozatának kiadására rendelkezésre álló 15 napos határidő.
(2b) Az országos főépítész a (2a) bekezdés szerinti nyilatkozatának kiadása során vizsgálja, hogy a településrendezési eszköz tervezete megfelel-e az országos és térségi szintű területrendezési, településrendezési, településfejlesztési és településképi követelményeknek.
A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSÁT NEM TÁMOGATJA


37. pont
Kérelmező:Kőszeg Város Városüzemeltetési Osztály
Németh Ildikó Osztályvezető
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Kőszeg, Hrsz 3344/44
Kérelem tárgya: Az érintett telek övezeti besorolásának módosítása, beépítésre szánt
lakóterületbe sorolása
A módosítással kapcsolatos vélemény:
A Rendezési Terven kiszabályozott Kárpáti Sándor utcáról nyíló lakótelkek az elmúlt években részben beépültek. A 3344/44 hrsz.-ú kiszabáyozott út, ennek a lakóterületnek az Úrhajós utcából való feltárására szolgált. Azonban az út kiépítése a közműhálózat érintettsége és a terepviszonyok miatt nem került kiépítésre, és anyagi nehézségek miatt ez nem is várható.
Az Űrhajós utcáról nyíló telkek feltárásához sincs szükség a kiszabályozott útra, és az SOS gyermekfalútól délre lévő Lke jelű lakótelkeknek is több oldalról biztosít megközelítési lehetőséget a Rendezési Terv.

A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁT TÁMOGATJA


38. pont

Kérelmező:Kőszeg Város Városüzemeltetési Osztály
Németh Ildikó Osztályvezető
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Kőszeg, Hrsz 0342/31
Kérelem tárgya: Az érintett telek övezeti besorolásának módosítása, beépítésre szánt
övezetbe sorolása.
A Kőszeg, Hrsz 0342/31 telek a város külterületi rtészén található, részben közlekedési, részben Erdő területen. A Városi Rádióklub által üzemeltetett torony egy része Velem területéhez tartozik, ezért a Rendezési Terv módosítását, és az évtizedek óta fennálló probléma megoldása nem valósítható meg csak Kőszeg Város Rendezési Tervének módosításával. Az előzetes tárgyalások a Hrsz 0342/31 erdő tulajdonosával nem vezettek eredményre, így a módosítás előkészítésébe szükséges az összes érdekelt felet bevonni.

A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁT TÁMOGATJA39. pont

Kérelmező:Kőszeg Város Városüzemeltetési Osztály
Németh Ildikó Osztályvezető
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Kőszeg, Hrsz 212/14
Kérelem tárgya: Az érintett telek övezeti besorolásának módosítása, beépítésre szánt
lakóterületből közlekedési területbe sorolása
A módosítással kapcsolatos vélemény:
Kőszegfalván a Vasút utca déli oldala Lf-A1K/1 falusias lakóövezetbe tartozik. A lakóterúlet teljesen beépült, míg a nyugati oldalaán önálló helyrajzi számon nyílvántartott 212/4 hrsz.-ú közterület található. A meglévő út az építési telkek mögött lévő mezőgazdasági területek feltárását biztosítja. A falusias lakó övezetben út kialakítása jogszerűen történt, de mivel a lakóövezetbe tartozik, bármikor tulajdonos hozzájárulásával megszüntethető. Annak érdekében, hogy a mezőgazdasági területek feltárása továbbra is biztosított legyen, javaslom a telek övezeti besorolását Kö-ü-re módosítani.

A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁT TÁMOGATJA


40. pont

Kérelmező:Kőszeg Város Városüzemeltetési Osztály
Németh Ildikó Osztályvezető
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Kőszeg, Hrsz 2198/1
Kérelem tárgya: Az érintett telek övezeti besorolásának felülvizsgálata, a tényleges
használat alapján
A módosítással kapcsolatos vélemény:
A Bersek János Általános iskolától délre lévő 2198/1 hrsz.-ú út szabályozási szélessége a Rendezési Terv 4.számú módosítás során csökkentésre került. Időközben a 2229 hrsz.-ú telekre egy társasház épült, amely használatával a térség gépjármű forgalma megnövekedett. A Rendezési Terv előző módosításakor az iskola telkét érintva a nyugati oldalon 4,0 m-es kerékpárút került kiszabályozásra, amely úton szeretnék a Kossuth utcáról nyíló tulajdonosok a hátsó kertjüket megközelíteni. A kerékpárút szabályozása és az út ennek megfelelő kialakítása indokolt, mivel ezen keresztül az iskola a belvárosból gyalogosan is könnyen megközelíthetővé válik. Azonban ezen az úton gépkocsi forgalom engedlyezése nem szerencsés, mivel hátrányosan befolyásolja az általános iskola működését.

A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁT TÁMOGATJA41. pont

Kérelmező:Kőszeg Város Városüzemeltetési Osztály
Németh Ildikó Osztályvezető
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Kőszeg, Hrsz 2222
Kérelem tárgya: Az érintett telek övezeti besorolásának felülvizsgálata, a tényleges
használat alapján
A módosítással kapcsolatos vélemény:
A Bersek János Általános iskolától délre lévő 2222 hrsz.-ú út szabályozási szélessége a Rendezési Terv szerint 10,0 m. A kiszabályozott úttól keletre lévő telkek kisvárosi lakó övezetbe tartoznak, azonban a 2222 hrsz.-ú telket az út szabályozási vonala két részre osztja. A 2229 hrsz.-ú telek tulajdonosa megvette az Önkormányzattól a 2222 hrsz.-ú útterület lakóterületbe eső részét, ám a 2231 hrsz.-ú telek tulajdonosa nem szeretné megvenni az fnnmaradó területet, így a telkének erről az utcáról jelen szabályozás szerint nincs közterületi kapcsolata.
Ezért javasojuk a 2222 hrsz.-ú közlekedési területnek 2231 hrsz.-ú építési telek felé résznek a szélesebb szabályozását.

A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁT TÁMOGATJA


42. pont

Kérelmező:Kőszeg Város Városüzemeltetési Osztály
Németh Ildikó Osztályvezető
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Kőszeg, Hrsz 1981
Kérelem tárgya: Az érintett telek övezeti besorolásának módosítása, parkoló építés
érdekében
A módosítással kapcsolatos vélemény:
A 1981 hrsz-ú Dózsa Gyögy utca déli oldalán szeretne az ÍÖnkormányzat merőleges parkolókat építeni a környéken lakók parkolási gondjainak az enyhítésére.
A jelenlegi 12,0 m-es szabályozási szélességen belűl ez a szabványok szerint nem megvalósítható. A tervezett parkoló kialakításához min. 14,0 m-es szabályozási szélesség szükséges. Mivel a közlekedési területet csak délre lehet szélesíteni, ezért a Zk-k közparkból szükséges 2,0 m-t elvenni, de javasoljuk, hogy a parkolóktervezésénél vegyék figyelembe a meglévő faállomány helyét, hogy ne kerüljön fa kivágásra.

A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁT TÁMOGATJA


43. pont

Kérelmező:Polyák András
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Kőszeg, Hrsz 0199/3
Kérelem tárgya: Az érintett telek övezeti előírásainak, a max.épületmagasság felülvizsgálata.
A módosítással kapcsolatos vélemény:
A kérelmező a Cáki út és a Lóránth Gyula utca kereszteződésében lévő 0199/3hrsz-ú és 0203/4 hrsz-ú telek összevonásából kialakított lakótelek max. épületmagasságának emelését kéri a jelenleg érvényes 4,5 m-ről 6,0 m-re.
A Rendezési Terv 7. számú módosítása során is adott be kérelmet a jelenlegi kérelmező a környék szabályozásának módosításával kapcsolatban és akkor is jeleztük, hogy a terület ézaki sarkában lévő lakótelek önálló beépítése ellenkezik a rendezési tervek készítésének alapelveivel. Nem támogatható, hogy egyetlen telekre külön szabályozás készüljön, mivel a szabályozási terv legkisebb egysége a tömb.
A környék szabályozását két olyan elem határozza meg, mint az új temető és a hozzá tartozó parkoló kialakítása, valamint a Cák felé menő új elkerülő út megvalósítása.
A Rendezési Terv előző módosítása során is kezdeményeztük a környéken kiszabályozott utak szükségességének és léptékének felülvizsgálatát, azonban az ehhez szükséges átfogó közlekedési koncepció kidolgozása azóta sem történt meg.
A Rendezési Terv 10. számú módosítása során a környék szabályozása indokolt lenne, de a kérelemmel érintett telek építménymagasság növelését semmiképp nem támogatjuk, sőt az átfogó módosítás elfogadádáig a telek beépítése sem támogatható.

A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁT TÁMOGATJA

44. pont

Kérelmező:Kőszeg Város Városüzemeltetési Osztály
Németh Ildikó Osztályvezető
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Kőszeg, Hrsz 3657/4
Kérelem tárgya: Az érintett telek övezeti besorolásának felülvizsgálata, akörnyező telkekhez igazodó kisvárosias lakó övezetbe történő átsorolása
A módosítással kapcsolatos vélemény:
A változtatási kérelemmel érintett telek a Királyvölgyi úton található, ideális zöld környezetben, a környéken beépítésre szánt lakóterületekkel. A telek ez ÍÖnkormányzat tulajdonában van, az övezeti besorolása Zkk. Ez a terület Kőszeg Város pihenő területe volt, sajnálatosan ez a funkció már jelen viszonyok között nem működik. A környező Hrsz. 3655/2 telek már korábban magánkézbe került, és a tulajdonos az övezeti előírásoknak megfelelő fejlesztést szeretne végre hajtani a tömbben. A Zkk jelű területen korábban játszótér volt, amely azonban nem került felújításra, mivel a közelben az Alpannónia Szabadidőparkban került új, szabványoknak megfelelő játszótér kialakításra.
Az utcákkal határolt tömb egységes szabályozása mindenképp javasolt, így a terület fejlesztése komplexen oldható meg.
Egyúttal javasoljuk a Királyvölgyi utca szabályozási vonalának is a felülvizsgálatát, mivel a Zkk előtti kiszélesedése szintén okafogyottá vált.
Ezért javasojuk a 3657/4 hrsz.-ú telek övezeti előírásainak módosítását, a környezetében lévő telkekhez hasonlóan Lke övezetbe történő átsorolását..

A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁT TÁMOGATJA
45. pont

Kérelmező:Kuntner Ferenc
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Kőszeg, Hrsz 4201
Kérelem tárgya: Az érintett telkek övezeti előírásainak felülvizsgálata, a szabadonálló beépítési mód oldalhatáron álló beépítési módra történő megváltoztatása.
A módosítással kapcsolatos vélemény:
A kérelemben aHermina utca és Köböl dűlő közötti tömb övezeti előírásait kifogásolja a kérelmező. Véleménye szerint a szabadonálló beépítési előírás nem szerencsés a meglévő keskeny telkek beépítésénél, valamint akialakult állapot is jellemzően oldalhatáros beépítésű. Ennek megfelelően kéri felülvizsgálni az oldalhatáros beépítési lehetőség megteremtését.
Ennek megfelelően javaslom a tömb övezeti előírásainak felülvizsgálatát, és lehetőség szerint az előírások módosítását.

A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁT TÁMOGATJA46. pont
Kérelmező:Kőszeg Város Főépítésze
Bertók Sándor
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Kőszeg, Pogányi út környezete
Kérelem tárgya: Az érintett telkek övezeti besorolásának felülvizsgálata, a kialakult helyzetnek megfelelő módosítása
A módosítással kapcsolatos vélemény:
A Hatályos Rendezési Terv szerint 2019-ben kiépítésre került a Pogányi út. Az út megépítésével egyidejűleg nem került felülvizsgálatra a közvetlen környezete, azonban a meglévő telekosztás nem illeszkedik a szabályozási tervhez.
A Gábor Áron utca környezetében tárgyalásos eljárás keretein belül módosításra kerültek a környezetében lévő telkek övezeti besorolásai, azonban szükséges a módosítást a jelzett területen is felülvizsgálni.
A mellékelt szabályozási terven jól látszik, hogy a kialakult telkek feltárása és hasznosítása jelen állapotban nem valósítható meg, ezért javaslom, hogy a Rendezési Terv módosítás megalapozó munkarészeként az Önkormányzat készíttessen a területre beépítési tervet.

A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁT TÁMOGATJA

47. pont
Kérelmező:Kőszeg Város Főépítésze
Bertók Sándor
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Kőszeg, Déli elkerülő út környezete
Kérelem tárgya: Az érintett út nyomvonalának és a környező telkek övezeti besorolásának felülvizsgálata, a fejlesztésekhez igazodó módosítása
A módosítással kapcsolatos vélemény:
A Hatályos Rendezési Tervben évek óta szerepel a Szombathelyi utat és a Cáki utat összekötő déli elkerülő út nyomvonala.
A Pogányi út megépítésével a kiszabályozott útnak a hálózati szerepe megkérdőjelezhető, azonban a környezetében lévő, Gksz övezeti besorolású telkek feltárása nem történt meg. Szükségesnek érezzük az út nyomvonalának, ill. szabályozási szélességének felülvizsgálatát, mivel a fejlesztési terület hasznosításához egy feltáró út megépítése szükséges lenne. Amennyiben az út paraméterei csökkenthetőek lennének, több pályázati lehetőség nyílhatna meg a gazdaságélénkítő programokban.
A kérelemben említett területek az elkerülő út környezetében már régebb óta beépítésre szánt Gksz-es övezetbe tartoznak, azonban a hasznosításuk nem történt meg, mivel a feltáró utak és a többi infrastruktúra kialakítása nem valósult meg. Mivel a Cáki útra vezető elkerülő megépítése anyagi eszközök hiányában a közeljövőben nem várható, ezért szükségesnak tartjuk a terület hasznosítását elősegítő alternatív vltozatot kidolgozni

A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁT TÁMOGATJA
48. pont

Kérelmező:Farlas Péter
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Kőszeg, Várkör 6. Hrsz 2192
Kérelem tárgya: Az érintett telek hátsókertjének övezeti átsorolása Zkk övezetből beépítésre szánt Vt-2/2 övezetbe
A módosítással kapcsolatos vélemény:
A kérelmező tulajdonában van a 2192 hrsz-ú építési telek tulajdonjogának 2/3 része.
A szabályozási tervnek megfelelően 2019-ben a telek megosztásra került. a telek keleti felében álló védett platánfa területét az Önkormányzat megvásárolta a tulajdonosoktól.
A Városmajor területén új piac és a hozzá tartozó parkolók kerültek kialakításra, amely projekt keretében megújult a rendezési terv szerinti közpark is.
A rendezési terv a Várkörtől keletre lévő tömbbelsőben parkoló területet szabályozott ki, amely parkoló megközelítése északról a Kiss János utca felől, míg délről a Városmajor felől tárható fel. A kiszabályozott úttól délre lévő, a kérelemben szereplő telkt további Zkk övezeti jelű kiszabályozás érinti. Azonban a 2020. évben lezárt projektben ezen a területen nem készült beruházás, így a közeljövőben nem várható fejlesztés, mivel jelen állapot az Önkormányzat igényei szerint került kialakításra.
Ezért javaslom, hogy akialakult használatnak megfelelően a telek végében lévő Zkk-s övezet kerüljön megszüntetésre, és a telek többi részéhezhasonlóan Vt-2/2 jelű övezetbe kerüljön.

A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁT TÁMOGATJA49. pont
Kérelmező:Kőszeg Város Főépítésze
Bertók Sándor
Kérelemmel érintett ingatlan címe: Kőszeg, HÉSZ módosítás
Kérelem tárgya: A helyi építési szabályzat előírásainak átfogó felülvizsgálatát az elmúlt évek építéshatósági és főépítészi gyakorlata kapcsán, valamint a tervezői észrevételek alapján szükségessé váló pontosítások, illetve módosítások érdekében
A módosítással kapcsolatos vélemény:
A Helyi Építési Szabályzat használata során több olyan értelmezési és építésjogi probléma merült fel, melyek definiálása és pontosítása megkönnyítheti az Építéshatósági munkát.
PL:
-Övezethatár-telekhatár meghatározás
-Előkert 5,0-10,0 értelmezése
-Kialakult oldarkert értelmezése
-Építési helyen kívűli építmények bővíthetősége

A HÉSZ felülvizsgálatát indokoltnak tartjuk, mivel az Országos jogszabályokat nem minden hatóság kezel egységesen, ezért a tapasztalatok alapján az építési szabályzatban szeretnénk egyértelműen használható meghatározásokat adni a felmerülő kérdésekre.
A módosítással kapcsolatos állásfoglalás: A RENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁT TÁMOGATJA