2020. Július 2., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Beszámoló Kőszeg Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
2. - Tájékoztató a Kőszegi Polgárőr Egyesület 2019. évi tevékenységéről.
3. - Beszámoló a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2019. évi tevékenységéről.
4. - Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása (IV. negyedév).
5. - Kőszeg Város Önkormányzata 2019. évi gazdálkodásának teljesítéséről szóló rendelet (zárszámadás) megalkotása.
6. - Kőszeg Város településkép védelméről szóló 27/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítása.
7. - A rendezési terv 10. sz. módosítására beérkezett kérelmek elbírálása.
8. - Beszámoló a Kőszeg és Vidéke lap munkájáról.
9. - Beszámoló a Jurisics-vár Művelődési Központ legutóbbi beszámolója óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
10. - Beszámoló a Chernel Kálmán Városi Könyvtár legutóbbi beszámolója óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
11. - Beszámoló a Kőszegi Városi Múzeum legutóbbi beszámolója óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
12. - A Kőszegi Szociális Gondozási Központ 2019. évi szakmai munkájáról szóló beszámoló.
13. - Beszámoló a 2019. évi temetőüzemeltetési tevékenységről, tájékoztatás a tevékenységgel összefüggő bevételekről és kiadásokról.
14. - A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata.
15. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal működési rendjéről szóló szabályzat, valamint a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása.
16. - Útfelújítási pályázat benyújtása.
17. - Állami ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba igénylése.
18.a - Vagyonügyek: Elővásárlási jogról szóló nyilatkozat a Kőszeg 6088/3. hrsz-ú ingatlan tekintetében.
18.b - Vagyonügyek: Elővásárlási jogról szóló nyilatkozat a Kőszeg Dózsa Gy. u. 1. 1234 hrsz-ú ingatlan tekintetében.
21. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
18.b napirendi pont:
Vagyonügyek: Elővásárlási jogról szóló nyilatkozat a Kőszeg Dózsa Gy. u. 1. 1234 hrsz-ú ingatlan tekintetében.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kőszeg, Dózsa Gy. u. 1. sz. alatti lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű 489 m2 nagyságú ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára létrejött adásvételi szerződés kapcsán Kappelné Dr. Gősi Ildikó, mint a felek által megbízott ügyvéd fordult az önkormányzathoz.

Kőszeg Város Önkormányzatát műemlék ingatlan lévén a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: törvény) alapján elővásárlási jog illeti meg.
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete a polgármesterre átruházott hatáskörök tekintetében ugyan nevesíti a polgármester döntési jogkörét a nem önkormányzati rendelettel alapított elővásárlási jognyilatkozat megtétele tárgyában, azonban a különleges építészeti jegyeket magán viselő ház jövőbeni sorsának alakulása érdekében e kérdésben indokolt a Képviselő-testület bevonásával meghozni a döntést.

A sokáig rendezetlen tulajdoni viszonyok, valamint a tulajdonosok rossz anyagi körülményei miatt az épület állaga oly mértékben leromlott, hogy veszélyt jelent a közterületen közlekedőkre, a szomszédos ingatlanokra, illetve az épület építészeti örökségére, melyet ez a ház magában hordoz.
A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala 2014 évben kötelezte a tulajdonosokat a balesetveszélyes állapot megszüntetésére, valamint az épület állékonyságának további romlását megakadályozó, legszükségesebb jókarbantartási feladatok elvégzésére.
A tulajdonosok – mivel anyagi forrást a hatóság által előírt jókarbantartási munkák elvégzésére és az épület felújítására nem tudtak áldozni – hajlandók lettek volna kizárólag az épületet ingyenesen felajánlani a Magyar Állam, vagy az önkormányzat javára. Ennek érdekében a tulajdonosok a szomszédos 1235 hrsz ingatlan bevonásával telekalakítási eljárást indítottak meg, amely során az ingatlan hátsó udvari része leválasztásra került volna, azonban az ingatlan-nyilvántartási átvezetésre nem került sor, így maradt az eredeti állapot.

A Gyöngyös utca látványát jelentős mértékben meghatározó saroképület állapotát és annak művészettörténeti értékeit bemutató – Dr. Mentényi Klára és munkatársai által készített – felmérés alapján azonnali intézkedésre lenne szükség ennek a műemléknek a megmentésére.

Jelen jogügylet kapcsán az adásvételi szerződésben foglalt tartalomra tekintettel az önkormányzat nyilatkozata szükséges, hogy élni kíván-e a törvényben biztosított elővásárlási jogával. Az ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára kialkudott vételár 500.000,-Ft.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését meghozni szíveskedjen.

Kőszeg, 2020. június 24.

A polgármester nevében:

Németh Ildikó s.k.
városüzemeltetési osztályvezető


(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)HATÁROZATI JAVASLAT
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, Dózsa Gy. u. 1. sz. alatti lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, 489 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada tekintetében - a Kőszegen, 2020. május 21-én létrejött adásvételi szerződésben foglalt tartalommal - a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény alapján Kőszeg Város Önkormányzatát megillető elővásárlási jogával élni kíván.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 500.000,-Ft vételár kifizetését Kőszeg Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének vagyonhasznosítási tartalék keret terhére biztosítja.
3. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal