2020. Július 2., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Beszámoló Kőszeg Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
2. - Tájékoztató a Kőszegi Polgárőr Egyesület 2019. évi tevékenységéről.
3. - Beszámoló a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2019. évi tevékenységéről.
4. - Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása (IV. negyedév).
5. - Kőszeg Város Önkormányzata 2019. évi gazdálkodásának teljesítéséről szóló rendelet (zárszámadás) megalkotása.
6. - Kőszeg Város településkép védelméről szóló 27/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítása.
7. - A rendezési terv 10. sz. módosítására beérkezett kérelmek elbírálása.
8. - Beszámoló a Kőszeg és Vidéke lap munkájáról.
9. - Beszámoló a Jurisics-vár Művelődési Központ legutóbbi beszámolója óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
10. - Beszámoló a Chernel Kálmán Városi Könyvtár legutóbbi beszámolója óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
11. - Beszámoló a Kőszegi Városi Múzeum legutóbbi beszámolója óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
12. - A Kőszegi Szociális Gondozási Központ 2019. évi szakmai munkájáról szóló beszámoló.
13. - Beszámoló a 2019. évi temetőüzemeltetési tevékenységről, tájékoztatás a tevékenységgel összefüggő bevételekről és kiadásokról.
14. - A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata.
15. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal működési rendjéről szóló szabályzat, valamint a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása.
16. - Útfelújítási pályázat benyújtása.
17. - Állami ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba igénylése.
18.a - Vagyonügyek: Elővásárlási jogról szóló nyilatkozat a Kőszeg 6088/3. hrsz-ú ingatlan tekintetében.
18.b - Vagyonügyek: Elővásárlási jogról szóló nyilatkozat a Kőszeg Dózsa Gy. u. 1. 1234 hrsz-ú ingatlan tekintetében.
21. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
5. napirendi pont:
Kőszeg Város Önkormányzata 2019. évi gazdálkodásának teljesítéséről szóló rendelet (zárszámadás) megalkotása.

BESZÁMOLÓ
Kőszeg Város Önkormányzata 2019. évi gazdálkodásának teljesítéséről


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2019. (II. 15.) számú önkormányzati rendeletében fogadta el az önkormányzat 2019. évi költségvetését. A hiány mértékét 1 335 576 307 Ft-ban határozta meg, amelyre a maradvány nyújtott fedezetet. A maradvány főként a 2018. év végén kapott állami támogatás előlegéből, valamint a pályázatokra folyósított támogatások 2018-ban fel nem használt részéből származott.

Indokolás

A működés területén a feladatellátást az önkormányzaton kívül egy gazdasági szervezettel rendelkező intézmény (Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal), valamint hat gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmény (Chernel Kálmán Városi Könyvtár, Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház, Kőszegi Városi Múzeum, Kőszegi Szociális Gondozási Központ, a Központi Óvoda és Bölcsőde Többcélú KIKI, Újvárosi Óvoda) biztosította.


Bevételek alakulása:

A bevételek önkormányzati szinten 96,15%-ban teljesültek. Az intézményi működési bevételek nagy része az alaptevékenységhez, illetve az azzal összefüggő szolgáltatásokhoz kapcsolódnak.
A kötelező önkormányzati feladatokhoz kapott állami támogatásokon (982 080 957 Ft) túl az önkormányzat bevételeinek jelentős része származik a közhatalmi bevételekből (helyi adó és adójellegű bevételek), teljesítésük 2019-ben 516 735 196 Ft. Az adóbevételek között legnagyobb volumenű az iparűzési adó, amely az előző évhez képest magasabb szinten teljesült (2018-ban 317 408 803 Ft, 2019. évben 339 448 897 Ft).
A bevételen belül lakásértékesítésből 22 357 750 Ft, egyéb ingatlanértékesítésből 12 181 485 Ft, a képviselői laptopok értékesítéséből 31 496 Ft bevétel folyt be 2019-ben.

A fejlesztési célú támogatások között az alábbi projektek elnyert támogatásai szerepelnek:

- TOP-1.2.1-16 Turisztika 231 795 805 Ft
- KOHÉZIÓ 700 000 Ft
- TOP-1.4.1-15 Újvárosi Óvoda 11 218 136 Ft
- TOP-2.1.3-15 Csapadékvíz KRAFT forrásból 29 157 549 Ft
- TOP-3.1.1-15 Déli Városrész KRAFT forrásból 137 370 809 Ft
- Kőszeg Városkörnyéki közösségi közlekedés fejlesztése 340 550 000 Ft
- Árpád tér, Pék utca-Várkör útépítés hazai forrásból 30 000 000 Ft
- TOP-1.11-16 Ipari park 93 804 437 Ft
- TOP-3.2.1-16 Épület energetika 107 221 338 Ft
- Zártkert mintaprogram 7 500 000 Ft.

Ez előzőekben felsorolt támogatások mind az önkormányzatnál realizálódtak, az intézményeknek ilyen jogcímen bevétel a várszínház támogatására 4 000 000 Ft a Jurisics-Vár Művelődési Központ és Várszínháznál keletkezett.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök között a különböző kölcsönök és részletfizetések szerepelnek, itt a teljesítés 168,74 %-os. Kölcsöntörlesztések a bérlakás jogcímen meghaladják az előirányzatként tervezett összeget.

Az önkormányzat működési célú átvett pénzeszközeinek, és támogatásértékű bevételeinek teljesülése szintén kedvezően alakult. Az intézmények a pályázati lehetőségek maximális kihasználására törekedtek. A Chernel K. Városi Könyvtár 3 993 221 Ft, a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház 92 820 687 Ft, a Kőszegi Városi Múzeum 5 444 590 Ft, a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 11 523 753 Ft, a Kőszegi Szociális Gondozási Központ OEP finanszírozása 42 976 300 Ft, a Központi Óvoda és Bölcsőde Többcélú KIKI 1 954 414 Ft, az Újvárosi Óvoda 1 953 695 Ft pályázati és egyéb támogatásban részesült, amelyek a városi rendezvények, kiállítások, intézményi programok és várszínházi programok színvonalas megvalósítását szolgálták, valamint tartalmazzák a közfoglalkoztatásra kapott támogatások összegeit is.
Az önkormányzat esetén a működési államháztartáson belülről 982 080 957 Ft állami támogatás. Az önkormányzat esetén a működési államháztartáson belülről (136 510 882 Ft) átvett pénzeszközök szerepelnek a fenntartón keresztül kapott intézményi hozzájárulások az Intézmények működéséhez. Az ilyen jogcímen befolyt összegeket irányítószervi támogatásként továbbutaltuk az Intézmények részére.
Itt jelenik meg:
- az Autómentes Naphoz 612 000 Ft támogatásban részesült az önkormányzat.
- az Idősbarát Önkormányzati díj 1 000 000 Ft támogatásban részesült az önkormányzat.
- a 3.számú házorivosi körzet NEAK 8 357 600 Ft támogatásban részesült az önkormányzat.
- a közfoglalkoztatás és a nyári diákmunka 1 118 661 Ft támogatásban részesült az önkormányzat.
- a Helyi identitás projekt 36 420 000 Ft támogatásban részesült az önkormányzat.
- a Turisztika projekt 16 392 400 Ft támogatásban részesült az önkormányzat.
- a Városkörnyéki közösségi közlekedés projekt 14 450 000 Ft támogatásban részesült az önkormányzat.
- a Civil akadémia projekt 5 000 000 Ft támogatásban részesült az önkormányzat.
- a Erasmus projekt 3 881 902 Ft támogatásban részesült az önkormányzat.

A fentiekben részletezettek alapján önkormányzati szinten a költségvetési bevételek 96,23 %-ban teljesültek.

Kiadások alakulása:
Önkormányzati szinten a költségvetési kiadások teljesítése 67,04 %-os.
Működési kiadásaink legnagyobb részét az önkormányzat és intézményeink működtetésére fordítottuk (személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és dologi kiadások).
Ellátottak pénzbeli juttatásai között a települési támogatásként nyújtott összegek, a Bursa Hungarica ösztöndíj, köztemetésre fordított kiadások szerepelnek összesen 30 475 738 Ft összegben. A működési kiadások közül jelentős összegű tétel az intézmények működtetésére utalt állami támogatáson felül 395 801 385 Ft.
A civil szervezetek támogatása (beleértve a polgármesteri keretből nyújtott támogatásokat is), a táboroztatási feladatok támogatása 57 185 719 Ft kiadást jelentett az önkormányzatnak. A vérszállításra átadott összeg 276 000 Ft kiadást jelentett az önkormányzatnak.
Az ügyeleti ellátásra átadott összeg 14 123 772 Ft kiadást jelentett az önkormányzatnak.
A hulladékgazdálkodási Társulás működési kiadására átadott összeg 3 481 200 Ft kiadást jelentett az önkormányzatnak.
A nemzetiségi önkormányzatok működési kiadására átadott összeg 1 800 000 Ft kiadást jelentett az önkormányzatnak.

Az egészségház járóbeteg szakellátás veszteségére 10 990 214 Ft-ot utaltunk 2019-ben.

A 2019. évben megvalósított felújítások, beruházások, és támogatás értékű kiadások, pénzeszköz átadások közül a legjelentősebbek:
A fejlesztési kiadások (5. melléklet) között elsősorban a már megítélt, illetve folyósított támogatásokból megvalósítandó kiadások szerepelnek.
Az év folyamán folytatódtak a TOP-os pályázatok, megvalósításuk folyamatosan zajlik.
A intézményeknél főként a 2018. évi maradvány elszámolásából engedélyezett beszerzések, illetve pályázatokból beszerzendő eszközök és a működéshez szükséges kis értékű tárgyi eszközök beszerzése látható (számítógépek, bútorok).
A felújítások között jelentősebb összeget képvisel még a Vasi Víz Zrt. által a vízi közmű hálózaton végzett felújítások, melyek kompenzálásra kerültek a rendszerhasználati díjak bevételével szemben.
Kölcsönnyújtásra 582 600 Ft értékben került sor. A fenntartott intézmények felhalmozási célú hozzájárulásai teljes összegben átadásra kerültek az intézmények részére. A hulladékgazdálkodási társulás részére történő felhalmozási célú hozzájárulás átadása 2019-ben nem történt meg 5.802.000.- Ft.
Államháztartáson kívülre juttatott egyéb felhalmozási célú támogatások között KSE részére síugró konténerekhez 9 000 000 Ft, illtve a Kőszegfalvi SE részére 900 000 Ft pénzeszközök átadásra került sor.

Összességében a felhalmozási költségvetési kiadások a fentiekben részletezett okokból időarányos alatti (46,03 %) teljesítést mutatnak.
A tartós részesedések állománya (209.420.200.- Ft) az év folyamán nem változott . A kötvénykibocsátásból és a hitelfelvételből származó kötelezettségek állománya a 2014. február 28-i adósságkonszolidáció következtében 0 E Ft-ra csökkent, azaz jelenleg ilyen kötelezettsége az önkormányzatnak nincsen.A vagyon alakulása:

A mérleg főösszege, ezzel összességében az önkormányzat vagyona 10 724 632 531 Ft-ról 11 606 775 927 Ft-ra emelkedett.
A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközöknél 652 237 594 Ft növekedés következett be. Ennek elsődleges indoka, hogy az év folyamán folytatódott a vagyonkataszter ellenőrzése, karbantartása, melynek folyamán több ingatlan került felvezetésre a mai piaci értéken a könyvekben. A nyilvántartott befejezetlen beruházások értéke ugyancsak növekedést mutatott.

A befektetett pénzügyi eszközök értékének állománya nem változott (209 420 200 Ft).

A pénzeszközök állománya 57 075 275 Ft-tal nőtt. A 2019. év végi záró pénzkészlet (1 383 082 516 Ft) a 2020. évi állami támogatás megelőlegezéseként megkapott 34 526 720 Ft-ot.

A követelések állománya emelkedett (7 024 981 Ft), ennek fő oka az IPA adófeltöltési kötelezettség miatt keletkezett.
A követelés jellegű sajátos elszámolások között az adott előlegek és a forgótőke elszámolása szerepel.
Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások összege 210 192 042 Ft, mely az általános forgalmi adó elszámolásokat tartalmazza.

A kötelezettségek állománya (125 144 388 Ft) 62 350 972 Ft-tal nőtt. A költségvetési évben esedékes illetve az évet követően esedékes kötelezettségek állománya a 2019. év végén fennálló, de 2020-ra áthúzódó számlákból adódik, valamint tartalmazza a 2020. évi állami támogatás előlegének visszafizetését is. A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások főként a kapott előlegeket tartalmazzák, ebből legnagyobb tételt a helyi adó túlfizetések teszik ki.

A passzív időbeli elhatárolások összege 1 089 784 407 Ft az év végén, ez a felhalmozási célú TOP és egyéb projektek elhatárolását tartalmazza.

Fentiekből adódóan a mérleg szerinti eredmény önkormányzati szinten 658 693 577 Ft, így a saját tőke állománya összességében ugyanennyivel emelkedett.Maradvány változása, alakulása:

Önkormányzati szinten a tárgyévi képződött maradvány 1 370 408 809 Ft, a maradvány tartalmazza többek között a 2020. évi állami támogatás megelőlegezéseként megkapott 34 526 720 Ft-ot, pályázathoz kapcsolódóan az alábbi pénzmaradványok keletkeztek:


Árpád tér Pék utca utca felújítására kapott
támogatás és önerő 39 689 680 Ft

VELOREGIO projektre kapott támogatás
maradványa 33 847 610 Ft
TOP-2.1.2-15 Városmajor 116 999 628 Ft
TOP-2.1.3-15 Csapadékvíz 2 572 248 Ft
TOP-3.1.1-15 Déli Városrész 24 272 390 Ft
TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épület energetikai
projekt 107 216 694 Ft
TOP-3.1.1-15 Kőszegfalvi Kerékpárút 3 087 139 Ft
TOP-1.1.1-16 Ipari Park 93 357 029 Ft
ERASMUS Pályázat 3 750 000 Ft
TOP-1.2.1-16 Turisztika 244 830 639 Ft
TOP-5.3.1-16 Helyi identitás 32 424 995 Ft
Városkörnyéki közösségi közlekedés (SUMP) kapott
támogatás maradványa 354 047 786 Ft
Alpannonia projekt kapott támogatás maradványa
19 219 480 Ft
TOP-5.2.1 Helyi foglalkoztatási Paktum maradványa
17 590 378 Ft

A maradvány intézményenkénti alakulását a
6. melléklet, a maradványt terhelő kötelezettségeket
és a felhasználást a 7. melléklet részletezi.

A Chernel Kálmán Városi Könyvtár 2019.évi maradványa 6 840 417 elsősorban a pályázatra elnyert támogatás fel nem használása és a dologi kiadások megtakarításából keletkezett. A maradvány összegéből 2 662 305 Ft elkötelezett maradvány, és a szállítói tartozásokhoz kapcsolódik. A szabad maradvány összege 4 178 112 Ft, amely az Intézménytől elvonásra kerülne.
A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház 2019. évi maradványa 54 937 649 Ft. elsősorban a pályázatra elnyert támogatás fel nem használása és a dologi kiadások megtakarításából keletkezett. A szabad maradvány összege 13 660 621 Ft, amelyből az intézmény a kérelme alapján dologi kiadásaira 141 060 Ft-ot szeretne felhasználni. A fennmaradó 13 519 561 Ft az Intézménytől elvonásra kerülne.

A Kőszegi Városi Múzeum 2019. évi képződött maradványa 9 921 246 Ft, amely egyrészt az időszakosan be nem töltött álláshelyek miatt megtakarított bérből, illetve több 2019. év folyamán elnyert és megkapott pályázat fel nem használt maradványából adódik. A fentiek miatt az intézmény elkötelezett maradványa a Hősök tornya pályázatához kapcsolódóan 1 400 000 Ft. A fennmaradó 8 521 246 Ft az Intzéménytől elvonásra kerülne.
A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal képződött maradványa 20 851 041 Ft, amely főként tartósan betöltetlen álláshelyekből, több kolléga táppénze, illetve a hivatalban jelentkező fluktuáció miatt keletkezett. A fennmaradó 851 041 Ft-ot az Intézmény dologi kiadásaira szeretné felhasználni. A fennmaradó 20 000 000 Ft az Intézménytől elvonásra kerülne.
A Kőszegi Szociális Gondozási Központ képződött maradványa 19 474 386 Ft, amely főként tartósan betöltetlen álláshelyekből, több kolléga huzamosabb idejű táppénze miatt keletkezett. A fennmaradó 19 474 386 Ft az Intézménytől elvonásra kerülne.
A Központi Óvoda és Bölcsőde és tagintézményei képződött maradványa 15 494 231 Ft, amely 7. számú melléklet alapján tagintézményenként részletezett. A maradványból a Horvátzsidányi tagóvodától (1 923 041Ft) és a Peresznyei tagóvodától (1 335 590 Ft) maradvány nem vonható el, azokról a fenntartó Önkormányzatokkal egyeztetve az Intézménynél maradhatnak, vagy a feladatellátási szerződés alapján visszautalásra kerülnek. Kőszeg álltal fenntartott óvodáktól az 12 235 600 Ft elvonásra kerülne.
Az Újvárosi Óvoda és tagintézményei képződött maradványa 2 806 061 Ft, amely 7. számú melléklet alapján tagintézményenként részletezett. A Velemi tagóvodától (579 306 Ft) maradvány nem vonható el, a fenntartó Önkormányzatoknak a feladatellátási szerződés alapján a fenntartó Önkormányzatokkal egyeztetve az Intézménynél maradhatnak. Kőszeg álltal fenntartott óvodáktól 2 226 755 Ft elvonásra kerülne.
Az önkormányzat keletkezett maradványa 1 240 083 774 Ft volt. A 2020. évi költségvetésbe a maradvány egy jelentős része már beépült (1 210 000 000 Ft) működési és fejlesztési feladatokra. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 1 134 009 766 Ft, amelyet már tartalmaz a 2020. évi költségvetés. A szabad pénzmaradvány 106 074 008 Ft, melyből 75 990 234 Ft a 2020. évi kiadások fedezeteként beépítésre került a költségvetésbe. 30 083 774 Ft szabad maradványból az Önkormányzati dolgozók bér és járulék kiadásainak növelésére 160 000 Ft, a szociális célú pénzeszközátadásokra 500 000 Ft, a 2019. évi beszámolóból adódó fel nem használt állami támogatás visszafizetendő összegére 8 180 598 Ft, a nyári táborok megszervezésére 600 000 Ft, a Vár vagyonkezelési díjának értékkövetési díjkülönbözetére 110 233 Ft, a zártkerti mintaprogram 2020. évi költségvetésének 7 500 000 Ft pénzmaradványa nem jól kerül tervezésre, így a támogatásként várt összeg csökkentésére került sor, a TOP előkészítő keret 11 000 000 Ft-tal történő megemelésére, továbbá 2 032 943 Ft-tal a tartalék összegének emelésére kerülne felhasználásra.
Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.


Az előterjesztést a Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.


Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelettervezet megtárgyalására, és elfogadására.Kőszeg, 2020. június 26.

Básthy Béla s.k. polgármester

(Valamennyi mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)

Előzetes hatásvizsgálat

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetés teljesítéséről szóló
../2020.(VII. .) önkormányzati rendeletéhez


A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a jogszabály változás előzetes következményeit.
A törvény 17. § (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

Társadalmi-gazdasági hatása:
A jelen költségvetési rendelet-tervezet összeállításakor értékelésre kerültek mindazon feladatok, amelyek az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtását befolyásolták, teljesítését megalapozták.
A zárszámadási adatok alapján megállapítható, hogy a 2019. évi költségvetésben kitűzött célok, feladatok teljesültek. Az önkormányzat 2019. évben is hitel felvétele nélkül gazdálkodhatott.

Környezeti, egészségi körülmények:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyi, környezetre gyakorolt hatásai nincsenek, a jogszabályok által az önkormányzatok kötelezettségeként meghatározott ágazati feladatokat nem veszélyeztette.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
A zárszámadási rendelet-tervezet annak mellékletei és szöveges indoklása átfogóan határozták meg a 2019. évi feladatellátásokat, a feladatellátások során felmerülő adminisztratív terheket. Az adminisztráció erősítése abból a szempontból is indokolt, hogy a közpénzek felhasználása még fokozottabban átláthatóbb legyen, illetve, hogy a törvényességi előírásoknak eleget tegyen az önkormányzat.

Egyéb hatása: Nincs.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 6.§-a alapján a 2019. évi zárszámadási rendeletet úgy kell az Önkormányzatnak elfogadnia, hogy az legkésőbb az e törvény hatálybalépését követő 30. napon lépjen hatályba.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé. A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi intézkedését vonja maga után.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
A rendelet-tervezet összeállításának tárgyi, személyi, szervezeti feltételei a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalánál rendelkezésre álltak.

Kőszeg, 2020. június 26.


Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
../2020.(VII. .) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetés teljesítéséről


Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE
1. §

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:
Eredeti előirányzat 2 034 033 501 Ft
Módosított előirányzat 3 257 571 913 Ft
Teljesítés 3 134 654 483 Ft


2. A 2019. ÉVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE
2. §

Finanszírozás bevételei

Eredeti előirányzat 1 296 090 104 Ft
Módosított előirányzat 1 365 516 525 Ft
Teljesítés 1 345 043 245 FtA bevételek jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet, intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. melléklet, a fejlesztési bevételek feladatonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.


3. A 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE
3. §

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:
Eredeti előirányzat 3 300 180 387 Ft
Módosított előirányzat 4 593 145 220 Ft
Teljesítés 3 079 345 701 Ft


4. A 2019. ÉVI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE
4. §

Eredeti előirányzat 29 943 218 Ft
Módosított előirányzat 29 943 218 Ft
Teljesítés 29 943 218 Ft


A kiadások intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 3. melléklet, a fejlesztési kiadások feladatonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.


5. A 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE
5. §

A képviselő-testület a 2019. évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését a következők szerint hagyja jóvá:
Működési célú bevételek:
 működési célú önkormányzati támogatások 982 080 957 Ft
 működési célú támogatások áht-n belül 297 177 542 Ft
 működési célú saját bevételek 283 242 607 Ft
 közhatalmi bevételek 516 735 196 Ft
 működési célú átvett pénzeszköz 3 877 732 Ft
Működési bevételek összesen: 2 083 114 034 Ft

Felhalmozási célú bevételek:
 felhalmozási bevételek 34 570 731 Ft
 felhalmozási célú önkormányzati támogatások 30 000 000 Ft
 felhalmozási célú támogatások áht-n belül 965 344 136 Ft
 felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök 947 694 Ft
 felhalmozási kölcsön visszatérülés 20 677 888 Ft

Felhalmozási bevételek összesen: 1 051 540 449 Ft

Költségvetési bevételek összesen: 3 134 654 483 Ft
Működési célú kiadások:
 a személyi jellegű kiadások 811 147 391 Ft
 a munkaadókat terhelő járulékok 161 577 529 Ft
 a dologi jellegű kiadások 1 028 590 530 Ft
 műk c. egyéb tám áht-n belülre, kívülre,
elvonások, befizetések 118 009 937 Ft
 ellátottak pénzbeli juttatásai 30 475 738 Ft
Működési kiadások összesen: 2 149 801 125 Ft
Felhalmozási célú kiadások:
 beruházások 819 421 026 Ft
 felújítások 93 461 743 Ft
 felhalmozási c tám áht-n belülre, kívülre 16 661 807 Ft
 kölcsönnyújtás, értékpapír vásárlás 0 Ft
Felhalmozási kiadások összesen: 929 544 576 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 3 079 345 701 Ft

A 8. melléklet az önkormányzat vagyonmérlegét, a 9. melléklet az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait tartalmazza.6. A 2019. ÉVI MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA
6. §

(1) A képviselő-testület a 2019. évben képződött maradványt költségvetési szervenként a következők szerint hagyja jóvá:

Chernel K. Városi Könyvtár 6 840 417 Ft
Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház 54 937 649 Ft
Kőszegi Városi Múzeum 9 921 246 Ft
Kőszegi Szociális Gondozási Központ 19 474 386 Ft
Központi Óvoda és Bölcsőde Többcélú KIKI 15 494 231 Ft
Újvárosi Óvoda 2 806 061 Ft
Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 20 851 045 Ft
Kőszeg Város Önkormányzata 1 240 083 774 Ft
2019. évi maradvány összesen: 1 370 408 809 Ft


A pénzmaradvány elszámolását, levezetését és felhasználását a 6. és a 7. mellékletek tartalmazzák.

(2) A képviselő-testület az intézmények 2019. évi maradványa tekintetében a következőket rendeli el:
A Chernel Kálmán Városi Könyvtár képződött 6 840 417 Ft maradványából 2 662 305 Ft a 2020. évi Intézményi költségvetésben feltüntetésre került, a fennmaradó 4 178 112 Ft maradvány elvonásra kerül.
A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház képződött 54 937 649 Ft maradványából 41 277 028 Ft a 2020. évi Intézményi költségvetésben feltüntetésre került, 13 519 561 Ft maradvány elvonásra kerül, a fennmaradó 141 060 Ft az Intézmény kérésének megfelelően a védekezési kiadásaikra az Intézménynél marad.
A Kőszegi Városi Múzeum képződött 9 921 246 Ft maradványából 1 400 000 Ft a 2020. évi Intézményi költségvetésben feltüntetésre került, a fennmaradó 8 521 246 Ft maradvány elvonásra kerül.
A Kőszegi Szociális Gondozási Központ képződött 19 474 386 Ft maradványa elvonásra kerül.
A Központi Óvoda és Bölcsőde Többcélú KIKI képződött 15 494 231 Ft maradványából 12 235 600 maradvány elvonásra kerül, 1 923 041 Ft a Horvátzsidányi tagóvoda fenntartójának, 1 335 590 Ft a Peresznyei tagóvoda fenntartójának visszautalásra kerül.
Az Újvárosi Óvoda képződött 2 806 061 Ft maradványából 2 226 756 maradvány elvonásra kerül, 579 306 Ft a Velemi tagóvoda fenntartójának visszautalásra kerül.
A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal képződött 20 851 045 Ft maradványából 20 000 000 Ft elvonásra kerül, a fennmaradó 851 041 Ft az Intézmény kérésének megfelelően a védekezési kiadásaikra az Intézménynél marad.
Kőszeg Város Önkormányzatának 1 240 083 774 Ft maradványából 1 210 000 000 Ft az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) számú rendeletében szerepel, a rendelet szerinti működési és fejlesztési célokra. A fennmaradó 30 083 774 Ft felhasználását a szabad maradvány felhasználási terv alapján a 7. melléklet szerint engedélyezi.
Az Intézményektől visszavonásra kerülő 80 000 000 Ft felhasználása a 7. mellékletben szereplő részletezésszerint engedélyezi.
(3) Az önkormányzatnak a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége nincsen.

7. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Básthy Béla s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző