2020. Július 2., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Beszámoló Kőszeg Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
2. - Tájékoztató a Kőszegi Polgárőr Egyesület 2019. évi tevékenységéről.
3. - Beszámoló a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2019. évi tevékenységéről.
4. - Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása (IV. negyedév).
5. - Kőszeg Város Önkormányzata 2019. évi gazdálkodásának teljesítéséről szóló rendelet (zárszámadás) megalkotása.
6. - Kőszeg Város településkép védelméről szóló 27/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítása.
7. - A rendezési terv 10. sz. módosítására beérkezett kérelmek elbírálása.
8. - Beszámoló a Kőszeg és Vidéke lap munkájáról.
9. - Beszámoló a Jurisics-vár Művelődési Központ legutóbbi beszámolója óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
10. - Beszámoló a Chernel Kálmán Városi Könyvtár legutóbbi beszámolója óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
11. - Beszámoló a Kőszegi Városi Múzeum legutóbbi beszámolója óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
12. - A Kőszegi Szociális Gondozási Központ 2019. évi szakmai munkájáról szóló beszámoló.
13. - Beszámoló a 2019. évi temetőüzemeltetési tevékenységről, tájékoztatás a tevékenységgel összefüggő bevételekről és kiadásokról.
14. - A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata.
15. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal működési rendjéről szóló szabályzat, valamint a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása.
16. - Útfelújítási pályázat benyújtása.
17. - Állami ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba igénylése.
18.a - Vagyonügyek: Elővásárlási jogról szóló nyilatkozat a Kőszeg 6088/3. hrsz-ú ingatlan tekintetében.
18.b - Vagyonügyek: Elővásárlási jogról szóló nyilatkozat a Kőszeg Dózsa Gy. u. 1. 1234 hrsz-ú ingatlan tekintetében.
21. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
13. napirendi pont:
Beszámoló a 2019. évi temetőüzemeltetési tevékenységről, tájékoztatás a tevékenységgel összefüggő bevételekről és kiadásokról.

Beszámoló
a 2019 évi temetőüzemeltetési tevékenységről, tájékoztatás a temetőüzemeltetési tevékenységgel összefüggő bevételekről és kiadásokról

Tisztelt Képviselő – testület!

Munkaprogramjuknak megfelelően tájékozatom Önöket a 2019. évi temetőüzemeltetési tevékenységről, illetve a tevékenységgel összefüggő bevételekről és kiadásokról.

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 29/2017. (II.23.) számú határozatával elrendelte, hogy a temetőüzemeltetési közszolgáltatási feladatokat a Kft. lássa el. A Temetőüzemeltetési és kegyeleti közszolgáltatási szerződés 2017.04.01. és 2027.03.31. közötti időtartamra szól. Ugyanezen időtartamban a Vas Megyei Temetkezési Kft. alvállalkozói szerződés keretében végzi a temetőüzemeltetési tevékenységet. Az alvállalkozói szerződés szerint a Vas megyei Temetkezési Kft. ugyanazt a tevékenységet folytatja, mint a korábbi években közszolgáltatóként, kivéve a hulladékszállítást, bizonyos kertészeti, parkfenntartási munkákat, műszaki karbantartási feladatokat, amit a Városüzemeltető Kft. végez.

Pénzügyi adatok:
1. Önkormányzattól kapott üzemeltetési díj: 3.900.000 Ft + Áfa
Temetői hulladékszállításra: 1.550.000 Ft + Áfa
költségvetésben biztosított összeg
2. Vas Megyei Temetkezési Kft-nek kifizetet alvállalkozói díj: 3.000.000 Ft + Áfa
3. A Városüzemeltető által elszállított hulladék mennyisége: 39.580 kg
Költségek:
- konténerszállítás (Kőszegfalva, Kőszeg) 36 ford.*10.000 Ft 360.000 Ft + Áfa
- szállítás kézi rakodással 192 ford. * 6.600 Ft/ford. 1.267.200 Ft + Áfa
- kezelési ktg. 4 Ft/kg+Áfa * 39.580 kg 158.320 Ft + Áfa
- lerakási járulék 6 Ft/kg * 39.580 kg 237.480 Ft + Áfa

4. - A temetőüzemeltetésre fordított műszak órák száma 216 óra, 691.200 Ft + Áfa
értékben (3.200 Ft/óra)
a ráfordított anyagköltség: 148.300 Ft + Áfa
5. A temető üzemeltetés mérlege a Városüzemeltető szempontjából
5.1. Bevételek
5.1.1. Önkormányzattól kapott üzemeltetési díj: 3.900.000 Ft + Áfa
5.1.2. Önkormányzattól kapott hulladékszállítási díj: 1.550.000 Ft + Áfa
Összesen: 5.450.000 Ft + Áfa

5.2. Kiadások
5.2.1. Szolgáltatási díj Vas megyei Temetkezési Kft részére 3.000.000 Ft + Áfa
5.2.2. Felhasznált karbantartási anyag 148.300 Ft + Áfa
5.2.3. Elvégzett munka értéke 691.200 Ft + Áfa
5.2.4. Hulladékszállítás 39.580 Kg
192 ford. * 6600 Ft 1.267.200 Ft + Áfa
36 ford. * 10000 Ft 360.000 Ft + Áfa
Kezelés+lerakási járulék (10 Ft/kg) 395.800 Ft + Áfa
Összesen: 5.862.500 Ft + Áfa

Eredmény - 412.500 Ft
6. A Vas Megyei Temetkezési Kft. által befizetett sírhely árbevétel: 3.185.900 Ft amelyet az Önkormányzat részére teljes mértékben átutaltunk.
7. Önkormányzat tényleges költsége 2019 évben:
üzemeltetési díj-sírhely árbevétel
5.450.000 Ft + Áfa -3.185.900=2.264.100 Ft
8. Amennyiben az Önkormányzat temető fenntartásra ennél az összegnél magasabb állami normatív támogatást kap, az Önkormányzat a temetőüzemeltetési feladatot pozitív eredménnyel zárja. Kívánatos lenne, ha a normatív támogatásból fennmaradó összeget a temető műszaki fenntartására, fejlesztésére fordíthatnánk. (Elsősorban a külső kerítés statikai megerősítésére, és szinte a teljes hosszban a vakolat felújítására lenne szükség)
Összességében elmondható, hogy a kegyeleti közszolgáltatási feladatainkat az alvállalkozó bevonásával zavartalanul elvégeztük, szerződéses kötelezettségeinknek eleget tettünk. Említést érdemel, hogy a 2017 évi szolgáltatási szerződések megkötése óta mind a Vas Megyei Temetkezési Kft, mind a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. változatlan szolgáltatási díj ellenében látja el a feladatát.
Jövőbeni kiemelt feladat a hulladékgyűjtés és szállítás új rendszerének, műszaki feltételeinek kialakítása. A jelenlegi rendszer korszerűtlen, rendkívül élőmunka igényes és az ÁNTSZ is kifogásolja. A szállítás megkönnyítésére a temető nyugati kapujához 2 db 4,3 m3-es konténert telepítettünk. Tervezzük továbbá 10 db 1100 l-es műanyag konténer telepítését. Ezek elszállítása és ürítése a közszolgáltatótól kapott árajánlat alapján 1.393.600 Ft+Áfa /év
A beszámolót megtárgyalta a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti valamint a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság, mindkét bizottság a képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra ajánlotta.
Kérem, a beszámolót elfogadni szíveskedjenek.
Kőszeg, 2020. június 26.

Kovács István
ügyvezető igazgató

HATÁROZATI JAVASLATKőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft 2019. évi temetőüzemeltetési tevékenységével összefüggő bevételekről és kiadásokról szóló tájékoztatóját elfogadja.