2020. Július 2., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Beszámoló Kőszeg Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
2. - Tájékoztató a Kőszegi Polgárőr Egyesület 2019. évi tevékenységéről.
3. - Beszámoló a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2019. évi tevékenységéről.
4. - Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása (IV. negyedév).
5. - Kőszeg Város Önkormányzata 2019. évi gazdálkodásának teljesítéséről szóló rendelet (zárszámadás) megalkotása.
6. - Kőszeg Város településkép védelméről szóló 27/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítása.
7. - A rendezési terv 10. sz. módosítására beérkezett kérelmek elbírálása.
8. - Beszámoló a Kőszeg és Vidéke lap munkájáról.
9. - Beszámoló a Jurisics-vár Művelődési Központ legutóbbi beszámolója óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
10. - Beszámoló a Chernel Kálmán Városi Könyvtár legutóbbi beszámolója óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
11. - Beszámoló a Kőszegi Városi Múzeum legutóbbi beszámolója óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
12. - A Kőszegi Szociális Gondozási Központ 2019. évi szakmai munkájáról szóló beszámoló.
13. - Beszámoló a 2019. évi temetőüzemeltetési tevékenységről, tájékoztatás a tevékenységgel összefüggő bevételekről és kiadásokról.
14. - A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata.
15. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal működési rendjéről szóló szabályzat, valamint a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása.
16. - Útfelújítási pályázat benyújtása.
17. - Állami ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba igénylése.
18.a - Vagyonügyek: Elővásárlási jogról szóló nyilatkozat a Kőszeg 6088/3. hrsz-ú ingatlan tekintetében.
18.b - Vagyonügyek: Elővásárlási jogról szóló nyilatkozat a Kőszeg Dózsa Gy. u. 1. 1234 hrsz-ú ingatlan tekintetében.
21. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
17. napirendi pont:
Állami ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba igénylése.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Jurisics vár épület együttese környezetében lévő 1822, 1825, 1826 hrsz-ú közpark megnevezésű, valamint az 1827 hrsz-ú közút megnevezésű ingatlanok a Magyar Állam tulajdonát képezik, ahol a tulajdonosi jogokat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. gyakorolja, továbbá ezekre a területekre Kőszeg Város Önkormányzata részére 1998. évi használati megállapodás alapján ingyenes használati jog került bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba.

Az MNV Zrt. székházán tartott 2020. 06.19-i tárgyalás alkalmával - a vár egyes egységeinek kezelői-, használati joga tekintetében szükséges teendők egyeztetése mellett - előkerült a vár körüli területek tulajdonjogi kérdésének rendezése.
A tárgyi területek egységes önkormányzati tulajdonba kerülése érdekében kezdeményeznénk azok ingyenes megszerzését, amelyek karbantartása és gondozása eddig is a várost terhelték a hivatkozott megállapodás szerint.

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) pontja rendelkezik arról, hogy állami vagyon tulajdonjoga ingyenesen átruházható az önkormányzat javára jogszabályban meghatározott feladatainak elősegítése érdekében.

Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet meghatározza az ingyenes átruházás szabályait, amely keretén belül csatolni kell az alábbi dokumentumokat:

• a tulajdonba adásra vonatkozó igényt, megjelölve a felhasználási célt, valamint a segítendő feladatot és az azt előíró jogszabályi rendelkezést
• a kezdeményező nyilatkozatát arról, hogy vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek - ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét - megtérítését
• helyi önkormányzat kezdeményezése esetén a képviselő-testület (közgyűlés) határozatát, amely az állami vagyon igényléséről hozott döntést tartalmazza
• védettség (örökségvédelmi, természetvédelmi, illetve Natura 2000) fennállása esetén annak megjelölését, valamint az ahhoz kapcsolódó kötelezettségek vállalását.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a döntését meghozni szíveskedjenek.

Kőszeg, 2020. június 24.

A polgármester nevében:

Németh Ildikó s.k.
Városüzemeltetési osztályvezető


HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet 50. § (2) bekezdése alapján kezdeményezi a Magyar Állam tulajdonában lévő Kőszeg, 1822, 1825 és 1826 hrsz-ú közpark megnevezésű, összesen 5150 m2 nagyságú, valamint az 1827 hrsz-ú közút megnevezésű 913 m2 nagyságú ingatlanok 1/1 tulajdoni hányadának térítésmentes önkormányzati tulajdonba kerülését.
2. Kőszeg Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában foglaltak szerint településüzemeltetés (mint önkormányzati feladat) ellátása érdekében közparkok és közút fenntartása céljából kívánja tulajdonba venni.
3. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő valamennyi költség megtérítését.
4. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomással bír róla, hogy az igényelt ingatlanok műemlék, műemlék jelentőségű területen találhatók, így az ingatlanok tulajdonba kerülése esetén vállalja a műemlék jellegéből adódó kötelezettségek megtartását és teljesítését.
5. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kőszeg, 1822, 1825 és 1826 hrsz-ú közpark, valamint 1827 hrsz-ú közút megnevezésű ingatlanok 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, valamennyi nyilatkozatot megtegyen, valamint az ingyenes önkormányzati tulajdonba adásra vonatkozó megállapodást aláírja.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal