2020. Július 2., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Beszámoló Kőszeg Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
2. - Tájékoztató a Kőszegi Polgárőr Egyesület 2019. évi tevékenységéről.
3. - Beszámoló a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2019. évi tevékenységéről.
4. - Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása (IV. negyedév).
5. - Kőszeg Város Önkormányzata 2019. évi gazdálkodásának teljesítéséről szóló rendelet (zárszámadás) megalkotása.
6. - Kőszeg Város településkép védelméről szóló 27/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítása.
7. - A rendezési terv 10. sz. módosítására beérkezett kérelmek elbírálása.
8. - Beszámoló a Kőszeg és Vidéke lap munkájáról.
9. - Beszámoló a Jurisics-vár Művelődési Központ legutóbbi beszámolója óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
10. - Beszámoló a Chernel Kálmán Városi Könyvtár legutóbbi beszámolója óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
11. - Beszámoló a Kőszegi Városi Múzeum legutóbbi beszámolója óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
12. - A Kőszegi Szociális Gondozási Központ 2019. évi szakmai munkájáról szóló beszámoló.
13. - Beszámoló a 2019. évi temetőüzemeltetési tevékenységről, tájékoztatás a tevékenységgel összefüggő bevételekről és kiadásokról.
14. - A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata.
15. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal működési rendjéről szóló szabályzat, valamint a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása.
16. - Útfelújítási pályázat benyújtása.
17. - Állami ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba igénylése.
18.a - Vagyonügyek: Elővásárlási jogról szóló nyilatkozat a Kőszeg 6088/3. hrsz-ú ingatlan tekintetében.
18.b - Vagyonügyek: Elővásárlási jogról szóló nyilatkozat a Kőszeg Dózsa Gy. u. 1. 1234 hrsz-ú ingatlan tekintetében.
21. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
12. napirendi pont:
A Kőszegi Szociális Gondozási Központ 2019. évi szakmai munkájáról szóló beszámoló.

Beszámoló a Kőszegi Szociális Gondozási Központ 2019. évi szakmai munkájáról


A Kőszegi Szociális Gondozási Központ 2019. évben Kőszeg Város Önkormányzata fenntartásában működött. Feladat ellátási kötelezettsége elsődlegesen a város lakosságára terjedt ki, de ellátási szerződés alapján az egykori társulás több településén – Horvátzsidány, Kiszsidány, Ólmod, Peresznye, Bozsok, Velem - nyújtottunk szolgáltatást. A család- és gyermekjóléti központ pedig a Kőszegi járás településein látja el feladatát.

Szociális alapszolgáltatások keretein belül:

• étkeztetés,
• házi segítségnyújtás
• idősek klubja
• család- és gyermekjóléti szolgálat,
• család- és gyermekjóléti központ,
• hajléktalanok nappali melegedője

szakosított ellátások keretein belül:

• hajléktalanok átmeneti szállása,
• idősek otthona ellátási formákat nyújtott.

A szolgáltatások igénybevételét Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátási formákról szóló 7/2014 (II.28.), valamint a gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014 (II.28.) önkormányzati rendelete szabályozza.

Egészségügyi feladatként:

• család- és nővédelmi egészségügyi gondozást,
• ifjúság-egészségügyi gondozást biztosított.SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

Étkeztetés:

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.
Az étel előállítását 2017.01.01-től a JustFood Kft. végzi. Igény szerint lehetőség van az étel helyben fogyasztására, elvitelére és házhoz szállítására. A szolgáltatást 365 napon keresztül biztosítjuk, hétvégenként és ünnepnapokon is, mind az elvitel, mind a helyben fogyasztás lehetőségét. A konyhaüzem működéséből fakadóan 11.00-14.00 óráig van erre lehetőség.
A személyi és tárgyi feltételek biztosítása szintén a szolgáltató cég feladata volt, az intézmény az adminisztrációs feladatok lebonyolítását végezte.
Határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkező szolgáltatási forma. A beérkező igényeket azonnal teljesíteni tudtuk. Velem községben ellátási szerződés alapján, 2020.06.30-ig nyújtottuk a szolgáltatást, nem volt igénybevevő.
A tárgyévi étkezők száma 53 fő volt, ebből a kőszegi étkezők száma 32 fő volt, a nemek és életkorok szerinti megoszlást az alábbi táblázat mutatja:

Étkeztetésben részesülők kor és nem szerinti megoszlása 2019. évben
Helyben fogyasztja vagy elviszi Lakására szállítják
Kőszeg Egyéb települések Kőszeg Egyéb települések
Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő
0-5 éves 0 0 0 0 0 0 0 0
6-13 éves 0 0 0 0 0 0 0 0
14-17 éves 0 0 0 0 0 0 0 0
18-39 éves 0 0 0 0 0 0 0 0
40-59 éves 0 1 0 0 0 0 1 0
60-64 éves 1 0 0 0 2 1 0 0
65-69 éves 1 0 1 1 2 1 0 1
70-74 éves 0 0 3 4 1 0 1 3
75-79 éves 0 0 0 1 0 8 1 1
80-89 éves 1 0 0 0 3 6 0 1
90 - 0 0 0 0 0 4 0 1
Összesen 3 1 4 5 8 20 3 7
4 9 28 10
15 38


Az étkeztetést igénybe vevők száma továbbra is csökkenő tendenciát mutat.


Házi segítségnyújtás:

Az ellátási forma célja, hogy az igénybevevő önálló életvitelének fenntartását – szükségleteinek megfelelően – lakásán, lakókörnyezetében biztosítsa, elvégezze mindazokat a gondozási feladatokat, amelyekre az ellátást igénylő személy nem vagy csak segítséggel képes, ugyanakkor ne korlátozza abban a cselekedetében, tevékenységében, amelyet önállóan el tud végezni.
A házi gondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükségleteinek kielégítése saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően a meglévő képességeinek a fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.
Határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkező szolgáltatási forma. A beérkező igényeket tárgyévben teljesíteni tudtuk.
A szolgáltatást munkanapokon biztosítjuk. Velem községben ellátási szerződés alapján, 2020.06.30-ig nyújtottuk a szolgáltatást, 5 fő részére. A többi térségi településen nem volt ellátotti igény.
Kőszegen 2019-ben 13 fő vette igénybe, a nemek és életkorok szerinti megoszlást az alábbi grafikonok mutatják:Idősek klubja:

Az idősek klubja nappali ellátást biztosít azoknak az idős személyeknek, akik egészségi állapotuk vagy koruk miatt szociális és mentális támogatásra szorulnak, de saját háztartásukban élnek, önmaguk ellátására részben vagy teljesen képesek.
A kőszegi klub határozatlan, a horvátzsidányi határozott idejű működési engedéllyel rendelkezik személyi és szakképzettségi feltételek hiánya miatt.
A szolgáltatást munkanapokon biztosítjuk, tárgyévben a kőszegi klubunk 30, a horvátzsidányi 29 fővel működött, a nemek és életkorok szerinti megoszlást az alábbi grafikonok mutatják:Család- és gyermekjóléti szolgálat:

A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat a családsegítés és a gyermekjóléti szolgálat feladatait integrált módon látja el. Ennek érdekében segítő szolgáltatást nyújt személyeknek, családoknak, gyermekeknek a nevelkedési körülmények, családi kapcsolatok rendezése, javítása céljából, valamint prevenciós tevékenységet végez.
Határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkező szolgáltatási forma.
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat az elmúlt évben együttműködési megállapodás alapján 91 családot (218 fő) gondozott, ebből 4 családban 10 fő veszélyeztetett kiskorút, egyszeri megjelentként 59 család fordult a szolgálathoz segítségért.
A gondozási feladatokon túl felkérésre környezettanulmányok készítésében is közreműködtünk, gondoksági, védelembe vételi ügyekben. Kórházi, illetve pszichiátriai gondozói felkérésre is kerestünk meg családokat, nyújtottunk segítséget szociális ügyeik intézésben.
Több alkalommal szerveztünk játék- és ruhabörzét a rászoruló családok számára, valamint közreműködtünk nevelési-oktatási intézmények programjainak a lebonyolításában, illetve generációk közti együttműködés céljából közös klubfoglalkozásokat szerveztünk az intézményben működő idősek klubjával.

A szolgálat tevékenységét az alábbi grafikonok mutatják:
Család- és gyermekjóléti központ

A család- és gyermekjóléti központ célja a kőszegi járáshoz tartozó 21 településen – Kőszeg, Bozsok, Bük, Cák, Csepreg, Gyöngyösfalu, Horvátzsidány, Iklanberény, Kiszsidány, Kőszegdoroszló, Kőszegpaty, Kőszegszerdahely, Lócs, Lukácsháza, Nemescsó, Ólmod, Peresznye, Pusztacsó, Tormásliget, Tömörd és Velem – a gyermekjóléti szolgáltatás jogszabályban előírt feladatainak ellátása.
A cél megvalósítása érdekében a központ feladata személyes szociális szolgáltatás nyújtása, mely a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával hozzájárul az egyének, családok, valamint a különböző közösségi csoportok jóllétéhez és fejlődéséhez, továbbá a szociális környezetükhöz való alkalmazkodáshoz. Az intézmény segítséget nyújt a működési területén élő, szociális, mentális problémái vagy krízishelyzete miatt segítséget igénylő személynek, családnak. Alapfeladatként hatósági intézkedéshez kapcsolódó tevékenységet végez, speciális szolgáltatásként tanácsadásokat nyújt (jogi-, pszichológiai-, mediációs tanácsadás, kapcsolattartási ügyelet)
Tárgyévben határozott idejű működési engedéllyel rendelkező szolgáltatási forma, személyi feltételek hiánya miatt.


A központ tevékenységét a következő grafikonok mutatják:


A hatósági intézkedés nyomán gondozott kiskorúak számát települések szerint az alábbi táblázat mutatja be:

Hatósági intézkedés nyomán gondozott kiskorúak száma települések szerint 2019. évben
Település neve Védelembe vett Ideiglenes hatállyal elhelyezett Nevelésbe vett Utógondozás, szakellátásból kikerült Összesen
Kőszeg 16 1 28 1 46
Csepreg 1 1 6 0 8
Bük 9 1 11 3 24
Horvátzsidány 1 0 6 0 7
Peresznye 0 0 0 0 0
Velem 0 0 0 0 0
Cák 0 0 0 0 0
Gyöngyösfalu 0 0 0 0 0
Lukácsháza 0 0 1 0 1
Pusztacsó 8 0 0 0 8
Kőszegpaty 0 0 11 0 11
Kőszegszerdahely 0 0 0 0 0
Tömörd 0 0 0 0 0
Tormásliget 1 0 0 0 1
Lócs 0 0 0 0 0
Iklanberény 0 0 0 0 0
Kiszsidány 0 0 0 0 0
Ólmod 4 0 0 0 4
Bozsok 0 0 0 0 0
Kőszegdoroszló 0 0 0 0 0
Összesen 40 3 63 4 110Hajléktalanok nappali melegedője

A napközben utcán, nem lakás célú helyiségekben, illetve komfort nélküli lakásokban tartózkodó, önellátásra részben vagy teljes mértékben képes személyek számára biztosít szolgáltatásokat; az utcai életmódból eredő veszélyek megelőzése, annak elhárítása és csökkentése, valamint az emberi méltóságuk megtartása, önellátásuk és társadalmi integrációjuk érdekében.
A nappali melegedő elsődleges célja, hogy étkezésre, alapszintű higiénés szükségletek kielégítésére és hideg időben fűtött helyiségben melegedésre lehetőséget biztosítson.
Határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkező szolgáltatási forma.
A szolgáltatást 365 napon keresztül biztosítjuk, krízisidőszakban kiemelt figyelmet fordítunk a feladatellátásra. November 1-jétől április 30-ig zsíros kenyeret, teát és napi egy tál meleg ételt adunk a rászorulóknak. Ezen kívül melegíthető konzervekkel, pékáruval is készülünk az váratlan eseményekre. A nappali melegedő 30 férőhelyes, a szolgáltatást tárgyévben 41 fő vette igénybe, jórészt férfiak. Utcai szociális munka végzésére működési engedéllyel nem rendelkezünk, de a téli időszak beköszönte előtt felkeressük azokat a helyeket, ahol hajléktalan emberek tartózkodnak és felajánljuk az intézmény szolgáltatásait.

Hajléktalanok átmeneti szállása
Az átmeneti szállás elsődleges célja azoknak az önellátásra és a közösségi együttlét szabályainak betartására képes hajléktalan személyek elhelyezése, akik az életvitelszerű szálláshasználat és a szociális munka segítségével képesek az önellátásra.
Elsődleges céljának teljesülése mellett szem előtt tartjuk az ellátást igénybe vevők helyzetének javítását, ha szükséges segítjük megfelelő intézménybe irányítását, információk adását.
Határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkező szolgáltatási forma.
A szolgáltatást 365 napon keresztül biztosítjuk. A 25 férőhellyel rendelkező szállót tárgyévben 30 fő vette igénybe. Krízisidőszakban előfordult, hogy éjszakánként ezen felül 5-6 fő elhelyezéséről is gondoskodnunk kellett.

A nemek és életkorok szerinti megoszlást az alábbi grafikon mutatja:


Idősek otthona

Az intézmény azoknak a személyeknek nyújt támogatást, ellátást, akik koruk, egészségi állapotuk, szociális helyzetük miatt önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képesek, gondozást igényelnek és ellátásuk az alapszolgáltatások keretében nem oldható meg. Az Idősek Otthona a rászorulók részére teljes körű ellátást biztosít.
Elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek (továbbiakban: időskorúak) az ápolását, gondozását végezzük, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel, de az a 18. életévét betöltött személy is felvehető az idősek otthonába, aki betegsége miatt önmagáról nem képes gondoskodni.
Határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkező szolgáltatási forma.
A szolgáltatást 365 napon keresztül biztosítjuk. A 30 férőhellyel rendelkező otthonunkat tárgyévben 31 fő vette igénybe. Az elhelyezésre várakozók száma az előző évhez képest ismét emelkedik, melynek oka, hogy ellátottjainkról hosszabb időn keresztül tudtunk gondoskodni. December 31-én 22 fő várakozónk volt.
A nemek és életkorok szerinti megoszlást az alábbi grafikon mutatja:CSALÁD- ÉS NŐVÉDELMI EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS
KŐSZEG


A Védőnői Szolgálat 2015. március 1. óta a Gábor Áron u. 1. sz. alatt működik. A korszerű épület az ÁNTSZ előírásainak megfelel. A szolgálat működéséhez szükséges tárgyi feltételek hiánytalanul rendelkezésre állnak.
Kőszeg város mellett Kőszegfalva, Horvátzsidány, Peresznye, Ólmod, Kiszsidány községek is a kőszegi területhez tartoznak védőnői ellátás szempontjából.
Kőszeg város területi védőnői ellátását 4 fő körzeti védőnő végzi. A 2019. év szeptemberéig a III. körzet helyettesítéssel került ellátásra, akkor tért vissza Gyesről a körzet védőnője.
A védőnői gondozás mindenkinek kötelező, azt elutasítani nem lehet. A tényleges tartózkodási helyen illetékes körzeti védőnő gondozza a családot. Amennyiben a család nem működik együtt a védőnővel, akkor a védőnőnek jelzési kötelezettsége van a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat felé.
2019. évben a Kőszegen és csatolt községeiben 120 fő újonnan nyilvántartásba vett várandós részesült védőnői gondozásban. Élve születések száma összesen 115 volt Kőszegen és csatolt községeiben. Ebből: Horvátzsidány: 11 Ólmod: 0 Peresznye: 5, Kiszsidány 1 születés.

A tárgyévben gondozottak száma:
0-1 éves korúak: 115 fő
1-3 éves korúak: 197 fő
3 év - iskolába kerülésig: 451 fő
Összesen: 763 fő

1.Várandós gondozás
A Várandós gondozásról szóló rendelet szerint a háziorvosok is részesei lettek a kismamák gondozásának. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a beutalók és leletek kiadása a háziorvosi rendelőben történik. A háziorvosokkal zökkenőmentes a kapcsolat, a rendelők közelsége nagyban megkönnyíti az ellátást. Minden körzeti védőnő hetente 2 óra várandós tanácsadást tart a rendelőben, és a várandósság ideje alatt otthonában is látogatja a kismamát.
A korábbiakban észlelt interneten keresztül történő információszerzés egyre inkább elterjed. Az itt elérhető „tanácsok” szakmailag legtöbbször nem helytállók, amit tovább fokoz a gondozottak közötti laikus információátadás. A várandósok gondozása fenti okok miatt nagy türelmet és empátiát igényel, és egyre több időt, mert a gondozott-védőnő kapcsolat megalapozása és a jó együttműködés ilyenkor dől el.
A kismamáknál az előírt szakvizsgálatok szinte maradéktalanul megtörténtek. Tárgy évben 10 koraszülés volt, ez az összes élveszületés 8.7%-a, ami az országos átlag körüli érték.

2. Csecsemő- és kisgyermek-gondozás
A folyamatos gondozás a családok otthonában, a tanácsadóban és közösségi tereken történik.
A védőnői tanácsok kiterjednek az alábbi területekre:
 Az újszülött ellátásának megbeszélése, szoptatási tanácsok, az anyatejes táplálás segítése, szoptatási nehézségek megoldása, szoptatós anya étrendje.
 A korszerű csecsemő- valamint gyermekkori táplálás megbeszélése (6 hónapos korig kizárólagos anyatejes táplálásra törekedve, hozzátáplálás és táplálás menete az aktuális táplálási irányelvek szerint)
 A tájékoztatás a tanácsadások, betegrendelések és az ügyelet elérhetőségeiről. Egészséges és biztonságos környezet kialakításával kapcsolatos tanácsok, baleset-megelőzésre való figyelemfelhívás.
 Tájékoztatás az igénybe vehető családtámogatási és szociális juttatásokról.
 Az életkorhoz kötött kötelező és ajánlott szűrővizsgálatokról való tájékoztatás.
 Tájékoztatás a kötelező és választható védőoltásokról, az oltások után esetlegesen várható mellékhatásokról.
 A kórházból hazatérő újszülöttet a védőnő 2 munkanapon belül meglátogatja.
A 49/2004. V.21. Területi védőnői ellátásról szóló ESZCSM rendelet szerint:
 6 hetes kortól 1 éves korig havonta, illetve a szülő igénye, vagy a csecsemő állapota szerint, 1 éves kortól 3 éves korig kéthavonta, illetve a szülő igénye, valamint a kisded állapota szerint, 3 éves kortól iskolába kerülésig félévente, illetve a szülő igénye, valamint a gyermek állapota szerint kell látogatni a gyermekeket.
Fenti előírásnak az utóbbi évek tapasztalata alapján a gyakorlatban lehetetlen megfelelni.
Ennek okai a következők:
 2017 szeptemberétől az életkorhoz kötött kötelező szűrővizsgálatok köre kibővült. Az eddigi 1,3,6,12 hónapos, és a 2,3,4,5,6 éves szűréseken túl pluszban kell végezni szűréseket 2,4,9,15,18 hónapos, valamint problémás esetben 2,5 éves korban is, illetve, ha nem iskolás a gyermek, akkor 7 éves korban is. Ez még több szervezési feladatot és időpont egyeztetést igényel. Téli időszakban a megbetegedések, nyári időszakban a szabadságolások nehezítik a végrehajtást, szervezést.
 Magas az egy védőnőre jutó gondozottak létszáma.
 Megnövekedtek az adminisztratív terhek. Még a rendelkezésre álló számítógépes program segítségével is nehéz a napi adminisztrációs követelményeknek eleget tenni.
 A szociálisan hátrányos helyzetű gondozottakkal való foglalkozás, a részükre való segítségnyújtás, a konzultáció és együttműködés a társszakmákkal (Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő, Gyámhivatal, Korai Fejlesztő) a munkaidőnknek egyre nagyobb részét veszi igénybe.
 Az előírt tanácsadási idő (heti 2 óra) nem elegendő a tanácsadási feladatok elvégzéséhez, dokumentációjához. Emiatt több időt kell fizikailag a tanácsadóban tölteni, ami szintén a családlátogatásoktól veszi el az időnket. Hozzátesszük, hogy az időpontok tekintetében, amennyire csak lehet, alkalmazkodunk a szülők igényeihez.
 Területi nehézségek: a lakosság egyre nagyobb arányban költözik a belvárosból a külterületekre. Ezek bejárása időben, térben nehézséget okoz. A csatolt községekbe való kijutás, különösen a soron kívül történő újszülött látogatás, az oltások szervezése-lebonyolítása a falvakban rengeteg időt vesz igénybe.
 Családlátogatások kapcsán a szülők jelentős része – a régi védőnői gyakorlattal ellentétben – elvárja a védőnő előzetes bejelentkezését. Ez felvet további problémákat: nehezebb a munkaszervezés, megnövekedik a telefonköltség, illetve saját gépkocsi használata szükséges – önköltségen.

Fenti nehézségek ellenére eredményként könyveljük el a következőket:
 A gondozott csecsemők 42%-a kapott anyatejet 6 hónapos koráig: Ez, mint ahogy a korábbi években is, magasabb az országos átlagnál.
 Nem volt oltásmegtagadás.
 Státuszvizsgálatok 100%-ban megtörténtek.
 Jó a munkakapcsolat a házi gyermekorvosokkal és a várandós gondozó szakorvosokkal és asszisztenseikkel.
 Csecsemőlátogatások tekintetében a szakmailag előírt elvárásoknak meg tudunk felelni.
 Évente megszervezzük az Anyatej Világnapi ünnepséget.

3. Óvodai és iskolai munka

A tevékenység tartalma:
 nyilvántartás vezetése
 a rendszeres tisztasági vizsgálatok elvégzése
 egészségnevelés
 szociálisan veszélyeztetettek nyomon követése.
A Horvátzsidányi Általános Iskola tartozik még a területi ellátáshoz (egyéb iskolák ellátása az Iskolavédőnői Szolgálat feladata). Itt az óvodai munkához hasonlóan zajlik a munka, és az előírt védőnői szűrővizsgálatok is megtörténnek.
 A területi munka összetettsége és az óvodák feszes időbeosztása miatt kevesebb idő jut az óvodákra, főleg egészségnevelés tekintetében.
4. Egyéb tevékenységek
Kőszeg Város körzeti védőnői területi munkánk mellett számos, szorosan nem védőnői feladatkörbe tartozó tevékenységet végzünk:
 anyakönyvi hírek szerkesztése
 szociálisan rászorulóknak időpontok kérése szakvizsgálatokra
 adománygyűjtés (ruha, babakelengye), együttműködés karitatív szervezetekkel
 környezettanulmányok készítése, hivatalos ügyek intézésében segítségnyújtás.


IFJÚSÁG -EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS 2018/19 tanév

Kőszeg

A védőnői szolgálat feladatait jelenleg is hatályos 49/2004. (V.21.) ESZCSM rendelete a területi védőnői ellátásról, a 26/1997. (IX.3.) NM rendelete az iskola egészségügyi ellátásról szóló jogszabály határozza meg.
Az orvosi és védőnői szűrővizsgálatok Kőszeg, Gábor Áron utca 1. szám alatti iskolaorvosi rendelőben történtek, mivel az oktatási intézmények nem rendelkeznek orvosi rendelővel. Az egészségnevelést és a tisztasági vizsgálatok egy részét az oktatási intézményekben végeztük a személyiségi jogok figyelembevételével.
A városban 3 iskolavédőnői körzet van, jelenleg 2 védőnő dolgozik – egy körzet helyettesítéssel ellátott. A védőnő a gondozási feladatait önállóan végzi, ennek során védőnői tanácsadást tart (állandó időpontban és helyen):
Hétfő és szerda: 12:30 - 14:30, Kedd és csütörtök: 12:30 – 14:30 között az iskolaorvosi rendelőben.

Tanácsadáson 160 alkalommal 561 fő jelent meg. A Szolgálat áltál ellátottak száma összesen: 1954 fő.

Ellátott iskoláink:
Bersek József Általános Iskola, Árpád-házi Szent Margit Óvoda Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, Jurisics Miklós Gimnázium és Kollégium, Béri Balog Ádám Általános Iskola, Kőszegi Evangélikus Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Beszédjavító Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium.(Általános Iskola 215 fő, Szakiskola: 84 fő)
Vizsgálatokat az oktatási intézményekkel egyeztetett munkaterv alapján végezzük.
A vizsgálatok idejéről és menetéről a szülők minden esetben írásbeli értesítőt kaptak, majd a vizsgálatok eredményéről is tájékoztatást küldtünk.
Index osztályok 2 évente vizsgálandók: 2, 4, 6, 8, 10, 12. évfolyam. A 9. osztálytól a szakgimnázium és a szakközépiskola osztályainak előzetes és időszakos alkalmassági vizsgálatát, 16 éves korban kötelező szűrővizsgálatát, minden osztály vizsgálatát elvégeztük. Szeptember hónapban orvos-védőnő együttesen elvégezte a testnevelési csoportbesorolást, melyet a Pedagógiai Szakszolgálatnak minden évben lejelentünk. Részletes tájékoztatót küldtünk az iskoláknak is.

Az iskolavédőnő gondozási feladatai:

Védőnői szűrővizsgálatok: magasság, súlymérés, látásélesség, színlátás, golyvaszűrés, hallásvizsgálat, mozgásszervek szűrése, vérnyomásmérés, általános higiene és tisztasági vizsgálat.
Osztály vizsgálatokon résztvevők száma: 1008 fő, 16 éves státuszvizsgálat: 170 fő
Szakorvosi vizsgálatra utaltak száma: 237 fő, igazolt esetek száma:237 fő
Tárgyévben védőoltásban részesülők száma: 1045 fő

A kötelező védőoltások A beszámolási évben is megtörténtek. Oltás előtt erre a célra szerkesztett formanyomtatványon értesítettük a szülőket a kötelező oltásokról és időpontjáról.
A 6. osztályosok, dTap, Morbilli-Mumpsz-Rubeola, 7 osztályosok Hepatitis B oltása 2 alkalommal történt.

Nem kötelező védőoltások: A beszámolási évben a 7. osztályos lányokat HPV elleni védőoltásban részesítettük. Erre külön formanyomtatványon szülői beleegyező nyilatkozatot kértünk.
Influenza elleni oltások a gyermekotthonosok és felnőttek részére is elérhető volt.

Tisztasági vizsgálat: A Johann Béla Országos Epidemiológiai Központ 2sz. módszertani levele a tetvesség elleni védekezésben, ajánlása szerint a védőnőnek évente 3 alkalommal kell tisztasági vizsgálatot végezni a tanulóknál. Vizsgálatot soron kívül a szülők illetve az intézmény kérésére is beiktattunk.

Beszámolási évben tisztasági vizsgálat 6080 fő esetében történt.

Egészségfejlesztés: Az iskolával egyeztetett egészségfejlesztési terv szerint végezzük.
Részt vettünk az egészségtan oktatásába az alábbi témákban:
Egészséggel kapcsolatos alapismeretek (személyi higiéne, egészséges életmód és táplálkozás, elsősegélynyújtás), családtervezés, fogamzásgátlás, szülői szerep, szenvedélybetegségek megelőzése.
Részt vettünk az iskolák által szervezett családi sportnapon és egészségnevelési napokon, (vércukor, vérnyomás ellenőrzés, testzsír mérés szülőknél, teszt feladatok megoldása, egyéni beszélgetés egészséges életmódról), gyermeknapon, DÖK napon.
Megyei csecsemőgondozási versenyen második és negyedik helyezést értünk el.
A Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégiumban egészségnapon vettünk részt a IV. Semmelweis Egészségverseny keretében, ahol vércukor és vérnyomás ellenőrzést tartottunk.

Pályaválasztás segítése általános iskolákban, középiskolában.

Adminisztrációs munkánkat kézi és Stefánia védőnői programmal, számítógépes módszerrel végezzük. Dokumentáció tárolása 30 évig szükséges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló elfogadására!

A beszámolót megtárgyalta a Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság és a képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra ajánlotta.


Kőszeg, 2020. június 26.


Raposa Helga s.k.
intézményvezető
HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Szociális Gondozási Központ 2019. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

(A teljes beszámolót grafikonokkal együtt lsd. a letölthető formátumban.)