2020. Július 2., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Beszámoló Kőszeg Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
2. - Tájékoztató a Kőszegi Polgárőr Egyesület 2019. évi tevékenységéről.
3. - Beszámoló a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2019. évi tevékenységéről.
4. - Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása (IV. negyedév).
5. - Kőszeg Város Önkormányzata 2019. évi gazdálkodásának teljesítéséről szóló rendelet (zárszámadás) megalkotása.
6. - Kőszeg Város településkép védelméről szóló 27/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítása.
7. - A rendezési terv 10. sz. módosítására beérkezett kérelmek elbírálása.
8. - Beszámoló a Kőszeg és Vidéke lap munkájáról.
9. - Beszámoló a Jurisics-vár Művelődési Központ legutóbbi beszámolója óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
10. - Beszámoló a Chernel Kálmán Városi Könyvtár legutóbbi beszámolója óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
11. - Beszámoló a Kőszegi Városi Múzeum legutóbbi beszámolója óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
12. - A Kőszegi Szociális Gondozási Központ 2019. évi szakmai munkájáról szóló beszámoló.
13. - Beszámoló a 2019. évi temetőüzemeltetési tevékenységről, tájékoztatás a tevékenységgel összefüggő bevételekről és kiadásokról.
14. - A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata.
15. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal működési rendjéről szóló szabályzat, valamint a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása.
16. - Útfelújítási pályázat benyújtása.
17. - Állami ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba igénylése.
18.a - Vagyonügyek: Elővásárlási jogról szóló nyilatkozat a Kőszeg 6088/3. hrsz-ú ingatlan tekintetében.
18.b - Vagyonügyek: Elővásárlási jogról szóló nyilatkozat a Kőszeg Dózsa Gy. u. 1. 1234 hrsz-ú ingatlan tekintetében.
21. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
15. napirendi pont:
A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal működési rendjéről szóló szabályzat, valamint a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

2013. január 1-től létrejött a Közös Önkormányzati Hivatal, elfogadásra került az ennek megalapításáról szóló Megállapodás, illetve a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal működési rendjéről szóló szabályzat is jóváhagyásra került, mindkettő már több ízben módosult.
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 2020. március 11. napjától.
Ezért a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalban, valamint a Velemi kirendeltségen a személyes ügyfélfogadás 2020. március 16. napjától 2020. június 2. napjáig szünetelt.
A hivatali ügyintézés elektronikus, telefonos és postai úton minden ügytípusra kiterjedően folyamatosan történt.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy ez az ügyintézési mód pozitív változásokat eredményezett, az ügyfelek kiszolgálása zökkenőmentesen történt. Sőt, egyes ügytípusoknál gyorsabbá vált az ügyintézés, megszűnt a sorban állás, az ügyintézők több időt tudtak foglalkozni az érdemi ügyintézéssel. Ennek figyelembevételével 2020. június 2-tól az alábbiak szerint került visszaállításra az ügyfélfogadás:
Hétfő: 13.00-15.30, szerda: 8.00-12.00 és 13.00-15.30
Az Igazgatási Osztály feladat-és hatáskörébe tartozó szociális és települési támogatási (segély) ügyekben személyes ügyfélfogadásra a fenti időpontokban a Városháza kapualjában található – erre kijelölt - bal oldali földszinti irodában van lehetőség.
A települési támogatások (segélyek) igénylésére vonatkozó nyomtatványok elérhetők a Városháza kapualjában található kihelyezett irattartóban, és a rugalmas ügyintézés érdekében a kitöltött nyomtatványok továbbra is elhelyezhetők a Városháza kapuján található postaládában, illetve az erre a célra kihelyezett gyűjtőládában is.
A személyes ügyfélfogadás gördülékeny és biztonságos visszaállítása érdekében az ügyfeleket arra kértük, hogy telefonon egyeztessenek időpontot, ezzel is elkerülhető a felesleges várakozás. Beadványaikat lehetőségeikhez mérten továbbra is elsősorban ügyfélkapun keresztül nyújtsák be, illetve akinek erre nincs lehetősége papír alapon a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal bejáratának bal oldalán található postaládába elhelyezheti.
Az ügyfélfogadással, személyes ügyintézéssel kapcsolatban tájékoztatás kérhető a titkársági telefonszámon, valamint közvetlenül az illetékes ügyintézőnél. Valamennyi ügyintéző elérhetősége megtalálható az önkormányzat honlapján.
Ezt a visszaállított ügyfélfogadást szeretnénk véglegesíteni a veszélyhelyzet megszűnésével, azzal, hogy a Velemi Kirendeltségen a hétfői jegyzői ügyfélfogadás délutánra tettük át. A változásokat át kell vezetnünk a Megállapodásban, valamint a Hivatal működési rendjében is.

Fentieknek megfelelően készült el a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal működési rendjéről szóló szabályzat módosítása, valamint a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló Megállapodás módosítása, mindkét dokumentumot a bozsoki és a velemi képviselő-testületnek is el kell fogadnia. A Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítását a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. § (3c) és (3d) bekezdése alapján meg kell küldenünk a Vas Megyei Kormányhivatalnak. A kormányhivatal a közigazgatási és munkaügyi bíróságtól a módosító megállapodás kézhezvételétől számított harminc napon belül kérheti a módosító megállapodás érvénytelenségének megállapítását, ha a módosítás a közös önkormányzati hivatal működését ellehetetleníti.

Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Kőszeg, 2020. június 26.

dr. Zalán Gábor s.k.
jegyző
HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal működési rendjéről szóló szabályzat módosítását 2020. augusztus 1-i hatállyal jóváhagyja az 1. melléklet szerinti tartalommal.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város Önkormányzatának a Bozsok községi Önkormányzattal és a Velem községi Önkormányzattal kötendő, a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítását jóváhagyja a 2. melléklet szerinti tartalommal. A képviselő-testület felhatalmazza Básthy Béla polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős: Básthy Béla polgármester és dr. Zalán Gábor jegyző.
Határidő: azonnal.

1. melléklet

A KŐSZEGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MŰKÖDÉSI RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA


1. A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal működési rendjéről szóló szabályzat (a továbbiakban: Működési rend) 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Kőszeg, Jurisics tér 8. és a Velem, Rákóczi u. 73. alatti hivatali helyiségekben közös önkormányzati hivatal osztályvezetői, irodavezetői és beosztott köztisztviselői a következők szerint tartanak ügyfélfogadást:
hétfő 13 – 15.30-ig
szerda 8 – 12 és 13 – 15.30-ig.
A Bozsok, Rákóczi u. 142. alatti ügyfélfogadásra alkalmas helyiségben a kirendeltségi iroda vezetője: minden páros héten kedden, 8-11 óráig tart ügyfélfogadást.
A jegyző illetve az általa megbízott személy a Velemi Kirendeltségen hétfőn 13-15.30 óráig, míg a Bozsoki Ügyfélszolgálaton minden páros héten, kedden 8-11 óráig tart ügyfélfogadást.”

2. Jelen módosítás 2020. augusztus 1-jén lép hatályba.


Bozsok, 2020. …….. Velem, 2020. ……..Darabos Béla Bakos László
Bozsok Község Polgármestere Velem Község Polgármestere


Kőszeg, 2020. ………..Básthy Béla
Kőszeg Város Polgármestere


Kőszeg, 2020. ………..


Dr. Zalán Gábor
Jegyző

2. melléklet

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL LÉTREHOZÁSÁRÓL SZÓLÓ
MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete,
(székhely: 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8., képviseletében: Básthy Béla polgármester)
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete,
(székhely: 9727 Bozsok, Rákóczi utca 142., képviseletében: Darabos Béla polgármester),
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete,
(székhely: 9726 Velem, Rákóczi utca 73., képviseletében: Bakos László polgármester),
a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló Megállapodást az alábbiak szerint módosítják:

1. A Megállapodás 3.3.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.3.3. A Kőszeg, Jurisics tér 8. és a Velem, Rákóczi u. 73. alatti hivatali helyiségekben közös önkormányzati hivatal osztályvezetői, irodavezetői és beosztott köztisztviselői a következők szerint tartanak ügyfélfogadást:
hétfő 13 – 15.30-ig
szerda 8 – 12 és 13 – 15.30-ig.”
2. A Megállapodás 3.3.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.3.5. A jegyző illetve az általa megbízott személy a Velemi Kirendeltségen hétfőn 13-15.30 óráig, míg a Bozsoki Ügyfélszolgálaton minden páros héten, kedden 8-11 óráig tart ügyfélfogadást.”
Jelen megállapodást, annak elolvasását, tartalmának megismerését és megértését követően az önkormányzatok képviselő-testületei képviseletében eljáró polgármesterek a képviselt önkormányzat akaratával mindenben megegyezően, annak nevében helybenhagyólag, saját kezű aláírással látják el.

Bozsok, 2020. ……… Velem, 2020. ………

Darabos Béla Bakos László
polgármester polgármester
Bozsok községi Önkormányzat Velem községi Önkormányzat

Kőszeg, 2020. ….…..

Básthy Béla
polgármester
Kőszeg Város Önkor