2020. Július 2., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Beszámoló Kőszeg Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
2. - Tájékoztató a Kőszegi Polgárőr Egyesület 2019. évi tevékenységéről.
3. - Beszámoló a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2019. évi tevékenységéről.
4. - Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása (IV. negyedév).
5. - Kőszeg Város Önkormányzata 2019. évi gazdálkodásának teljesítéséről szóló rendelet (zárszámadás) megalkotása.
6. - Kőszeg Város településkép védelméről szóló 27/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítása.
7. - A rendezési terv 10. sz. módosítására beérkezett kérelmek elbírálása.
8. - Beszámoló a Kőszeg és Vidéke lap munkájáról.
9. - Beszámoló a Jurisics-vár Művelődési Központ legutóbbi beszámolója óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
10. - Beszámoló a Chernel Kálmán Városi Könyvtár legutóbbi beszámolója óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
11. - Beszámoló a Kőszegi Városi Múzeum legutóbbi beszámolója óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
12. - A Kőszegi Szociális Gondozási Központ 2019. évi szakmai munkájáról szóló beszámoló.
13. - Beszámoló a 2019. évi temetőüzemeltetési tevékenységről, tájékoztatás a tevékenységgel összefüggő bevételekről és kiadásokról.
14. - A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata.
15. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal működési rendjéről szóló szabályzat, valamint a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása.
16. - Útfelújítási pályázat benyújtása.
17. - Állami ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba igénylése.
18.a - Vagyonügyek: Elővásárlási jogról szóló nyilatkozat a Kőszeg 6088/3. hrsz-ú ingatlan tekintetében.
18.b - Vagyonügyek: Elővásárlási jogról szóló nyilatkozat a Kőszeg Dózsa Gy. u. 1. 1234 hrsz-ú ingatlan tekintetében.
21. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
18.a napirendi pont:
Vagyonügyek: Elővásárlási jogról szóló nyilatkozat a Kőszeg 6088/3. hrsz-ú ingatlan tekintetében.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kőszeg, 6088/3 hrsz-ú, 1361 m2 nagyságú, rét megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára létrejött adásvételi szerződés kapcsán a tulajdonosok, mint eladók fordultak az önkormányzathoz.

A Kethelyi út végén lévő Stihl bolt mögötti területre Kőszeg Város Önkormányzatát elővásárlási jog illeti meg, a Helyi Építési Szabályzat 3. mellékletét képező elővásárlási joggal terhelt földrészletek jegyzékében szereplő tartalommal.

A tárgyi ingatlan környezetében önkormányzati tulajdonú vagyonelem nem található. A tavalyi évben a szomszédos 6088/4 hrsz-ú ingatlanra létrejött adásvétele tárgyában az önkormányzat nem élt elővásárlási jogával.

Jelen jogügylet kapcsán az adásvételi szerződésben foglalt tartalomra tekintettel az önkormányzat nyilatkozata szükséges, hogy élni kíván-e az ingatlanra bejegyzett elővásárlási jogával. Az ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára kialkudott vételár 2 MFt.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését meghozni szíveskedjen.

Kőszeg, 2020. június 24.

A polgármester nevében:

Németh Ildikó s.k.
városüzemeltetési osztályvezető

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)


HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 6088/3 hrsz-ú, rét megnevezésű, 1361 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára vonatkozóan - a Kőszegen, 2020. május 09-én létrejött adásvételi szerződés tekintetében - Kőszeg Város Önkormányzata javára az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett elővásárlási jogával nem kíván élni.

Felelős: Básthy Béla polgármester
Határidő: azonnal