2015. Január 29., Csütörtök, 08:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása.
3.a - Beszámoló az ISES Alapítvány 2014. évi egyetemi oktatási programjáról.
3.b - Az ISES Alapítvánnyal kötött támogatási megállapodás módosítása.
4. - A közétkeztetésről szóló közbeszerzési eljárás megindítása.
5. - A Kőszegi Települési Értéktár 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló.
6. - Múzeumi tárgyak letétbe helyezése.
7. - A Béri Balog Ádám Általános Iskola udvari szennyvízelvezetés javítása.
8. - A képviselő-testület 2015. évi munkatervének jóváhagyása.
9. - A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat intézményvezetői pályázatának véleményezése.
10. - Az általános iskolai körzethatárok véleményezése.
11. - A polgármester és az alpolgármester cafetéria juttatása.
12. - A Liszt Ferenc u. 30. épület bontása.
13. - Településrendezési eszközök tárgyalásos eljárás során elvégzett pontosítása.
14. - A városfejlesztési bizottságba külső tag megválasztása.
15.a - Vagyonügyek: Elővásárlási jogról döntés a 0183/23 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan.
15.b - Vagyonügyek: A Fő tér 11. alatti üzlethelyiség hasznosítása.
18. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
1. napirendi pont:
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

2015. január 1-i hatállyal módosult a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet. A jogszabályi változások egy alaptevékenységnél érintik az önkormányzat által ellátandó alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti besorolását. Mivel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § -a értelmében a költségvetési szervek alapító okiratainak - az SZMSZ az Önkormányzat alapító okiratának felel meg - az alaptevékenységük kormányzati funkció szerinti besorolását tartalmaznia kell, ezért a változást az Önkormányzat SZMSZ-ében is át kell vezetni.

2014. november 27-i ülésen Kőszeg Város Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njt.) 80.§ (2) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve felülvizsgálta a Kőszeg városában működő helyi nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött együttműködési megállapodásokat. A felülvizsgálat eredményeként a három nemzetiségi önkormányzattal új együttműködési megállapodást kötöttünk a 195/2014. (XI. 27.) képviselő-testületi határozatnak megfelelően.
Az Njt. 80. § (2) bekezdése azt is előírja, hogy a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában rögzíti a megállapodás szerinti működési feltételeket, a megállapodás megkötését, módosítását követő harminc napon belül.
A helyi nemzetiségek képviselő-testületei elfogadták a fentiek szerinti új megállapodások megkötését és elnökük Kőszeg Város Önkormányzatának polgármesterével együtt aláírta azt, így sor kerülhet a szervezeti és működési szabályzatok megfelelő módosítására is.
Mivel az új megállapodások tartalma érinti az Önkormányzat SZMSZ-ének 63. §-át, ezért azt módosítanunk kell.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 2014. október 12-én hatályba lépett 32. § (2) bekezdés a) pontja értelmében az önkormányzati képviselő a képviselő-testület ülésén - a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott módon - kezdeményezheti rendelet megalkotását vagy határozat meghozatalát. SZMSZ-ünkben korábban már erről rendelkeztünk, most a szabályokat pontosítottuk azzal, hogy meghatároztuk, hogy a benyújtott indítványokat a polgármesternek, illetve a jegyzőnek mennyi időn belül kell a képviselő-testület elé terjeszteni.

Az Mötv. 2014. október 12-től hatályos 32. § (2) bekezdés k) pontja értelmében az önkormányzati képviselő köteles kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, akiknek évente legalább egy alkalommal tájékoztatást nyújt képviselői tevékenységéről. Ezért hatályát veszti az SZMSZ 50. § (2) bekezdése, melyben mindez a képviselőknek jogaként és nem kötelezettségeként van meghatározva, a törvényt pedig önkormányzati rendeletben megismételni nem lehet.

A rendelet-tervezet fentieken túlmenően kisebb pontosításokat tartalmaz, így például az intézményvezetők, valamint a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. igazgatójának a bizottsági-, testületi üléseken történő megjelenési kötelezettségéről, a bizottsági ülésre meghívandókról, az előterjesztők köréről, valamint az előterjesztések módjáról.

Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta és azt egyhangúan elfogadásra ajánlja.

Kérem a T. Képviselő-testületet a rendelet-tervezet megtárgyalására és annak elfogadására.

Kőszeg, 2015. január 19.

A jegyző nevében:
Dr. Nagy Edina s.k.
aljegyző


ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosításához

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)


A tervezett jogszabály várható következményei, különösen:


I. társadalmi hatásai:
A tervezetnek társadalmi hatása nincs.


II. gazdasági hatásai:
A tervezetnek gazdasági hatása nincs.


III. költségvetési hatásai:
A tervezetnek költségvetési hatása nincs.


IV. környezeti következményei:
A tervezetnek környezeti következményei nincsenek.


V. egészségi következményei:
A tervezetnek egészségi következményei nincsenek.


VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása minimális.


VII. megalkotásának szükségessége:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) előírásainak, módosításának, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet előírásainak történő megfelelés érdekében, valamint a gyakorlati tapasztalatok beépítése miatt szükséges az SZMSZ módosítása.


VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Egyes rendelkezések módosításának elmaradása jogszabálysértést eredményez és a Kormányhivatal törvényességi intézkedését vonja maga után.


IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Az eddigiekhez képest nem igényel többlet feltételt.


Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének ../2015. (I. ...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
27/2013.(IX. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A testületi ülésre, napirendi pontjának előterjesztésére, a polgármester, a bizottság, a képviselő, a jegyző, az intézményvezetők, a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Városüzemeltető Kft.) igazgatója, továbbá az éves munkatervben erre kijelölt személy jogosult.”

2. §

A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § A képviselő-testület vagy bizottságai ülésére előterjesztést írásban lehet tenni. Előterjesztést szóban csak rendkívüli előterjesztés estén vagy rendkívüli ülésre lehet tenni. A határozati javaslatot ebben az esetben is írásban kell elkészíteni. Az ülésre szóló meghívóban írt napirendi pontnál (tárgysorozatnál) az előterjesztés szóbeli módjára utalni kell.”

3. §

A Rendelet 38. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő, a bizottság, az intézményvezetők és a Városüzemeltető Kft. igazgatója az indítványt a polgármesterhez nyújtja be. A polgármesternek, vagy a jegyzőnek az indítványt legkésőbb a benyújtás hónapját követő három hónapon belül kell a képviselő-testülethez előterjeszteni.”

4. §

A Rendelet 42/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő, a bizottság, az intézményvezetők és a Városüzemeltető Kft. igazgatója az indítványt a polgármesterhez nyújtja be. A polgármesternek, vagy a jegyzőnek az indítványt legkésőbb a benyújtás hónapját követő három hónapon belül kell a képviselő-testülethez előterjeszteni.”

5. §

A Rendelet 54. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A bizottság szükség szerint tart ülést. A bizottság ülésére meg kell hívni a polgármestert, a jegyzőt és tanácskozási joggal a képviselőket. A bizottsági ülésre tanácskozási joggal meg kell hívni, valamint feladatkörükbe tartozó ügy tárgyalása esetén kötelesek részt venni az intézményvezetők, valamint a Városüzemeltető Kft. igazgatója. A Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni a Kőszegi Rendőrkapitányság képviselőjét, a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni a főépítészt és az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság képviselőjét. A Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság ülésére tanácskozási joggal az idegenforgalommal kapcsolatos előterjesztések tárgyalása esetén meg kell hívni az Írottkő Natúrparkért Egyesület elnökét. A bizottság ülésére - az előzőeken kívül - meg kell hívni mindazokat, akiknek részvételét a bizottság elnöke, illetve együttes ülés esetén az érintett bizottságok elnökei szükségesnek tartanak.”

6. §

A Rendelet 63. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat részére előzetes egyeztetés alapján havi 16 órában, heti 4 órás bontásban biztosítja a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal épülete (Kőszeg, Jurisics tér 8., 1858 hrsz.) I. emelet 115. számú (Titkárság) 35 négyzetméter alapterületű irodájának használatát az ott található számítástechnikai és sokszorosító berendezésekkel együtt, az ott helyet foglaló szervezési ügyintéző jelenlétében és közreműködésével az ügyintéző munkaidejében, továbbá az előbbi időkereten belül, legkésőbb 5 munkanappal előbb történő bejelentést követően a képviselő-testületi ülések megtartására az I. emelet 137. számú, 40 négyzetméter alapterületű tanácskozó termét munkaidőben, vagy azon kívül 16-18 óra között.”

7. §

A Rendelet 1. függelék 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Kőszeg város testvérvárosai:
1.1. Vaihingen an der Enz (Németország)
1.2. Mödling bei Wien (Ausztria)
1.3.Senj (Horvátország)
1.4. Szenc (Szlovákia)

2. Kőszeg város partnervárosai:
2.1. Nyitragerencsér (Szlovákia)”

8. §

A Rendelet 21. § (1) bekezdés b) pontja a következő be) ponttal egészül ki:
„be) az intézményvezetőket, a Városüzemeltető Kft. igazgatóját.”

9. §

A Rendelet 38. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
„e) intézményvezető, a Városüzemeltető Kft. igazgatója.”

10. §

A Rendelet 42/A. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
„e) intézményvezető, a Városüzemeltető Kft. igazgatója.”
11. §

A Rendelet 54. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az ülés meghívóját és előterjesztésre kerülő anyagait Kőszeg város hivatalos honlapján is közzé kell tenni. A zárt ülés anyagát csak a képviselők és az egyébként az azon részvételre jogosítottak részére szabad hozzáférhetővé tenni.”

12. §

(1) A Rendelet 2. § (2) bekezdésében a „096020 Iskolai intézményi étkeztetés” szövegrész helyébe a „096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben” szöveg lép.
(2) A Rendelet 5. § (3) bekezdésében a „4. évében” szövegrész helyébe az „5. évében” szöveg lép.
(3) A Rendelet 11. § (1) bekezdésében a „12-es” szövegrész helyébe a „11-es” szövegrész lép.
(4) A Rendelet 19. § (2) bekezdés e) pontjában az „a Kőszegi Városüzemeltetési és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.” szövegrész helyébe az „a Városüzemeltető Kft.” szöveg lép.

13. §

(1) Hatályát veszti a Rendelet 50. § (2) bekezdése.
(2) Hatályát veszti a Rendelet 3. § (5) bekezdésében az „az előterjesztés módját (írásbeli, szóbeli)” szövegrész.

14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Kőszeg, 2015. január 29.


Huber László s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.