2015. Január 29., Csütörtök, 08:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása.
3.a - Beszámoló az ISES Alapítvány 2014. évi egyetemi oktatási programjáról.
3.b - Az ISES Alapítvánnyal kötött támogatási megállapodás módosítása.
4. - A közétkeztetésről szóló közbeszerzési eljárás megindítása.
5. - A Kőszegi Települési Értéktár 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló.
6. - Múzeumi tárgyak letétbe helyezése.
7. - A Béri Balog Ádám Általános Iskola udvari szennyvízelvezetés javítása.
8. - A képviselő-testület 2015. évi munkatervének jóváhagyása.
9. - A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat intézményvezetői pályázatának véleményezése.
10. - Az általános iskolai körzethatárok véleményezése.
11. - A polgármester és az alpolgármester cafetéria juttatása.
12. - A Liszt Ferenc u. 30. épület bontása.
13. - Településrendezési eszközök tárgyalásos eljárás során elvégzett pontosítása.
14. - A városfejlesztési bizottságba külső tag megválasztása.
15.a - Vagyonügyek: Elővásárlási jogról döntés a 0183/23 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan.
15.b - Vagyonügyek: A Fő tér 11. alatti üzlethelyiség hasznosítása.
18. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
6. napirendi pont:
Múzeumi tárgyak letétbe helyezése.

Tisztelt Képviselő-testület !

A Kőszegi Városi Múzeumban számos olyan muzeális tárgy található, amely Kőszeg Város Önkormányzatának tulajdonát képezi. Ezek a Vas Megyei Vagyonátadó Bizottság 20.059-4/1994. VÁB sz. határozata nyomán kerültek a tulajdonunkba, míg a többi anyag más múzeumok tulajdonát képező (jórészt állami) vagyon maradt.
Miután köztudottá vált, hogy a Városi Múzeum az önkormányzat fenntartásába kerül, illetve az igazgató személyében is változás történt (akinek nem álltak rendelkezésére a tulajdont igazoló dokumentumok) 2012. május 31-én letéti szerződést kötöttünk a – az akkor még a Vas Megyei Múzeumok Igazgatóságának fenntartásában lévő – Városi Múzeummal, elkerülendő az esetleges állami tulajdonba vételüket. E tárgyakat az előterjesztéshez csatolt szerződés-másolatban találhatják meg a Tisztelt Képviselők.
Időközben sajnálatos módon elhunyt a városunkban élő és alkotó Kodolányi László ötvös- iparművész, akinek örökösével megegyezve a hátra maradt műtárgyainak egy részét megvásároltuk, másik részét letét formájában letéteményesként elhelyeztük a Zwinger-torony épületében és udvarában. A KRAFT-program indításával kapcsolatban felmerült a műtárgyak végleges elhelyezésének problémája is, mivel az épület a program keretében más funkciót kap.
A művész örökösével és özvegyével folytatott tárgyalások arra az eredményre vezettek, hogy a nagyméretű, szabadtéri alkotások a Jurisics tér 6. alatti épületünk (Járási Hivatal) udvarán lesznek felállítva, a tulajdonunkat képezők a Városi Múzeumban, míg a letétet képező tárgyak megfelelő elhelyezéséről átmenetileg a Múzeum gondoskodik addig, amíg méltó kiállító helyiséget nem sikerül – az Önkormányzat segítségével, pályázati források felhasználásával – kialakítani.
Miután a tulajdonunkat képező és a Városi Múzeumban elhelyezendő tárgyak jogi sorsát addig is rendezni kell, szükséges a Múzeummal egy újabb letéti szerződés (melléklet) megkötése, a műtárgyak múzeumi lajstromba vétele. Sajnálatos módon a megvásárolt műtárgyak közül a „Fúga I.” című függő fém kisplasztika nem került elő azt követően, hogy az örökösök egy soproni gyűjteményes kiállításra a többi tárggyal együtt elszállították. Felszólítottuk őket a visszaszolgáltatására, de egyelőre sem ők, sem a Múzeum nem találja az alkotást. Sorsára természetesen figyelmet fordítunk.
Az előterjesztést a humánerőforrás és a pénzügyi bizottságok megtárgyalták és egyhangúlag elfogadásra javasolták.
Kérem előterjesztésem megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

Kőszeg, 2015. január 23.
Huber László polgármester nevében:

Dr. Tóth László s.k.
osztályvezetőH A T Á R O Z A T I J A V A S L A T

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a néhai Kodolányi László ötvös-iparművész hagyatékából származó, az önkormányzat tulajdonát képező műtárgyaknak a Kőszegi Városi Múzeumban történő letétbe helyezését és felhatalmazza egyúttal Huber László polgármestert az erre vonatkozó, a melléklet szerinti letéti szerződés aláírására.
2. A képviselő-testület felkéri egyúttal Révész Józsefet a Kőszegi Városi Múzeum igazgatóját, hogy az 1. pontban megjelölt műtárgyakat átvételüket követően méltó körülmények között, állandó kiállításként helyezze el.

Határidő: azonnal
Felelősök: 1. pontért Huber László polgármester, 2. pontért Révész József múzeumigazgató

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.