2015. Január 29., Csütörtök, 08:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása.
3.a - Beszámoló az ISES Alapítvány 2014. évi egyetemi oktatási programjáról.
3.b - Az ISES Alapítvánnyal kötött támogatási megállapodás módosítása.
4. - A közétkeztetésről szóló közbeszerzési eljárás megindítása.
5. - A Kőszegi Települési Értéktár 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló.
6. - Múzeumi tárgyak letétbe helyezése.
7. - A Béri Balog Ádám Általános Iskola udvari szennyvízelvezetés javítása.
8. - A képviselő-testület 2015. évi munkatervének jóváhagyása.
9. - A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat intézményvezetői pályázatának véleményezése.
10. - Az általános iskolai körzethatárok véleményezése.
11. - A polgármester és az alpolgármester cafetéria juttatása.
12. - A Liszt Ferenc u. 30. épület bontása.
13. - Településrendezési eszközök tárgyalásos eljárás során elvégzett pontosítása.
14. - A városfejlesztési bizottságba külső tag megválasztása.
15.a - Vagyonügyek: Elővásárlási jogról döntés a 0183/23 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan.
15.b - Vagyonügyek: A Fő tér 11. alatti üzlethelyiség hasznosítása.
18. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
13. napirendi pont:
Településrendezési eszközök tárgyalásos eljárás során elvégzett pontosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a város teljes közigazgatási területére érvényes új településrendezési eszközöket, amely 2014. november 3-tól hatályos. Az azóta eltelt időszakban, különösen a Helyi Építési Szabályzat és mellékleteinek használata során olyan kisebb kiegészítésekre, korrekciókra lett szükség, ami a rendelet pontosítását, javítását teszi szükségessé.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 32.§ (1) bekezdés c) pontjában és ugyanezen paragrafus (6) bekezdés c) és d) pontjai kapott felhatalmazás alapján, a 42. § és a 43. § (1) bekezdés c) pontja és ugyanezen paragrafus (2), (3) és (4) pontja szerint eljárva a településrendezési eszközök módosítását, a Polgármester Úr megbízásából, tárgyalásos eljárás során kezdeményezem.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az eljárás lefolytatását követően a településrendezési eszközökben történt pontosítás és javítás döntéshozatal céljából, a képviselő-testület elé kerül. A döntéshozatallal kapcsolatos előterjesztés várhatóan a 2015. februári, vagy márciusi képviselő-testületi ülésen kerül megtárgyalásra.

Az előterjesztést megtárgyalta a városfejlesztési bizottság és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlotta.

Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, hogy az előterjesztését megtárgyalni, az előterjesztéshez csatolt határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Kőszeg, 2015. január 23.

Szima Andrea s.k.
Kőszeg Város FőépítészeHATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településrendezési eszközök tárgyalásos úton történő pontosításával, korrekciójával kapcsolatos tájékoztatót tudomásul veszi.

Felelős: Huber László polgármester
Szima Andrea főépítész

Határidő: folyamatos