2015. Január 29., Csütörtök, 08:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása.
3.a - Beszámoló az ISES Alapítvány 2014. évi egyetemi oktatási programjáról.
3.b - Az ISES Alapítvánnyal kötött támogatási megállapodás módosítása.
4. - A közétkeztetésről szóló közbeszerzési eljárás megindítása.
5. - A Kőszegi Települési Értéktár 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló.
6. - Múzeumi tárgyak letétbe helyezése.
7. - A Béri Balog Ádám Általános Iskola udvari szennyvízelvezetés javítása.
8. - A képviselő-testület 2015. évi munkatervének jóváhagyása.
9. - A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat intézményvezetői pályázatának véleményezése.
10. - Az általános iskolai körzethatárok véleményezése.
11. - A polgármester és az alpolgármester cafetéria juttatása.
12. - A Liszt Ferenc u. 30. épület bontása.
13. - Településrendezési eszközök tárgyalásos eljárás során elvégzett pontosítása.
14. - A városfejlesztési bizottságba külső tag megválasztása.
15.a - Vagyonügyek: Elővásárlási jogról döntés a 0183/23 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan.
15.b - Vagyonügyek: A Fő tér 11. alatti üzlethelyiség hasznosítása.
18. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
12. napirendi pont:
A Liszt Ferenc u. 30. épület bontása.

Tisztelt Képviselő-testület!


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tavalyi évben elrendelte a Kőszeg, Liszt F. u. 30. lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű 1873 m2 nagyságú ingatlanon álló épületek (lakóház és gazdasági épület bontását). A szükséges dokumentumok beszerzését követően (bontási tervdokumentáció, jogerős bontási engedély) árajánlatokat kértünk a bontás elvégzésére, amelyre egy ajánlat érkezett a Szárnyasép Kft-től bruttó 6.382.056,- Ft összegben.


Tekintettel arra, hogy ez az összeg a tavalyi évben nem állt rendelkezésre, így a bontás forrása a 2015. évi költségvetés terhére kerülne betervezésre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a támogatásról dönteni szíveskedjen!

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi, valamint a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta. A határozati javaslatot a Városfejlesztési Bizottság egyhangúlag, a Pénzügyi Bizottság 5 igen, 1 nem szavazattal elfogadásra ajánlja.

Kőszeg, 2015. január 23.

A polgármester nevében:

Rimányi Krisztina s.k.
városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezetőHATÁROZATI JAVASLAT


1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 2530/2 hrsz-ú, Liszt F. u. 30. sz. alatti lakóház és gazdasági épület bontására a 2015. évi költségvetés terhére 6,4 M Ft-ot biztosít.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kivitelezési szerződés aláírására.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)