2015. Január 29., Csütörtök, 08:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása.
3.a - Beszámoló az ISES Alapítvány 2014. évi egyetemi oktatási programjáról.
3.b - Az ISES Alapítvánnyal kötött támogatási megállapodás módosítása.
4. - A közétkeztetésről szóló közbeszerzési eljárás megindítása.
5. - A Kőszegi Települési Értéktár 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló.
6. - Múzeumi tárgyak letétbe helyezése.
7. - A Béri Balog Ádám Általános Iskola udvari szennyvízelvezetés javítása.
8. - A képviselő-testület 2015. évi munkatervének jóváhagyása.
9. - A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat intézményvezetői pályázatának véleményezése.
10. - Az általános iskolai körzethatárok véleményezése.
11. - A polgármester és az alpolgármester cafetéria juttatása.
12. - A Liszt Ferenc u. 30. épület bontása.
13. - Településrendezési eszközök tárgyalásos eljárás során elvégzett pontosítása.
14. - A városfejlesztési bizottságba külső tag megválasztása.
15.a - Vagyonügyek: Elővásárlási jogról döntés a 0183/23 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan.
15.b - Vagyonügyek: A Fő tér 11. alatti üzlethelyiség hasznosítása.
18. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
2. napirendi pont:
A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!


Kőszeg Város és Térsége Társulása az általa fenntartott nevelési-oktatási intézményekben, valamint az önkormányzat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben a gyermekek és tanulók számára az óvodai nevelési napokon, illetve az iskolai tanítási napokon a déli meleg főétkezést és két további étkezést jelenleg az ELAMEN Zrt. útján biztosítja. Az ELAMEN Zrt-vel megkötött szerződés 2015. április 30-án lejár, így a közétkeztetésre vonatkozóan közbeszerzés kerül kiírásra. A közbeszerzés az előírásoknak megfelelően csak abban az esetben írható ki, ha az intézményi térítési díjak a jogszabályoknak megfelelően módosítva lesznek.

A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) meghatározza, hogy bölcsődében napi négyszeri, óvodában és iskolában napi háromszori étkezést kell biztosítani.
Az EMMI rendelet értelmében 2015. szeptember 1-től a nevelési-oktatási intézményben minden, szakorvos által igazolt diétás étkezést igénylő személy számára az állapotának megfelelő diétás étrendet kell biztosítani.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 147. § (1) bekezdése értelmében a gyermekétkeztetésért fizetendő intézményi térítési díjat a fenntartó állapítja meg. A Gyvt. 151. § (3) bekezdése alapján a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdése szerint, ha a felhatalmazás jogosultja a helyi önkormányzat képviselő-testülete, társulás esetén - ha a társulási megállapodásban meghatározott feladat- és hatáskör a felhatalmazás tárgyának szabályozására kiterjed - az önkormányzati rendelet megalkotására a társulási megállapodásban kijelölt vagy ennek hiányában a társulás székhelye szerinti helyi önkormányzat képviselő-testülete jogosult. A rendelet megalkotásához a társulásban résztvevő helyi önkormányzat képviselő-testületének hozzájárulása szükséges.
Tekintettel arra, hogy Kőszeg Város és Térsége Társulása társulási megállapodása nem jelölt ki önkormányzatot a rendelet megalkotására, így arra a székhely, azaz Kőszeg város képviselő-testülete jogosult, azonban ehhez szükség van a társulásban részt vevő helyi önkormányzat képviselő-testületének hozzájárulására is.
A rendelet megalkotásához szükséges hozzájárulást Horvátzsidány község Önkormányzata 69/2014. (XII.11.) képviselő-testületi határozatával, Kiszsidány község Önkormányzata 53/2014. (XII.15.) képviselő-testületi határozatával, Ólmod község Önkormányzata 64/2014. (XII.17.) képviselő-testületi határozatával, Peresznye község Önkormányzata 72/2014. (XII.18.) képviselő-testületi határozatával, Bozsok községi Önkormányzat 100/2014. (XII.17.) képviselő-testületi határozatával és Velem községi Önkormányzat 202/2014. (XII.16.) képviselő-testületi határozatával megadta. A többi önkormányzat képviselő-testületének hozzájárulása még nem érkezett meg.

A közétkezetésre vonatkozó szerződés 2015. április 30-án lejár és a közétkeztetésre kiírandó közbeszerzés az előírásoknak megfelelően csak a módosításokkal elfogadott rendelet alapján lehetséges.

Az előterjesztést a Humánerőforrás Bizottság és a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, és egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Kőszeg, 2015. január 22.


A jegyző nevében:

Mezei Virág s.k.
az igazgatási és építéshatósági osztály vezetője


ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezethez

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)


A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai:
A tervezetnek társadalmi hatása nincs.

II. gazdasági hatásai:
A tervezetnek gazdasági hatása nincs.

III. költségvetési hatásai:
A tervezetnek költségvetési hatása nincs.

IV. környezeti következményei:
A tervezetnek környezeti következményei nincsenek.

V. egészségi következményei:
A tervezetnek egészségi következményei nincsenek.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
Adminisztratív terhet nem jelent.

VII. megalkotásának szükségessége:
A hatályos rendelet módosítása szükséges, mert a kiírandó közbeszerzés alapját a rendeletben foglalt intézményi térítési díjak képzik.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A helyi szabályozás elmaradása esetén nem lehet a közbeszerzést a jogszabályoknak megfelelően kiírni.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest.
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2015. (I. ) önkormányzati rendelete
a gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló
8/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításárólKőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Horvátzsidány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Kiszsidány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Ólmod Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Peresznye Község Önkormányzata Képviselő-testületének, ………….. Község Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulásával a következőket rendeli el:


1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: ÖR.) 7. § (2) bekezdés a), b) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) a Központi Művészeti Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény Bölcsődéjében:
reggeli/tízórai 101,- Ft
ebéd 256,- Ft
uzsonna 68,- Ft
napi 425,- Ft

b) a Központi Művészeti Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény székhelyén, Felsővárosi Tagóvodájában, Horvátzsidányi Tagóvodájában, Horvátzsidányi Tagóvodájában és Peresznyei Tagóvodájában, az Újvárosi Óvoda székhelyén, Bozsoki Tagóvodájában, Kőszegfalvi Tagóvodájában és Velemi Tagóvodájában:
tízórai 72,- Ft
ebéd 254,- Ft
uzsonna 72,- Ft
napi 398,- Ft

e) a Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégiumban:
reggeli/tízórai 184,- Ft
ebéd 295,- Ft
uzsonna/vacsora 256,- Ft
napi 735,- Ft”


2. §

Az ÖR. 7. § (2) bekezdése a következő h)-k) pontokkal egészül ki:

„h) a Központi Művészeti Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény Bölcsődéjében:
diétás reggeli/tízórai 124,- Ft
diétás ebéd 277,- Ft
diétás uzsonna 84,- Ft
napi 485,- Ft

i) a Központi Művészeti Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény székhelyén, Felsővárosi Tagóvodájában, Horvátzsidányi Tagóvodájában és Peresznyei Tagóvodájában, az Újvárosi Óvoda székhelyén, Bozsoki Tagóvodájában, Kőszegfalvi Tagóvodájában és Velemi Tagóvodájában:
diétás tízórai 100,- Ft
diétás ebéd 265,- Ft
diétás uzsonna 95,- Ft
napi 460,- Ft

j) Bersek József Általános Iskola székhelyén, Kőszegszerdahelyi Tagiskolájában, Horvátzsidányi Tagiskolájában és a Béri Balog Ádám Általános Iskolában:
diétás tízórai 140,- Ft
diétás ebéd 310,- Ft
diétás uzsonna 120,- Ft
napi 570,- Ft

k) a Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégiumban:
diétás reggeli/tízórai 220,- Ft
diétás ebéd 320,- Ft
diétás uzsonna/vacsora 280,- Ft
napi 820,- Ft”


3. §

Hatályát veszti az ÖR. 7. § (2) bekezdés c) pontja.


4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2015. május 1-jén lép hatályba és 2015. szeptember 2-án hatályát veszti.
(2) A 2. § 2015. szeptember 1-jén lép hatályba.


Kőszeg, 2015. január 29.Huber László s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző