2015. Január 29., Csütörtök, 08:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása.
3.a - Beszámoló az ISES Alapítvány 2014. évi egyetemi oktatási programjáról.
3.b - Az ISES Alapítvánnyal kötött támogatási megállapodás módosítása.
4. - A közétkeztetésről szóló közbeszerzési eljárás megindítása.
5. - A Kőszegi Települési Értéktár 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló.
6. - Múzeumi tárgyak letétbe helyezése.
7. - A Béri Balog Ádám Általános Iskola udvari szennyvízelvezetés javítása.
8. - A képviselő-testület 2015. évi munkatervének jóváhagyása.
9. - A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat intézményvezetői pályázatának véleményezése.
10. - Az általános iskolai körzethatárok véleményezése.
11. - A polgármester és az alpolgármester cafetéria juttatása.
12. - A Liszt Ferenc u. 30. épület bontása.
13. - Településrendezési eszközök tárgyalásos eljárás során elvégzett pontosítása.
14. - A városfejlesztési bizottságba külső tag megválasztása.
15.a - Vagyonügyek: Elővásárlási jogról döntés a 0183/23 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan.
15.b - Vagyonügyek: A Fő tér 11. alatti üzlethelyiség hasznosítása.
18. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
8. napirendi pont:
A képviselő-testület 2015. évi munkatervének jóváhagyása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az alábbiakban javaslatot teszek Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. évi munkatervére.
A munkaterv tervezetének összeállítása a Szerve-zeti és Működési Szabályzatunkról szóló 27/2013. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 3. §-ában leírtak szerint történt. 2014. decemberében levélben kértem a bizottságok, a nemzetiségi önkormányzatok elnökeit, az intézmények, a 7. mellékletben szereplő civil szervezeteket, a jegyzőt és aljegyzőt valamint a hivatal osztályvezetőit, hogy tegyenek javaslatokat a 2015. évben megtárgyalandó napirendekre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a 2015. évi munkatervünket jóváhagyni szíveskedjen.

Kőszeg, 2015. január 23.

Huber László s. k.
polgármesterHATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi munkatervét a mellékletben foglaltak szerint elfogadja.


Végrehajtásért felelős: Huber László polgármester.
Határidő: folyamatos, ill. értelemszerűen.


A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
MUNKAPROGRAMJA 2015. ÉVRE

(TERVEZET)
JANUÁR 29.

1. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) ön-kormányzati rendelet módosítása.
Előterjesztő: Dr. Nagy Edina aljegyző.
2. A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyer-mekétkeztetésről szóló 8/2014. (II.28.) ön-kormányzati rendelet módosítása.
Előadó a jegyző nevében: Mezei Virág igazga-tási és építéshatósági osztályvezető.
3. Az ISES Alapítvány tevékenységéről szóló beszámoló és a támogatási megállapodás mó-dosítása.
Előterjesztő:Prof. Dr. Miszlivetz Ferenc, az ISES Alapítvány kuratóriumi elnöke.
4. A közétkeztetésről szóló közbeszerzési eljárás megindítása.
Előterjesztő: Németh Ildikó az előkészítő mun-kacsoport tagja és Krizmanich Gergely közbe-szerzési szakértő.
5. A Kőszegi Települési Értéktár 2014. évi tevé-kenységéről szóló beszámoló.
Előterjesztő: Révész József elnök, múzeum-igazgató.
6. Múzeumi tárgyak letétbe helyezése.
Előadó a polgármester nevében: Dr. Tóth László szervezési és humánpolitikai osztály-vezető.
7. A Béri Balog Ádám Általános Iskola udvari szennyvízelvezetés javítása.
Előadó a polgármester nevében: Rimányi Krisz-tina városfejlesztési és üzemeltetési osz-tályvezető.
8. A képviselő-testület 2015. évi munkatervének jóváhagyása.
Előterjesztő: Huber László polgármester.
9. A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat in-tézményvezetői pályázatának véleményezése
Előadó a polgármester nevében: Szabó Marian-na ügyintéző.
10. Az általános iskolai körzethatárok vélemé-nyezése.
Előadó a polgármester nevében: Szabó Marian-na ügyintéző.
11. A polgármester és az alpolgármester cafetéria juttatása.
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző.
12. A Liszt Ferenc u. 30. épület bontása.
Előadó a polgármester nevében: Rimányi Krisz-tina városfejlesztési és üzemeltetési osz-tályvezető.
13. Településrendezési eszközök tárgyalásos eljárás során elvégzett pontosítása.
Előterjesztő: Szima Andrea városi főépítész.
14. A városfejlesztési bizottságba külső tag meg-választása.
Előterjesztő: Huber László polgármester.
15. Vagyonügyek:
a) Elővásárlási jogról döntés a 0183/23 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan.
b) A Fő tér 11. alatti üzlethelyiség hasznosítása.
Előadó a polgármester nevében: Rimányi Krisz-tina városfejlesztési és üzemeltetési osz-tályvezető.

Zárt ülés keretében:
1. Javaslatok megyei önkormányzati kitünteté-sek adományozására.
Előadó a polgármester nevében: Krizsovenszky Lajosné ügyintéző.

Az anyagok leadási határideje:
bizottsági ülésre: január 12.
képviselő-testületi ülésre: január 23.
Az előterjesztéseket január 20-22. között tárgyal-ják meg a bizottságok.FEBRUÁR 12.

1. Kőszeg Város Önkormányzata 2015. évi költ-ségvetéséről szóló rendeletének megalkotása.
Előterjesztő: Huber László polgármester.
2. A 2015. évi vagyongazdálkodási koncepció jóváhagyása.
Előadó a polgármester nevében: Rimányi Krisz-tina városfejlesztési és üzemeltetési osztályve-zető.

Az anyagok leadási határideje:
bizottsági ülésre: január 26.
képviselő-testületi ülésre: február 6.
Az előterjesztéseket február 3-5. között tárgyalják meg a bizottságok.FEBRUÁR 26.

1. A 2015. évi városbejárási terv jóváhagyása.
Előadó a polgármester nevében: Rimányi Krisz-tina városfejlesztési és üzemeltetési osztályve-zető.
2. A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról szóló 7/2014. (II. 28.) ön-kormányzati rendelet felülvizsgálata.
Előadó polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
3. A közterültek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 19/2006. (VII. 1.) önkor-mányzati rendelet felülvizsgálata.
Előadó polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
4. Egyéb városüzemeltetési feladatok 2015. évi költségeinek meghatározása:
– köztéri berendezések, játszóterek karban-tartása,
– gyepmesteri tevékenység, rágcsálóirtás,
– hó eltakarítás, síkosság mentesítés,
– úttisztítás, településtisztaság,
– parkfenntartás, virágosítás, zöldterültek karbantartása,
– út, járda csapadékelvezető rendszerek kar-bantartása, javítása,
– az önkormányzati tulajdonú lakások 2015. évi felújítási és karbantartási terve.
Előterjesztő: Kovács István igazgató.
5. Az önkormányzat által nyújtott támogatá-sokról szóló szabályzat megalkotása.
Előadó a polgármester nevében: dr. Tóth László szervezési és humánpolitikai osztályvezető.
6. Az „Írottkő Program” fejlesztési stratégia elfogadása.
Előterjesztő az Írottkő Natúrparkért Egyesület nevében: Promen Tanácsadó Kft.

Az anyagok leadási határideje:
bizottsági ülésre: február 9.
képviselő-testületi ülésre: február 20.
Az előterjesztéseket február 17-19. között tárgyal-ják meg a bizottságok.


MÁRCIUS 26.

1. Tájékoztató a város közrendjéről és a közbiz-tonságról.
Előterjesztő: Stubán Tamás városi rendőrkapi-tány.
2. Tájékoztató a polgárőrség 2014. évi tevé-kenységéről.
Előadó: Méhes Lajos elnök.
3. Beszámoló a „Kőszeg és Vidéke” lap munká-járól.
Előterjesztő: Pócza Zoltán felelős kiadó.
4. A 2014. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása.
Előterjesztő: Huber László polgármester.
5. Beszámoló az Írottkő Natúrparkért Egyesü-let munkájáról, turisztikai elképzeléseiről.
Előterjesztő: Bakos György elnök.
5. Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 30/2014. (VIII. 29.) önkormányzati ren-delet felülvizsgálata.
Előadó a jegyző nevében: Mezei Virág igazga-tási és építéshatósági osztályvezető.
6. Nyitragerencsér községgel kötendő barátsági szerződés tervezetének jóváhagyása
Előadó a polgármester nevében: dr. Tóth László szervezési és humánpolitikai osztályvezető.
7. Kőszeg Város Önkormányzata kitüntetéseire és elismerő címeire érkezett javaslatok elbí-rálása.
Előadó a polgármester nevében: Krizsovenszky Lajosné ügyintéző.
8. Döntés az iskolák jövőbeni üzemeltetéséről.
Előterjesztő a polgármester nevében: Sőbér Aurélia pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.
9. A közterület-használatról és a városkép vé-delméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata.
Előadó a polgármester nevében: Rimányi Krisz-tina városfejlesztési és üzemeltetési osz-tályvezető.
10. A Lóránt Gyula Sporttelep állapotfelmérése, felújítási munkái.
Előadó a polgármester nevében: Rimányi Krisz-tina városfejlesztési és üzemeltetési osz-tályvezető.
11. Az útépítési és közművelődési hozzájárulás-ról szóló 18/1999. (XI. 1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata.
Előadó a polgármester nevében: Rimányi Krisz-tina városfejlesztési és üzemeltetési osz-tályvezető.

Az anyagok leadási határideje:
bizottsági ülésre: március 9.
képviselő-testületi ülésre: március 20.
Az előterjesztéseket március 17-19. között tár-gyalják meg a bizottságok.


ÁPRILIS 24.

Nyitragerencsér községgel barátsági szerződés ünnepélyes aláírása.


ÁPRILIS 30.

1. Kőszeg Város Önkormányzata 2014. évi gaz-dálkodásának beszámolója (zárszámadás).
Előterjesztő: Huber László polgármester.
2. A 2014. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló jelentés.
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző.
3. Beszámoló a 2014. évben végzett gyermekvé-delmi munkáról.
Előadó a jegyző nevében: Mezei Virág igazga-tási és építéshatósági osztályvezető.
4. A civil szervezetek támogatásáról, a társa-dalmi szervezetek és az önkormányzatok kapcsolatairól szóló beszámoló megtárgyalá-sa.
Előadó a polgármester nevében: Krizsovenszky Lajosné ügyintéző.
5. Tájékoztató a Kőszegi Sport Egyesület 2014. évi munkájáról, az új rendszerű támogatási forma tapasztalatairól.
Előterjesztő: Kenyeri András KSE elnök.
6. Egyes temetői síremlékek önkormányzati gondozásba vétele
Előadó a polgármester nevében: dr. Tóth László szervezési és humánpolitikai osztályvezető.
7. A parkolási rendről szóló 5/2001. (IV. 1.) önkormányzati rendelet, továbbá a parkolók felülvizsgálata (állapot, parkolószám, új par-kolók kialakításának lehetősége).
Előterjesztő: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető valamint Kovács István igazgató.
8. Az utak, hidak állapotának felülvizsgálata, felújítási terv készítése.
Előadó a polgármester nevében: Rimányi Krisz-tina városfejlesztési és üzemeltetési osz-tályvezető.

Az anyagok leadási határideje:
bizottsági ülésre: április 13.
képviselő-testületi ülésre: április 24.
Az előterjesztéseket április 21-23. között tárgyal-ják meg a bizottságok.MÁJUS 28.

1. A 2015. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása (I. negyedév).
Előadó a polgármester nevében: Sőbér Aurélia és gazdálkodási osztályvezető.
2. A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. éves beszámolója, mérlegbeszámoló.
Előterjesztő: Kovács István igazgató.
3. A Kft. Felügyelő Bizottságának a beszámoló-ja.
Előterjesztő: Preininger Ferenc, a felügyelő bizottság elnöke.
4. A közművelődési koncepció felülvizsgálata.
Előadó a polgármester nevében: Szabó Marian-na ügyintéző.
5. Önkormányzati közalapítványok beszámoló-ja az elmúlt 2 éves tevékenységükről, szemé-lyi és anyagi helyzetükről
Előterjesztők: a közalapítványok kuratóriumi elnökei
6. Tájékoztató az ipari parkról, fejlesztési lehe-tőségek.
Előterjesztő: Janzsó Tamás.
7. Az államtól ingyenesen önkormányzati tulaj-donba kapott ingatlanok hasznosítására vo-natkozó koncepció.
Előadó a polgármester nevében: Rimányi Krisz-tina városfejlesztési és üzemeltetési osz-tályvezető.

Az anyagok leadási határideje:
bizottsági ülésre: május 11.
képviselő-testületi ülésre: május 22.
Az előterjesztéseket május 19-21. között tárgyal-ják meg a bizottságok.

JÚNIUS 25.

1. Beszámoló a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2014. évi tevékenységéről.
Előterjesztő: Kelemen Péter elnök.
2. Beszámoló a Chernel Kálmán Városi Könyv-tár legutóbbi beszámolója eltelt időszakban végzett munkájáról.
Előterjesztő: Lajos Tiborné igazgató.
3. Beszámoló a temetkezési szolgáltatás végzé-séről.
Előterjesztő: Vas Megyei Önkormányzat Va-gyonkezelői Kft. (szolgáltató)

Az anyagok leadási határideje:
bizottsági ülésre: június 8.
képviselő-testületi ülésre: június 19.
Az előterjesztéseket június 16-18. között tárgyal-ják meg a bizottságok.


JÚLIUS
SzünetAUGUSZTUS 27.

1. A 2015. évi költségvetési rendelet módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Sőbér Aurélia pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.
2. Beszámoló a 2015. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről.
Előadó a polgármester nevében: Sőbér Aurélia pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.
3. Beszámoló a hulladékgazdálkodás helyzeté-ről.
Előterjesztő: Kovács István igazgató.
4. Tájékoztató a vagyonhasznosítás időarányos teljesítéséről.
Előadó a polgármester nevében: Rimányi Krisz-tina városfejlesztési és üzemeltetési osz-tályvezető.
5. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-mányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatla-kozás.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
6. A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizs-gálta.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
7. A helyi építészeti értékek védelméről szóló 7/2008. (III. 31.) önkormányzati rendelet fe-lülvizsgálata.
Előterjesztő: Szima Andrea főépítész.

Az anyagok leadási határideje:
bizottsági ülésre: augusztus 10.
képviselő-testületi ülésre: augusztus 19.
Az előterjesztéseket augusztus 17-18. között tár-gyalják meg a bizottságok.


SZEPTEMBER 24.

1. Tájékoztató Kőszeg város népegészségügyi helyzetéről.
Előterjesztő: Dr. Gyánó Gabriella kistérségi tiszti főorvos.
2. Az ifjúsági koncepció felülvizsgálata.
Előadó a polgármester nevében: Szabó Marian-na ügyintéző.
3. Beszámoló a Kőszegi Városi Múzeum leg-utóbbi beszámolója eltelt időszakban végzett munkájáról.
Előterjesztő: Révész József igazgató.
4. A Kőszegi Értéktár Testület beszámolója 2015. első félévi tevékenységéről.
Előterjesztő: Révész József, elnök, múzeum-igazgató
5. Vas megye Önkormányzata kitüntetéseire és elismerő címeire javaslatok megtétele.
Előadó a polgármester nevében: Krizsovenszky Lajosné ügyintéző.

Az anyagok leadási határideje:
bizottsági ülésre: szeptember 7.
képviselő-testületi ülésre: szeptember 18.
Az előterjesztéseket szeptember 15-17. között tár-gyalják meg a bizottságok.


OKTÓBER 29.


1. A 2016. évi ellenőrzési terv jóváhagyása.
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző.
2. Jelentés a város környezeti állapotáról.
Előadó a polgármester nevében: Rimányi Krisz-tina városfejlesztési és üzemeltetési osz-tályvezető.
3. Tájékoztató a vagyonhasznosítás időarányos teljesítéséről.
Előadó a polgármester nevében: Rimányi Krisz-tina városfejlesztési és üzemeltetési osz-tályvezető.
4. Beszámoló a Jurisics-vár Művelődési Köz-pont és Várszínház legutóbbi beszámolója el-telt időszakban végzett munkájáról.
Előterjesztő: Pócza Zoltán igazgató.
5. Kőszeg és környéke turisztikai stratégiájának elfogadása.
Előterjesztők: Bakos György INE elnök vala-mint dr. Tóth László szervezési és humánpoliti-kai osztályvezető.

Az anyagok leadási határideje:
bizottsági ülésre: október 12.
képviselő-testületi ülésre: október 22.
Az előterjesztéseket október 19-21. között tár-gyalják meg a bizottságok.


NOVEMBER 6.

Királyi VárosnapNOVEMBER 26.

1. A 2015. évi költségvetési rendelet módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Sőbér Aurélia pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.
2. Beszámoló a 2015. évi költségvetés III. ne-gyedéves teljesítéséről.
Előadó a polgármester nevében: Sőbér Aurélia pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.
3. Tájékoztató Kőszeg és a térség foglalkoztatá-si helyzetéről.
Előterjesztő: Fucinné Dorner Anikó kirendeltségvezető.
4. Az önkormányzati bérlakásokról szóló ren-delet felülvizsgálata, javaslat a lakbérek mér-tékére.
Előterjesztő: Kovács István igazgató és Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
5. Beszámoló a fizető parkoló működéséről, a parkolási rendelet felülvizsgálata.
Előterjesztő: Kovács István igazgató valamint Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemelte-tési osztályvezető.
6. A temetőkről és a temetkezésről szóló ön-kormányzati rendelet felülvizsgálata.
Előadó: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési valamint Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
7. A beszámoló Kőszeg város külkapcsolatainak 2015. évi alakulásáról.
Előterjesztők: dr. Mátrai István a Kőszegi Test-vérvárosi Egyesület elnöke és dr. Tóth László osztályvezető.

Az anyagok leadási határideje:
bizottsági ülésre: november 9.
képviselő-testületi ülésre: november 20.
Az előterjesztéseket november 17-19. között tár-gyalják meg a bizottságok.


DECEMBER 17.

1. A 2016. évi rendezvénynaptár.
Előterjesztő: Pócza Zoltán igazgató.
2. Vas megye Önkormányzata kitüntetéseire és elismerő címeire javaslatok megtétele.
Előadó a polgármester nevében: Krizsovenszky Lajosné ügyintéző.


Az anyagok leadási határideje:
bizottsági ülésre: november 30.
képviselő-testületi ülésre: december 11.
Az előterjesztéseket december 8-10 között tár-gyalják meg a bizottságok.
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.