2017. Június 29., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztatás a temetőüzemeltetési tevékenységgel összefüggő 2016. évi bevételekről és kiadásokról.
2. - Kőszeg Város Önkormányzatának a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetés Szabályzatának megalkotása.
3. - A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Vas Megyei Kirendeltségének rendezési terv módosítása iránti kérelme.
4. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása, létszámának megemelése.
5. - Kőszeg Város és Térsége Társulása megszüntetésével kapcsolatos döntés meghozatala.
6. - A Kőszegi Szociális Gondozási Központ Család- és gyermekjóléti szolgálat szakmai programjának jóváhagyása.
7. - A Kőszegi Értéktár Testület beszámolója a 2017. I. félévi tevékenységéről.
8. - Napelempark létesítésére vonatkozó vételi jogot biztosító szerződés módosítása.
9. - Kiss András egyéni vállalkozóval új vállalkozási megállapodás kötése.
10. - Az „alpannonia plus” pályázat 2017. évi előleg finanszírozási megállapodás jóváhagyása.
11. - Az Árpádházi Szent Margitról Nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációjával kötendő telekalakítási megállapodás jóváhagyása.
12. - A Digi Kft. bázisállomás létesítésére vonatkozó bérleti szerződés jóváhagyása.
13. - A Kőszeg, 6893/1 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonása.
14. - A Kőszeg, 0186/192 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonása.
15. - Az új tűzoltóság építése tárgyában közbeszerzési eljárás megindítása.
16. - A Sgrafittós ház felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
17.a - Vagyonügyek: Az ABIC Kft. Kőszeg, 3657/4 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó kérelme.
17.b - Vagyonügyek: A Kőszeg, 6728/1 hrsz.-ú ingatlan felajánlásának elfogadása.
17.c - Vagyonügyek: A Kőszeg, Velemi u. 15/A I/4. sz. megüresedett önkormányzati bérlakás hasznosítása.
17.d - Vagyonügyek: Döntés a sikertelenül értékesített ingatlanokról (Jurisics tér 14. fsz. 2., Rákóczi F. u. 79. I/5.).
18. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
19. - Egy mappában a 2017. június 29-i képviselő-testületi ülés anyagai.
2. napirendi pont:
Kőszeg Város Önkormányzatának a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetés Szabályzatának megalkotása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az építésjogi szabályozási környezet módosítása során a tavalyi évben megjelent a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (továbbiakban: törvény), valamint a törvény végrehajtási rendeleteként a módosított, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.18.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet).
Ezen jogszabályok a településkép védelmével kapcsolatos helyi szabályozást új alapokra helyezik. E törvény célja az építési beruházások támogatása, egyúttal a hazai városok sajátos településképének védelme és alakítása társadalmi bevonás és konszenzus által olyan módon, hogy
a) egy önkormányzati rendeletben kerüljenek egyértelműen megállapításra a településkép védelmének elemei,
b) a településképi követelmények alkalma-zásának felelősségi viszonyai egyértelműen legyenek meghatározva,
c) az önkormányzat biztosítson széleskörű tájékoztatást a településképi követel-ményekről, ezzel elősegítve a településkép védelmének és alakításának eredményes érvényesülését az építmények tervezése és kivezetése során.
A törvény 14. § (2) bekezdése értelmében a hatályos helyi rendeletekben szabályozott településképi előírásokat 2017. szeptember 30-ig lehet alkalmazni. A törvény hatálybalépését követően új településképi követelményt azonban csak a törvény által megállapított szabályokkal és a Kormányrendelettel összhangban, a törvény 16. § (2) bekezdése szerint legkésőbb 2017. október 1. napjáig megalkotott helyi településképi rendeletben lehet meghatározni.

A településképi rendeletben szükséges meghatározni többek között az építmények anyaghasználatára, tömegformálására, a zöldfelületek kialakításának módjára, a helyi építészeti örökség védelmével kapcsolatos szabályozásokra, a reklámok, reklámhordozók alkalmazására vonatkozó településképi követelményeket is.
Ezen rendeletben jelennek majd meg a településképi véleményezésre, a településképi bejelentésre, valamint a településképi kötelezésre vonatkozó szabályozások is.
A településképi rendelet szakmai megalapozása érdekében Településképi Arculati Kézikönyv (kézikönyv) készül, mely az egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit tárja fel, valamint javaslatot tesz a településhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.
A településképi rendelet, településképi arculati kézikönyv, a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök egyeztetésének és elfogadásának eljárási szabályait a Kormányrendelet alapján megalkotott Partnerségi Egyeztetés Szabályairól szóló, most elfogadandó önkormányzati határozattal szabályozza a hatályba lépését követően megkezdett eljárásokban.
Eddig a településfejlesztéssel és település–rendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályait Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 136/2013. (IX.26.) sz. határozata tartalmazta. Ezen határozat hatályon kívül helyezése után lehet a Partnerségi Egyeztetés szabályairól megalkotandó új határozatot elfogadni.
A Kormányrendelet 29.§-a szerint az Önkormányzat az egyeztetési eljárás előtt dönt a partnerségi egyeztetés szabályairól, amelynek során meghatározza:
a) a partnerek tájékoztatásának módját és eszközeit,
b) a partnerek által adott javaslatok, vélemények megadásának módját és határidejét, továbbá nyilvántartásának módját,
c) az el nem fogadott partnerségi javaslatok, vélemények indokolásának módját, dokumentálásuk és nyilvántartásuk rendjét,
d) az elfogadott koncepció, stratégia, kézikönyv, településképi rendelet és településfejlesztési eszköz nyilvánosságát biztosító intézkedéseket.
A mellékelt, Kőszeg Város Önkormányzatának a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetés Szabályzata a fenti követelményeknek megfelelően az Önkormányzat helyi adottságainak figyelembe vételével, illetve az országos jogszabályoknak megfelelően készült.

Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, az előterjesztéshez csatolt, a partnerségi egyeztetésről szóló szabályzatról szóló határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra ajánlja.


Kőszeg, 2017. június 22.


A polgármester nevében:

Bertók Sándor s.k.
Kőszeg Város Főépítésze


I. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 136/2013. (IX.26.) Képviselő-testületi határozatát, amelyben „Kőszeg Város Településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetés szabályait” megállapította, 2017. július 1. napjával visszavonja.


II. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszeg Város Önkormányzatának a település¬fejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetés Szabályzatát” a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: 2017. július 1.

Melléklet

Kőszeg Város Önkormányzatának
a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő
Partnerségi Egyeztetés Szabályzata

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI. 8.) Kormányrendelet 29.§ és 29/A.§ -ban meghatározott feladatkörében eljárva a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök tervezésének, a településképi arculati kézikönyv készítésének és a településképi rendelet megalkotásának partnerségi egyeztetés szabályait az alábbiakban határozza meg:

1.
A partnerségi egyeztetésben résztvevők köre

Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre:
a) Kőszegen lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakosok, valamint az olyan természetes személyek, akiket az adott településfejlesztés érint,
b) Kőszeg város területén ingatlannal rendelkező tulajdonosok,
c) valamennyi településfejlesztéssel, településrendezéssel összefüggésbe hozható kőszegi székhelyű építészeti, mérnöki szakmai érdekképviseleti szervezet és kőszegi székhellyel, telephellyel rendelkező vagy az adott településfejlesztéssel érintett gazdálkodó szervezet,
d) valamennyi Kőszegen bejegyzett vagy az adott településfejlesztéssel érintett civil szervezet,
e) valamennyi Kőszegen működő elismert egyház.

2.
A partnerek tájékoztatásának módja, eszközei

(1) A partnerek tájékoztatása a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI. 8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 29/A.§ (3) bekezdésben meghatározott eljárásokhoz tartozó minimális tájékoztatási formának megfelelően
f) Kőszeg közterületén hirdetőfelületen elhelyezett hirdetményben,
g) Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal (9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.) épületében található hirdetőtáblán elhelyezett hirdetmény kifüggesztésével,
h) helyi lapban és Kőszeg Város honlapján (www.koszeg.hu) megjelenő tájékoztatás közzétételével,
i) lakossági fórum keretén belül
történik.

(2) A hirdetmény tájékoztatást nyújt az eljárás tárgyáról, megindításáról, az előzetes tájékoztató illetve az elkészült tervezet elérhetőségéről, a véleményezés módjáról és annak határidejéről.
(3) Lakossági fórum esetén annak tárgyáról, helyéről és időpontjáról a lakossági fórum idejét megelőző legalább 8 nappal korábban a helyben szokásos módon közzétett hirdetmény útján kell kiértesíteni a partnereket.
(4) A partnerek Kőszeg Város honlapján a tervezetekbe betekinthetnek, a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási időben a Titkárságon nyomtatott formában azt megtekinthetik, azzal kapcsolatban felvilágosítást kaphatnak a Főépítész ügyfélfogadási idejében.

3.
A partnerek által adott javaslatok, vélemények megadásának módja,
határideje, továbbá nyilvántartásának módja

(1) A közzétett hirdetmény alapján, valamint a lakossági fórumot követően a partnerek a tájékoztatóban meghatározott tárgyban, a Kormányrendelet 29/A. § (4) bekezdése szerinti határidőig írásos észrevételeket tehetnek az alábbi módokon:
a) papír alapon a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal (9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.) címére, a Főépítésznek címezve, írásban benyújtott, indokolással, névvel és címmel ellátott véleményben tehetik meg,
b) elektronikusan a hirdetményben meghatározott e-mail címre benyújtott, indokolással, névvel és címmel ellátott véleményben tehetik meg,
c) lakossági fórum keretén belül szóban, a lakossági fórumon jelenléti ív és jegyzőkönyv készül, mely írásban rögzíti a javaslatokat, észrevételeket, valamint a javaslattevő, észrevételező nevét és címét.
(2) A beérkezett partnerségi észrevételeket a Főépítész iktatja, az ügy tárgyát képező ügyiratához csatolja.

4.
Az el nem fogadott partnerségi javaslatok, vélemények indokolásának módja, dokumentálásuk és nyilvántartásuk rendje

(1) A beérkezett javaslatokat, véleményeket a Főépítész továbbítja a fejlesztési dokumentum, a településrendezési eszköz, valamint a települési arculati kézikönyv készítésével megbízott tervezőnek.
(2) A tervező a véleményekkel, javaslatokkal kapcsolatos szakmai véleményét – a tervezési szerződésben megállapított határidőben – megküldi az önkormányzat részére, a Polgármesternek címezve.
(3) A tervező szakmai véleménye alapján a Főépítész a javaslatok, vélemények elfogadására vonatkozó döntéstervezetet elkészíti, amelyben rögzíti
a) a véleményező, javaslattevő nevét, címét
b) a vélemény, javaslat rövid tartalmát
c) a beérkezett javaslatokra, véleményekre adott válaszok rövid tartalmát, elutasítás esetén annak indokát.
(4) A beérkezett vélemények, javaslatok elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület dönt.
(5) A beérkezett véleményeket, javaslatokat, valamint az el nem fogadott véleményeket és javaslatokat, továbbá ezek indoklását a Főépítész összesíti és nyilvántartja.

5.
Az elfogadott koncepció, stratégia, kézikönyv, településképi rendelet és településfejlesztési eszköz nyilvánosságát biztosító intézkedések

(1) A Polgármester gondoskodik az elfogadott koncepció, stratégia, kézikönyv, településképi rendelet és településrendezési eszköz elfogadást követő 5 napon belüli közzétételéről Kőszeg Város honlapján.
(2) Az elfogadott koncepcióról, stratégiáról és ezek módosításáról szóló, a Kormányrendelet 30. § (13) bekezdésben foglaltak szerinti tájékoztatásról a Polgármester a Főépítész útján gondoskodik.

6.
Záró rendelkezések
Jelen Szabályzat 2017. július 1-jén lép hatályba.

Kőszeg, 2017. június 29.


Huber László
polgármester

(A mellékletet lsd. a ltölthető formátumban.)