2017. Június 29., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztatás a temetőüzemeltetési tevékenységgel összefüggő 2016. évi bevételekről és kiadásokról.
2. - Kőszeg Város Önkormányzatának a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetés Szabályzatának megalkotása.
3. - A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Vas Megyei Kirendeltségének rendezési terv módosítása iránti kérelme.
4. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása, létszámának megemelése.
5. - Kőszeg Város és Térsége Társulása megszüntetésével kapcsolatos döntés meghozatala.
6. - A Kőszegi Szociális Gondozási Központ Család- és gyermekjóléti szolgálat szakmai programjának jóváhagyása.
7. - A Kőszegi Értéktár Testület beszámolója a 2017. I. félévi tevékenységéről.
8. - Napelempark létesítésére vonatkozó vételi jogot biztosító szerződés módosítása.
9. - Kiss András egyéni vállalkozóval új vállalkozási megállapodás kötése.
10. - Az „alpannonia plus” pályázat 2017. évi előleg finanszírozási megállapodás jóváhagyása.
11. - Az Árpádházi Szent Margitról Nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációjával kötendő telekalakítási megállapodás jóváhagyása.
12. - A Digi Kft. bázisállomás létesítésére vonatkozó bérleti szerződés jóváhagyása.
13. - A Kőszeg, 6893/1 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonása.
14. - A Kőszeg, 0186/192 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonása.
15. - Az új tűzoltóság építése tárgyában közbeszerzési eljárás megindítása.
16. - A Sgrafittós ház felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
17.a - Vagyonügyek: Az ABIC Kft. Kőszeg, 3657/4 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó kérelme.
17.b - Vagyonügyek: A Kőszeg, 6728/1 hrsz.-ú ingatlan felajánlásának elfogadása.
17.c - Vagyonügyek: A Kőszeg, Velemi u. 15/A I/4. sz. megüresedett önkormányzati bérlakás hasznosítása.
17.d - Vagyonügyek: Döntés a sikertelenül értékesített ingatlanokról (Jurisics tér 14. fsz. 2., Rákóczi F. u. 79. I/5.).
18. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
19. - Egy mappában a 2017. június 29-i képviselő-testületi ülés anyagai.
9. napirendi pont:
Kiss András egyéni vállalkozóval új vállalkozási megállapodás kötése.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kőszeg Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2016. június 30. napján, mint megrendelő határozott időre szóló – 2016. július 1.- 2017. június 30. - szerződést kötött Kiss András egyéni vállalkozóval arra vonatkozóan, hogy a vállalkozó Kőszeg város és térségét érintő, Kőszeg városát népszerűsítő információk, tájékoztatások, egyéb tartalmak online megjelenítéséről a szerződésben foglaltak szerint gondoskodjék.
Kiss András 2014-ben hozta létre a koszegINFO koncepciót (annak facebook, instagram és weboldalát) amely azóta is sikeresen járul hozzá Kőszeg városának imázs építéséhez internetes felületeken, és amely imázs építés még sikeresebb fenntartása érdekében jött létre a múlt évben egy vállalkozási szerződés a felek között.
A vállalkozó és az Önkormányzat között az együttműködés hatékony, ezért megítélésem szerint Kőszeg város arculatának további építése, valamint további folyamatos fejlesztése, az idegenforgalom élénkítése, a lehetőségek bemutatása, a helyi információkhoz való széles körű hozzájutási lehetőség biztosítása érdekében célszerű lenne a vállalkozóval való további egy éves időtartamú együttműködés.
Az újonnan megkötendő vállalkozási szerződés azonos vállalkozói díj ellenében, kisebb kiegészítésekkel kerülne megkötésre a Képviselő testület jóváhagyó döntése esetén.
A Képviselő-testület 2 millió Ft dologi kiadást épített be „kőszeginfo üzemeltetése szerződés szerint” címén az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 15.) önkormányzati rendeletébe.
Abban az esetben, ha a Képviselő-testület úgy dönt, hogy további egy évre – 2017. július 1 - 2018. június 30 – vállalkozási szerződést köt, akkor az idei évre vonatkozó vállalkozói díj fedezete költségvetésében biztosított.
A vállalkozó által elkészített költségigénylést alátámasztó javaslat, valamint az Önkormányzat és a vállalkozó között jelenleg fennálló Vállalkozási szerződés, továbbá az újonnan kötendő Vállalkozási szerződés az előterjesztéshez csatolásra került.
Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság, valamint a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta. A határozati javaslatot mindkét bizottság elfogadásra ajánlja.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Kőszeg, 2017. június 22.

Huber László s. k.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Kiss András egyéni vállalkozóval (AK Marketing, 9730 Kőszeg, Rákóczi F. u. 18., adószám:67122798-2-38) egy év határozott időre – 2017. július 1- 2018. június 30-ig - kötendő Vállalkozási szerződést és felhatalmazza Huber László polgármestert a mellékletben szereplő szerződés aláírására.

Felelős: Huber László polgármester
Határidők: értelemszerűen

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.