2017. Június 29., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztatás a temetőüzemeltetési tevékenységgel összefüggő 2016. évi bevételekről és kiadásokról.
2. - Kőszeg Város Önkormányzatának a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetés Szabályzatának megalkotása.
3. - A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Vas Megyei Kirendeltségének rendezési terv módosítása iránti kérelme.
4. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása, létszámának megemelése.
5. - Kőszeg Város és Térsége Társulása megszüntetésével kapcsolatos döntés meghozatala.
6. - A Kőszegi Szociális Gondozási Központ Család- és gyermekjóléti szolgálat szakmai programjának jóváhagyása.
7. - A Kőszegi Értéktár Testület beszámolója a 2017. I. félévi tevékenységéről.
8. - Napelempark létesítésére vonatkozó vételi jogot biztosító szerződés módosítása.
9. - Kiss András egyéni vállalkozóval új vállalkozási megállapodás kötése.
10. - Az „alpannonia plus” pályázat 2017. évi előleg finanszírozási megállapodás jóváhagyása.
11. - Az Árpádházi Szent Margitról Nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációjával kötendő telekalakítási megállapodás jóváhagyása.
12. - A Digi Kft. bázisállomás létesítésére vonatkozó bérleti szerződés jóváhagyása.
13. - A Kőszeg, 6893/1 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonása.
14. - A Kőszeg, 0186/192 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonása.
15. - Az új tűzoltóság építése tárgyában közbeszerzési eljárás megindítása.
16. - A Sgrafittós ház felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
17.a - Vagyonügyek: Az ABIC Kft. Kőszeg, 3657/4 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó kérelme.
17.b - Vagyonügyek: A Kőszeg, 6728/1 hrsz.-ú ingatlan felajánlásának elfogadása.
17.c - Vagyonügyek: A Kőszeg, Velemi u. 15/A I/4. sz. megüresedett önkormányzati bérlakás hasznosítása.
17.d - Vagyonügyek: Döntés a sikertelenül értékesített ingatlanokról (Jurisics tér 14. fsz. 2., Rákóczi F. u. 79. I/5.).
18. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
19. - Egy mappában a 2017. június 29-i képviselő-testületi ülés anyagai.
3. napirendi pont:
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Vas Megyei Kirendeltségének rendezési terv módosítása iránti kérelme.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Vas Megyei Kirendeltségének igazgatója, Dr. Huszár Lilla 2017. április 11-én Polgármester Úrnak írt levelében tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Vas Megyei Kirendeltsége az EFOP-2.2.5-17 kódszámú, „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás 2023-ig” felhívásra pályázatot kíván benyújtani.

A pályázat célja a Vas megyében lévő nagy létszámú bentlakásos intézmények kiváltása max. 12 fő elhelyezésére szolgáló lakóotthonokkal. A pályázat keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Vas Megyei Kirendeltsége az állami tulajdonban lévő Vas Megyei Egyesített Szociális Intézmény, Kőszeg, Kálvária u. 14. szám alatti (hrsz: 1399) telephelyen, az intézmény területén kialakítandó 5 db építési telken szeretne megépíteni egyenként max. 200 m2 alapterületű, 12 fő elhelyezését szolgáló családi házat, több mint 400 millió forint pályázati forrás igénybevételével. Ezen levélre válaszolva Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője tájékoztatta az Igazgató Asszonyt, hogy az építésre szánt telek az érvényben lévő Rendezési Terv szerint nem megosztható, valamint lakások is csak korlátozottan helyezhetők el az övezetben. Jegyző Úr továbbá arról tájékoztatta az Igazgató Asszonyt, hogy a beruházásuk megvalósításához a Rendezési Terv módosítása szükséges, melyet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 32.§-a szerinti tárgyalásos eljárásban lehet lebonyolítani, amennyiben a 32.§ (6) bekezdés c) pontja szerint képviselő-testületi döntéssel kiemelt fejlesztési területté nyilvánítják a területet.

Dr. Huszár Lilla Igazgató Asszony 2017. május 24-i levelében kérte Polgármester Urat, hogy a Rendezési Terv módosítását ennek megfelelően kezdeményezze.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. március 30-án megtartott ülésén elfogadta a településrendezési eszközök IV. számú módosítását. Időközben a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Vas Megyei Kirendeltségének kérésén túl 4-5 db egyéni kérelem is érkezett a Rendezési Terv módosításával kapcsolatban, azonban ezen módosítások egy eljárásban nem bonyolíthatóak le, mivel a Kormányrendelet 32.§ szerint a településrendezési eszközök egyeztetési eljárása a rendeletben meghatározottak szerint lehet:
a.) teljes,
b.) egyszerűsített,
c.) tárgyalásos,
d.) állami főépítészi.
Ezen eljárások lebonyolításának ideje különböző, 3 hónaptól 9 hónapig terjedő időtartamú.
A pályázat beadását a Kirendeltség 2017. ősz folyamán tervezi, így a Rendezési Terv módosítás elfogadásának és hatályba lépésének azt megelőzően meg kell történnie.
A Kormányrendelet 3.§ (1) bekezdése alapján településrendezési eszközt kell készíteni, ha jogszabály előírja, vagy a települési önkormányzat a település társadalmi, gazdasági, illetve környezeti helyzetében bekövetkezett változások vagy új településfejlesztési szándék miatt indokoltnak tartja. A településrendezési eszköz módosításához szükséges a Képviselő-testület döntése a terület szabályozásának módosításáról.
Ennek megfelelően a Kormányrendelet 32.§ (1) bekezdés c) pontja és ugyanezen paragrafus (6) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 42.§ és a 43.§ (1) bekezdés c) pontja és ugyanezen paragrafus (2) és (3) bekezdése szerint eljárva kezdeményezem a településrendezi eszközök V. számú módosítását.
A Kőszeg 1399 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozóan a rendezési terv módosítása a Kormányrendelet 32.§ (6) bekezdés c) pontja értelmében tárgyalásos eljárás keretében történhet, amennyiben a településrendezési eszköz készítése képviselő-testület döntésével kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területen, beruházás megvalósítása miatt indokolt. A Kormányrendelet 2.§ 4a. pontja szerint kiemelt fejlesztési terület: egy adott fejlesztés megvalósulását biztosító, támogatás elnyerése céljából képviselő-testületi döntésben változásra kijelölt terület. Ezért a képviselő-testületnek a terület kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról külön határozatot kell hozni. A Kormányrendelet 42.§ (1) bekezdése értelmében a végső szakmai véleményezési eszköz kezdeményezése előtt a partnerségi szabályzat szerint véleményeztetni kell a partnerekkel, és a beérkezett véleményeket a Képviselő-testülettel ismertetni szükséges. Az egyeztető tárgyalás jegyzőkönyvét és az állami főépítészi jogkörökben eljáró Megyei Kormányhivatal záró szakmai véleményét a Polgármester a Képviselő-testület elé tárja a településrendezési eszköz elfogadásához.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, az előterjesztéshez csatolt határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

Kőszeg, 2017. június 22.


Huber László s.k.
polgármester

I. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a Vas Megyei Egyesített Szociális Intézmény, Kőszeg, Kálvária u. 14. szám alatti (Hrsz.: 1399 ) intézményi területét, abból a célból, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Vas Megyei Kirendeltsége az EFOP-2.2.5-17 kódszámú, „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás 2023-ig” felhívásra pályázatot nyújthasson be 5 db egyenként max. 200 m2 alapterületű, 12 fő elhelyezését szolgáló családi ház építése céljából, a melléklet szerinti lehatárolásnak megfelelően.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnalII. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 42. §-ának megfelelő tárgyalásos eljárás során készíttesse el a településrendezési eszköz V. számú módosítását a Kőszeg 1399 hrsz-ú kiemelt fejlesztési területté nyilvánított terület vonatkozásában, és a kidolgozott tervet elfogadásra terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: 2017. október 15.

(A mellékleteket lsd. a ltölthető formátumban.)