2017. Június 29., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztatás a temetőüzemeltetési tevékenységgel összefüggő 2016. évi bevételekről és kiadásokról.
2. - Kőszeg Város Önkormányzatának a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetés Szabályzatának megalkotása.
3. - A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Vas Megyei Kirendeltségének rendezési terv módosítása iránti kérelme.
4. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása, létszámának megemelése.
5. - Kőszeg Város és Térsége Társulása megszüntetésével kapcsolatos döntés meghozatala.
6. - A Kőszegi Szociális Gondozási Központ Család- és gyermekjóléti szolgálat szakmai programjának jóváhagyása.
7. - A Kőszegi Értéktár Testület beszámolója a 2017. I. félévi tevékenységéről.
8. - Napelempark létesítésére vonatkozó vételi jogot biztosító szerződés módosítása.
9. - Kiss András egyéni vállalkozóval új vállalkozási megállapodás kötése.
10. - Az „alpannonia plus” pályázat 2017. évi előleg finanszírozási megállapodás jóváhagyása.
11. - Az Árpádházi Szent Margitról Nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációjával kötendő telekalakítási megállapodás jóváhagyása.
12. - A Digi Kft. bázisállomás létesítésére vonatkozó bérleti szerződés jóváhagyása.
13. - A Kőszeg, 6893/1 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonása.
14. - A Kőszeg, 0186/192 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonása.
15. - Az új tűzoltóság építése tárgyában közbeszerzési eljárás megindítása.
16. - A Sgrafittós ház felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
17.a - Vagyonügyek: Az ABIC Kft. Kőszeg, 3657/4 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó kérelme.
17.b - Vagyonügyek: A Kőszeg, 6728/1 hrsz.-ú ingatlan felajánlásának elfogadása.
17.c - Vagyonügyek: A Kőszeg, Velemi u. 15/A I/4. sz. megüresedett önkormányzati bérlakás hasznosítása.
17.d - Vagyonügyek: Döntés a sikertelenül értékesített ingatlanokról (Jurisics tér 14. fsz. 2., Rákóczi F. u. 79. I/5.).
18. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
19. - Egy mappában a 2017. június 29-i képviselő-testületi ülés anyagai.
7. napirendi pont:
A Kőszegi Értéktár Testület beszámolója a 2017. I. félévi tevékenységéről.

Tisztelt Képviselő-testület!

A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 3. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 159/2013. (X.31.) határozatával a települési értéktár működtetésével, adminisztrációs feladatainak ellátásával, az értékek feldolgozásával és nyilvántartásával a Kőszegi Városi Múzeumot bízta meg, mint olyan intézményt, amely korábban is a helyi értékek azonosítását, gondozását végezte.
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 159/2013. (X.31.) határozatának 3. pontjában foglaltaknak megfelelően a Kőszegi Városi Múzeum elkészítette a Kőszegi Települési Értéktár Testület Szervezeti és Működési Szabályzatát, melyet Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 27-i ülésén elfogadott.

A Kőszegi Települési Értéktár tagjai:
Révész József igazgató, Kőszegi Városi Múzeum (elnök)
Dr. Bariska István nyugalmazott főlevéltáros
Keszei Balázs igazgató, Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium
Pócza Zoltán igazgató, Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Dr. Tóth László ügyvivő és jogi szakértő, IASK

A Kőszegi Települési Értéktár Testület állandó jelleggel teszi közzé felhívását a www.koszegimuzeumok.hu/ertektar oldalon. A Kőszegi Városi Múzeum, mint a Települési Értéktár működtetésével, adminisztrációs feladatainak ellátásával, az értékek feldolgozásával és nyilvántartásával megbízott intézmény kibővítette intézményi honlapját egy külön erre a célra létrehozott menüponttal, ahol a felhívás, illetve a javaslattételhez szükséges minden dokumentum és segédlet elérhető, letölthető. Továbbá elérhető a Kőszegi Települési Értéktár Testület által eddig értéktárba felvett javaslatok, azok szöveges és képi megjelenítése.

2016 évben a Kőszegi települési Értéktárhoz két javaslat érkezett be, az első javaslatot dr. Küttel István tette a „Fekete Szerecseny Patikaház a Herpyus-Küttel gyógyszerész dinasztiák szolgálatában” címmel. A javaslatot a Kőszegi Települési Értéktár Testület megtárgyalta és ”Kőszeg polgári és egyházi patikáinak történeti hagyományai” címmel elfogadta. A Vas Megyei Értéktár Bizottság 2017. május 5–i ülésen megtárgyalta és a „A Küttel gyógyszerészdinasztia” címmel a megyei értékek közé felvette.
2016. november 10–én a „Szőlő Jövésnek Ünnepe” bekerült a Kőszegi Települési Értéktárba, majd felterjesztettük a megyei értéktárba történő felvételre. A javaslatot a Vas Megyei Értéktár Bizottság 2016. december 7–i ülésén megtárgyalta és egyhangúan elfogadta.
A két újonnan megyei értéktárba bekerült kőszegi értékeket elismerő okleveleket a 2017 május 27-i, Körmenden tartott Vas Megyei Értéknapon adta át dr. Kondora Bálint, a Vas Megyei Közgyűlés alelnöke.
A Vas Megyei Értéktárba felvett kőszegi értékek száma így már hétre növekedett. Ezek: Kőszeg, mint várváros és középkori védművei; A jezsuita officina bútorzat; A Szőlő Jövésnek Könyve; A kőszegi Jurisics-vár; Chernel István szellemi és tárgyi öröksége; A Küttel gyógyszerészdinasztia; Szőlő Jövésnek Ünnepe.

A Vas Megyei Értéktár Bizottság 2016. június 28-i ülésén határozott a – korábban már a Megyei Értéktárba felvett - Szőlő Jövésnek Könyve Kiemelt Nemzeti Értékké történő felterjesztéséről, amely ezt követően meg is történt. 2016 október 25–én a Vas Megyei Értéktár Bizottságon keresztül azt a nem hivatalosan információt kaptuk, hogy a javaslat felvételt nyert, de értesítést erről még sem a Vas Megyei Értéktár Bizottság, sem a Kőszegi Települési Értéktár Testület nem kapott, a javaslat a kiemelt nemzeti értékek online listáján sem szerepel jelenleg.

2016. szeptemberében a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal részéről dr. Abért Alíz jegyzői referenssel elkészítettük a „Szőlő Jövés Ünnepének” EMMI ágazati értéktárba történő felvételét. Ebben segítségünkre volt Dr. Csonka–Takács Eszter, a Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóságának igazgatója és munkatársai. A benyújtást követően az Igazgatósággal történt többszöri beszélgetés-érdeklődést követően igazgató asszony biztosított arról, hogy a felvétel biztosan megtörténik, annak csak az időpontja kérdéses. Sajnos, hivatalos visszajelzés mindeddig nem érkezett a felvételről. Az EMMI ágazati értéktárának utolsó frissítése 2016. júniusában történt.

A legutóbbi beszámoló óta eltelt időszakban megtörtént a kiemelt kőszegi értékek nemzeti értéktárba történő felvételét célzó javaslatok kidolgozása pénzügyi feltételeinek meghatározása. Előzetes kalkulációnk szerint, melynek alapját a Vasi Szemle folyóirat jelenleg érvényes szerzői díjai képezték, a feladat elvégzéséhez, személyi kiadásokra, 400 ezer forint + járulékokra lenne szükség.
Az elmúlt időszakban nem jelent meg olyan pályázati felhívás, amelyen ez a cél támogatható lett volna, ez csak abban az esetben valósulhat meg ebben az évben, ha az önkormányzat erre külön pénzügyi fedezetet biztosít.
Amennyiben az összeg rendelkezésre áll, úgy a Kőszegi Települési Értéktár Testület által meghatározott 37 db kiemelt kőszegi érték feldolgozása, szakszerű leírása és megyei értéktári felvételre történő javaslati előkészítése megtörténik.

Az előterjesztést a Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra ajánlja azzal, hogy javasolja a Képviselő-testületnek a kőszegi értékek nemzeti értéktárba történő felvételét célzó dokumentációk elkészítéséhez 400.000,- Ft és járulékai fedezetének a költségvetésből történő biztosítását.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Kőszegi Települési Értéktár Testület tevékenységéről szóló beszámolót elfogadni szíveskedjen.


Kőszeg, 2017. június 22.


Révész József s.k.
elnök
Kőszegi Települési Értéktár Testület

HATÁROZATI JAVASLAT

A Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Települési Értéktár tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.