2017. Június 29., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztatás a temetőüzemeltetési tevékenységgel összefüggő 2016. évi bevételekről és kiadásokról.
2. - Kőszeg Város Önkormányzatának a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetés Szabályzatának megalkotása.
3. - A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Vas Megyei Kirendeltségének rendezési terv módosítása iránti kérelme.
4. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása, létszámának megemelése.
5. - Kőszeg Város és Térsége Társulása megszüntetésével kapcsolatos döntés meghozatala.
6. - A Kőszegi Szociális Gondozási Központ Család- és gyermekjóléti szolgálat szakmai programjának jóváhagyása.
7. - A Kőszegi Értéktár Testület beszámolója a 2017. I. félévi tevékenységéről.
8. - Napelempark létesítésére vonatkozó vételi jogot biztosító szerződés módosítása.
9. - Kiss András egyéni vállalkozóval új vállalkozási megállapodás kötése.
10. - Az „alpannonia plus” pályázat 2017. évi előleg finanszírozási megállapodás jóváhagyása.
11. - Az Árpádházi Szent Margitról Nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációjával kötendő telekalakítási megállapodás jóváhagyása.
12. - A Digi Kft. bázisállomás létesítésére vonatkozó bérleti szerződés jóváhagyása.
13. - A Kőszeg, 6893/1 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonása.
14. - A Kőszeg, 0186/192 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonása.
15. - Az új tűzoltóság építése tárgyában közbeszerzési eljárás megindítása.
16. - A Sgrafittós ház felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
17.a - Vagyonügyek: Az ABIC Kft. Kőszeg, 3657/4 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó kérelme.
17.b - Vagyonügyek: A Kőszeg, 6728/1 hrsz.-ú ingatlan felajánlásának elfogadása.
17.c - Vagyonügyek: A Kőszeg, Velemi u. 15/A I/4. sz. megüresedett önkormányzati bérlakás hasznosítása.
17.d - Vagyonügyek: Döntés a sikertelenül értékesített ingatlanokról (Jurisics tér 14. fsz. 2., Rákóczi F. u. 79. I/5.).
18. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
19. - Egy mappában a 2017. június 29-i képviselő-testületi ülés anyagai.
11. napirendi pont:
Az Árpádházi Szent Margitról Nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációjával kötendő telekalakítási megállapodás jóváhagyása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Árpád-házi Szt. Margitról Nevezett Szt. Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja, mint az Árpád-házi Szt. Margit Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium fenntartója idén januárban azzal a kéréssel fordult Kőszeg Város Önkormányzatához, hogy az 1948-50-es években történt államosítás előtt az ő tulajdonukban lévő – azonban a visszaigényléskor adminisztrációs hiba miatt vissza nem igényelt/kapott – jelenleg Kőszeg 1978 hrsz-on szereplő ingatlanból az intézményük fejlesztéséhez a terület egy részét ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni szíveskedjen.

A Képviselő-testület 43/2017. (II. 23.) számú határozatával jóváhagyta a kérelmet. A telekhatár-rendezési változási vázrajz elkészült, földhivatali záradékolása megtörtént, így ténylegesen sor kerülhet a telekhatár-rendezés földhivatali átvezetésére. A megállapodás-tervezet és annak szerves részét képező záradékolt változási vázrajz képviselő-testületi jóváhagyása szükséges.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság, valamint a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta. A határozati javaslatot mindkét bizottság egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot jóváhagyni szíveskedjen!

Kőszeg, 2017. június 22.

A polgármester nevében:


Németh Ildikó s. k.
mb. városüzemeltetési osztályvezetőHATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Árpád-házi Szt. Margitról Nevezett Szt. Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja és Kőszeg Város Önkormányzata között a Kőszeg 1978 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanra vonatkozó telekalakítási megállapodást a mellékletben szereplő tartalommal jóváhagyja, s egyúttal felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.


Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal

(A mellékelteket lsd. a letölthető formátumban.)