2017. Június 29., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztatás a temetőüzemeltetési tevékenységgel összefüggő 2016. évi bevételekről és kiadásokról.
2. - Kőszeg Város Önkormányzatának a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetés Szabályzatának megalkotása.
3. - A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Vas Megyei Kirendeltségének rendezési terv módosítása iránti kérelme.
4. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása, létszámának megemelése.
5. - Kőszeg Város és Térsége Társulása megszüntetésével kapcsolatos döntés meghozatala.
6. - A Kőszegi Szociális Gondozási Központ Család- és gyermekjóléti szolgálat szakmai programjának jóváhagyása.
7. - A Kőszegi Értéktár Testület beszámolója a 2017. I. félévi tevékenységéről.
8. - Napelempark létesítésére vonatkozó vételi jogot biztosító szerződés módosítása.
9. - Kiss András egyéni vállalkozóval új vállalkozási megállapodás kötése.
10. - Az „alpannonia plus” pályázat 2017. évi előleg finanszírozási megállapodás jóváhagyása.
11. - Az Árpádházi Szent Margitról Nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációjával kötendő telekalakítási megállapodás jóváhagyása.
12. - A Digi Kft. bázisállomás létesítésére vonatkozó bérleti szerződés jóváhagyása.
13. - A Kőszeg, 6893/1 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonása.
14. - A Kőszeg, 0186/192 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonása.
15. - Az új tűzoltóság építése tárgyában közbeszerzési eljárás megindítása.
16. - A Sgrafittós ház felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
17.a - Vagyonügyek: Az ABIC Kft. Kőszeg, 3657/4 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó kérelme.
17.b - Vagyonügyek: A Kőszeg, 6728/1 hrsz.-ú ingatlan felajánlásának elfogadása.
17.c - Vagyonügyek: A Kőszeg, Velemi u. 15/A I/4. sz. megüresedett önkormányzati bérlakás hasznosítása.
17.d - Vagyonügyek: Döntés a sikertelenül értékesített ingatlanokról (Jurisics tér 14. fsz. 2., Rákóczi F. u. 79. I/5.).
18. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
19. - Egy mappában a 2017. június 29-i képviselő-testületi ülés anyagai.
17.b napirendi pont:
Vagyonügyek: A Kőszeg, 6728/1 hrsz.-ú ingatlan felajánlásának elfogadása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Horváth Csaba és Huber Éva a tulajdonukat képező kőszegi 6728 és 6730 hrsz-ú zártkerti művelés alól kivett területek mellékelt vázrajz szerinti telekcsoport újraosztását tervezik, amelynek kapcsán a rendezési terv szerint szükséges útlejegyzés következtében kialakuló 103 m2 nagyságú ingatlan önkormányzat részére történő ingyenes felajánlásával fordultak az önkormányzathoz.

A kialakuló 6728/1 hrsz-ú ingatlan a Hosszú nemes dűlőben helyezkedik el, amely terület a Szent György és Csőszház utcát - HÉSZ szerint - majdan összekötő 12 méter széles út egy kis hányadát képezi.
A tulajdonosok a felajánlásért cserébe azt kérik, hogy az önkormányzat a telekalakítás során felmerült költségeket viselje. A telekalakítás költsége - amely magában foglalja az adatszolgáltatást, vizsgálati díjat, engedélyeztetést és ingatlan-nyilvántartási átvezetést – 93.200,-Ft.

Az ingatlan értékének meghatározására értékbecslőt kértünk fel, aki a területre 26.000,-Ft értéket állapított meg.

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II.2.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése szerint vagyon tulajdonjogának ingyenes elfogadásáról a Képviselő-testületnek kell döntést hoznia.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta. A határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését meghozni szíveskedjen.

Kőszeg, 2017. június 22.

A polgármester nevében:

Németh Ildikó s.k.
városüzemeltetési mb. osztályvezető
HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a telekalakítás során kialakuló Kőszeg, 6728/1 hrsz-ú kivett zártkerti művelés alól kivett terület megnevezésű ingatlan ingyenes felajánlását elfogadja.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási szerződés aláírására.


Felelős: Huber László polgármester
Határidő: értelemszerű

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)