2017. Június 29., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztatás a temetőüzemeltetési tevékenységgel összefüggő 2016. évi bevételekről és kiadásokról.
2. - Kőszeg Város Önkormányzatának a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetés Szabályzatának megalkotása.
3. - A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Vas Megyei Kirendeltségének rendezési terv módosítása iránti kérelme.
4. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása, létszámának megemelése.
5. - Kőszeg Város és Térsége Társulása megszüntetésével kapcsolatos döntés meghozatala.
6. - A Kőszegi Szociális Gondozási Központ Család- és gyermekjóléti szolgálat szakmai programjának jóváhagyása.
7. - A Kőszegi Értéktár Testület beszámolója a 2017. I. félévi tevékenységéről.
8. - Napelempark létesítésére vonatkozó vételi jogot biztosító szerződés módosítása.
9. - Kiss András egyéni vállalkozóval új vállalkozási megállapodás kötése.
10. - Az „alpannonia plus” pályázat 2017. évi előleg finanszírozási megállapodás jóváhagyása.
11. - Az Árpádházi Szent Margitról Nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációjával kötendő telekalakítási megállapodás jóváhagyása.
12. - A Digi Kft. bázisállomás létesítésére vonatkozó bérleti szerződés jóváhagyása.
13. - A Kőszeg, 6893/1 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonása.
14. - A Kőszeg, 0186/192 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonása.
15. - Az új tűzoltóság építése tárgyában közbeszerzési eljárás megindítása.
16. - A Sgrafittós ház felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
17.a - Vagyonügyek: Az ABIC Kft. Kőszeg, 3657/4 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó kérelme.
17.b - Vagyonügyek: A Kőszeg, 6728/1 hrsz.-ú ingatlan felajánlásának elfogadása.
17.c - Vagyonügyek: A Kőszeg, Velemi u. 15/A I/4. sz. megüresedett önkormányzati bérlakás hasznosítása.
17.d - Vagyonügyek: Döntés a sikertelenül értékesített ingatlanokról (Jurisics tér 14. fsz. 2., Rákóczi F. u. 79. I/5.).
18. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
19. - Egy mappában a 2017. június 29-i képviselő-testületi ülés anyagai.
16. napirendi pont:
A Sgrafittós ház felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az 1115/2017. (III. 7.) Korm. határozat alapján Kőszeg Város Önkormányzata 93 millió forint összegű vissza nem térítendő támogatást kapott a Jurisics tér 7. szám alatt található, Sgraffitós Házként ismert önkormányzati tulajdonú műemlék épület felújítására.
A Képviselő-testület 105/2017. (V. 25.) számú határozatával döntött a fenti tárgyban ajánlattételi felhívás megküldéséről 5 ajánlattevő részére.
Az ajánlattételi felhívásban meghatározott határidőig 3 árajánlat érkezett be:

1. számú ajánlattevő:

Ajánlattevő neve: TENDER Építőipari és Szolgáltató Kft.
Ajánlattevő székhelye: 9700 Szombathely, Szófia u. 20.

a. Összesített nettó ajánlati ár: 66.292.820,- Ft
b. Jótállás időtartama: 12 hónap
c. MV-É-M jogosultság megléte alatt műemlék éületen végzett felújítás felelős műszaki vezetése (építési projekt db): 2 db


2. számú ajánlattevő:

Ajánlattevő neve: Szárnyasép Kft.
Ajánlattevő székhelye/címe: 9730 Kőszeg, Alsó krt. 6.

a. Összesített nettó ajánlati ár: 64.185.884,- Ft
b. Jótállás időtartama: 12 hónap
c. MV-É-M jogosultság megléte alatt műemlék épületen végzett felújítás felelős műszaki vezetése (építési projekt db): 6 db


3. számú ajánlattevő:

Ajánlattevő neve: Inda Nyugat Építőipari Kft.
Ajánlattevő székhelye/címe: 9700 Szombathely Szigligeti Ede u. 77.

a. Összesített nettó ajánlati ár: 67.573.812,- Ft
b. Jótállás időtartama: 12 hónap
c. MV-É-M jogosultság megléte alatt műemlék épületen végzett felújítás felelős műszaki vezetése (építési projekt db): 2 db

Az ajánlatok tartalmi és formai szempontból történő átvizsgálása megtörtént, hiánypótlási felhívás megküldésére két ajánlattevő esetében került sor.

A hiánypótlási határidő lejártáig a Szárnyasép Kft. benyújtotta hiánypótlását, azonban az Inda Nyugat Építőipari Kft. nem, ezért ajánlata a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 73. § (1) bekezdése e) pontja alapján érvénytelennek minősül.
A Szárnyasép Kft., mint a legjobb ajánlatot benyújtó ajánlattevő, a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felszólításra a pénzügyi és szakmai alkalmasság igazolására szolgáló dokumentumokat a megadott határidőig benyújtotta, azok az ajánlattételi felhívásában meghatározott szempontoknak megfelelnek.

Összegezve a leírtakat a Bíráló Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a közbeszerzési eljárás nyertesének az alábbi ajánlattevőt hirdesse ki:

Szárnyasép Kft.
(9730 Kőszeg, Alsó krt. 6.)

Kiválasztás indoka: mert az ajánlattevő ajánlata tartalmazta az összességében legelőnyösebb ellenszolgáltatást.

Az ajánlatban szereplő ellenszolgáltatás díját teljes mértékben fedezi az 1115/2017. (III. 7.) Korm. határozat alapján megítélt 93.000.000,- Ft összegű támogatás.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és jóváhagyni szíveskedjen!

Kőszeg, 2017. június 23.

A polgármester nevében:


Németh Ildikó s.k.
Az előkészítési munkacsoport vezetője

I. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Sgraffitós Ház felújítása” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárásra beérkezett alábbi ajánlatot a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 73. § (1) bekezdése e) pontja alapján érvénytelennek minősíti:

Ajánlattevő neve: Inda Nyugat Építőipari Kft.
Ajánlattevő székhelye/címe: 9700 Szombathely Szigligeti Ede u. 77.II. HATÁROZATI JAVASLAT


1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Sgraffitós Ház felújítása” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás nyertesét kihirdeti:

Ajánlattevő neve: Szárnyasép Kft.
Ajánlattevő székhelye/címe: 9730 Kőszeg, Alsó krt. 6.
Összesített nettó ajánlati ár: 64.185.884,- Ft
Jótállás mértéke: 12 hónap


2. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a „Sgraffitós Ház felújítása” tárgyában az 1. pontban szereplő ajánlattevővel kötendő vállalkozási szerződés aláírására.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal

(A mellékelteket lsd. a letölthető formátumban.)