2017. Június 29., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztatás a temetőüzemeltetési tevékenységgel összefüggő 2016. évi bevételekről és kiadásokról.
2. - Kőszeg Város Önkormányzatának a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetés Szabályzatának megalkotása.
3. - A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Vas Megyei Kirendeltségének rendezési terv módosítása iránti kérelme.
4. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása, létszámának megemelése.
5. - Kőszeg Város és Térsége Társulása megszüntetésével kapcsolatos döntés meghozatala.
6. - A Kőszegi Szociális Gondozási Központ Család- és gyermekjóléti szolgálat szakmai programjának jóváhagyása.
7. - A Kőszegi Értéktár Testület beszámolója a 2017. I. félévi tevékenységéről.
8. - Napelempark létesítésére vonatkozó vételi jogot biztosító szerződés módosítása.
9. - Kiss András egyéni vállalkozóval új vállalkozási megállapodás kötése.
10. - Az „alpannonia plus” pályázat 2017. évi előleg finanszírozási megállapodás jóváhagyása.
11. - Az Árpádházi Szent Margitról Nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációjával kötendő telekalakítási megállapodás jóváhagyása.
12. - A Digi Kft. bázisállomás létesítésére vonatkozó bérleti szerződés jóváhagyása.
13. - A Kőszeg, 6893/1 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonása.
14. - A Kőszeg, 0186/192 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonása.
15. - Az új tűzoltóság építése tárgyában közbeszerzési eljárás megindítása.
16. - A Sgrafittós ház felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
17.a - Vagyonügyek: Az ABIC Kft. Kőszeg, 3657/4 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó kérelme.
17.b - Vagyonügyek: A Kőszeg, 6728/1 hrsz.-ú ingatlan felajánlásának elfogadása.
17.c - Vagyonügyek: A Kőszeg, Velemi u. 15/A I/4. sz. megüresedett önkormányzati bérlakás hasznosítása.
17.d - Vagyonügyek: Döntés a sikertelenül értékesített ingatlanokról (Jurisics tér 14. fsz. 2., Rákóczi F. u. 79. I/5.).
18. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
19. - Egy mappában a 2017. június 29-i képviselő-testületi ülés anyagai.
17.a napirendi pont:
Vagyonügyek: Az ABIC Kft. Kőszeg, 3657/4 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó kérelme.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az ABIC Kft. nevében dr. Hatvani Szabó János ügyvezető azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy a cégük által korábban a várostól megvásárolt 3655/2, valamint 3657/5 hrsz-ú királyvölgyi ingatlanok egységes és kedvezőbb hasznosítása érdekében a fenti két ingatlan közé részben beékelődő 3657/4 hrsz-ú, beépítetlen terület megnevezésű 917 m2 alapterületű önkormányzati ingatlan tulajdonjogát területcserével (1. melléklet) vagy annak megvásárlásával (2. melléklet) megszerezhesse.
Területcsere esetén a 3655/2 hrsz-ú szomszédos ingatlan azonos nagyságú területrészét kívánja az ABIC Kft. felajánlani (3. melléklet).
Korábban az önkormányzat a 3657/4 hrsz-ú területre játszótér kialakítását tervezte. A játszótérnek szánt önkormányzati terület szabálytalan alakú, alsó kiszélesedő része É-i irányban lejt, játszótér kialakítása esetén komolyabb terepszint-módosítás (támfalépítés stb.) is szükségessé válna. A kérelmező szerint az általa felajánlott területrész kedvezőbb adottságokkal rendelkezik esetleges játszótér kialakítása során.
A Helyi Építési Szabályzat szerint a 3657/4 hrsz-ú terület jelenleg közkert (ZKK) besorolású övezetben található, mely korlátozott beépítési lehetőséget nyújt a tulajdonosa számára. Szélesebb körű hasznosítási igény esetén szükséges a rendezési terv módosítása.
A 2013-ban átadott alpannonia® turista- és szabadidőpark 700 méterre található.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta, aki az „A” határozati javaslatot 5 igen, 1 nem szavazat mellett elfogadásra ajánlja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a szükséges döntést meghozni szíveskedjen!

Kőszeg, 2017. június 22.

A polgármester nevében:


Németh Ildikó s. k.
mb. városüzemeltetési osztályvezető
I. HATÁROZATI JAVASLAT

„A” változat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 3657/4 hrsz-ú, beépítetlen terület megnevezésű 917 m2 alapterületű önkormányzati tulajdonú ingatlant értékesíteni kívánja az ABIC Kft. (1054 Budapest, Vécsey u. 5. ügyvezető: dr. Hatvani Szabó János) részére az értékbecslésben meghatározott forgalmi értéken és egyben felhatalmazza a polgármestert a jogtanácsos által készítendő adásvételi szerződés aláírására.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal


„B” változat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, 3657/4 hrsz-ú, beépítetlen terület megnevezésű 917 m2 alapterületű önkormányzati tulajdonú ingatlan liciteljárás útján történő értékesítését és egyben felhatalmazza a polgármestert a jogtanácsos által készítendő adásvételi szerződés aláírására.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal


II. HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul Kőszeg Város Önkormányzatának tulajdonát képező Kőszeg, 3657/4 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű 917 m2 nagyságú ingatlannak az ABIC Kft. (1054 Budapest, Vécsey u. 5. ügyvezető dr. Hatvani Szabó János) tulajdonát képező Kőszeg, 3655/2 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű ingatlanból telekmegosztás következtében kialakuló területarányos cseréjéhez. A felek az ingatlanok értékét egyezőnek tekintik, értékkiegyenlítésre nem tartanak igényt.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a jogtanácsos által készített szerződések aláírására.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)