2017. Június 29., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztatás a temetőüzemeltetési tevékenységgel összefüggő 2016. évi bevételekről és kiadásokról.
2. - Kőszeg Város Önkormányzatának a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetés Szabályzatának megalkotása.
3. - A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Vas Megyei Kirendeltségének rendezési terv módosítása iránti kérelme.
4. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása, létszámának megemelése.
5. - Kőszeg Város és Térsége Társulása megszüntetésével kapcsolatos döntés meghozatala.
6. - A Kőszegi Szociális Gondozási Központ Család- és gyermekjóléti szolgálat szakmai programjának jóváhagyása.
7. - A Kőszegi Értéktár Testület beszámolója a 2017. I. félévi tevékenységéről.
8. - Napelempark létesítésére vonatkozó vételi jogot biztosító szerződés módosítása.
9. - Kiss András egyéni vállalkozóval új vállalkozási megállapodás kötése.
10. - Az „alpannonia plus” pályázat 2017. évi előleg finanszírozási megállapodás jóváhagyása.
11. - Az Árpádházi Szent Margitról Nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációjával kötendő telekalakítási megállapodás jóváhagyása.
12. - A Digi Kft. bázisállomás létesítésére vonatkozó bérleti szerződés jóváhagyása.
13. - A Kőszeg, 6893/1 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonása.
14. - A Kőszeg, 0186/192 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonása.
15. - Az új tűzoltóság építése tárgyában közbeszerzési eljárás megindítása.
16. - A Sgrafittós ház felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
17.a - Vagyonügyek: Az ABIC Kft. Kőszeg, 3657/4 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó kérelme.
17.b - Vagyonügyek: A Kőszeg, 6728/1 hrsz.-ú ingatlan felajánlásának elfogadása.
17.c - Vagyonügyek: A Kőszeg, Velemi u. 15/A I/4. sz. megüresedett önkormányzati bérlakás hasznosítása.
17.d - Vagyonügyek: Döntés a sikertelenül értékesített ingatlanokról (Jurisics tér 14. fsz. 2., Rákóczi F. u. 79. I/5.).
18. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
19. - Egy mappában a 2017. június 29-i képviselő-testületi ülés anyagai.
4. napirendi pont:
A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása, létszámának megemelése.

Tisztelt Képviselő-testület!

2017. május 2-án kaptuk a tájékoztatást, miszerint a TOP keretében az alábbi pályázataink nyertek:

- TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00019 Kőszeg város csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése
- TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00021 Gyermek-ellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítása Kőszegen – Központi és Felsővárosi óvoda
- TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00023 Gyermek-ellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítása Kőszegen – Újvárosi és Kőszegfalvi Óvoda
- TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00001 Kőszeg déli városrészének közlekedésfejlesztése
- TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00006 Kőszegi Városmajor környezettudatos rehabilitációja.

Az elnyert pályázatok megvalósításához, illetve a kapcsolódó feladatok elvégzéséhez az szükséges, hogy a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létszámát további 2 fővel határozott időre megemeljük. A fenti 5 projekt keretében összesen 22.250.000 Ft áll rendelkezésre projektmenedzsmentre, amelyet erre a célra fel tudunk használni, azzal, hogy fenti összeg csak köztisztviselő személyi bérére számolható el.

A 2017. február 23-i ülésén fogadta el a Képviselő-testület az elnyert TOP-5.2.1 Helyi foglalkoztatási együttműködés pályázattal (Foglalkoztatási paktum) összefüggésben a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalnál 1 fő köztisztviselő 4 évre szóló határozott idejű alkalmazását, a pályázat 4 órás bérének fedezetét tartalmazza. Ahogy akkor már tájékoztattuk a T. Képviselő-testületet, a másik 4 órai foglalkoztatásának kiadásai is ezekből a nyertes TOP-os projektekből elszámolhatóak lesznek.

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létszámának – határozott időre - 2 fővel történő megemeléséhez. A javaslat elfogadása esetén módosítani kell a Közös Önkormányzati Hivatal megalapításáról szóló Megállapodást is, melyben a létszám-változást át kell vezetünk.

Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Kőszeg, 2017. június 22.

Dr. Zalán Gábor s. k.
jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli 2017. június 1. napjától a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létszámának 2 fővel – legfeljebb 2019. december 31. napjáig határozott időre – történő megemelését az elnyert TOP projektek projektmenedzsmentre fordítható kerete terhére.

2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bozsok községi Önkormányzattal és a Velem községi Önkormányzattal kötendő, a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítását jóváhagyja a melléklet szerinti tartalommal. A képviselő-testület felhatalmazza Huber László polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős: 2. pontért Huber László polgármester.
Határidő: azonnal.

(A hatályos megállapodás szövegét lsd. a letölthető formátumban.)