2017. Június 29., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztatás a temetőüzemeltetési tevékenységgel összefüggő 2016. évi bevételekről és kiadásokról.
2. - Kőszeg Város Önkormányzatának a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetés Szabályzatának megalkotása.
3. - A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Vas Megyei Kirendeltségének rendezési terv módosítása iránti kérelme.
4. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása, létszámának megemelése.
5. - Kőszeg Város és Térsége Társulása megszüntetésével kapcsolatos döntés meghozatala.
6. - A Kőszegi Szociális Gondozási Központ Család- és gyermekjóléti szolgálat szakmai programjának jóváhagyása.
7. - A Kőszegi Értéktár Testület beszámolója a 2017. I. félévi tevékenységéről.
8. - Napelempark létesítésére vonatkozó vételi jogot biztosító szerződés módosítása.
9. - Kiss András egyéni vállalkozóval új vállalkozási megállapodás kötése.
10. - Az „alpannonia plus” pályázat 2017. évi előleg finanszírozási megállapodás jóváhagyása.
11. - Az Árpádházi Szent Margitról Nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációjával kötendő telekalakítási megállapodás jóváhagyása.
12. - A Digi Kft. bázisállomás létesítésére vonatkozó bérleti szerződés jóváhagyása.
13. - A Kőszeg, 6893/1 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonása.
14. - A Kőszeg, 0186/192 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonása.
15. - Az új tűzoltóság építése tárgyában közbeszerzési eljárás megindítása.
16. - A Sgrafittós ház felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
17.a - Vagyonügyek: Az ABIC Kft. Kőszeg, 3657/4 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó kérelme.
17.b - Vagyonügyek: A Kőszeg, 6728/1 hrsz.-ú ingatlan felajánlásának elfogadása.
17.c - Vagyonügyek: A Kőszeg, Velemi u. 15/A I/4. sz. megüresedett önkormányzati bérlakás hasznosítása.
17.d - Vagyonügyek: Döntés a sikertelenül értékesített ingatlanokról (Jurisics tér 14. fsz. 2., Rákóczi F. u. 79. I/5.).
18. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
19. - Egy mappában a 2017. június 29-i képviselő-testületi ülés anyagai.
10. napirendi pont:
Az „alpannonia plus” pályázat 2017. évi előleg finanszírozási megállapodás jóváhagyása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2016. szeptemberi rendkívüli ülésén döntött az Alpannonia plus határon átnyúló pályázat benyújtásáról, egyúttal a projektben partnerként résztvevő Írottkő Natúrparkért Egyesülettel az egyesületre eső önerő biztosításáról és előfinanszírozásáról kötendő megállapodást is jóváhagyta.
A 2017. május 25-i képviselő-testületi ülésen a megállapodás 4.3. pontja módosításra került, amelynek alapján az Önkormányzat vállalta, hogy az Egyesület arányos, Önkormányzatunkra eső önerejét – 1.108.387 Ft-ot – június 12-ig átutalja.
A pozitív pályázati döntésről 2017 februárjában értesítették az Önkormányzatot, azonban a támogatási szerződés aláírása és így a támogatási összeg megelőlegezéséhez szükséges megállapodás létrejötte a projektben résztvevő partnereken kívül eső okok miatt csupán 2017 őszén várható.
Az Írottkő Natúrparkért Egyesület levélben fordult az Önkormányzathoz, miszerint a többi, az ő projekttevékenységeit arányosan finanszírozó partnertelepüléshez hasonlóan már a támogatási szerződés megkötése előtt lehetőségeihez mérten támogassa az Egyesület alpannonia projekttevékenységeinek finanszírozását.
Ennek megfelelően a 2017 júniusában átutalt önerőn felüli, 2017. évi előfinanszírozás pontos ütemezését a mellékelt külön megállapodás szabályozza.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta és a képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Kőszeg, 2017. június 22.

A polgármester nevében:


Schlögl Krisztián s.k.
projektmenedzser


HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és az Írottkő Natúrparkért Egyesület között az „alpannonia® plus” munkacímű AT-HU 2014-20 V-A Interreg projekt előkészítése és megvalósítása tárgyában létrejött együttműködési megállapodásban foglaltaknak megfelelően a 2017. évi előfinanszírozás ütemezéséről szóló megállapodást a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja, egyben felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal

Melléklet


MEGÁLLAPODÁS

Amely létrejött

KŐSZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (képviseli: Huber László polgármester) 9730 Kőszeg Jurisics tér 8., mint Átadó és az

ÍROTTKŐ NATÚRPARKÉRT EGYESÜLET (képviseli: Bakos György elnök) 9730 Kőszeg, FŐ tér 2., mint Átvevő között az

az „alpannonia® plus” munkacímű AT-HU 2014-20 V-A Interreg projekt 2017. évi előfinanszírozás ütemezése tárgyában
az alábbi feltételek szerint.

Előzmények: Kőszeg Város Önkormányzata és az Írottkő Natúrparkért Egyesület partnerségben pályázatot nyújtott be 2016-ban „alpannonia® plus” néven az AT-HU 2014-20 V-A Interreg program keretében.
Projekt címe: „alpannonia plus® - A hosszú távú túraút optimalizálása az Alpoktól Pannóniáig
Projekt száma: ATHU 020

A Kőszeg Város Önkormányzata és az Írottkő Natúrparkért Egyesület között 2016.09.16. napján az „alpannonia® plus” AT-HU 2014-20 V-A Interreg projekt előkészítése és megvalósítása tárgyában létrejött együttműködési megállapodás keretében Kőszeg Város Önkormányzata kötelezettséget vállalt arra, hogy az Írottkő Natúrparkért Egyesület saját költségvetésének önerejét (5%) és ERFA támogatásrészét (85%) előlegként nyertes pályázat esetén a résztvevő települések önkormányzataival közösen - rendelkezésre bocsátja. A résztvevő önkormányzatok között az Írottkő Natúrparkért Egyesület költségvetésének – mind az önerő rendelkezésre bocsátás, mind a projekt-előfinanszírozás esetében - felosztási alapja az önkormányzatok tervezett beruházási tevékenységeinek költségvetése a teljes magyar oldali költségvetéshez viszonyítva.

Az Írottkő Natúrparkért Egyesület 2017. évi projektköltségvetése: 11.000.000 Forint, melyből a Kőszeg városra eső rész összesen: 3.885.232 Forint.

A fenti összegből az 5%-os önerő Kőszeg Város Önkormányzatára eső részét, 1.108.387 Forintot – a 2017. június 1-jei együttműködési megállapodás módosítása alapján - egy összegben biztosította.

A projekt megvalósítása érdekében az Átadó az Átvevő részére pénzügyi előleget nyújt pénzeszköz átadással. Az Írottkő Natúrparkért Egyesület kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási szerződés aláírását követően haladéktalanul megelőlegezési iránti kérelmet nyújt be a nemzeti hatósághoz, majd a megelőlegezett uniós támogatás megérkezését követő 15 napon belül Kőszeg Város Önkormányzata részére a 2017. évi előfinanszírozás összegét visszautalja.

Az ERFA támogatási előleg 2017. évi összegét, 2.776.845 Forintot Kőszeg Város Önkormányzata az alábbi határidők szerint biztosítja:

2017. július 1-ig 1.000.000 Forint
2017. szeptember 30-ig 1.776.845 Forint

Az Írottkő Natúrparkért Egyesület kötelezettséget vállal arra, hogy a Kőszeg Város Önkormányzata által átutalt ERFA támogatásrész hozzájárulást alpannonia plus projekttevékenységeinek előfinanszírozására fordítja.

Fenti összegeket az átadó Kőszeg Város Önkormányzata a megadott ütemezés szerint utalja az Írottkő Natúrparkért Egyesület OTP Banknál vezetett 11747051-20104151 számú elkülönített alpannonia plus projekt alszámlájára.


Kőszeg, 2017. ……….


Átadó részéről: Átvevő részéről:


…………………………… ………………………………
Huber László Bakos György
polgármester elnök

(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)