2017. Június 29., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztatás a temetőüzemeltetési tevékenységgel összefüggő 2016. évi bevételekről és kiadásokról.
2. - Kőszeg Város Önkormányzatának a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetés Szabályzatának megalkotása.
3. - A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Vas Megyei Kirendeltségének rendezési terv módosítása iránti kérelme.
4. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása, létszámának megemelése.
5. - Kőszeg Város és Térsége Társulása megszüntetésével kapcsolatos döntés meghozatala.
6. - A Kőszegi Szociális Gondozási Központ Család- és gyermekjóléti szolgálat szakmai programjának jóváhagyása.
7. - A Kőszegi Értéktár Testület beszámolója a 2017. I. félévi tevékenységéről.
8. - Napelempark létesítésére vonatkozó vételi jogot biztosító szerződés módosítása.
9. - Kiss András egyéni vállalkozóval új vállalkozási megállapodás kötése.
10. - Az „alpannonia plus” pályázat 2017. évi előleg finanszírozási megállapodás jóváhagyása.
11. - Az Árpádházi Szent Margitról Nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációjával kötendő telekalakítási megállapodás jóváhagyása.
12. - A Digi Kft. bázisállomás létesítésére vonatkozó bérleti szerződés jóváhagyása.
13. - A Kőszeg, 6893/1 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonása.
14. - A Kőszeg, 0186/192 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonása.
15. - Az új tűzoltóság építése tárgyában közbeszerzési eljárás megindítása.
16. - A Sgrafittós ház felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
17.a - Vagyonügyek: Az ABIC Kft. Kőszeg, 3657/4 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó kérelme.
17.b - Vagyonügyek: A Kőszeg, 6728/1 hrsz.-ú ingatlan felajánlásának elfogadása.
17.c - Vagyonügyek: A Kőszeg, Velemi u. 15/A I/4. sz. megüresedett önkormányzati bérlakás hasznosítása.
17.d - Vagyonügyek: Döntés a sikertelenül értékesített ingatlanokról (Jurisics tér 14. fsz. 2., Rákóczi F. u. 79. I/5.).
18. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
19. - Egy mappában a 2017. június 29-i képviselő-testületi ülés anyagai.
15. napirendi pont:
Az új tűzoltóság építése tárgyában közbeszerzési eljárás megindítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat értelmében az Önkormányzat 100 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapott a Kőszegi Önkormányzati Tűzoltóság új, korszerű épületének megépítéséhez. A támogatásnak köszönhetően a jelenleg a Kossuth utca 3. szám alatt található, elavult épületben szolgálatot teljesítő tűzoltók tiszteletet érdemlő munkájukat a jövő évtől már a Liszt Ferenc utca 30. sz. alatti önkormányzati ingatlanon felépülő új tűzoltósági épületben végezhetik. A hatósági építési-engedélyezési tervek a napokban jogerőre emelkedtek, a kivitelezési munkálatok a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően még idén megkezdődhetnek.
Mivel az építési beruházás becsült értéke a nemzeti közbeszerzési értékhatárt eléri, ezért szükséges egy egyszerű közbeszerzési eljárás lefolytatása. A beruházás becsült értéke nem éri el a nettó 300 M forintot, így a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (1)-(2) bekezdése lehetővé teszi az eljárás lefolytatását oly módon, hogy az ajánlattételi felhívás öt ajánlattevő részére egyidejűleg, közvetlenül kerül megküldésre.


A csatolt ajánlattételi felhívásban meghatároztuk azokat a pénzügyi–szakmai alkalmassági szempontokat és szerződéses biztosítékokat, amelyek biztosítják a megfelelő szakmai és pénzügyi háttérrel rendelkező építőipari kivitelező cég kiválasztását.
A közbeszerzés nyertese a felhívásban meghatározott alkalmassági feltételek teljesítésén túl az összességében legelőnyösebb ajánlatot benyújtó ajánlattevő.
A Közbeszerzési Bírálóbizottság mai ülésén megtárgyalta és elfogadásra javasolja az ajánlattételi felhívást és dokumentációt.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez csatolt ajánlattételi felhívás és ajánlattételi dokumentáció figyelembe vételével a határozati javaslatot megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Kőszeg, 2017. június 23.

A polgármester nevében:


Németh Ildikó s.k.
Az előkészítési munkacsoport vezetőjeHATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Tűzoltóság építése” tárgyában készült ajánlattételi felhívást jóváhagyja, s egyben elrendeli az ajánlattételi felhívás megküldését az alábbi ajánlattevőknek:

1. Bereczki Kft.
9700 Szombathely, Mátyás király u. 18.
2. Alpok-System Kft.
9700 Szombathely, Szelestey u. 2.
3. KG Invest 2008. Kft.
9028 Győr, Konini u. 19.
4. Tempo-Ép Kft.
9700 Szombathely, Pohl-tó u. 3.
5. Szkendó Kft.
9700 Szombathely, Mérleg u. 2.


Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)