2017. Június 29., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztatás a temetőüzemeltetési tevékenységgel összefüggő 2016. évi bevételekről és kiadásokról.
2. - Kőszeg Város Önkormányzatának a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetés Szabályzatának megalkotása.
3. - A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Vas Megyei Kirendeltségének rendezési terv módosítása iránti kérelme.
4. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása, létszámának megemelése.
5. - Kőszeg Város és Térsége Társulása megszüntetésével kapcsolatos döntés meghozatala.
6. - A Kőszegi Szociális Gondozási Központ Család- és gyermekjóléti szolgálat szakmai programjának jóváhagyása.
7. - A Kőszegi Értéktár Testület beszámolója a 2017. I. félévi tevékenységéről.
8. - Napelempark létesítésére vonatkozó vételi jogot biztosító szerződés módosítása.
9. - Kiss András egyéni vállalkozóval új vállalkozási megállapodás kötése.
10. - Az „alpannonia plus” pályázat 2017. évi előleg finanszírozási megállapodás jóváhagyása.
11. - Az Árpádházi Szent Margitról Nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációjával kötendő telekalakítási megállapodás jóváhagyása.
12. - A Digi Kft. bázisállomás létesítésére vonatkozó bérleti szerződés jóváhagyása.
13. - A Kőszeg, 6893/1 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonása.
14. - A Kőszeg, 0186/192 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonása.
15. - Az új tűzoltóság építése tárgyában közbeszerzési eljárás megindítása.
16. - A Sgrafittós ház felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
17.a - Vagyonügyek: Az ABIC Kft. Kőszeg, 3657/4 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó kérelme.
17.b - Vagyonügyek: A Kőszeg, 6728/1 hrsz.-ú ingatlan felajánlásának elfogadása.
17.c - Vagyonügyek: A Kőszeg, Velemi u. 15/A I/4. sz. megüresedett önkormányzati bérlakás hasznosítása.
17.d - Vagyonügyek: Döntés a sikertelenül értékesített ingatlanokról (Jurisics tér 14. fsz. 2., Rákóczi F. u. 79. I/5.).
18. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
19. - Egy mappában a 2017. június 29-i képviselő-testületi ülés anyagai.
18. napirendi pont:
Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.

Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.

Tisztelt Képviselő-testület!

Szervezeti és működési szabályzatunkról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 12. §-a értelmében a lejárt képviselő-testületi határozatokról az alábbi jelentést adom:

A 76/2017. (IV. 27.) határozatában a képviselő-testület dönött arról, hogy az Újvárosi Óvoda és 2 tagintézménye – Kőszegfalvi Tagóvoda, Velemi Tagóvoda – továbbá a Központi Művészeti Óvoda és Bölcsőde, Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény és 3 tagintézménye – Felsővárosi Tagóvoda, Horvátzsidányi Tagóvoda, Peresznyei Tagóvoda –, továbbá 1 intézményegysége – Bölcsőde – fenntartói jogát Kőszeg Város és Térsége Társulásától 2017. szeptember 1. napjával átveszi.
Egyúttal a képviselő-testület jóváhagyta a társulási megállapodás módosítását, valamint a társulás (mint átadó), valamint Bozsok községi Önkormányzat, Cák Község Önkormányzata, Horvátzsidány Község Önkormányzata, Kiszsidány község Önkormányzata, Kőszeg Város Önkormányzata, Kőszegszerdahely község Önkormányzata, Ólmod község Önkormányzata, Peresznye Község Önkormányzata és Velem községi Önkormányzat (mint átvevők) között létrejövő Intézmény és feladat átadás-átvételi megállapodást 2017. szeptember 1-jei hatállyal. A képviselő-testület egyúttal döntött a két óvoda alapító okiratának módosításáról is.
A határozat 5. és 6. pontjára jelenti dr. Nagy Edina aljegyző, hogy a társulási megállapodás módosítása és annak egységes szerkezetbe foglalt változatának aláírása, az intézmény és feladat átadás-átvételi megállapodások aláírása megtörtént.
A határozat 7. és 8. pontjára Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető jelenti, hogy az alapító okirat módosításokat a Magyar Államkincstár a törzskönyvi nyilvántartáson átvezette.

A 77/2017. (IV. 27.), a 78/2017. (IV. 27.), 79/2017. (IV. 27.) és a 80/2017. (IV. 27.) határozatokban a képviselő-testület az óvodai ellátás biztosítására köznevelési szerződést megkötését hagyta jóvá Horvátzsidány község Önkormányzatával, Kiszsidány község Önkormányzatával, Ólmod község Önkormányzatával, Peresznye község Önkormányzatával, Kőszegszerdahely község Önkormányzatával, Velem községi Önkormányzatával valamint Bozsok községi Önkormányzatával (utóbbival azon gyermekek tekintetében, akiknek a szülei nem akarják vallásilag elkötelezett óvodába járatni gyermeküket).
Fenti határozatokra jelenti Mezei Virág osztályvezető, hogy a szerződések aláírásra kerültek.

A 82/2017. (IV. 27.) képviselő-testületi határozat 1. pontjában a képviselő-testület felmondta a Kőszegi Városüzemeltető Kft.-vel a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tárgyában 2014. március 1. napjától 2019. február 28. napig fennálló közszolgáltatási szerződést 2017. április 30. napi hatállyal, egyúttal az STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft.-vel a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás vonatkozóan 2017. május 1. napjától 2017. december 31. napjáig szerződést kötött.
A határozatra jelenti Németh Ildikó mb. városüzemeltetési osztályvezető, hogy a közszolgáltatási szerződés a Kőszegi Városüzemeltető Kft-vel felmondásra, az STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft-vel pedig megkötésre került.

A 83/2017. (IV. 27.) képviselő-testületi határozatban a képviselő-testület jóváhagyta az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra” meghirdetett pályázat „c) „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” alcél keretében a „Temető utca felső szakasz (3422 hrsz.) és Szabóhegyi út (4217 hrsz.) Kökény utcáig tartó szakaszának felújítása” céljára benyújtandó pályázatát.
A határozatra jelenti Németh Ildikó, hogy a pályázat benyújtásra került, eredmény augusztusra várható.

A 86/2017. (IV. 27.) határozatában a képviselő-testület jóváhagyta az önkormányzat és az UNICUM Kft. között 2016. szeptember 7-én létrejött használati és ráépítési megállapodást – a jégpálya építés tárgyában – a határozat mellékletében szereplő módosításokkal egységes szerkezetben.
A határozatra jelenti Németh Ildikó, hogy a szerződés módosítás aláírása megtörtént.

89/2017. (IV. 27.) határozatában a képviselő-testület elrendelte a Kőszeg, 2222 hrsz-ú beépítetlen terület egy részének a vagyonrendelet Versenyeztetési Szabályzatában foglaltak szerinti zártkörű pályáztatás keretében történő értékesítését azzal, hogy a telekhatár-rendezéssel kapcsolatosan felmerült valamennyi költség a nyertes ajánlattevőt terheli.
A határozatra jelenti Németh Ildikó mb. városüzemeltetési osztályvezető, hogy a földmérő pontosan meghatározta a területrész nagyságát (101 m2), ennek ismeretében ki tudják írni a pályázatot.

Ugyancsak a Kőszeg, 2222 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű ingatlanhoz kapcsolódik a 90/2017. (IV. 27.) határozat, amelyben a képviselő-testület a határozat mellékletében jelölt térképen szereplő ingatlanrészre terület használati megállapodás megkötését hagyta jóvá.
A határozatra jelenti Németh Ildikó, hogy a megállapodás megkötésre került, határidőre történik a fizetés.

A 91/2017. (IV. 27.) határozattal a képviselő-testület elrendelte a kőszegi 791 hrsz-ú ingatlan forgalomképtelen vagyoni körből üzleti vagyoni körbe történő átsorolását, beépítetlen területté történő átsorolását és a vagyonrendelet módosítását, a Kőszeg, 791 hrsz-ú közút megszüntetését a közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben meghatározottak szerint továbbá a vagyonrendelet Versenyeztetési Szabályzatában foglaltak szerinti zártkörű pályáztatás keretében történő értékesítését azzal, hogy az átminősítéssel kapcsolatosan felmerült valamennyi költség a nyertes ajánlattevőt terheli.
A határozatra jelenti Németh Ildikó, hogy az út megszüntetésére vonatkozó eljárás megindításra került, ezt követően lehet kiírni a pályázatot.


Tisztelt Képviselő-testület!

A szervezeti és működési szabályzatunkról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltak értelmében az alábbiakban beszámolok az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető jelentése alapján:

A polgármester nevében az osztály 2017. május 25. és június 28. között összesen 72 települési támogatást, továbbá 6 lakásfenntartási támogatást állapított meg.

Kőszeg, 2017. június 28.

Dr. Zalán Gábor s. k.
jegyző