2017. Június 29., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztatás a temetőüzemeltetési tevékenységgel összefüggő 2016. évi bevételekről és kiadásokról.
2. - Kőszeg Város Önkormányzatának a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetés Szabályzatának megalkotása.
3. - A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Vas Megyei Kirendeltségének rendezési terv módosítása iránti kérelme.
4. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása, létszámának megemelése.
5. - Kőszeg Város és Térsége Társulása megszüntetésével kapcsolatos döntés meghozatala.
6. - A Kőszegi Szociális Gondozási Központ Család- és gyermekjóléti szolgálat szakmai programjának jóváhagyása.
7. - A Kőszegi Értéktár Testület beszámolója a 2017. I. félévi tevékenységéről.
8. - Napelempark létesítésére vonatkozó vételi jogot biztosító szerződés módosítása.
9. - Kiss András egyéni vállalkozóval új vállalkozási megállapodás kötése.
10. - Az „alpannonia plus” pályázat 2017. évi előleg finanszírozási megállapodás jóváhagyása.
11. - Az Árpádházi Szent Margitról Nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációjával kötendő telekalakítási megállapodás jóváhagyása.
12. - A Digi Kft. bázisállomás létesítésére vonatkozó bérleti szerződés jóváhagyása.
13. - A Kőszeg, 6893/1 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonása.
14. - A Kőszeg, 0186/192 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonása.
15. - Az új tűzoltóság építése tárgyában közbeszerzési eljárás megindítása.
16. - A Sgrafittós ház felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
17.a - Vagyonügyek: Az ABIC Kft. Kőszeg, 3657/4 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó kérelme.
17.b - Vagyonügyek: A Kőszeg, 6728/1 hrsz.-ú ingatlan felajánlásának elfogadása.
17.c - Vagyonügyek: A Kőszeg, Velemi u. 15/A I/4. sz. megüresedett önkormányzati bérlakás hasznosítása.
17.d - Vagyonügyek: Döntés a sikertelenül értékesített ingatlanokról (Jurisics tér 14. fsz. 2., Rákóczi F. u. 79. I/5.).
18. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
19. - Egy mappában a 2017. június 29-i képviselő-testületi ülés anyagai.
12. napirendi pont:
A Digi Kft. bázisállomás létesítésére vonatkozó bérleti szerződés jóváhagyása.

Tisztelt Képviselő-testület!


A Digi Kft. képviseletében Lázár János első ízben 2016. év végén kereste meg az önkormányzatot azzal, hogy a Magyar Állam által kiírt frekvencia tendert elnyerték, így a közeljövőben mobiltelefon- és szélessávú mobil adathasználatot is biztosítanak az igénybevevők részére (1. melléklet).
A szolgáltatás elindításához hálózat- tervezési és infrastruktúrafejlesztési munkálatokat végeznek. Első körben a bázisállomás létesítésére az önkormányzat tulajdonában lévő Kőszeg, 06/10 (szántó) és 0117/3 (anyagbánya és szántó - szeméttelep) hrsz-ú ingatlanokat javasolták.
A Képviselő-testület 265/2016. (XII. 15.) számú határozatával a 06/10 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó kérelmet elutasította, új helyszín javaslatot vár a szolgáltatótól, míg a 0117/3 hrsz-ú ingatlan esetében jóváhagyta a kérelmet azzal, hogy a szükséges talajmechanikai vizsgálatok birtokában kerüljön megkötésre a bérleti szerződés.
Maga a 30 méter magas monolit torony létesítésével 150 m2 nagyságú területrészre lenne szükségük, amelyet bérlet formájában kívánnak hasznosítani határozott időre 2029. június 15-ig. Éves bérleti díj ingatlanonként 800.000,- Ft + ÁFA, melyet az önkormányzat, mint bérbeadó jogosult módosítani a tárgyévet megelőző évre vonatkozó, KSH által közzétett fogyasztói árindex változás mértékéig.

Helyszíni bejárást kezdeményeztünk a szolgáltató képviselőivel, amelynek következtében a már korábban kérelmezett 0117/3 hrsz-ú területen kívül kijelölésre került a 042 hrsz-ú ingatlan C földrészlet, a bázisállomások pontos helymeghatározása is megtörtént az ingatlanokon belül. Az erről készített vázrajzokat mellékeltük (2. melléklet).

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság, valamint a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta. A határozati javaslatokat mindkét bizottság egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését meghozni szíveskedjen.

Kőszeg, 2017. június 22.

A polgármester nevében:Németh Ildikó s.k.
városüzemeltetési mb. osztályvezető
I. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 0117/3 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó, a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.-vel (1134 Budapest, Váci út 35. képviseli: Florin Ungureanu) kötendő Bérleti Szerződés tervezetét a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal


II. HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 042 hrsz-ú ingatlan C földrészletre vonatkozó, a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.-vel (1134 Budapest, Váci út 35. képviseli: Florin Ungureanu) kötendő Bérleti Szerződés tervezetét a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)