2017. Június 29., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztatás a temetőüzemeltetési tevékenységgel összefüggő 2016. évi bevételekről és kiadásokról.
2. - Kőszeg Város Önkormányzatának a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetés Szabályzatának megalkotása.
3. - A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Vas Megyei Kirendeltségének rendezési terv módosítása iránti kérelme.
4. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása, létszámának megemelése.
5. - Kőszeg Város és Térsége Társulása megszüntetésével kapcsolatos döntés meghozatala.
6. - A Kőszegi Szociális Gondozási Központ Család- és gyermekjóléti szolgálat szakmai programjának jóváhagyása.
7. - A Kőszegi Értéktár Testület beszámolója a 2017. I. félévi tevékenységéről.
8. - Napelempark létesítésére vonatkozó vételi jogot biztosító szerződés módosítása.
9. - Kiss András egyéni vállalkozóval új vállalkozási megállapodás kötése.
10. - Az „alpannonia plus” pályázat 2017. évi előleg finanszírozási megállapodás jóváhagyása.
11. - Az Árpádházi Szent Margitról Nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációjával kötendő telekalakítási megállapodás jóváhagyása.
12. - A Digi Kft. bázisállomás létesítésére vonatkozó bérleti szerződés jóváhagyása.
13. - A Kőszeg, 6893/1 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonása.
14. - A Kőszeg, 0186/192 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonása.
15. - Az új tűzoltóság építése tárgyában közbeszerzési eljárás megindítása.
16. - A Sgrafittós ház felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
17.a - Vagyonügyek: Az ABIC Kft. Kőszeg, 3657/4 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó kérelme.
17.b - Vagyonügyek: A Kőszeg, 6728/1 hrsz.-ú ingatlan felajánlásának elfogadása.
17.c - Vagyonügyek: A Kőszeg, Velemi u. 15/A I/4. sz. megüresedett önkormányzati bérlakás hasznosítása.
17.d - Vagyonügyek: Döntés a sikertelenül értékesített ingatlanokról (Jurisics tér 14. fsz. 2., Rákóczi F. u. 79. I/5.).
18. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
19. - Egy mappában a 2017. június 29-i képviselő-testületi ülés anyagai.
5. napirendi pont:
Kőszeg Város és Térsége Társulása megszüntetésével kapcsolatos döntés meghozatala.

Tisztelt Képviselő-testület!

2017. január 1-től a korábban társulási fenntartásban működő Kőszegi Szociális Gondozási Központ Kőszeg Város Önkormányzatának fenntartásába került.
A legújabb döntések értelmében pedig a jelenleg Kőszeg Város és Térsége Társulása fenntartásában működő köznevelési intézmények, a Központi Művészeti Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény, valamint az Újvárosi Óvoda 2017. szeptember 1-től ismételten Kőszeg Város Önkormányzatának fenntartásába kerülnek.

Így a társulási megállapodás alapján már csak a központi orvosi ügyelet megszervezése maradt társulási feladat, a Társulás által kötött ezzel kapcsolatos szerződés is lejár 2017. december 31. napjával. Ezzel a társulási feladatellátás gyakorlatilag kiüresedett.
A társulási formában ellátott feladatok finanszírozása az elmúlt években sokat változott, a társulási formában történő feladat-ellátás már nem jár anyagi előnnyel.

A Társulási Tanács ülésein ennek megfelelően már többször felvetődött, hogy Kőszeg Város és Térsége Tárulásának fenntartása jelenleg nem indokolt, ezért a Társulást célszerű 2017. december 31. napjával megszüntetni.
Ennek megfelelően a Társulási Tanács 2017. május 30-i ülésén 13/2017. (V. 30.) számú határozatával meghozta döntését, miszerint elhatározta a Társulás 2017. december 31. napjával történő megszüntetését, egyben felkérte és felhatalmazta Huber László elnököt a szükséges intézkedések megtételére, okiratok elkészíttetésére. Egyidejűleg a Társulási Tanács javasolta a tagönkormányzatoknak, hogy 2017. június 30-ig hozzák meg döntésüket a társulás megszüntetésével kapcsolatban, annak érdekében, hogy a megszüntetéssel kapcsolatos teendőket határidőben el tudjuk végezni.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 88. § (2) bekezdése értelmében a társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a társulás megszüntetéséhez. Az Mötv. 91. § értelmében pedig a társulás megszűnik, ha a társulás tagjai a 88. § (2) bekezdés szerinti többséggel azt elhatározzák.

Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatnak megfelelően hozza meg döntését, melynek támogatásához minősített többség szükséges!


Kőszeg, 2017. június 22.


Huber László s.k.
polgármesterHATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Kőszeg Város és Térsége Társulása 2017. december 31. napjával történő megszüntetésével.
Egyidejűleg Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Huber László polgármestert a szükséges okiratok aláírására.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: 2017. december 31.