2017. Június 29., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztatás a temetőüzemeltetési tevékenységgel összefüggő 2016. évi bevételekről és kiadásokról.
2. - Kőszeg Város Önkormányzatának a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetés Szabályzatának megalkotása.
3. - A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Vas Megyei Kirendeltségének rendezési terv módosítása iránti kérelme.
4. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása, létszámának megemelése.
5. - Kőszeg Város és Térsége Társulása megszüntetésével kapcsolatos döntés meghozatala.
6. - A Kőszegi Szociális Gondozási Központ Család- és gyermekjóléti szolgálat szakmai programjának jóváhagyása.
7. - A Kőszegi Értéktár Testület beszámolója a 2017. I. félévi tevékenységéről.
8. - Napelempark létesítésére vonatkozó vételi jogot biztosító szerződés módosítása.
9. - Kiss András egyéni vállalkozóval új vállalkozási megállapodás kötése.
10. - Az „alpannonia plus” pályázat 2017. évi előleg finanszírozási megállapodás jóváhagyása.
11. - Az Árpádházi Szent Margitról Nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációjával kötendő telekalakítási megállapodás jóváhagyása.
12. - A Digi Kft. bázisállomás létesítésére vonatkozó bérleti szerződés jóváhagyása.
13. - A Kőszeg, 6893/1 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonása.
14. - A Kőszeg, 0186/192 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonása.
15. - Az új tűzoltóság építése tárgyában közbeszerzési eljárás megindítása.
16. - A Sgrafittós ház felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.
17.a - Vagyonügyek: Az ABIC Kft. Kőszeg, 3657/4 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó kérelme.
17.b - Vagyonügyek: A Kőszeg, 6728/1 hrsz.-ú ingatlan felajánlásának elfogadása.
17.c - Vagyonügyek: A Kőszeg, Velemi u. 15/A I/4. sz. megüresedett önkormányzati bérlakás hasznosítása.
17.d - Vagyonügyek: Döntés a sikertelenül értékesített ingatlanokról (Jurisics tér 14. fsz. 2., Rákóczi F. u. 79. I/5.).
18. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
19. - Egy mappában a 2017. június 29-i képviselő-testületi ülés anyagai.
8. napirendi pont:
Napelempark létesítésére vonatkozó vételi jogot biztosító szerződés módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő testület a 2017. március 30-i döntésének megfelelően Kőszeg Város Önkormányzata és a Raaba Energy Kft. között vételi jogot biztosító szerződés jött létre a Kőszeg, 2881, 2882, 2883, 2884, 2885 és 2869/29 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában.

A napelemes kiserőmű építési engedélyezése folyamán felmerült a társaság további területvásárlási igénye a Kőszeg, 2869/30 hrsz-ú 1 ha 1277 m2 területű ipartelep megnevezésű ingatlanra. Ezzel a területtel ugyan már korábban számolt a társaság, azonban az ingatlant terhelő vezetékjog miatt – amely lényegesen korlátozza a beépítés lehetőségét - került ki a szerződésből.
A megvásárolni kívánt területet továbbra sem tudnák teljes nagyságában kihasználni, azonban ennek egy bizonyos hányadára szükségük van a projekt megvalósításához.

Időközben a hivatal részéről megindításra került a megvásárolni kívánt területeket - HÉSZ alapján - érintő útlejegyzés, amely munkarész jelenleg záradékolás alatt van, ezt követően indítható meg a telekalakítási eljárás. Az útlejegyzés következtében a 2869/30 hrsz-ú ingatlan területe 8421 m2-re csökken. A további érintett területek (2881-2885, 2869/29 hrsz) nagysága a mellékelt vázrajnak megfelelően alakulnak.
A korábban elkészített értékbecslés fajlagos áraival számolva (1.200,-Ft/m2) a 2869/30 hrsz-ú ingatlan csökkentett területrészének értéke: 10.105.200,-Ft + Áfa. A létrejött szerződésben rögzített ingatlanadatokat és ezzel együtt a vételárat a változás következtében kialakult területnagyságokhoz célszerű igazítani.
A kérelemben szereplő 2869/30 hrsz-ú terület beépíthetősége a már említett vezetékjog miatt annyira korlátozott, hogy önmagában nehezen értékesíthető lenne, így a vételi szándék támogatása esetén egy egységes életszerű terület alakulhatna ki.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság, valamint a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta. A határozati javaslatot mindkét bizottság egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Raaba Energy Kft. területvásárlási kérelmét megtárgyalni és a szükséges döntést meghozni szíveskedjen!

Kőszeg, 2017. június 22.


Huber László s. k.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy Kőszeg Város Önkormányzata és a Raaba Energy Kft. között 2017. március 31-én létrejött Vételi jogot biztosító szerződés I. és IV. pontjai az alábbiak szerint módosuljanak:

„I

Eladó kijelenti, hogy 1/1 tulajdonát képezik az alábbi, Kőszeg belterületi ingatlanok:

Hrsz Terület (m2 ) Megjelölés
2881 7059 Kivett, beépítetlen terület
2882 4571 Kivett, beépítetlen terület
2883 8849 Kivett, beépítetlen terület
2884 9045 Kivett, beépítetlen terület
2885 9177 Kivett, beépítetlen terület
2869/29
2869/30 7460
8421 Kivett, ipartelep
Kivett, ipartelep
Mindösszesen 54 582m2

Vevő tájékoztatja Eladót, hogy a fent megjelölt helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanokat legfeljebb 4.5 MWp teljesítményű naperőmű (,,Projekt”) létesítése céljából meg kívánja vásárolni, ezért az ingatlanok tulajdonosával vételi jogot biztosító szerződést kíván kötni. A vételi jog azt jelenti, hogy a Vevő - a jelen okiratban rögzített vételár megfizetésével egyidejűleg – az ingatlant egyoldalú nyilatkozattal megvásárolhatja.”

„IV.

Szerződő felek az I. pont szerinti ingatlanok teljes vételárát 77.700.824,-Ft + Áfa, azaz hetvenhétmillió – hétszázezer – nyolcszázhuszonnégyezer forint plusz ÁFA összegben határozzák meg.”

2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Vételi jogot biztosító szerződés módosításának aláírására.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal

(Valamennyi mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)