2013. Október 31., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztató Kőszeg és a térség foglalkoztatási helyzetéről.
2. - Beszámoló Kőszeg Város Önkormányzata gazdálkodásának 2013. I.-III. negyedévi teljesítéséről.
3. - Helyi értéktár létrehozása.
4. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi belső ellenőrzési terve.
5. - Jelentés Kőszeg város környezeti állapotáról.
6. - Tájékoztató a 2013. évi vagyonhasznosítási terv időarányos teljesítéséről.
7. - A VASIVÍZ Zrt. támogatási kérelme.
8. - A 2013. évi költségvetési rendeletben szereplő fejlesztési kiadások átcsoportosítása.
9. - Civil szervezetek pótlólagos támogatása.
10. - A „Nepomuki Szent János Kápolna és szobor (Kőszeg, Felsőgyöngyös-híd) felújítására és restaurálására” vonatkozó pályázat benyújtása.
11. - A „Városok, Falvak Szövetsége Kulturális Régió Közhasznú Egyesület”-hez való csatlakozás.
12. - A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal és a Kőszegi Városi Múzeum közötti letéti szerződés ellenjegyzése.
13. - Az Áfonya utca elnevezése.
14.a - Vagyonügyek: Elővásárlási jog törlése iránti kérelem (Kőszeg 1111/B/1 hrsz.).
14.b - Vagyonügyek: Rákóczi F. u. 19. (orvosi ügyelet) haszonkölcsön szerződés elfogadása.
14.c - Vagyonügyek: A 2020 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról nyilatkozat.
14.d - Vagyonügyek: A Gyöngyös u. 16. fsz. 1. lakás sikertelen értékesítése.
14.e - Vagyonügyek: A Kőszeg 02/1, 02/3 és 06/10 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó vételi ajánlat.
15. - Jelentések a lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
16. - Egy mappában a 2013. október 31-i képviselő-testületi ülés és közmeghallgatás anyagai.
17. - Közmeghallgatás keretében: Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása.
2. napirendi pont:
Beszámoló Kőszeg Város Önkormányzata gazdálkodásának 2013. I.-III. negyedévi teljesítéséről.

BESZÁMOLÓ
Kőszeg Város Önkormányzata gazdálkodásának
2013. I-III. negyedévi teljesítésérőlKőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testüle-tének a 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III. 1.) számú rendeletében a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás összegét 80 000 E Ft-ban határozta meg, ami tulajdonképpen a hiány összegét mutatja, ennek összege a III. negyedév végére 41 614 E Ft, mely megegyezik a I. félévi összeggel.

A költségvetés végrehajtásához szeptember 30-ig 5 623 E Ft folyószámla-hitel igénybevételére volt szükség, ami a megengedett hitelkeret (10 000 E Ft) 56,23 %-a. A folyószámla hitelkeret a III. negyedév folyamán csökkent 70 000 E Ft-ról 10 000 E Ft-ra, melynek indoka, hogy a saját bevételek (helyi adók) nagy része a negyedév végéig teljesült, így az év végig már nem várható olyan összegű saját bevétel, melyből biztosítható lenne a 70 000 E Ft összegű folyószámla-hitel visszafizetése.


Bevételi források és azok tejesítése (1. és 2. számú mellékletek)
Az önkormányzat 2013. I-III. negyedévi bevételeit – címenkénti bontásban – az 1. számú melléklet tartalmazza.

I. Központilag szabályozott működési bevételek :
A többcélú kistérségi társulások új önkormányzati törvény szerinti társulássá alakulása következtében a társulást megillető központi támogatások igénylésére a társulás székhely önkormányzata jogosult. A fentiekből adódó központi támogatások előirányzatát a beszámoló még nem tartalmazza, azonban 2013. július 1-jétől a támogatásokat már Kőszeg Város Önkormányzatának folyósították.
A társult feladatellátást nem érintő többi működési célú állami hozzájárulások a törvényi szabályozás szerinti ütemben, illetve visszaigénylések alapján havonta érkeznek.
A működési célú költségvetési támogatások teljesítése 89,29 %-os, melyet jelentősen befolyásol a társulás átalakulása miatti támogatások folyósítása.
A felhalmozási célú központosított előirányzatok a közművelődési érdekeltségnövelő támogatást (453 E Ft), valamint a lakossági közműfejlesztési hozzájárulás támogatását (20 E Ft) tartalmazza, és meghatározott célokra használhatók fel. Teljesülési arányuk: 100,00 %.

Összességében a központi bevételek 89,31 %-ban teljesültek.

II. Az átengedett központi bevételek
1. A gépjárműadó teljesítése 59,59 %, a szeptemberi adóbevétel önkormányzatot érintő részének utalása a IV. negyedévi teljesítésében mutatkozik majd.
2. A termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó I.-III. negyedévben nem folyt be.

Összességében az átengedett bevételek teljesítése: 59,58%.

III. Intézményi bevételek teljesülése 113,84 %-os.
A bevételek alakulását a 2. számú melléklet tartalmazza. (Intézményi bevételek között a könyvtár, a művelődési központ, a múzeum és a közös önkormányzati hivatal bevételei szerepelnek.)

1. Saját bevételek :
A Chernel Kálmán Városi Könyvtár 73,74 %-os bevétele időarányos teljesítést mutat.
A Jurisics Vár Művelődési Központ és Várszínháznál a teljesítés 105,97 %-os, melyből jól látszik, hogy a rendezvények szezonális jellegéből adódott az I. félévben az időarányos alatti teljesítés.
A Kőszegi Városi Múzeum saját bevételének teljesülése időarányos alatti (42,19 %-os).
A közös önkormányzati hivatal saját bevételeinek teljesítése 25,72 %.

2-3. Az átvett pénzeszközök, támogatás értékű bevételek között pályázatokon elnyert pénzeszközök, valamint a munkaügyi központ által támogatott közcélú foglalkoztatás, és nyári diákmunka támogatása szerepel. A közös önkormányzati hivatal esetében a hivatalt fenntartó társult települések működési hozzájárulása is szerepel az átvett pénzeszközök között.
A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház esetében a várszínház megvalósítására elnyert támogatások előirányzatainak rendezése még nem történt meg, amennyiben ez megvalósul mind a kiadási, mind a bevételi főösszeget 22 206 E Ft összeggel növelni fogja.
Így összességében az átvett pénzeszközök 159,89 %-ban teljesültek.

4. A képződött pénzmaradvány felhasználása megtörtént (100,00%).

5. A függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek forgalma a negyedév végéig - 567 E Ft (előirányzat nem tervezhető).

IV. Az önkormányzat bevételeinek (1-9. sorok) teljesülése időarányos alatti mértéket mutat. (68,11% ).
1-2. Saját bevételek teljesítése:
Az önkormányzat saját bevételeinek teljesítése 77,55%-os, ezen belül a működési bevételek 90,74%-ban teljesültek, mivel a negyedév folyamán történtek meg a helyi adó befizetések. A fejlesztési, vagyonhasznosítási bevételek pedig 43,79%-ban teljesültek, amely jóval elmarad az időarányos teljesítéstől.
3-4. Az átvett pénzeszközök, támogatás értékű bevételek teljesülése időarányos alatti (42,75 %), a fejlesztési célú pénzeszközök esetén 39,52%, a működési célú pénzeszközök esetén pedig 89,35 %. A folyamatban lévő nagy beruházásoknál a pályázati támogatások a megvalósítással arányosan, a lehívások alapján érkeznek.
5. Kölcsönök visszatérítése, értékpapír bevétel teljesülése 87,95 %, valamivel időarányos feletti teljesítés mutat.
6. Az előző évi pénzmaradvány (214 559 E Ft) felhasználása a 2012. évi zárszámadásban elfogadottak szerint megtörtént.
7. Folyószámla hitel összege a III. negyedév végén 5 623 E Ft volt.
8. Fejlesztési hitel felvételére 51 412 E Ft összegben került sor, és a vár turisztikai fejlesztésével kapcsolatos támogatás-megelőlegező hitelt tartalmazza.
9. A függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek forgalma az év végi és az negyedév végi állami finanszírozás könyveléséből adódik (24 268 E Ft).
Összességében az önkormányzat 2013. I.- III. negyedévi bevételei 1115 381 E Ft-ot tettek ki.

Önkormányzati szinten az I.-III negyedévi bevételek (1 568 614 E Ft) teljesítése 73,60 %.

Kiadások alakulása intézményenként és kiemelt előirányzatonként (3. számú melléklet)

A Chernel Kálmán Városi Könyvtár (1. sor) kiadásai összességében (72,05 %) időarányos alatti mértékben teljesültek, ez a dologi kiadások esetében mutatkozik meg leginkább. Fejlesztési kiadásainak teljesítése 167,53 %-os, az intézményben számítástechnikai eszközök, valamint bútorok beszerzése történt, az intézmény kérte az előirányzat átcsoportosítását, mely a következő rendeletmódosításnál átvezetésre kerül.
A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház (2. sor) kiadásai teljesítését torzítja, hogy az intézmény részére a negyedév során megérkezett pályázatai pénzeszközök miatti előirányzatok rendezése még nem történt meg, ezért mutat minden kiemelt előirányzat időarányos feletti teljesítést Az intézménynél felújítás, fejlesztés nem történt az I.-III. negyedév során.
A Kőszegi Városi Múzeum (3. sor) kiadásai összességében (54,70 %), és kiemelt előirányzatonként is időarányos alatti teljesítést mutatnak, az intézménynél felújítás, fejlesztés nem történt az I.-III. negyedév során.
Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal (4.sor) kiadásainak I.-III. negyedévi teljesülése 71,14 %-os. A személyi juttatások teljesülése közel időarányos mértékű (74,10 %), a munkaadókat terhelő járulékok (69,82%) és a dologi kiadások (60,85%) teljesülése időarányos alatti. Fejlesztési kiadásainak teljesítése 118,16 %-os, az intézményben számítástechnikai eszközök beszerzése történt.

Kőszeg Város Önkormányzata kiadásainak teljesítése összességében 63,67%-os, kiemelt előirányzatonként vizsgálva a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatánál időarányos feletti a teljesítés, a dologi kiadásoknál időarányos alatti. Az átadott pénzeszközök teljesítését torzítja, hogy a társult intézmények miatt folyósított központi támogatások összegei a társulás részére átadásra kerültek, mivel a központi támogatások előirányzatai nem kerültek még rendezésre, ez ugyanúgy érinti az átadott pénzeszközök előirányzatait is.

A felhalmozási előirányzatok összességében 51,15 %-ban teljesültek.
A fejlesztések közül az uniós és központi forrásokból megvalósuló projektek folyamatban vannak, a támogatások igénylése folyamatosan zajlik. Jelentősebb összegű kifizetések I-III. negyedévben a Jurisics vár turisztikai fejlesztésére, a történelmi belváros rehabilitációjára, illetve a Gimnázium energetikai fejlesztésére történtek.

A hiteltörlesztések a szerződéseknek megfelelően történtek. Jelentős részük a III. negyedév végéig teljesült, ezért a teljesítésük 94,12%-ot mutat.
A felújítások és a fejlesztések tételes alakulását az 5. számú melléklet tartalmazza.

Önkormányzati szinten a kiadások I.-III. negyedévi teljesülése némileg időarányos alatti (66,94%-os), főként a felhalmozási célú előirányzatok teljesítési aránya miatt.

Összegezve az önkormányzat I.-III. negyedévi gazdálkodását a bevételek teljesülése 1 568 614 E Ft (73,60%), amely az előző évi pénzmaradvány, valamint folyószámlahitel felhasználásával együtt tudott csak elegendő forrást biztosítani a kiadások teljesítéséhez (1 426 666 E Ft).

A beszámolót megtárgyalta a pénzügyi bizottság és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.

Kőszeg, 2013. október 25.

Huber László s. k.
polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.


Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős: Sőbér Aurélia pénzügyi osztályvezető.
Határidő: azonnal.


(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)