2013. Október 31., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztató Kőszeg és a térség foglalkoztatási helyzetéről.
2. - Beszámoló Kőszeg Város Önkormányzata gazdálkodásának 2013. I.-III. negyedévi teljesítéséről.
3. - Helyi értéktár létrehozása.
4. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi belső ellenőrzési terve.
5. - Jelentés Kőszeg város környezeti állapotáról.
6. - Tájékoztató a 2013. évi vagyonhasznosítási terv időarányos teljesítéséről.
7. - A VASIVÍZ Zrt. támogatási kérelme.
8. - A 2013. évi költségvetési rendeletben szereplő fejlesztési kiadások átcsoportosítása.
9. - Civil szervezetek pótlólagos támogatása.
10. - A „Nepomuki Szent János Kápolna és szobor (Kőszeg, Felsőgyöngyös-híd) felújítására és restaurálására” vonatkozó pályázat benyújtása.
11. - A „Városok, Falvak Szövetsége Kulturális Régió Közhasznú Egyesület”-hez való csatlakozás.
12. - A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal és a Kőszegi Városi Múzeum közötti letéti szerződés ellenjegyzése.
13. - Az Áfonya utca elnevezése.
14.a - Vagyonügyek: Elővásárlási jog törlése iránti kérelem (Kőszeg 1111/B/1 hrsz.).
14.b - Vagyonügyek: Rákóczi F. u. 19. (orvosi ügyelet) haszonkölcsön szerződés elfogadása.
14.c - Vagyonügyek: A 2020 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról nyilatkozat.
14.d - Vagyonügyek: A Gyöngyös u. 16. fsz. 1. lakás sikertelen értékesítése.
14.e - Vagyonügyek: A Kőszeg 02/1, 02/3 és 06/10 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó vételi ajánlat.
15. - Jelentések a lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
16. - Egy mappában a 2013. október 31-i képviselő-testületi ülés és közmeghallgatás anyagai.
17. - Közmeghallgatás keretében: Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása.
14.b napirendi pont:
Vagyonügyek: Rákóczi F. u. 19. (orvosi ügyelet) haszonkölcsön szerződés elfogadása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület előtt már ismert, hogy a Pusztai Eü. Bt. sikeres pályázatot nyújtott be Központi Orvosi Ügyelet és Szűrő Központ kialakítására az önkormányzat tulajdonát képező Rákóczi F. u. 19. sz. alatti 117 m2 nagyságú ingatlanban. Az építési engedélyek beszerzését követően a helyiség átalakítása jelenleg is folyamatban van. Várhatóan az idei év végén meg tudják kezdeni az ügyelet működtetését ebben az ingatlanban.
A nyertes pályázat feltétele volt, hogy az ügyelethez biztosítani kell olyan területnagyságot, amely minden műszaki követelmény - jogszabályokban rögzített előírások - együttes teljesítésével lehetővé teszi a személygépjármű tároló elhelyezését az ügyeleti gépjárművek részére. Erről a testület a mellékelt 196/2012. (XI.13.) sz. határozatában rendelkezett.

A telekhatár-rendezési vázrajz elkészítésre, majd záradékolásra került, ennek értelmében 186 m2 nagyságú területet kellene a Rákóczi F. u. 19. sz. alatti társasházhoz hozzácsatolni. Ezen telekalakítással együtt járna a társasház alapító okiratának módosítása is, amelyhez valamennyi tulajdonostárs hozzájárulása szükséges. Ezen okirat elkészíttetése és földhivatali bejegyeztetése késlelteti az orvosi ügyelet mielőbbi megkezdését és ezért javasoljuk, hogy az orvosi ügyelet zavartalan működése érdekében haszonkölcsön szerződés kerüljön megkötésre a Pusztai EÜ. Bt-vel.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Rendészeti Bizottság, valamint a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta. A határozati javaslatot mindkét bizottság elfogadásra ajánlja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését meghozni szíveskedjen.

Kőszeg, 2013. október 25.

A polgármester nevében:

Rimányi Krisztina s.k.
városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető


HATÁROZATI JAVASLAT


1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 196/2012. (XI.13.) sz. képviselő-testületi határozatát visszavonja.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 2273/1 hrsz-ú ingatlan 186 m2 nagyságú területrészére haszonkölcsön szerződést köt az ügyelet üzemeltetőjével a Pusztai EÜ. Bt-vel.
3. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a használati megállapodás aláírására.


Felelős: Huber László polgármester
Határidő: értelemszerű

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)