2013. Október 31., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztató Kőszeg és a térség foglalkoztatási helyzetéről.
2. - Beszámoló Kőszeg Város Önkormányzata gazdálkodásának 2013. I.-III. negyedévi teljesítéséről.
3. - Helyi értéktár létrehozása.
4. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi belső ellenőrzési terve.
5. - Jelentés Kőszeg város környezeti állapotáról.
6. - Tájékoztató a 2013. évi vagyonhasznosítási terv időarányos teljesítéséről.
7. - A VASIVÍZ Zrt. támogatási kérelme.
8. - A 2013. évi költségvetési rendeletben szereplő fejlesztési kiadások átcsoportosítása.
9. - Civil szervezetek pótlólagos támogatása.
10. - A „Nepomuki Szent János Kápolna és szobor (Kőszeg, Felsőgyöngyös-híd) felújítására és restaurálására” vonatkozó pályázat benyújtása.
11. - A „Városok, Falvak Szövetsége Kulturális Régió Közhasznú Egyesület”-hez való csatlakozás.
12. - A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal és a Kőszegi Városi Múzeum közötti letéti szerződés ellenjegyzése.
13. - Az Áfonya utca elnevezése.
14.a - Vagyonügyek: Elővásárlási jog törlése iránti kérelem (Kőszeg 1111/B/1 hrsz.).
14.b - Vagyonügyek: Rákóczi F. u. 19. (orvosi ügyelet) haszonkölcsön szerződés elfogadása.
14.c - Vagyonügyek: A 2020 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról nyilatkozat.
14.d - Vagyonügyek: A Gyöngyös u. 16. fsz. 1. lakás sikertelen értékesítése.
14.e - Vagyonügyek: A Kőszeg 02/1, 02/3 és 06/10 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó vételi ajánlat.
15. - Jelentések a lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
16. - Egy mappában a 2013. október 31-i képviselő-testületi ülés és közmeghallgatás anyagai.
17. - Közmeghallgatás keretében: Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása.
5. napirendi pont:
Jelentés Kőszeg város környezeti állapotáról.

Jelentés a város környezeti állapotáról - 2013.
Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a helyi önkormányzatok részére környezetvédelmi feladatokat állapít meg, melyeknek megoldására önkormányzatunk is rendeleteket alkotott:
• 14/1994. (VI.1.) a köztisztaság fenntartásáról
• 18/1994. (IX.1.) a külterületi rendről
• 1/2000. (II. 1.) a közterület-használatról és a városkép védelméről
• 5/2001. (IV.1.) a parkolási rendről
• 17/2001. (XII.1.) a települési folyékony hulla-dékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgál-tatásról
• 21/2001. (XI.1.) a települési szilárd hulladék-kal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
• 27/2004. (XI.1.) a természeti értékek helyi vé-delméről és a természetvédelem helyi szabá-lyairól
• 35/2005. (XI.1.) a történelmi belváros gép-jármű-közlekedésének szabályairól
• 46/2006. (XII. 22.) Kőszeg város helyi építési szabályzatáról és a város szabályozási tervé-ről

Az 1995. évi LIII tv. 46. § ( 1 ) bek. e.) pontja értelmé-ben a város környezeti állapotáról évente tájékoztatni kell a lakosságot. Ez évi tájékoztatást ezen előterjesz-téssel teszem meg:
Közös érdekünk a környezet tisztaságának megőrzése, a talaj, a levegő, és a víz szennyezésének megakadá-lyozása, így biztosítva az egészséges, élhetőbb környe-zetet.

a) Települési környezet tisztasága
Továbbra is problémát jelent az utcai hulladékgyűjtők állapota. A felmérésről tavaly beszámoltunk, forráshi-ány miatt nem történt változás.
A Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgálta-tó Nonprofit Kft.-nek köszönhetően a közterületek tisz-ták.
A volt posztógyár területe változatlan. Az olajjal szennyezett területre vonatkozóan a Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fel-ügyelőség a beruházó Innovációs Park Kőszeg Kft-t szennyezés-mentesítésre kötelezte. A határidő 2010. december volt. A társaság halasztást kért 2011. év vé-géig, azonban abban az évben sem kezdte meg a kár-mentesítést, ezért a Felügyelőség visszavonta a határo-zatát és azonnali kármentesítést írt elő. Kötelezett a Fő-felügyelőséghez fordult jogorvoslatért. A másodfok a 2012. évben nem válaszolt.
A Vas Megyei Törvényszék 2012. október 08. napján benyújtott kérelem alapján megállapította az Innováci-ós Park Kőszeg Kft fizetésképtelenségét és 2013.január 04. napjával elrendelte felszámolását. A felszámoló Apport Kft a szennyezés-mentesítés állapotára nézve későbbi időpontra ígért tájékoztatást.
A TESCO Áruház melletti illegális hulladéklerakó fel-számolása érdekében személyes kapcsolatfelvételre is sor került. A zömében építési hulladék elszállítását megkezdték, a környezet állapotát közterület-felügyelőink figyelemmel kísérik. A méltányolható ha-táridő esetleges eredménytelen eltelte után további eljá-rást kezdeményezünk az illetékes hatóságnál.


b) Zöldterület gazdálkodás, kertészet, parkfenn-tartás
A munkát a Kőszegi Városüzemeltető Kft végzi 1 fő kertészmérnök csoportvezető és 5 fő állandó fizikai dolgozóval. A 4-6 fő közhasznú foglalkoztatott idén nagy segítséget jelentett. A karbantartandó területek, parkok, fasorok egyre szebbek, gondozottabbak.
A zöldfelület gondozás és parkfenntartás turisztikai szempontból is rendkívül fontos. Feladatuk e tárgykör-ben a zöldfelületek, parkok, fasorok létesítése, fenntar-tása, kulturált, egészséges környezet kialakítása, közte-rek, utcák, épületek, intézmények virágosítása, nö-vénykiültetések a lakosság bevonásával, részvételével, továbbá a település műemlékeinek, épületeinek, turisz-tikai és kulturális tárgyi értékeinek megőrzése, megfe-lelő környezetben történő bemutatatása.


c) Csapadékvíz-elvezetés
A város csapadékvíz elvezető rendszerének felülvizs-gálata befejeződött. A csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztésére minimális mértékben volt lehetőség. A há-lózat nagy része elavult. A felszín alattiak sok esetben több mint száz éves, falazott csatornák és betoncsator-nák. A rendszer karbantartása gépesítetten nem meg-oldható, így funkcióját csak részben tölti be. Intenzív esőzések esetén a csatornák hamar telítődnek, a rend-szer nem bírja elvezetni a csapadékot.
A 178/2011.(X.27.) képviselő-testületi határozat alap-ján beadott a „Kőszeg vízkárelhárítási rendszerének fejlesztése” megnevezésű pályázat 2012-ben sajnos nem nyert támogatást.
2013-ban csapadékvíz elvezetésre nézve nem volt pá-lyázati kiírás. Önkormányzatunk saját forrásból megva-lósítja a Károlyi Mihály utca és a Bajcsy- Zsilinszky utca Sziget utca felőli szakaszának csapadékvíz elveze-tését.

d) Kommunális szennyvízkezelés, gyűjtés, elveze-tés, tisztítás
A szennyvíz tisztítása a szombathelyi szennyvíztisztí-tóban történik. A szennyvíztisztító a környező települé-sek közös beruházásában valósult meg.
A szennyvíz rákötések felülvizsgálata folyamatos (a csapadékcsatornába való bekötés miatt).
A kőszegi végátemelőre ~220 000 m3/év idegenvíz (csapadékvíz) többlet érkezik. Ez a többlet az átemelő-ket és a szennyvíztisztító telepet terheli. Esőzések ese-tén lökésszerű többletterhelést, helyenként elöntéseket okoz. A szolgáltatást végző Vasívíz Zrt folyamatosan végez füstgázgenerátoros csatorna vizsgálatot az egész város területén.
A háztartási szennyvíz megfelelő kezelésének elérése érdekében a fenti problémán túl a jogszabályi változás is ráirányítja a figyelmet az új rendelet alkotásának szükségességére, és a közszolgáltatás új szabályainak megfelelő, hatályos közszolgáltatási szerződés kötésé-re.
A jogszabályban foglalt előzetes eljárás mellett a ren-delettervezet előkészítése, valamint a közszolgáltató kiválasztása folyamatban van.


e) Ivóvízellátás
A város belterületén, és az üdülőövezetekben 95%-ban megoldott az ivóvízellátás. 2012-ben a Forintos Mátyás utcában a szennyvízhálózat fejlesztésével együtt az ivóvízellátás kiépítése került megtervezésre.
2013-ban saját forrásból megvalósul az ivóvíz és szennyvízcsatorna hálózat kiépítése a Gábor Áron ut-cában.
Kőszeg ivóvizét a legnagyobb mennyiségtől haladva a legkevesebb felé a Rőti völgyi-, Perenyei-, Regionális rendszer-, Kövi dűlő 3-as kút- és a József forrás víz-művei adták. A Rőti völgyi vízmű hidrogeológiailag sérülékeny területre épült, a védendő terület átnyúlik Ausztriába. 2012. szeptember 15-től a Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve megtiltotta, hogy a foglalt József-forrás és a Kövi-dűlői nagyátmérőjű ásott kutak vizét Kőszeg vá-ros közcélú ivóvízvezetékébe táplálják, és az ivóvíz-ellátási rendszerébe felhasználják.
A Vasivíz Zrt. a kutakat lezárta, a vízkivételt felfüggesztette. Valószínűsíthetően ennek hatására a ta-lajvízszint megemelkedett a korábbi leszívott állapot-ról, különféle elöntéseket és egyéb károkat okozott a Dr. Ambró Gyula utcai ingatlanok tulajdonosainak. A talajvíz dréncsöves süllyesztését megterveztettük, je-lenleg a megvalósításhoz szükséges pénzügyi források feltárása van folyamatban. Az ivóvízkút vizének egyes esetekben határértéket elért szennyezettsége feltehetően a csatornázatlan területen épített, életvitelszerűen lakott üdülők szennyvíz kibocsátásának következménye. A közszolgáltató közlése szerint az érintett terület lakosai a szennyvízbegyűjtés közszolgáltatást nem vették igénybe

Az ivóvizet öntöttvas, azbesztcement, KMPVC és KPE csövek szállítják a felhasználóhoz. Európában, hazánk-ban és Kőszegen is az 50-es évektől a vízellátó hálóza-tokban egyre nagyobb mértékben használtak azbeszt-cement csöveket. Magyarországi vízhálózatokban jelen pillanatban is 40% körüli az említett csőtípus részese-dése, jelentős részük 40 évnél öregebb, így lassan megközelítik tervezési élettartamuk végét.
2013. október 18. napjáig közterületen 15 csőtörés tör-tént a gerincvezetéken, melyből 12 történt azbesztce-ment csövön, 2 PVC, 1 pedig acélcsövön.
Bekötés cserére, javításra, 14, vízmérőhely meghibáso-dás miatti munkavégzésre 56 alkalommal került sor. Kőszeg város területén található 249 db tűzcsap állo-mány teljes minőségi felülvizsgálatát elvégezte a szol-gáltató, melyből 48 db szorult javításra, vagy cserére.
A hálózat cseréje az anyagi forrásokhoz mérten elkez-dődött.
Az egészséges ivóvízzel való ellátás a vízgazdálkodás-ról szóló 1995. évi LVII. tv. 4. § (1) - (2) bekezdése valamint a víziközmű –szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. 9. § (1) bekezdésében foglaltak alapján to-vábbra is kötelező önkormányzati feladat.
Az emberi fogyasztásra szolgáló víz minőségére vo-natkozóan előírásokat fogalmaz meg az EU Kőszeg te-lepülés ivóvize megfelel az Unió szigorított előírásai-nak.


f) Kommunális hulladékkezelés
A települési szilárd hulladék kezelését a Kőszegi Vá-rosüzemeltető Nonprofit Kft. végzi a Kőszeghegyaljai hulladéklerakón. A lerakón inert hulladék feldolgozó, komposztáló telep és hulladékudvar is működik. Ez utóbbin történik a szelektíven gyűjtött hulladék utóvá-logatása, csomagolása. Itt fogadják a lakosságnál ke-letkező veszélyes hulladékot is.

Ellátott lakosság szám kb.: 16000 fő
Szerződések száma 2012. december 31-én:
Kőszeg: 2286, ebből 250 vállalkozói szerződés, 141 társasházi. Falvak: 1059

Kommunális csoport létszáma: 16 fő
1 fő csoportvezető
1 fő ügyfélszolgálati előadó, adminisztratív dolgozó
5 fő tehergépkocsi-vezető
6 fő rakodómunkás (hulladékgyűjtő gépkocsin, ill. hulladékudvarban)
2 fő portás hulladéklerakón
1 fő gépkezelő (+1 fő autószerelő és gépszerelő a teljes Városüzemeltető Kft-re)

Pénzügyi adatok:
A hulladékgyűjtés, -kezelés 2012. évi árbevétele: 114.281.630,- Ft
Ebből szelektív hulladékgyűjtés árbevétele: 4.544.393,- Ft
A hulladékgyűjtés, -kezelés 2012. évi ktg + ráf.: 95.290.271,- Ft, hozzájárulás hulladékgazd.-i rendszer-hez: 6.962.000,- Ft

2011-es adatok:
A hulladékgyűjtés, -kezelés 2011. évi árbevétele: 127.527.586,- Ft
Ebből szelektív hulladékgyűjtés árbevétele: 3.224.374,- Ft

99.051.912,- Ft


Szolgáltatási díjak Kőszegen (nettó )
2012. július 1-től 2013. július 1-től
60 l-es edény: 221,- Ft/ürítés 169,- Ft/ürítés
110/120 l-es edény: 315,- Ft /ürítés 241,- Ft/ürítés
240 l-es edény 598,- Ft/ürítés 457,-Ft/ürítés
1100 l-es edény 2638,- Ft/ ürítés

A 2013. július 1-jén életbelépő rezsidíj csök-kentés miatt ettől az időponttól a hulladékszál-lítás díja nem lehet magasabb a 2012. április 14-én alkalmazott díj 4,2 %-kal megemelt ösz-szegének 90 %-ánál. Csökkenés mértéke 23,5%.

Az új Hulladékgazdálkodási törvény szerinti országos minősítési és engedélykérelmek benyújtásra kerültek. Azokkal a szolgáltató 2013. év végére rendelkezni fog. A tevékenység ellátásához jelenleg szükséges engedé-lyekkel rendelkezik. A hatóság által előírt gázkezelő rendszer megépült, használatba vételi eljárása most fo-lyik.
A környezet védelme és a törvényi kötelezettségek ki-elégítése, valamint a hulladékgazdálkodás fenntartható-sága érdekében a szolgáltató bevezette a lakosság szá-mára térítésmentes, házhozmenő szelektív hulladék-gyűjtő rendszert. A fenntarthatóság érdekében, a törvé-nyi kötelezettségek anyagi vonzatainak ellensúlyozásá-ra folyamatosan szükséges az önkormányzat támogatá-sa, főként a műszaki fejlesztések, valamint a 2014-ben induló regionális rendszer nyújtotta lehetőségek kiak-názása területén.

A szolgáltató által 2012. évben begyűjtött hulladé-kok mennyisége fajtánként

1.1. A hulladéklerakóban lerakott hulladék mennyi-sége és fajtái:
EWC kód-szám Megnevezés Mennyi-ség (t)
20 03 07 Lom hulladék 406,39
20 03 01 Egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is 6302,65
20 03 03 Úttisztításból származó hulladék 56,5
17 09 04 Kevert építkezési és bontási hulladé-kok 59,22
20 02 02 Talaj és kövek 1311,43

1.2. A hulladékudvarban 2012 évben begyűjtött, előkezelt és hulladékkezelőnek átadott nem veszé-lyes hulladékok:
EWC
kódszám Megnevezés Mennyi-ség (t)
15 01 02 Műanyag csomagolási hulladé-kok 19,99
15 01 01 Papír és karton 52,76
15 01 07 Üveg 47,78
16 01 03 Termékként tovább nem hasz-nálható gumiabroncsok 116,11
02 02 02 Hulladékká vált állati szövetek 1,803

1.3. A hulladékudvarban begyűjtött és átmenetileg tárolt veszélyes hulladékok:
EWC kód-szám Megnevezés Mennyiség (kg)
20 01 35 Veszélyes ag-ot tartalmazó, ki-selejtezett elektromos és elekt-ronikus ber. 180
20 01 27 Vesz. ag-ot tartalmazó festé-kek, tinták, ragasztók 400
20 01 33 Elemek és akkumulátorok 80
20 01 26 Olaj és zsír, amely kül. 20 01 25-től 40

1.4. Beszállított és komposztált hulladék mennyisé-ge:
EWC kód-szám Megnevezés Mennyiség (t)
20 02 01 Biológiailag lebomló hulla-dékok 138,38
02 01 03 Hulladékká vált növényi szö-vetek 139,45
A komposzt a városi parkfenntartásban kerül felhaszná-lásra

1.5. Begyűjtött inert hulladékok:
EWC kódszám Megnevezés Mennyiség (t)
17 01 01 Beton 226,53
17 01 02 Téglák 588,16
17 01 03 Cserép és kerámi-ák 121,88
17 03 02 Bitumen keveré-kek 15
17 05 04 Föld és kövek 43,1


g) Lakossági és közszolgáltatási eredetű zaj-, rezgés- és légszennyezés elleni védelem

Városunkban 2011-ben 61, 2012-ben 47, 2013-ban 52 telepengedéllyel rendelkező ill. bejelentett telep-pel működő vállalkozást tartottunk nyilván. Ezeket a zaj- és légszennyezés szempontjából az érintett szakhatóságok a működési engedély kiadása előtt megvizsgálták és azokat működésre alkalmasnak ta-lálták.
Továbbra is néhány kisüzem és vendéglátóhelyen okoz időszakos problémát a zajterhelés szempont-jából. A vendéglátóhelyeknél ez abból is adódik, hogy az Igazgatási és Építéshatósági Osztályon beje-lentett időn túl is nyitva tartanak, ill. esetenként a vendégek a bejárat előtt hangoskodnak.
Bejelentés-kötelezett légszennyező forrás kevés van, és mindenhol határértéken belüli az emisszió.
Nagyobb gond a lakosság által okozott légszennyezés, a háztartási hulladékok, műanyagok és a „kábel” égeté-se. A 306/2010.(XII. 23.) Korm rendelet 36.§ (2) be-kezdés alapján levegő-tisztaság védelmi ügyekben az 500kWth névleges bemenő hőteljesítmény esetén Vas Megyei Kormányhivatal Kőszegi Járási Hivatala rendelkezik hatáskörrel. Több esetben történt hely-színi ellenőrzés a rendőrség támogatásával. Egy eset-ben sem sikerült tetten érni az elkövetőt.


h) Helyi közlekedésszervezés
A város jó színvonalú közlekedéséhez jó állapotú utak-ra, megfelelő számú parkolóra, jó tömegközlekedésre, és a megváltozott igényekhez igazodó forgalmi rendre lenne szükség.
Az utak állapotának javítása a lehetőségek függvényé-ben folyamatos, pályázatok hiányában azonban egyre kevésbé fenntartható.
A belvárosban fizetőparkoló rendszer működik, bővíté-se folyamatos. Kisebb fennakadásokkal, de jól üzemel.
A Vasi Volán Zrt. és Kőszeg Város Önkormányzata között kötött, a helyi személyszállítási szolgáltatásra vonatkozó ideiglenes közszolgáltatási szerződés 2013. március 31.-én lejárt. Kőszeg városban 2013. április 01. napjától megszűnt a helyi járatos buszok közleke-dése.
A menetrend szerinti helyi személyszállítás szolgáltató-jának kiválasztása tárgyában nyílt koncessziós pályáza-tot írt ki Kőszeg Város Önkormányzata. A határidő le-jártáig egy ajánlattevő, a Vasi Volán Zrt tette meg aján-latát. A pályázó által igényelt önkormányzati támogatás összege a 2013. évben cca 1,9mFt, melyre pénzügyi fedezet az önkormányzat 2013. évi költségvetésében nem állt rendelkezésre, csak a költségvetés vis maior alapjából való átcsoportosítással lett volna biztosítható.
Tekintettel arra, hogy a csökkentett tartalommal üze-melő szolgáltatást – távolsági járatok közlekedtetését - illetően észrevétel nem érkezett, a testület úgy döntött, nem köt szerződést a helyi járatos buszközlekedésre.

Megvizsgáltuk egy városszéli parkoló és buszpályaud-var létrehozásának lehetőségét. Bár korábban célszerű-nek tűnt a vasútállomás közelében történő kialakítás, az utasok érdeksérelmét jelezték a környező települések polgármesterei.
Rövid távon a probléma nem megoldható, további ter-vezési és egyeztetési feladatok végrehajtása és lebo-nyolítása szükséges.
A mai közlekedési és környezetvédelmi elvárások-nak megfelelő, stratégiailag tervezett közlekedési cso-mópont kialakítása indokolt. A tervezésnél figyelembe kell venni a GYESEV tapasztalatait ill. szándékát is. Városfejlesztési koncepciót kell felállítani, és részévé kell tenni a lehetséges megoldást. A Petőfi térre terve-zett buszpályaudvar területe, és a volt bútorszövetgyár területe megközelítés szempontjából nagyon ideális, közel van a vonatpályaudvarhoz, és a 87-es számú fő-útról közvetlenül elérhető. A terület közúti feltárásának megvalósulása, további gazdasági haszonnal jár.
A távolsági buszok és személyautók forgalma így csökkenthető a városban.

A környező lakott területek kerékpárutakkal való ösz-szeköttetése megfelelő pályázat hiányában nem megol-dott.


i) Energiagazdálkodás
Az energiagazdálkodás környezetvédelmi szempontú fejlesztésének legfontosabb módja az energiahatékony-ság fejlesztése, valamint a megújuló energiaforrások használatának elterjesztése. Kétséget kizáróan ez glo-bális követelmény!
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 89/2012. (V. 31.) számú határozattal energetikai cse-lekvési kerettervet fogadott el. A terv végrehajtása so-rán jelenősen javulni fog az energia felhasználásának hatékonysága és az alternatív energia részesedése.
Megoldást nyert a Béri Balog Ádám Általános Iskola felújítása, a terv részeként 6db sík-kollektort helyeznek el a melegvíz-előállítás rásegítéseként.
Példaértékű beruházás a Jurisich Miklós Gimnázi-um leány és fiú kollégium energetikai felújítása és rekonstrukciója.
A képviselő – testület döntése értelmében közbeszerzé-si eljárás kertében kerül kiválasztásra Kőszeg Város in-tézményei és közvilágítási célú berendezései energia beszerzése.j) Rendkívüli környezetszennyezés, környezet-károsítás, bírságok
Az Európai Unió több évtizedes munka eredményeként rendkívül átfogó környezetvédelmi szabályozást dol-gozott ki. Az uniós környezetvédelmi előírások a leg-szigorúbbak közé tartoznak a világon. Napjainkban a legfontosabb cél, az éghajlatváltozás megfékezése, a biológiai sokféleség megőrzése, a környezetszennye-zésnek tulajdonítható egészségkárosodás mérséklése és a természetes erőforrások felelősségteljesebb fel-használása jelenti. Ezek a célok mindenekelőtt a kör-nyezet védelmére irányulnak, a megvalósításuk érde-kében tett erőfeszítések – az innováció és a vállalkozói tevékenység ösztönzése révén – a gazdasági növeke-dést is elősegítik!
A célok elérése érdekében folytatni kell a kijelölt fel-adatokat:
- a városi utcai hulladékgyűjtők cseréje, és számának növelése,
- zöldterületek fásítása és a zöldkörnyezeti gazdálkodás fejlesztése,
- csapadékvíz elvezető hálózat felújítása,
- szennyvízhálózat felújítása, bővítése,
- az ivóvíz minőségének javítása a nemzeti jogrendbe átültetett 98/83/EK irányelv alapján,
- a levegőtisztaság védelmi előírások betartatása,
- városfejlesztési koncepció megvalósítása,
- kerékpárutak kialakítása, kiépítése,
- megújuló energiák felhasználásának elősegítése.


k) A szelídgesztenyefa és a dió károsítója
A szelídgesztenyét támadó endótiás kéregrák (Cryphonectria parasitica) ellen a „hipovirulencia” je-lenség felismerése ígér megoldást. Kutatások alapján a gyógyulás 90%-os. Megoldást jelenthetne a kórokozó-nak ellenálló fajták meghonosítása is. Sajnos az Euró-pában és az Észak-Amerikában honos szelídgesztenye-fajok kifejezetten érzékenyek. A kínai szelídgesztenye nagyfokú rezisztenciát mutat a kórokozóval szemben, viszont hordozza a virulens törzset (valószínű, hogy Kínából származik a kéregrákot okozó gomba).
2012. nyarán Magyarországon is igazolta a hatóság az Észak-Amerikából származó nyugati dióburok-fúrólégy jelenlétét. Fontos feladatunk a karantén listán szereplő károsító terjedésének megakadályozása. Fel-számolására nincs lehetőség, feladatunk terjedésének visszaszorítása, ehhez a termelők és a lakosság aktív közreműködése is szükséges! Amennyiben valaki úgy véli, hogy a kifejlett egyedet észlel, azonnal értesíte-nie kell az illetékes megyei növényvédelmi hatósá-got.
Víztározó elhínarasodása továbbra is problémát okoz. A telepített busa és egyéb halállomány eddig nem vál-totta be a hozzáfűzött reményeket.

A további gazdasági és társadalmi fejlődés a kör-nyezet minőségétől, természeti erőforrásaitól, ezek racionális használatától és védelmétől függ!

A Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Rendészeti Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és a jelentést egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

A Bizottság által tett javaslatok a jelentésbe beépítésre kerültek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló el-fogadására.

Kőszeg, 2013. október 31.A polgármester nevében és megbízásából:Rimányi Krisztina s. k
osztályvezetőHATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a „Jelentés a város környezeti állapotáról- 2013” című beszámolót, és elrendeli annak közzétételét a város lakosainak és szervezeteinek tájékoztatása céljából.

Határidő: azonnal.
Felelős: Huber László polgármester.