2013. Október 31., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztató Kőszeg és a térség foglalkoztatási helyzetéről.
2. - Beszámoló Kőszeg Város Önkormányzata gazdálkodásának 2013. I.-III. negyedévi teljesítéséről.
3. - Helyi értéktár létrehozása.
4. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi belső ellenőrzési terve.
5. - Jelentés Kőszeg város környezeti állapotáról.
6. - Tájékoztató a 2013. évi vagyonhasznosítási terv időarányos teljesítéséről.
7. - A VASIVÍZ Zrt. támogatási kérelme.
8. - A 2013. évi költségvetési rendeletben szereplő fejlesztési kiadások átcsoportosítása.
9. - Civil szervezetek pótlólagos támogatása.
10. - A „Nepomuki Szent János Kápolna és szobor (Kőszeg, Felsőgyöngyös-híd) felújítására és restaurálására” vonatkozó pályázat benyújtása.
11. - A „Városok, Falvak Szövetsége Kulturális Régió Közhasznú Egyesület”-hez való csatlakozás.
12. - A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal és a Kőszegi Városi Múzeum közötti letéti szerződés ellenjegyzése.
13. - Az Áfonya utca elnevezése.
14.a - Vagyonügyek: Elővásárlási jog törlése iránti kérelem (Kőszeg 1111/B/1 hrsz.).
14.b - Vagyonügyek: Rákóczi F. u. 19. (orvosi ügyelet) haszonkölcsön szerződés elfogadása.
14.c - Vagyonügyek: A 2020 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról nyilatkozat.
14.d - Vagyonügyek: A Gyöngyös u. 16. fsz. 1. lakás sikertelen értékesítése.
14.e - Vagyonügyek: A Kőszeg 02/1, 02/3 és 06/10 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó vételi ajánlat.
15. - Jelentések a lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
16. - Egy mappában a 2013. október 31-i képviselő-testületi ülés és közmeghallgatás anyagai.
17. - Közmeghallgatás keretében: Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása.
3. napirendi pont:
Helyi értéktár létrehozása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 100/2013. (VI. 27.) képviselő-testületi határozatban döntés született arról, hogy Kőszeg Város Önkormányzata egyelőre nem kíván élni a települési értéktár létrehozásának lehetőségével. Ez a határozat elrendelte ugyanakkor azt is, hogy ki kell dolgozni az értéktár létrehozásának feltételeit. A jelzett döntés értelmében megvizsgáltam valamennyi lehetőségünket. A következtetésekről és a jogszabályi rendelkezésekről az alábbi átfogó tájékoztatást szeretném adni:
A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény (a továbbiakban: Htv.) és a végrehajtására kiadott, a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) rendelkezik az egyedülálló és megőrzendő értékek számára létrehozandó különböző szintű értéktárakról. A rendszer alulról építkezik a települési értéktárakkal kezdődően a megyei, illetve ágazati és tájegységi értéktárakon keresztül egészen a Magyar Értéktárig és a Hungarikumok Gyűjteményéig. Az értéktárak valójában a megőrzendő értékek adatait, jellemzőit tartalmazó adattárak.
A Kormányrendelet szerint a településen fellelhető nemzeti értékek azonosítására, ezen értékek adatait tartalmazó gyűjtemény létrehozására az önkormányzat települési értéktár bizottságot hozhat létre, illetve ezen célra a település területén működő, már korábban is nemzeti értékek azonosítását, gondozását végző állami, önkormányzati, egyházi vagy társadalmi szervezet által fenntartott intézményt bízhat meg. A bizottság, vagy az e feladatokkal megbízott intézmény valamely értéknek értéktárba való felvételét jelenti a megyei, illetve a Magyar Értéktárnak (amelyet a Hungarikum Bizottság kezel), ezzel létrejön a nemzet értékeinek legteljesebb gyűjteménye. Ezt gyarapítják még a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) szakbizottsága által javasolt külhoni magyar nemzeti értékek is.
A települési értéktárban a nemzeti értékek adatait szakterületenkénti kategóriák szerint kell azonosítani és rendszerezni. E kategóriák a következők a Kormányrendelet szerint: agrár- és élelmiszergazdaság, egészség és életmód, épített környezet, ipari és műszaki megoldások, kulturális örökség, sport, természeti környezet, turizmus és vendéglátás.
A Kormányrendelet 6. § (l) bekezdése rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzat közigazgatási területén fellelhető, illetve az ott létrehozott nemzeti érték felvételét a települési, tájegységi vagy a megyei értéktárba bárki írásban kezdeményezheti az adott érték fellelhetőségének helye szerint illetékes önkormányzat polgármesteréhez, illetve a megyei közgyűlés elnökéhez címzett javaslatában. Erre a Kormányrendelet mellékletében található nyomtatvány-minták szolgálnak.
Az értéktár működtetésével és feladatellátásával, adminisztrációjával kapcsolatban felmerült költségeket a helyi önkormányzat biztosítja.
Amennyiben a képviselő-testület önálló települési értéktár bizottságot állít fel, annak legalább három tagból kell állnia. A bizottság munkájába bevonja a helyi közművelődési feladatellátás országos módszertani intézményét, továbbá értékek gyűjtésével, megőrzésével, hasznosításával foglalkozó országos és területi illetékességű szakmai és civil szervezeteket. Félévente, legkésőbb a félévet követő hónap utolsó napjáig beszámol tevékenységéről a helyi önkormányzat képviselő-testületének.
A Vas Megyei Kormányhivatal főigazgatója tárgyban kelt levelében – az illetékes minisztériumok álláspontjára hivatkozva – jelezte, hogy a bizottságot a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 57-61. §-ai alapján úgy is létre lehet hozni, hogy valamely már működő bizottságra telepítjük a feladatot vagy új képviselő-testületi bizottságot hozunk létre. Ez utóbbi esetre is igaz, hogy a bizottság megbizatása csak a választási ciklusra szól és tagjainak több mint felét – az elnökkel együtt számítva – az önkormányzati képviselők közül kell megválasztani. Egyes önkormányzati feladatok ellátásának időtartamára ideiglenes bizottság is alakítható.
Előző előterjesztésünkben már jeleztük, hogy önálló települési értéktár bizottság felállítását nem javasoljuk, mivel működtetése drága (pl. tiszteletdíjak, szakértői vélemények) és körülményes lenne, új képviselő-testületi bizottság esetén szintén ezek az ellenérvek hozhatók fel azzal együtt, hogy az értéktár gondozása folyamatos tevékenységet igényel és így nem lehet csak választási ciklusokban gondolkodni. Nem utolsó sorban ezek adminisztratív kiszolgálása (jegyzőkönyvezés, levelezés, a városi honlap kezelése, stb.) a polgármesteri hivatal jelenlegi létszámával már megoldhatatlan.
További lehetőség a Kormányrendelet 6. § (l) bekezdéséből és a 7. § (5) bekezdéséből adódóan az, hogy a Kőszeg közigazgatási területén fellelhető nemzeti értékek felvétele a megyei értéktárba is közvetlenül kezdeményezhető bárki által a megyei közgyűlés elnökénél.
A fentebb vázolt alternatívákat átgondolva jelenleg az tűnik a legésszerűbbnek – amennyiben a képviselő-testület mégis létre kívánná hozni a települési értéktárat – hogy a feladat ellátásával a Városi Múzeumot bízzuk meg. Az intézményben rendelkezésre áll a megfelelő szakértelem, adottak a személyi és a tárgyi feltételek, működtetése folyamatos. A vele járó többletkiadás minimális lehet csak.
Természetesen nem mellőzhető az önkormányzat informálása sem. Ebben a kérdésben az lehet a megoldás, hogy a Kormányrendelet 3.§ (1) bekezdése c) pontjának analógiájára az intézmény vezetője félévente beszámolna tevékenységéről a képviselő-testületnek.

A humánerőforrás bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta.
Kérem előterjesztésem megvitatását és döntésük meghozatalát.

Kőszeg, 2013. október 31.

A polgármester nevében:

Dr. Tóth László s.k.
osztályvezető

H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Kormányrendelet 2. § (3) bekezdésében foglalt jogosultságával élve 2014. április 1. napjával települési értéktárat hoz létre.

2. A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 3. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület a települési értéktár működtetésével, adminisztrációs feladatainak ellátásával, az értékek feldolgozásával és nyilvántartásával megbízza a Kőszegi Városi Múzeumot, mint olyan intézményt, amely korábban is a helyi értékek azonosítását, gondozását végezte. A feladatot az intézmény éves költségvetése terhére látja el.

3. A képviselő-testület a polgármester útján utasítja a Kőszegi Városi Múzeum igazgatóját, hogy a képviselő-testület 2014. február havi ülésére terjessze elő jóváhagyás végett a települési értéktár működésének szabályzatát és munkatervét, továbbá jóváhagyásra az intézmény új feladattal módosított alapító okiratát. Ezt követően félévente - legkésőbb a félévet követő hónap első testületi ülésén – számoljon be az intézmény értéktárral kapcsolatos tevékenységéről.Határidő: értelemszerűen
Felelősök: 1. pontért Huber László polgármester
2. pontért Révész József múzeumigazgató
3. pontért Révész József múzeumigazgató

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)