2013. Október 31., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztató Kőszeg és a térség foglalkoztatási helyzetéről.
2. - Beszámoló Kőszeg Város Önkormányzata gazdálkodásának 2013. I.-III. negyedévi teljesítéséről.
3. - Helyi értéktár létrehozása.
4. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi belső ellenőrzési terve.
5. - Jelentés Kőszeg város környezeti állapotáról.
6. - Tájékoztató a 2013. évi vagyonhasznosítási terv időarányos teljesítéséről.
7. - A VASIVÍZ Zrt. támogatási kérelme.
8. - A 2013. évi költségvetési rendeletben szereplő fejlesztési kiadások átcsoportosítása.
9. - Civil szervezetek pótlólagos támogatása.
10. - A „Nepomuki Szent János Kápolna és szobor (Kőszeg, Felsőgyöngyös-híd) felújítására és restaurálására” vonatkozó pályázat benyújtása.
11. - A „Városok, Falvak Szövetsége Kulturális Régió Közhasznú Egyesület”-hez való csatlakozás.
12. - A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal és a Kőszegi Városi Múzeum közötti letéti szerződés ellenjegyzése.
13. - Az Áfonya utca elnevezése.
14.a - Vagyonügyek: Elővásárlási jog törlése iránti kérelem (Kőszeg 1111/B/1 hrsz.).
14.b - Vagyonügyek: Rákóczi F. u. 19. (orvosi ügyelet) haszonkölcsön szerződés elfogadása.
14.c - Vagyonügyek: A 2020 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról nyilatkozat.
14.d - Vagyonügyek: A Gyöngyös u. 16. fsz. 1. lakás sikertelen értékesítése.
14.e - Vagyonügyek: A Kőszeg 02/1, 02/3 és 06/10 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó vételi ajánlat.
15. - Jelentések a lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
16. - Egy mappában a 2013. október 31-i képviselő-testületi ülés és közmeghallgatás anyagai.
17. - Közmeghallgatás keretében: Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása.
14.a napirendi pont:
Vagyonügyek: Elővásárlási jog törlése iránti kérelem (Kőszeg 1111/B/1 hrsz.).

Tisztelt Képviselő-testület!

Tóth Gyula a Bio Nemez Kft ügyvezető igazgatója azzal kereste meg az önkormányzatot, hogy a Bio Nemez Kft. tulajdonában lévő 1111/B/1 (1897 m2 nagyságú üzem megnevezésű ingatlan) és 1111/C/1 (5524 m2 nagyságú üzem megnevezésű ingatlan) hrsz-ú ingatlanok tekintetében Kőszeg Város Önkormányzata javára bejegyzett elővásárlási jog törlését engedélyezni szíveskedjen.

Az 1111 hrsz-ú ingatlan szerepel a Helyi építési szabályzat 1. sz. mellékletét képező elővásárlási joggal terhelt földrészletek jegyzékében új munkahely teremtése céljából.

A kérelmező szeretné, hogy az Önkormányzat töröltesse a földhivatali nyilvántartásból az elővásárlási jogát, mivel hitelfelvétel miatt ez a bank elvárása.
Az 1111/B/1 hrsz-ú ingatlant az elővásárlási jogon túl további vételi jog terheli.

A Képviselő-testület az elmúlt ülésen levette az előterjesztést a napirendi pontok közül azzal, hogy a kérelmező részletesebben támassza alá elővásárlási jog törlése iránti kérelmüket. Tóth Gyula tájékoztatása szerint a hitelfelvételre likviditási gondok helyreállítása miatt van szükség.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Rendészeti Bizottság, valamint a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta. A határozati javaslatot a Városfejlesztési Bizottság 1 igen és 4 nem szavazat mellett nem ajánlja elfogadásra, míg a Pénzügyi Bizottság 7 igen és 1 nem szavazat mellett elfogadásra ajánlja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését meghozni szíveskedjen.


Kőszeg, 2013. október 25.

A polgármester nevében:

Rimányi Krisztina s.k.
városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, 1111/B/1 és 1111/C/1 hrsz-ú ingatlanok esetében az ingatlan-nyilvántartásba Kőszeg Város Önkormányzata javára bejegyzett elővásárlási jog törlését.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a városi főépítészt, hogy az érintett ingatlanok a Helyi Építési Szabályzat módosítása során az elővásárlási joggal terhelt földrészletek jegyzékéből kerüljenek kivételre.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: folyamatos

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)