2013. Október 31., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztató Kőszeg és a térség foglalkoztatási helyzetéről.
2. - Beszámoló Kőszeg Város Önkormányzata gazdálkodásának 2013. I.-III. negyedévi teljesítéséről.
3. - Helyi értéktár létrehozása.
4. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi belső ellenőrzési terve.
5. - Jelentés Kőszeg város környezeti állapotáról.
6. - Tájékoztató a 2013. évi vagyonhasznosítási terv időarányos teljesítéséről.
7. - A VASIVÍZ Zrt. támogatási kérelme.
8. - A 2013. évi költségvetési rendeletben szereplő fejlesztési kiadások átcsoportosítása.
9. - Civil szervezetek pótlólagos támogatása.
10. - A „Nepomuki Szent János Kápolna és szobor (Kőszeg, Felsőgyöngyös-híd) felújítására és restaurálására” vonatkozó pályázat benyújtása.
11. - A „Városok, Falvak Szövetsége Kulturális Régió Közhasznú Egyesület”-hez való csatlakozás.
12. - A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal és a Kőszegi Városi Múzeum közötti letéti szerződés ellenjegyzése.
13. - Az Áfonya utca elnevezése.
14.a - Vagyonügyek: Elővásárlási jog törlése iránti kérelem (Kőszeg 1111/B/1 hrsz.).
14.b - Vagyonügyek: Rákóczi F. u. 19. (orvosi ügyelet) haszonkölcsön szerződés elfogadása.
14.c - Vagyonügyek: A 2020 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról nyilatkozat.
14.d - Vagyonügyek: A Gyöngyös u. 16. fsz. 1. lakás sikertelen értékesítése.
14.e - Vagyonügyek: A Kőszeg 02/1, 02/3 és 06/10 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó vételi ajánlat.
15. - Jelentések a lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
16. - Egy mappában a 2013. október 31-i képviselő-testületi ülés és közmeghallgatás anyagai.
17. - Közmeghallgatás keretében: Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása.
14.d napirendi pont:
Vagyonügyek: A Gyöngyös u. 16. fsz. 1. lakás sikertelen értékesítése.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 2013. júniusi ülésén csökkentette az önkormányzat tulajdonát képező Kőszeg, Gyöngyös u. 16. fszt. 1. sz. alatti 104 m2 nagyságú lakás értékét 20 %-kal, amely során 3.644.000,-Ft kikiáltási áron meghirdetésre is került. Valamennyi liciteljárás eredménytelenül zárult, mivel a megadott határidőig egyetlen ajánlat sem érkezett be.

A lakás állapota rendkívül leromlott, a falak vizesek, penészesek. Jelen állapotban nem, vagy csak átmenetileg lakható az ingatlan.

A vagyonrendelet szerint a lakás értékének csökkentésére maximum 25%-ig van lehetőség, amely ezen ingatlan esetében 3.416.250,-Ft induló vételárat jelentene.

Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta és a határozati javaslat „B” változatát egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését meghozni szíveskedjen.


Kőszeg, 2013. október 25.

A polgármester nevében:


Rimányi Krisztina s.k.
városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
HATÁROZATI JAVASLAT

„A” változat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a 106/2013. (VI.27.) képviselő-testületi határozatát és egyben elrendeli a Kőszeg, 1244/A/1 hrsz-ú, Gyöngyös u. 16. fszt. 1. sz. alatti 104 m2 nagyságú lakás bérbeadás útján történő hasznosítását.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal

HATÁROZATI JAVASLAT

„B” változat

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) rendeletének 20. § (5) bekezdésében foglalt jogkörével élve a Kőszeg Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Kőszeg, 1244/A/1 hrsz-ú, Gyöngyös u. 16. fszt. 1. sz. alatti 104 m2 nagyságú lakás megnevezésű ingatlant liciteljárás útján értékesíti az ingatlanforgalmi értékbecslésben szereplő (4.555.000,-Ft) érték 25 %-kával csökkentett vételáron.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a jogtanácsos által elkészítendő adásvételi szerződés aláírására.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)