2013. Október 31., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztató Kőszeg és a térség foglalkoztatási helyzetéről.
2. - Beszámoló Kőszeg Város Önkormányzata gazdálkodásának 2013. I.-III. negyedévi teljesítéséről.
3. - Helyi értéktár létrehozása.
4. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi belső ellenőrzési terve.
5. - Jelentés Kőszeg város környezeti állapotáról.
6. - Tájékoztató a 2013. évi vagyonhasznosítási terv időarányos teljesítéséről.
7. - A VASIVÍZ Zrt. támogatási kérelme.
8. - A 2013. évi költségvetési rendeletben szereplő fejlesztési kiadások átcsoportosítása.
9. - Civil szervezetek pótlólagos támogatása.
10. - A „Nepomuki Szent János Kápolna és szobor (Kőszeg, Felsőgyöngyös-híd) felújítására és restaurálására” vonatkozó pályázat benyújtása.
11. - A „Városok, Falvak Szövetsége Kulturális Régió Közhasznú Egyesület”-hez való csatlakozás.
12. - A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal és a Kőszegi Városi Múzeum közötti letéti szerződés ellenjegyzése.
13. - Az Áfonya utca elnevezése.
14.a - Vagyonügyek: Elővásárlási jog törlése iránti kérelem (Kőszeg 1111/B/1 hrsz.).
14.b - Vagyonügyek: Rákóczi F. u. 19. (orvosi ügyelet) haszonkölcsön szerződés elfogadása.
14.c - Vagyonügyek: A 2020 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról nyilatkozat.
14.d - Vagyonügyek: A Gyöngyös u. 16. fsz. 1. lakás sikertelen értékesítése.
14.e - Vagyonügyek: A Kőszeg 02/1, 02/3 és 06/10 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó vételi ajánlat.
15. - Jelentések a lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
16. - Egy mappában a 2013. október 31-i képviselő-testületi ülés és közmeghallgatás anyagai.
17. - Közmeghallgatás keretében: Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása.
13. napirendi pont:
Az Áfonya utca elnevezése.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Tisztelt Képviselő-testület szeptemberi ülésén döntés született a 4219/11 helyrajzi számú utca Kökény utcára való elnevezéséről. Az erre merőlegesen, a 4219/6 helyrajzi számú közterület mentén élő lakók kérték, hogy tekintve, hogy a Szeder utcával való összeköttetésre belátható időn belül nem kerül sor, a mellékelt térképvázlaton megjelölt közterület elnevezésére is kerüljön sor. Az utca elnevezésére a Berkenye utca merült fel.

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 19/2006. (VII. 1.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 7.§-át figyelembe véve, a Vas Megyei Levéltár kőszegi fiókjának szakvéleményét a közterület elnevezésének előkészítési eljárása során beszereztem. Söptei Imre levéltáros szakmai véleményében – tekintettel a környék utcáinak elnevezésére is – az Áfonya utca elnevezést javasolja.

Az R. 6.§-a alapján a közterületek elnevezésére a Képviselő-testület részére a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Rendészeti Bizottság tehet javaslatot.

A Bizottság a kőszegi 4219/6 hrsz-ú ingatlan elnevezésére meghozta a csatolt 57/2013. (IX. 18.) számú határozatát, melyben javasolja az Áfonya utcának történő elnevezését, egyúttal elrendelte a közterületek elnevezéséről szóló előterjesztésnek az R. 7. §- a alapján 15 napra a helyben szokásos módon történő közzétételét.

Az Előterjesztést a Rendeletnek megfelelően közzétettük, arra észrevétel nem érkezett.

A kezdeményezést és a hozzá tartozó térképvázlatot mellékelem.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

Kőszeg, 2013. október 18.


Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Rendészeti Bizottság nevében:

Kiss Péter s. k.
a bizottság elnöke


HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § 8. pontjában biztosított hatáskörében, a kőszegi 4219/11 hrsz-ú közterület nevét Áfonya utca-ban határozza meg.
Felelős: Huber László polgármester.
Határidő: azonnal