2013. Október 31., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztató Kőszeg és a térség foglalkoztatási helyzetéről.
2. - Beszámoló Kőszeg Város Önkormányzata gazdálkodásának 2013. I.-III. negyedévi teljesítéséről.
3. - Helyi értéktár létrehozása.
4. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi belső ellenőrzési terve.
5. - Jelentés Kőszeg város környezeti állapotáról.
6. - Tájékoztató a 2013. évi vagyonhasznosítási terv időarányos teljesítéséről.
7. - A VASIVÍZ Zrt. támogatási kérelme.
8. - A 2013. évi költségvetési rendeletben szereplő fejlesztési kiadások átcsoportosítása.
9. - Civil szervezetek pótlólagos támogatása.
10. - A „Nepomuki Szent János Kápolna és szobor (Kőszeg, Felsőgyöngyös-híd) felújítására és restaurálására” vonatkozó pályázat benyújtása.
11. - A „Városok, Falvak Szövetsége Kulturális Régió Közhasznú Egyesület”-hez való csatlakozás.
12. - A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal és a Kőszegi Városi Múzeum közötti letéti szerződés ellenjegyzése.
13. - Az Áfonya utca elnevezése.
14.a - Vagyonügyek: Elővásárlási jog törlése iránti kérelem (Kőszeg 1111/B/1 hrsz.).
14.b - Vagyonügyek: Rákóczi F. u. 19. (orvosi ügyelet) haszonkölcsön szerződés elfogadása.
14.c - Vagyonügyek: A 2020 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról nyilatkozat.
14.d - Vagyonügyek: A Gyöngyös u. 16. fsz. 1. lakás sikertelen értékesítése.
14.e - Vagyonügyek: A Kőszeg 02/1, 02/3 és 06/10 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó vételi ajánlat.
15. - Jelentések a lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
16. - Egy mappában a 2013. október 31-i képviselő-testületi ülés és közmeghallgatás anyagai.
17. - Közmeghallgatás keretében: Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása.
8. napirendi pont:
A 2013. évi költségvetési rendeletben szereplő fejlesztési kiadások átcsoportosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2013. évi költségvetésben meghatározott összes fejlesztési feladat elvégzését forráshiány elégtelensége miatt maradéktalanul elvégezni nem tudjuk. Ugyanakkor jelentkeztek olyan beruházási igények, amelyeket a költségvetésben jelenleg szereplő beruházási célfeladatok pénzügyi fedezetének átcsoportosításával megoldhatnánk.
A Tamás árok gyaloghíd építése a tervezői költségvetés alapján ez évben nem valósítható meg. A tárgyban ez idáig fel nem használt pénzmaradványból 1.121.023Ft.-ot javasolunk átcsoportosítani a közvilágítási fejlesztési keretösszeg megnövelésére.
Az átcsoportosításból finanszíroznánk az Űrhajós úti parkoló közvilágításának megvalósítását (881.060,-Ft) és a Széchenyi park közvilágítás létesítését 82.550,- Ft értékben. A fennmaradó összegből 3900eFt-ot javasoljuk a Károlyi Mihály utca végén lévő csapadékcsatorna - a költségvetésben tervezett kivitelezés költsége 1.400,000,- Ft - ( tényleges árajánlat szerint 3.257.677,-Ft) és a Bajcsy-Zsilinszky utca – Meskó utcai végén létesítendő csapadékvíz csatorna hálózatának kiépítésére ( 3.192.856,-Ft) átcsoportosítani. A beruházási igény 5.550.553,- Ft, a műszaki ellenőri feladatok elvégzésével együtt.
A beruházások pénzügyi fedezetének teljes biztosításához javasoljuk még a Jurisics téri lábazat helyreállításán megtakarított 700.000,- Ft-os és a kőszegfalvi lakóparkhoz vezető út kisajátítása előirányzatából (900eFt) átcsoportosítását.
A pénzügyi átcsoportosítással olyan égető vízelvezetési problémákat kívánunk kezelni amelyek több éve megoldatlanok, kárt okoznak környezetüknek, továbbá az Űrhajós úti parkoló esetében a Közlekedési Hatóság kötelezett bennünket a közvilágítás létrehozására.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Rendészeti Bizottság, valamint a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta. A határozati javaslatot a Városfejlesztési Bizottság egyhangúlag elfogadásra, míg a Pénzügyi Bizottság 4 igen és 3 nem szavazat mellett elfogadásra ajánlja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését meghozni szíveskedjen.

Kőszeg, 2013. október 25.


A polgármester nevében:


Rimányi Krisztina s.k.
városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
HATÁROZATI JAVASLAT

1./ Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetésben meghatározott, fejlesztési kiadások 5. számú mellékletében kezdeményezett átcsoportosításokat jóváhagyja, az alábbiakban felsorolt munkák elvégzéséhez a pénzügyi fedezetet biztosítja:
Előirányzat csökkentése:
- Tamás árok gyaloghíd építése -5020eFt,
- Jurisics tér lábazat javítása - 700 eFt,
- kőszegfalvi lakóparkhoz vezető út kisajátítása -900eFt.Előirányzat növelése:

- közvilágítás létesítése 1.121.023,- Ft,
- Károlyi Mihály u. csapadékvíz csatorna építés: 2.082.000,- Ft,
- Bajcsy-Zs. Endre u. csapadékvíz csatorna építés: 3.418.000,- Ft.


Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal