2013. Október 31., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztató Kőszeg és a térség foglalkoztatási helyzetéről.
2. - Beszámoló Kőszeg Város Önkormányzata gazdálkodásának 2013. I.-III. negyedévi teljesítéséről.
3. - Helyi értéktár létrehozása.
4. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi belső ellenőrzési terve.
5. - Jelentés Kőszeg város környezeti állapotáról.
6. - Tájékoztató a 2013. évi vagyonhasznosítási terv időarányos teljesítéséről.
7. - A VASIVÍZ Zrt. támogatási kérelme.
8. - A 2013. évi költségvetési rendeletben szereplő fejlesztési kiadások átcsoportosítása.
9. - Civil szervezetek pótlólagos támogatása.
10. - A „Nepomuki Szent János Kápolna és szobor (Kőszeg, Felsőgyöngyös-híd) felújítására és restaurálására” vonatkozó pályázat benyújtása.
11. - A „Városok, Falvak Szövetsége Kulturális Régió Közhasznú Egyesület”-hez való csatlakozás.
12. - A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal és a Kőszegi Városi Múzeum közötti letéti szerződés ellenjegyzése.
13. - Az Áfonya utca elnevezése.
14.a - Vagyonügyek: Elővásárlási jog törlése iránti kérelem (Kőszeg 1111/B/1 hrsz.).
14.b - Vagyonügyek: Rákóczi F. u. 19. (orvosi ügyelet) haszonkölcsön szerződés elfogadása.
14.c - Vagyonügyek: A 2020 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról nyilatkozat.
14.d - Vagyonügyek: A Gyöngyös u. 16. fsz. 1. lakás sikertelen értékesítése.
14.e - Vagyonügyek: A Kőszeg 02/1, 02/3 és 06/10 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó vételi ajánlat.
15. - Jelentések a lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
16. - Egy mappában a 2013. október 31-i képviselő-testületi ülés és közmeghallgatás anyagai.
17. - Közmeghallgatás keretében: Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása.
7. napirendi pont:
A VASIVÍZ Zrt. támogatási kérelme.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Vasivíz Zrt. a szombathelyi Fedett Uszoda és Termálfürdő üzemeltetésével kapcsolatban megkereste a tulajdonosokat azzal, hogy az uszoda üzemeltetése keresztfinanszírozásból nem üzemeltethető, működtetése a tulajdonosok pénzbeli támogatása nélkül nem biztosítható. Amennyiben a fürdőszolgáltatási tevékenység ellátása során a keresztfinanszírozás tilalma nem teljesül a Hivatal megtilthatja a Részvénytársaság alaptevékenységének ellátását, a teljes víziközmű szolgáltatási területen, továbbá a Vksztv. 38.§ és a Vhr.52.§-a értelmében jogszabályban meghatározott kötelezettsége megszegése miatt 5millió Ft-tól az árbevételük 1%-ig ( 55-60millió Ft) terjedő bírsággal sújthatja.

Annak ellenére, hogy társaságuk mindent megtesz a tárgyévi finanszírozás érdekében, már a féléves adatok alapján előzetesen látható, hogy a Fedett Uszoda és Termál fürdő működtetése a tulajdonosok pénzbeli támogatása nélkül nem folytatható még 2013. évben sem.
Tájékoztatásul közli a Vezérigazgató Úr, hogy a 2013. évi módosított üzleti terv adatai alapján a fürdőszolgáltatás tervezett vesztesége 149 millió forint.
Kéri a települések Képviselő-testületeinek tagjait, hogy a szombathelyi Fedett Uszoda és Termálfürdő további üzemeltethetősége érdekében a következő testületi ülésükön hozzanak döntést a 149 millió forintos hiány tulajdoni aránynak –esetünkben 5.317.810,-Ft-, megfelelő támogatásáról, mely „ Fürdőszolgáltatás veszteségére általános működési támogatás „ jogcímen kerülne a Vasivíz Zrt. részére megfizetésre.
Az előterjesztés tárgyában a Képviselő-testület 74/2013.(05.30.) számon határozatot hozott, az üzemeltetésre 2.6 millió forintot biztosított, majd a határozatát 103/2013. (06.27.) számon visszavonta.

Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta. Módosító javaslata, hogy Szombathely Megyei Jogú Város döntését követően kerüljön vissza az előterjesztés a Képviselő-testület elé.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést, a csatolt kezdeményezést megtárgyalni és a döntését meghozni szíveskedjen.

Kőszeg, 2013. október 25.

A polgármester nevében:

Rimányi Krisztina
városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
HATÁROZATI JAVASLAT I

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szombathelyi Fedett Uszoda és Termálfürdő működtetéséhez szükséges – tulajdoni arányának megfelelő - 5.317.810,- Ft.-ot biztosítja a 2013. évi költségvetés ……… előirányzat terhére.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal

HATÁROZATI JAVASLAT II.

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szombathelyi Fedett Uszoda és Termálfürdő működtetéséhez szükséges – tulajdoni arányának megfelelő – pénzügyi támogatást nem biztosítja.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnal

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)