2013. Október 31., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztató Kőszeg és a térség foglalkoztatási helyzetéről.
2. - Beszámoló Kőszeg Város Önkormányzata gazdálkodásának 2013. I.-III. negyedévi teljesítéséről.
3. - Helyi értéktár létrehozása.
4. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi belső ellenőrzési terve.
5. - Jelentés Kőszeg város környezeti állapotáról.
6. - Tájékoztató a 2013. évi vagyonhasznosítási terv időarányos teljesítéséről.
7. - A VASIVÍZ Zrt. támogatási kérelme.
8. - A 2013. évi költségvetési rendeletben szereplő fejlesztési kiadások átcsoportosítása.
9. - Civil szervezetek pótlólagos támogatása.
10. - A „Nepomuki Szent János Kápolna és szobor (Kőszeg, Felsőgyöngyös-híd) felújítására és restaurálására” vonatkozó pályázat benyújtása.
11. - A „Városok, Falvak Szövetsége Kulturális Régió Közhasznú Egyesület”-hez való csatlakozás.
12. - A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal és a Kőszegi Városi Múzeum közötti letéti szerződés ellenjegyzése.
13. - Az Áfonya utca elnevezése.
14.a - Vagyonügyek: Elővásárlási jog törlése iránti kérelem (Kőszeg 1111/B/1 hrsz.).
14.b - Vagyonügyek: Rákóczi F. u. 19. (orvosi ügyelet) haszonkölcsön szerződés elfogadása.
14.c - Vagyonügyek: A 2020 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról nyilatkozat.
14.d - Vagyonügyek: A Gyöngyös u. 16. fsz. 1. lakás sikertelen értékesítése.
14.e - Vagyonügyek: A Kőszeg 02/1, 02/3 és 06/10 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó vételi ajánlat.
15. - Jelentések a lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
16. - Egy mappában a 2013. október 31-i képviselő-testületi ülés és közmeghallgatás anyagai.
17. - Közmeghallgatás keretében: Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása.
12. napirendi pont:
A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal és a Kőszegi Városi Múzeum közötti letéti szerződés ellenjegyzése.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Vas Megyei Önkormányzat a tavaly lezárult alpannonia® projekt keretében Velemben elkészült bronzkori és vaskori (kelta) házak ismeretterjesztő anyagát (műtárgymásolatok) kívánja letétbe helyezni a Kőszegi Városi Múzeumnál. A letéti szerződés hivatalos aláírására a megyei közgyűlés elnöke javaslata szerint 2013. november 6-án, a királyi városnapon kerülne sor.

Bár a szerződés a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal és a Kőszegi Városi Múzeum közt jön létre, szükséges annak a polgármester és a megyei önkormányzat elnök általi ellenjegyzésére is.
A letéti szerződés tervezete, valamint az átadandó műtárgyak listája az 1. sz. mellékletben találhatók.

Az előterjesztést a pénzügyi bizottság megtárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlotta.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a javaslat megtárgyalására és a szerződéstervezet elfogadására!

Kőszeg, 2013. október 18.


Huber László s. k.
polgármesterHATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alpannonia® projekt keretében Velemben elkészült bronzkori és vaskori (kelta) házak ismeretterjesztő anyagának (műtárgymásolatok) a Kőszeg Városi Múzeumnál történő letétbe helyezéséről szóló letéti szerződés-tervezetet jóváhagyja, s egyben felhatalmazza a polgármestert a szerződés ellenjegyzésére.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: 2013. november 6.


1. sz. melléklet

LETÉTI SZERZŐDÉS

, amely létrejött

egyrészről: Vas Megyei Önkormányzati Hivatal (székhelye: Szombathely, Berzsenyi tér 1., képviseli: Dr. Kun László, címzetes megyei főjegyző), (a továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről: Kőszegi Városi Múzeum (székhelye: Kőszeg, Jurisics tér 6., képviseli: Révész József igazgató) (a továbbiakban: Múzeum)

között az alábbiak szerint:


1. A Vas Megyei Közgyűlés döntése alapján (46/2013. (IX.27.) számú Kgy. határozat) 2013. október 1-i hatállyal a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal határozatlan időtartamra letétbe helyezi e szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. sz. mellékletben felsorolt műtárgyakat. A Múzeum a kulturális javak védelméről szóló 1997 évi CXL. tv. alapján a műtárgyakat letétként átveszi.

2. A Múzeum kötelezettséget vállal arra, hogy a letéti műtárgyak szakszerű elhelyezéséről, kezeléséről, védelméről, őrzéséről díjmentesen gondoskodik.

3. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a letét tulajdonjogát másra nem ruházza át, illetve esetleges tulajdonosváltozásra csak és kizárólag a megyei önkormányzat feladat- és hatáskörét érintő jogszabályi rendelkezések alapján kerül/het/ sor.

4. A Múzeum kötelezettséget vállal arra, hogy állandó vagy időszakos kiállításai révén az átvett műtárgyakat az intézményt látogató közönség részére megtekinthetővé teszi.

5. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a letéti szerződés tárgyát képező műtárgyak őrzésével, szükségszerű karbantartásával, kiállításával kapcsolatos költségeket a Múzeum viseli.

6. A Múzeum kötelezettséget vállal arra, hogy a műtárgyak birtokát másnak nem engedi át.

7. A Múzeum kötelezettséget vállal arra, hogy a műtárgyak állagáról évente, illetve a műtárgyakkal kapcsolatos minden rendkívüli eseményről soron kívül tájékoztatja az Önkormányzatot.


A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni.


Kelt: Szombathely, 2013. november 6-án


Révész József Dr. Kun László
a Múzeum igazgatója címzetes megyei főjegyző
A szerződést látta és tudomásul vette:
Huber László Kovács Ferenc
Kőszeg város polgármestere
a Múzeum fenntartójának képviseletében a megyei közgyűlés elnöke

(A további mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)