2013. Október 31., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztató Kőszeg és a térség foglalkoztatási helyzetéről.
2. - Beszámoló Kőszeg Város Önkormányzata gazdálkodásának 2013. I.-III. negyedévi teljesítéséről.
3. - Helyi értéktár létrehozása.
4. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi belső ellenőrzési terve.
5. - Jelentés Kőszeg város környezeti állapotáról.
6. - Tájékoztató a 2013. évi vagyonhasznosítási terv időarányos teljesítéséről.
7. - A VASIVÍZ Zrt. támogatási kérelme.
8. - A 2013. évi költségvetési rendeletben szereplő fejlesztési kiadások átcsoportosítása.
9. - Civil szervezetek pótlólagos támogatása.
10. - A „Nepomuki Szent János Kápolna és szobor (Kőszeg, Felsőgyöngyös-híd) felújítására és restaurálására” vonatkozó pályázat benyújtása.
11. - A „Városok, Falvak Szövetsége Kulturális Régió Közhasznú Egyesület”-hez való csatlakozás.
12. - A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal és a Kőszegi Városi Múzeum közötti letéti szerződés ellenjegyzése.
13. - Az Áfonya utca elnevezése.
14.a - Vagyonügyek: Elővásárlási jog törlése iránti kérelem (Kőszeg 1111/B/1 hrsz.).
14.b - Vagyonügyek: Rákóczi F. u. 19. (orvosi ügyelet) haszonkölcsön szerződés elfogadása.
14.c - Vagyonügyek: A 2020 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról nyilatkozat.
14.d - Vagyonügyek: A Gyöngyös u. 16. fsz. 1. lakás sikertelen értékesítése.
14.e - Vagyonügyek: A Kőszeg 02/1, 02/3 és 06/10 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó vételi ajánlat.
15. - Jelentések a lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
16. - Egy mappában a 2013. október 31-i képviselő-testületi ülés és közmeghallgatás anyagai.
17. - Közmeghallgatás keretében: Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása.
11. napirendi pont:
A „Városok, Falvak Szövetsége Kulturális Régió Közhasznú Egyesület”-hez való csatlakozás.

Tisztelt Képviselő-testület !


Debrecen Város Önkormányzatának kezdeményezésére 2006. évben alakult meg a Városok, Falvak Szövetsége Kulturális Régió Közhasznú Egyesület, amely tevékenységét a kulturális hagyományok ápolása és újjáélesztése érdekében fejti ki.
Az Egyesület közhasznú tevékenysége kiterjed a tudományos munkára, kutatásra, a nevelésre és oktatásra, képességfejlesztésre, ismeretterjesztésre, a kulturális tevékenységekre, a kulturális örökség és a műemlékek megóvására, a természet-és állatvédelemre, a környezetvédelemre, az amatőr sportra, az euroatlanti integráció elősegítésére. Mindezek megvalósítása érdekében kulturális katasztereket készít a fellelhető értékekről, azokat megismerteti a partnerekkel, információs hidat működtet az együttműködés érdekében, dokumentál, fejlesztő és koordinációs feladatokat lát el, stb.
Az Egyesület tagjai kulturális kapcsolatokat építenek ki egymással, amelyek különböző rendezvényeken való kölcsönös megjelenésükkel, illetve kulturális, hagyományőrző csoportok vendégszereplésével valósulnak meg. Az ezekkel járó költségek nagy részét az Egyesület biztosítja.
Az Egyesület testületi szerveit a közgyűlés (évente legalább egyszeri ülésezéssel), az elnökség és a felügyelő bizottság alkotják. Az operatív feladatokat az öt évre választott elnök, illetve az alkalmazott titkár látja el. A rendes tagok éves tagsági díja lakosonként 10 eurocent.
Az Egyesület elnöke jelenleg Halász János úr (kulturális államtitkár), aki eddig is sokat tett városunkért úgy az erkölcsi, mint az anyagi támogatások biztosítása érdekében. Belépésünket is ő kezdeményezte, melytől további előnyöket várhatunk.

Az előterjesztést megtárgyalta a humánerőforrás és a pénzügyi bizottság, mindkét bizottság a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület támogatását a tagság kérdésében és felhatalmazásomat belépési nyilatkozat aláírására.

Kőszeg, 2013. október 31.

Huber László s.k.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy rendes tagként belépjen a Városok, Falvak Szövetsége Kulturális Régió Közhasznú Egyesületbe (székhelye: 4024 Debrecen, Piac u. 20.) és felhatalmazza egyúttal Huber László polgármestert a belépési nyilatkozat aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Huber László polgármester