2013. Október 31., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztató Kőszeg és a térség foglalkoztatási helyzetéről.
2. - Beszámoló Kőszeg Város Önkormányzata gazdálkodásának 2013. I.-III. negyedévi teljesítéséről.
3. - Helyi értéktár létrehozása.
4. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi belső ellenőrzési terve.
5. - Jelentés Kőszeg város környezeti állapotáról.
6. - Tájékoztató a 2013. évi vagyonhasznosítási terv időarányos teljesítéséről.
7. - A VASIVÍZ Zrt. támogatási kérelme.
8. - A 2013. évi költségvetési rendeletben szereplő fejlesztési kiadások átcsoportosítása.
9. - Civil szervezetek pótlólagos támogatása.
10. - A „Nepomuki Szent János Kápolna és szobor (Kőszeg, Felsőgyöngyös-híd) felújítására és restaurálására” vonatkozó pályázat benyújtása.
11. - A „Városok, Falvak Szövetsége Kulturális Régió Közhasznú Egyesület”-hez való csatlakozás.
12. - A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal és a Kőszegi Városi Múzeum közötti letéti szerződés ellenjegyzése.
13. - Az Áfonya utca elnevezése.
14.a - Vagyonügyek: Elővásárlási jog törlése iránti kérelem (Kőszeg 1111/B/1 hrsz.).
14.b - Vagyonügyek: Rákóczi F. u. 19. (orvosi ügyelet) haszonkölcsön szerződés elfogadása.
14.c - Vagyonügyek: A 2020 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról nyilatkozat.
14.d - Vagyonügyek: A Gyöngyös u. 16. fsz. 1. lakás sikertelen értékesítése.
14.e - Vagyonügyek: A Kőszeg 02/1, 02/3 és 06/10 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó vételi ajánlat.
15. - Jelentések a lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
16. - Egy mappában a 2013. október 31-i képviselő-testületi ülés és közmeghallgatás anyagai.
17. - Közmeghallgatás keretében: Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása.
14.c napirendi pont:
Vagyonügyek: A 2020 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról nyilatkozat.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. ügyvezető igazgatója Patay László megkereste Kőszeg Város Önkormányzatát, hogy a mellékelt szerződésben szereplő kőszegi 2020 hrsz-ú transzformátorház megnevezésű 3944 m2 nagyságú ingatlan vonatkozásában Kőszeg Város Önkormányzata javára bejegyzett elővásárlási jog tekintetében nyilatkozzon.

A jelenleg hatályos Helyi Építési Szabályzat 1. melléklete, az elővásárlási joggal terhelt földrészletek jegyzéke nem tartalmazza a 2020 hrsz-ú ingatlant, így ebben az esetben indokolt a teher törlését kezdeményezni a földhivatalnál.
Amennyiben a bejegyzett elővásárlási jogot továbbra is fenn kívánja tartani az önkormányzat, abban az esetben azonban fel kell venni az ingatlant a már hivatkozott elővásárlási joggal terhelt földrészletek jegyzékébe.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Rendészeti Bizottság, valamint a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság megtárgyalta. A határozati javaslatot mindkét bizottság egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését meghozni szíveskedjen.

Kőszeg, 2013. október 25.

A polgármester nevében:

Rimányi Krisztina s.k.
városfejlesztési és üzemeltetési ügyintéző

HATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az E.ON Zrt. és a Kani ’75. Kft között létrejött adásvételi szerződés kapcsán a Kőszeg, 2020 hrsz-ú ingatlan tekintetében nem kíván élni az elővásárlási jogával és egyben elrendeli az ingatlanra az ingatlan-nyilvántartásba Kőszeg Város Önkormányzata javára bejegyzett elővásárlási jog törlését.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: folyamatos