2015. Június 25., Csütörtök, 08:30 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A fizető parkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása, parkolási közszolgáltatásról szóló szerződés jóváhagyása.
2. - Kőszeg Város településrendezési eszközei I. számú módosítása.
3. - Tájékoztató a temetkezési szolgáltatás végzéséről.
4. - Beszámoló a Chernel Kálmán Városi Könyvtár munkájáról.
5.a - Beszámoló a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2014. évi tevékenységéről, továbbá a halászati jog haszonbérbe adásáról szóló megállapodás módosítása.
5.b - A Csónakázó tó mellett látványtó kialakítása.
6. - Beszámoló az ISES Alapítvány Jurisics tér 7. alatti ingatlanban végzett tevékenységéről.
7. - Az utak, hidak állapotának felülvizsgálata.
8. - Beszámoló az ipari park pályázat állásáról.
9. - A közös hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása.
10. - A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának elrendelése.
11. - A Kőszegi Járási Felzárkóztatási Kerekasztalhoz való csatlakozás.
12. - Megállapodás az egészségházban ingatlanhasználatról és járóbeteg szakellátás működtetéséről.
13. - A művelődési központ érdekeltségnövelő pályázata.
14. - Javaslat ifjúsági önkormányzat létrehozására.
15. - Külső bizottsági tag választás.
16.a - Vagyonügyek: A kőszegi 2059 hrsz-ú ingatlan értékesítése.
16.b - Vagyonügyek: A Kelcz-Adelffy u. 5. alatti épület tárolójára vételi szándék.
16.c - Vagyonügyek: A Munkácsy M u. 17. alatti épület ideiglenes használata.
17. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
18. - Egy mappában a 2015. június 25-i képviselő-testületi ülés anyagai.
19. - Rendkívüli előterjesztés: a Vasi Jégkorongért Alapítvánnyal kötött megállapodás módosítása.
1. napirendi pont:
A fizető parkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása, parkolási közszolgáltatásról szóló szerződés jóváhagyása.

Tisztelt Képviselő-testület!


A munkatervnek megfelelően, valamint a bekövetkezett jogszabályi változások miatt a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály felülvizsgálta a parkolási rendről szóló 5/2001. (IV. 1.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Parkolási rendelet).

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (a továbbiakban: Mötv.), valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. (a továbbiakban: Kkt.) elmúlt években elfogadott módosításai a Parkolási rendelet szabályozásának egy részét (pl.: pótdíj kiszabása és összege, a legrövidebb várakozási idő) magasabb szinten szabályozzák, illetve más fogalomrendszert használnak a Parkolási rendeletben meghatározotthoz képest (pl.: parkolóhely helyett várakozási terület).

A megváltozott központi szabályozásra tekintettel megállapítottam, hogy indokolt a Parkolási rendeletet hatályon kívül helyezni, és a tárgyban új önkormányzati rendeletet alkotni.

A rendelettervezet szerkezetében és fogalomhasználatában a Kkt. felhatalmazó rendelkezésében meghatározott szerkezetet követi, a kijelölt fizető parkolóhelyek, a várakozási díjak és a kedvezmények, mentességek rendszere nem változott.

Az Önkormányzat és a Kőszegi Városüzemeltető Kft. áttekintette Tóth Gábor képviselő úr azon javaslatát, mely szerint mentesülne az első két óra várakozási /parkolási díj megfizetése alól az, aki a gépkocsi szélvédője mögé elhelyezett kereskedelmi forgalomban forgalmazott vagy saját készítésű óra tárcsával várakozik. Mentesülne továbbá a parkolási díj megfizetése, és az időkorlátozás alól, aki Kőszeg Városkártyával rendelkezik. Kőszeg Városkártyát az állandó kőszegi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező állampolgár vásárolhatna minimum 1 hónapra és maximum 12 hónapra előre, amennyiben a gépjárműve(i) után kivetett adót Kőszeg Város Önkormányzatának hátralék nélkül befizette. A kártya valamennyi fizető parkolóban történő várakozásra jogosítana időtartam korlátozása nélkül, díja egy hónapra 1532.- Ft lenne.

Az óratárcsás várakozás ellenőrzése a jelenlegi személyi állománnyal és tárgyi feltételekkel megoldhatatlan. A Kőszegi Városkártyához hasonló konstrukció jelenleg az éves lakossági bérlet, amely kedvezményes áron, bruttó 7620 Ft-ért vásárolható meg, és a lakóhelyhez legközelebbi parkolóhelyre szól. A kedvezmény összes parkolóhelyre történő kiterjesztése nem indokolt.

A Parkolási rendelet felülvizsgálatával egyidejűleg megállapítottam, hogy a Kőszegi Városüzemeltető Kft. és az Önkormányzat között 2007-ben létrejött Közszolgáltatási szerződés parkolóüzemeltetésre vonatkozó része sem felel már meg a megváltozott jogszabályoknak. A Mötv. 16/A. § c) pontja szerint a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti járművel történő várakozási (parkolási) közszolgáltatást 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság is elláthatja.

A Kkt. 9/D.§ (4) és (5) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a Mötv. 16/A. §-ában meghatározott gazdasági társasággal a parkolási közszolgáltatás ellátására szerződést köthet. A szerződésnek tartalmaznia kell:
a) a szolgáltató által ellátandó közfeladatot és egyéb tevékenységet,
b) a várakozási területet, amely tekintetében a szolgáltató a közfeladat ellátására köteles,
c) a helyi önkormányzat és a szolgáltató közötti kapcsolattartás részletes szabályait,
d) a szolgáltató által ellátott feladatok ellenértékének meghatározását,
e) a nyilvántartási, adatszolgáltatási és elszámolási kötelezettségek teljesítésének módját és formáját,
f) a ráfordítások és nyereségek meghatározásának szempontjait,
g) a szerződés időtartamát.


A szerződést - annak módosításaival egységes szerkezetben - az önkormányzat és a gazdasági társaság a hatálybalépését követő 30. napon a honlapján közzéteszi.

Fentiek alapján elkészítettem az új parkolási közszolgáltatási szerződés tervezetét.

A rendelet-tervezet és a közszolgáltatási szerződés a Kőszegi Városüzemeltető Kft-vel egyeztetésre került.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a rendelet-tervezetet, valamint a közszolgáltatási szerződést jóváhagyni szíveskedjen!

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi, valamint a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta. A Városfejlesztési Bizottság 4 igen, 1 nem szavazattal, a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra ajánlja mind a határozati javaslatot, mind a rendelet-tervezetet.

Kőszeg, 2015. június 19.

A jegyző nevében:

Rimányi Krisztina s.k.
városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető


HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft-vel 2015. október 1-től megkötendő Parkolási közszolgáltatási szerződést a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: azonnalMelléklet

PARKOLÁSI
KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS


amely létrejött egyrészről Kőszeg Város Önkormányzata (9730 Kőszeg, Jurisics tér 8., adószáma: 15733627-2-18, stat. száma: 15733627-8411-321-18, törzsszáma. 733623, képviseli: Huber László polgármester), mint tulajdonos (a továbbiakban: Önkormányzat),

másrészről a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft (rövidített neve: Kőszegi Városüzemeltető Kft., székhelye: 9730 Kőszeg, Kossuth L. u. 3., cégjegyzékszáma: 18-09-108846, adószáma: 22141882-2-18, stat. száma: 22141882-3811-572-18, képviseli: Kovács István ügyvezető), mint közszolgáltató (a továbbiakban: Közszolgáltató),

együttesen Szerződő felek között, az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

I. Előzmények

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdése, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 8.§ (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat köteles gondoskodni a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánúton, valamint a tereken, parkokban és egyéb közterületeken járművel történő várakozás biztosításáról.
Az Mötv 16/A. §-a szerint a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti járművel történő várakozási (parkolási) közszolgáltatást a helyi önkormányzat, kizárólag e közszolgáltatási feladat ellátására alapított költségvetési szerv, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság, továbbá e gazdasági társaság 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság, önkormányzati társulás, vagy a közterület-felügyelet láthatja el külön törvényben szabályozottak szerint.


II. A szerződés tárgya, a várakozási terület, amely tekintetében a Közszolgáltató a közfeladat ellátására köteles


1. Kőszeg város közigazgatási területén a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti járművel történő várakozási (parkolási) közszolgáltatást (a továbbiakban: parkolási közszolgáltatás) az Önkormányzat a Kőszegi Városüzemeltető Kft-vel, mint az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságával látja el.

2. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen parkolási közszolgáltatási szerződés célja a közfeladat hatékony és jó minőségben történő ellátása.

3. A parkolási közszolgáltatási szerződés tárgyát képező díjfizetési kötelezettség alá eső várakozási területek (a továbbiakban: fizető parkolók) felsorolását és övezeti besorolását Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló …/2015. (…..) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: parkoló rendelet) tartalmazza.

4. A Közszolgáltató a parkolási közszolgáltatási tevékenységét köteles az általában elvárható gondossággal, a mindenkori jogszabályi előírásoknak - így különösen az Mötv., a Kkt., a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. tv. (a továbbiakban: Kknyt.), a nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló 2011. évi CC. tv., annak végrehajtásáról szóló 356/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet és a parkoló rendelet - valamint az Önkormányzat döntéseinek megfelelően ellátni.

III. A szerződés időtartama

1. Jelen parkolási közszolgáltatási szerződést a szerződő felek 2015. október 1. napjától határozatlan időre kötik.

IV. A Közszolgáltató által ellátandó közfeladat és egyéb tevékenység

1. A Közszolgáltató a parkolási közszolgáltatás feladatának ellátása érdekében köteles:
a) a várakozási díjak, a bérletdíjak, a kizárólagos használatért fizetendő díjak (a továbbiakban együtt: várakozási díjak) és a pótdíjak beszedésére, a pénzfeldolgozásra,
b) a szabályos parkolás és a várakozási díj megfizetésének ellenőrzésére,
c) a várakozási díjak és a pótdíjak beszedése érdekében fizetési felszólítások kiküldésére, valamint bírósági úton történő érvényesítésére,
d) a parkolási bérletek kiállítására,
e) a rend fenntartásának biztosítására,
f) gondoskodni a tisztántartásról, a hóeltakarításról és a síkosságmentesítésről,
g) gondoskodni a parkolók megfelelő felfestéséről,
h) gondoskodni a külön jogszabályok, műszaki előírások, valamint a közút kezelője által előírt forgalomtechnikai jelzések elhelyezéséről, valamint azok fenntartásáról,
i) az út és parkoló felületek, valamint a forgalomtechnikai jelzésrendszer fenntartására,
j) az üzemeltetéshez szükséges tájékoztató táblák elhelyezésére, karbantartására, pótlására, az információk frissítésére,
k) a parkolójegy automaták üzemeltetésére, karbantartására és javítására, valamint az éves ágazati amortizáció erejéig beszerzésére és pótlására,
l) mobil fizetési rendszer igénybevételének biztosítása,
m) a parkolási közszolgáltatási feladat elvégzéséhez szükséges személyi és dologi feltételek, nyilvántartási rendszer biztosítására,
n) ügyfélszolgálati iroda működtetésére,
o) minden év október 31-ig a parkolási díjak és a parkoló rendelet saját hatáskörű felülvizsgálatát követően módosítási javaslatot benyújtani az Önkormányzathoz,
p) a várakozási díjakból és pótdíjakból eredő bevételek nyilvántartásához és közzétételéhez az Önkormányzat számára a parkolási közszolgáltatással kapcsolatos bevételi adatokat havi bontásban negyedévente írásban rendelkezésére bocsátani.

2. A díjköteles várakozási időszakot, a fizetendő várakozási díjak mértékét, a díjfizetés alól mentesítettek, valamint a kedvezményes várakozásra jogosultak körét, a kedvezményes várakozási díj mértékét a parkoló rendelet tartalmazza.

3. A Közszolgáltató köteles a vele munkaviszonyban vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló parkoló őröket fényképpel és azonosító számmal ellátott, hitelesített igazolvánnyal (kitűzővel) ellátni.

4. A Közszolgáltató felelős minden olyan kárért, amelyet a szerződés tárgyát képező parkolási közszolgáltatás ellátása során az Önkormányzatnak vagy harmadik személynek okoz.

5. A Közszolgáltató köteles tevékenysége során gondoskodni a munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi előírások betartásáról.

6. A Közszolgáltató köteles az Önkormányzatot haladéktalanul írásban értesíteni, ha olyan körülmény merül fel, amely akadályozza a szerződésszerű teljesítést, köteles közölni a késedelem tényét, annak várható idejét és okait.

7. A Közszolgáltató a jelen szerződésben meghatározott parkolási közszolgáltatási feladatai körébe eső ügyekben jogosult és köteles a peres és nem peres, valamint a hatósági eljárásokban az Önkormányzatot képviselni.

8. A Közszolgáltató köteles ügyfélszolgálati irodát működtetni. Az ügyfélszolgálati iroda helyéről, nyitvatartási rendjéről, valamint ezen adatok változásáról a Közszolgáltató köteles az Önkormányzatot és a lakosságot a változásról előzetesen, - a módosítást megelőző 15 nappal - tájékoztatni.

9. A Közszolgáltató köteles a fizető parkolókat igénybe vevők és más személyek által benyújtott kérelmeket, panaszokat, észrevételeket a jelen közszolgáltatási szerződésnek és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően nyilvántartásba venni, kezelni és legfeljebb 30 napon belül intézni, illetve hatáskörtől függően az illetékes szervekhez továbbítani. Abban az esetben, ha az ügyfél az Önkormányzathoz fordul bejelentéssel, panasszal, úgy az Önkormányzat ezt a Közszolgáltatónak kivizsgálásra, illetve további intézkedésre továbbítja. Az így átadott bejelentéseket, panaszokat a Közszolgáltató köteles legfeljebb 30 napon belül kivizsgálni és a szükséges intézkedéseket megtenni, valamint mindezekről az Önkormányzatot egyidejűleg tájékoztatni.

10. A Közszolgáltató, mint a várakozásidíj-fizetési kötelezettség teljesítésének ellenőrzésével, a várakozási díj és a pótdíj beszedésével megbízott a közúti közlekedési nyilvántartásból igényelheti a várakozási díj meg nem fizetése esetén a jogszerű parkolás megállapítása, valamint a díj és a pótdíj behajtása érdekében a Kkt. 9/D § (7) bekezdésében és 15/E §-ban megjelölt adatokat.


V. Az Önkormányzat és a Közszolgáltató közötti
kapcsolattartás részletes szabályai

1. Szerződő felek a jelen parkolási közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok hatékony megvalósítása érdekében folyamatosan együttműködnek, a parkolási közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos valamennyi információt egymás tudomására hozzák, a kapcsolattartókon keresztül rendszeresen egyeztetnek.
Kapcsolattartó az Önkormányzat részéről: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
Kapcsolattartó a Közszolgáltató részéről: László Katalin parkolási ügyintéző

2. Az Önkormányzat jogosult és jogszabályban meghatározott esetekben köteles a Közszolgáltató által a jelen parkolási közszolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését ellenőrizni. A Közszolgáltató köteles az ellenőrzés során az Önkormányzat képviselőivel együttműködni, számukra minden az ellenőrzés elvégzéséhez szükséges támogatást megadni, így különösen a számviteli nyilvántartásba betekintést engedni, valamint a parkolási közszolgáltatással kapcsolatos minden adatot és információt megadni. Szerződő felek megállapodnak, hogy helyszíni ellenőrzésre nem kizárólag előzetesen egyeztetett időpontban kerülhet sor. A helyszíni ellenőrzés az indokolt és szükséges mértéket meghaladóan nem zavarhatja a parkolási közszolgáltatás ellátását.

VI. A Közszolgáltató által ellátott feladatok ellenértékének meghatározása,
a nyilvántartási, az adatszolgáltatási és az elszámolási kötelezettségek teljesítésének módja és formája

1. A Közszolgáltató köteles a gazdasági társaság üzleti tervének részeként a parkolási közszolgáltatási tevékenység vonatkozásában részletes parkoló üzletági tervet készíteni az alábbi bontásban: anyagjellegű ráfordítások, személyi jellegű kifizetések, értékcsökkenési leírás, egyéb költség, belső szolgáltatással kapcsolatos költségek, nettó árbevétel, egyéb bevétel, eredmény, létszám, bér, fejlesztések. A parkoló üzletág tervének teljesítéséről a Közszolgáltató október 31-ig beszámol az Önkormányzat képviselő-testületének.

2. A várakozási díj és a pótdíj (a továbbiakban: parkolási bevételek) a fizető parkolók tekintetében tulajdonosi jogot gyakorló Önkormányzatot illeti meg. Szerződő felek megállapodnak, hogy e díjakat a Közszolgáltató szedi be a saját tulajdonát képező parkoló-automata rendszer és humán erőforrás alkalmazásával. A Közszolgáltató a parkolási bevételekről a parkolási közszolgáltatást igénybevevőknek a saját nevében nyugtát, számlát vagy egyéb bizonylatot állít ki a számviteli törvényben, valamint az adójogszabályokban foglaltaknak megfelelően, valamint a parkolási bevételeket terhelő adókat a mindenkori jogszabályi előírások szerint elszámolja és megfizeti.

3. A Közszolgáltató a beszedett parkolási bevételekről havi bontásban negyedévente, a negyedévet követő 15. napig, a negyedik negyedévben október és november hónapokról december 15-ig, december hónapról január 15-ig írásban elszámolást készít az Önkormányzat részére. Az Önkormányzat az elszámolásban szereplő parkolási bevételi összeget a Közszolgáltató felé leszámlázza. A Közszolgáltató az Önkormányzat kibocsátott számlája alapján az abban szereplő összeget 8 napon belül köteles átutalni az Önkormányzat bankszámlájára.

4. A Közszolgáltató a VI/3. pontban meghatározott elszámolásban szereplő parkolási bevétel 100 %-ára jogosult. A Közszolgáltató a parkolási bevételeket a negyedévet követő 15. napon, a negyedik negyedévben október és november hónapok vonatkozásában december 15-én jogosult leszámlázni az Önkormányzat felé. Az Önkormányzat a Közszolgáltató szabályosan kibocsátott számlája alapján az abban szereplő összeget 8 napon belül köteles átutalni a Közszolgáltató bankszámlájára.

5. A Közszolgáltató köteles a számviteli nyilvántartásaiban, az üzleti tervében és az éves beszámolójában a parkolási közszolgáltatási tevékenységet elkülönítetten kezelni. Köteles olyan nyilvántartást kialakítani, amelyből egyértelműen megállapítható a parkolási közszolgáltatási feladat ellátásával kapcsolatban a parkolási bevétel, a bírósági és végrehajtási eljárás alatt lévő ügyek száma és összegszerűsége, valamint a parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatban ténylegesen felmerült költségek és kiadások tárgya, valamint összegszerűsége.

6. A Közszolgáltató a parkolási ágazatban kimutatott amortizációs költségeit köteles az ágazat beruházásaira fordítani.

7. A Közszolgáltató a tárgyévet követő május 10-ig az éves elszámolás keretében köteles a parkolási ágazatot terhelő egész évi költségeiről és kiadásairól kiadási nemenként havi bontásban részletes (a számviteli és analitikus nyilvántartás, a főkönyvi kivonat csatolásával) írásbeli kimutatást, valamint a parkolási közszolgáltatási tevékenységével kapcsolatos éves működéséről részletes szöveges és számszaki tájékoztatást készíteni az Önkormányzat részére. Az adatok hitelességéért a Közszolgáltató ügyvezetője felelős.

8. A parkolási bevételeket és azok felhasználását az Önkormányzatnak a Közszolgáltató által a VI/5. pont szerint szolgáltatott adatok alapján nyilván kell tartania. A nyilvántartást az Önkormányzat honlapján közé kell tenni. Az adatok közzétételéért, folyamatos hozzáférhetőségéért és hitelességéért az Önkormányzat polgármestere felel.

9. Szerződő felek tudomásul veszik és magukra nézve kötelezőnek ismerik el a nyilvánosság biztosítására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket.

VII. A ráfordítások és nyereségek meghatározásának szempontjai

1. A jelen parkolási közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenységgel kapcsolatos ráfordítások és ésszerű nyereség meghatározásának szempontjait a Közszolgáltató tárgyévre meghatározott parkoló ágazati üzleti terve és jelen közszolgáltatási szerződés tartalmazza.

2. Szerződő felek megállapodása szerint a parkolási közszolgáltatás ellátása érdekében felmerült közvetlen költségek, ráfordítások különösen az alábbiak:
a) a fizető parkolók folyamatos üzemeltetésével kapcsolatos, a IV/1. pontban meghatározott tevékenységek költségei,
b) az anyagbeszerzésre, az árubeszerzésre, a göngyöleg beszerzésére, a szállításra fordított kiadás,
c) a kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközök, nem anyagi javak beszerzésére, előállítására fordított kiadás, ha az a 100.000,- Ft összeget nem haladja meg, továbbá beszerzési értéktől függetlenül a kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközök, nem anyagi javak folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási munkára fordított kiadás,
d) jegykiadó automaták javítási és szerviztevékenységének költségei,
e) a díjfizetés egyéb módjaihoz (bérletjegy, mobiltelefonos rendszer, chipkártya) kapcsolódó technikai költségek,
f) a várakozási díjak és pótdíjak beszedésének, kezelésének, a pótdíjazásokkal kapcsolatos eljárásoknak a költségei,
g) ügyfélszolgálati iroda fenntartásának költségei,
h) bérjellegű költségek és azok járulékai,
i) az állami költségvetésbe, központi alapokba, a helyi önkormányzatnak az adóévben megfizetett, kizárólag e tevékenységhez kapcsolódó adó, illeték, hatósági díj, vám, perköltség, késedelmi kamat, kötbér, önellenőrzési pótlék, illeték, az e tevékenységhez kapcsolódóan kifizetett vagyon és felelősségbiztosítás díja,
j) a parkolási rendszer üzemeltetését biztosító tárgyi eszközöknek és nem anyagi javaknak a számvitelről szóló törvény által meghatározott mértékű értékcsökkenési leírása,
k) minden egyéb a fentiekben fel nem sorolt, de az üzleti tervben jóváhagyott, a számvitelről szóló törvény szerint költségnek és ráfordításnak minősített kiadás.

VIII. A szerződés megszűnése

1. Szerződő felek jelen parkolási közszolgáltatási szerződést közös megegyezéssel írásban jogosultak megszüntetni.

2. Jelen parkolási közszolgáltatási szerződést írásbeli rendes felmondás útján bármelyik fél jogosult 6 hónapos felmondási idő mellett megszüntetni.

3. Az Önkormányzat azonnali hatályú rendkívüli felmondással élhet a Közszolgáltatóhoz címzett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal, ha a Közszolgáltató a jelen parkolási közszolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségét az Önkormányzat külön írásbeli felszólítását követő 30 napon belül sem teljesíti.

4. Jelen parkolási közszolgáltatási szerződés megszűnik a Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével, valamint az Önkormányzat jogszabályban meghatározott közfeladat ellátási kötelezettségének megszűnésével.

5. A közszolgáltatási szerződés megszűnése esetén a közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos valamennyi dokumentumot, nyilvántartást a folyamatban lévő ügyek irataival együtt a közszolgáltatási szerződés megszűnése napján Közszolgáltató az Önkormányzatnak átadja.

IX. Záró rendelkezések

1. Jelen parkolási közszolgáltatási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a II/4. pontban meghatározott jogszabályok az irányadók.

2. Szerződő felek a jelen parkolási közszolgáltatási szerződés kapcsán felmerülő jogvitájukat elsősorban tárgyalások útján rendezik, ezek eredménytelensége estére – hatáskörtől függően – a Kőszegi Járási Bíróság, illetve a Vas Megyei Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződésben előírt, illetve az ahhoz kapcsolódó bármely nyilatkozat csak írásban érvényes. Jelen szerződést érintő változtatás kizárólag írásba foglalt szerződés-módosítással válik mindkét félre nézve hatályossá.

4. Jelen parkolási közszolgáltatási szerződés megkötésével egyidejűleg szerződő felek a közöttük 2007. 03. 05. napján létrejött és többször módosított Városüzemeltetési és kommunális közszolgáltatási szerződés 2.7. számú, „Fizetőparkoló üzemeltetése, fenntartása” elnevezésű pontot közös megegyezéssel hatályon kívül helyezik.

5. Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen parkolási közszolgáltatási szerződést, valamint annak esetleges jövőbeni módosításait – egységes szerkezetbe foglalva – az Önkormányzat a szerződés hatályba lépését követő 30. napon saját honlapján közzéteszi.

6. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2015. (……..) sz. határozatával jelen parkolási közszolgáltatási szerződést elfogadta.

Jelen parkolási közszolgáltatási szerződést szerződő felek elolvasták és áttekintették, közösen értelmezték, majd ezt követően, mint szabad akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Kőszeg, 2015. …
Kőszeg Város Önkormányzata Kőszegi Városüzemeltető Kft.
Közszolgáltató
képviseletében képviseletében
Huber László Kovács István
polgármester ügyvezető
TERVEZET
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2015. (……) önkormányzati rendelete
a fizető parkolók működésének és igénybevételének rendjéről
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 48.§ (5) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1.§

A rendelet hatálya Kőszeg város közigazgatási területén található helyi közutak, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutak, valamint terek, parkok és egyéb közterületek várakozásra kijelölt részére terjed ki.

2.§

Az 1.§-ban meghatározott területeken járművel történő várakozási közszolgáltatást Kőszeg Város Önkormányzata a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft-vel (a továbbiakban: Kőszegi Városüzemeltető Kft.), mint az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságával látja el.

2. Díjköteles várakozási területek

3.§

(1) Az 1. mellékletben kijelölt várakozási területek járművel történő várakozási célú használatáért várakozási díjat kell fizetni.
(2) A díjköteles várakozási területek az 1. melléklet szerint három övezetbe tartoznak.
(3) Azon díjköteles várakozási területeken, amelyek Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a történelmi belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól szóló 35/2005. (XI. 1.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Behajtási rendelet) hatálya alá tartoznak, a várakozási díj megfizetése mellett a Behajtási rendelet szerinti behajtási, vagy behajtási és várakozási engedély birtokában lehet várakozni.

3. Díjköteles várakozási időszak

4.§

A díjköteles várakozási területeken hétfőtől péntekig 8.00 – 17.00 óra között, szombaton 8.00 – 13.00 között díjfizetés ellenében lehet várakozni.

4. A fizetendő várakozási díj mértéke

5.§

(1) A fizetendő várakozási díjak mértékét a 2. melléklet tartalmazza.
(2) A díjköteles várakozási területeket előre megváltott, a járművön jól látható módon elhelyezett parkolójeggyel vagy bérlettel, mobiltelefonos díjfizetéssel, a kedvezményt vagy díjmentességet igazoló okirattal lehet igénybe venni.
(3) A parkolójegy, a bérlet és az elindított és visszaigazolt mobilparkolás csak a rajta feltüntetett övezetben található parkolóhely használatára jogosít.

6.§

(1) A várakozási díj legalább egy naptári hónapra, de legfeljebb a tárgyév december 31. napjáig terjedő időtartamra előre - bérlet megvásárlásával - egy összegben is megfizethető. A bérleten a jármű forgalmi rendszámát fel kell tüntetni, megvásárlásakor a forgalmi engedélyt be kell mutatni.
(2) A bérletek fajtáit és díját a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A bérlet érvényességi ideje a rajta feltüntetett érvényességi idő utolsó hónapjának utolsó napján 24.00 órakor jár le.
(4) Az év közben váltott éves bérletek ára - kivéve a lakossági bérletet, valamint a kedvezményes éves bérletet - az egész éves bérlet árának hónapok szerinti arányos része. A váltás napjának hónapja teljes hónapnak számít.
(5) A forgalmi rendszám változása, a bérlet megrongálódása, vagy elvesztése esetén a kezelési költség megfizetése mellett a bérlet kicserélhető, illetve új bérlet állítható ki.

7.§

(1) A helyben lakó magánszemélyek lakossági bérlettel, lakásonként legfeljebb két járműre igénybe vehetik a jármű tulajdonosának, vagy üzembentartójának lakó-, vagy tartózkodási helyéhez legközelebb eső várakozási területen található parkolóhelyet. A lakossági bérlet megvásárlására való jogosultságot személyazonosító igazolvánnyal és a jármű forgalmi engedélyében megjelölt tulajdonos vagy üzembentartó lakó- vagy tartózkodási helyét tartalmazó hatósági igazolvánnyal igazolni kell. Ha a lakó-, vagy tartózkodási hely megváltozik, a lakossági bérletet 8 napon belül le kell adni.
(2) A Behajtási rendelet hatálya alá tartozó várakozási területen található hatósági nyilvántartásba vett szálláshelyek üzemeltetői kedvezményes éves bérlet megvásárlására jogosultak. A bérleten a 8.§ (1) bekezdésétől eltérően a szálláshely nevét kell feltüntetni, és a bérleteket szálláshelyenként 1-től kezdődő folyamatos sorszámozással kell ellátni.
(3) Turista hetibérlet azoknak az Irottkő Natúrpark településein lakó- vagy tartózkodási hellyel nem rendelkező turistáknak adható, akik Kőszegen legalább 3 vendégéjszakát eltöltenek és kiváltják a Kőszeg Natúrpark Kártyát. A bérlet 7 napra szól, és valamennyi övezetre érvényes. A bérletet az Irottkő Natúrparkért Egyesület állítja ki a Kőszeg Natúrpark Kártyával együtt és havonta számol el a Kőszegi Városüzemeltető Kft-vel. A kiállított bérlet alakilag és tartalmilag is megegyezik az egyéb bérletfajtákkal.

8.§

(1) Egy parkolóhely egy naptári évre szóló kizárólagos használati joga megvásárolható. A kizárólagos használatra vonatkozó szerződést a Kőszegi Városüzemeltető Kft. köti meg, a fizetendő díjat a 2. melléklet tartalmazza.
(2) A kizárólagosan igénybevett parkolók száma nem haladhatja meg az adott övezetekbe besorolt egyes várakozási területeken lévő parkolóhelyek 20%-át. Az ilyen parkolóhelyet felfestéssel vagy műszaki akadállyal a Kőszegi Városüzemeltető Kft. alakítja ki.

9.§

(1) Parkolóhely a piac területén lévő várakozási területen legfeljebb egy hónap időtartamra egyéb célra bérbe adható, a többi parkolóhely kizárólag várakozás céljából vehető igénybe. A bérleti díj mértékét a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Parkolóhely egyéb célú használatára szóló bérleti szerződést a Kőszegi Városüzemeltető Kft. csak a közút kezelőjének egyetértésével köthet.

5. Díjfizetés alóli mentességek

10.§

(1) A díjköteles várakozási területek közül a Brenner-ház udvarán és a Kelcz-Adelffy u. 10/B. szám alatt található várakozóhelyet díjmentesen vehetik igénybe a Kőszegi Járási Hivatal, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kőszegi Tankerülete tulajdonában vagy üzembentartásában lévő járművek.
(2) A díjköteles várakozási területek közül a Brenner-ház udvarán található várakozóhelyet díjmentesen igénybe veheti Kőszeg város polgármestere, alpolgármestere, jegyzője, aljegyzője, Kőszeg Város Önkormányzatának képviselői, valamint a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalt Kőszeg városával együtt fenntartó települések polgármesterei.
(3) A Chernel Kálmán Városi Könyvárba könyvszállítás céljából érkező járművek a Várkör 39. előtt egy parkolóhelyen egy óra időtartamig jogosultak díjmentesen várakozni.
(4) A Kőszeg város területén működő háziorvosok és házi gyerekorvosok foglalkozásuk gyakorlása időtartama alatt bármely várakozási területen díjmentesen jogosultak várakozni.
(5) A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal, Kőszeg Város Önkormányzata által fenntartott intézmények és a Szociális Gondozási Központ tulajdonában vagy üzembentartásában lévő járművek bármely várakozási területen díjmentesen jogosultak várakozni.

6. Díjfizetés alóli kedvezmények

11.§

(1) Azokat a helyben lakó magánszemélyeket, akik a gépjárművük után kivetett adójukat Kőszeg Város Önkormányzatának az előző évben hátralék nélkül befizették és ezt a helyi adóhatóság által kiállított okirattal igazolták, valamennyi – e feltételnek megfelelő – gépjárművük után a bérlet árából 30 % kedvezmény illeti meg.
(2) A Kőszegi Közös Önkormányzati Hiavatal, a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház, a Chernel Kálmán Városi Könyvtár, a Kőszegi Városi Múzeum, a Plébániahivatal dolgozói, Kőszeg Város Önkormányzata Képviselői-testületének tagjai, a Kőszegi Járási Hivatal vezetői és dolgozói, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kőszegi Tankerületének vezetője a Brenner-ház udvarán, a bírósági és ügyészségi dolgozók az ún. „Csónaktömb”-ben, kedvezményes éves bérlettel jogosultak várakozni.
(3) Kőszeg város polgármestere, alpolgármestere, jegyzője, aljegyzője, Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai, valamint Kőszeg város védőnői kedvezményes éves bérlettel jogosultak bármely parkolási zónában várakozni.

12.§

Mentesül a pótdíj 50 %-ának megfizetése alól az, aki a pótdíjat legkésőbb a kiszabást követő munkanapon befizeti.

7. Záró rendelkezések

13.§

(1) Ez a rendelet 2015. augusztus 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Kőszeg Város önkormányzata Képviselő-testületének a parkolási rendről szóló 5/2001. (IV. 1.) önkormányzati rendelete, valamint az azt módosító 1/2003. (II. 1.), 12/2003. (VI. 1.), 29/2003. (XII. 9.), 31/2004. (XI. 1.), 3/2005. (II. 5.), 36/2006. (XI. 1.), 9/2007. (IV. 1.), 20/2007. (V. 25.), 41/2007. (XII. 22.), 1/2008. (II. 1.), 18/2008. (VI. 2.), 23/2008. (VI. 30), 28/2008. (IX. 1.), 38/2008. (XII. 22.), 20/2009. (VII. 1.), 30/2009. (XI. 9.), 33/2009. (XI. 30.), 16/2010. (V. 3.), 25/2010. (X. 3.), 32/2010. (XI. 29.) és 3/2011. (I. 31.) önkormányzati rendelet.

Kőszeg, 2015. ……….


Huber László s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző1. melléklet a …/2015. (……) önkormányzati rendelethez


Díjköteles várakozási területek

1. Az I. övezetbe besorolt várakozási területek:
1.1. Várkör (a III. övezetbe tartozó közterületek kivételével),
1.2. Rákóczi Ferenc utcának a Temető utcától a Fekete kertig terjedő szakasza,
1.3. Munkácsy Mihály utca,
1.4. Kossuth Lajos utca.

2. A II. övezetbe besorolt várakozási területek:
2.1. Károly Róbert tér,
2.2. Liszt Ferenc utca páros oldalának 2-18. számig terjedő szakasza,
2.3. Győry János utca,
2.4. Temető utcának a Rákóczi utca és a Velemi utca torkolata közötti szakasza,
2.5. Ady Endre utca

3. A III. övezetbe besorolt várakozási területek:
3.1. Rajnis József utca,
3.2. Schneller István utca,
3.3. Chernel utca,
3.4. Kelcz-Adelffy utca,
3.5. Rákóczi Ferenc utcának a Fő tértől a Temető utcáig terjedő szakasza,
3.6. Várkörnek a Fő tértől az Ady Endre utcáig terjedő szakasza,
3.7. A Kossuth Lajos és a Rákóczi Ferenc utcák közötti „Csónaktömb” parkoló,
3.8. Táblaház utca.


2. melléklet a …/2015. (……) önkormányzati rendelethez

Várakozási díjak

A) Parkolójegyek díja

A B C D
1. I. övezet II. övezet III. övezet
2. 1 órai várakozási díj 160 Ft 125 Ft 250 Ft
3. Legrövidebb várakozási idő díja 40 Ft 30 Ft 65 Ft
4. Napijegy 800 Ft 625 Ft 1250 Ft
5. Autóbuszok 1 órai várakozási díja - 375 Ft -
6. Autóbusz napijegy - 1875 Ft -


B) Bérletek díja

A B C D E
1. Típus Érvényes Egység Ár (nettó) Ár (bruttó)
2. Éves lakossági bérlet 8.§ (1) bek szerint Ft/év 6 000 Ft 7 620 Ft
3. 30%-os kedvezménnyel Ft/év 4 200 Ft 5 334 Ft
4. Kedvezményes éves bérlet 9.§ (2) bek, 11.§ (2)-(3) bek szerint Ft/év 9 450 Ft 12 000 Ft
5. Éves parkolóbérlet magánszemélyek részére I. övezet Ft/év 32 000 Ft 40 640 Ft
6. 30%-os kedvezménnyel Ft/év 22 400 Ft 28 450 Ft
7. Éves parkolóbérlet magánszemélyek részére II. övezet Ft/év 16 000 Ft 20 320 Ft
8. 30%-os kedvezménnyel Ft/év 11 200 Ft 14 220 Ft
9. Éves parkolóbérlet magánszemélyek részére III. övezet Ft/év 40 000 Ft 50 800 Ft
10. 30%-os kedvezménnyel Ft/év 28 000 Ft 35 560 Ft
11. Éves összevont parkolóbérlet magánszemélyek részére I.-II.-III. övezet Ft/év 44 160 Ft 56 085 Ft
12. 30%-os kedvezménnyel Ft/év 30 900 Ft 39 245 Ft
13. Havi parkolóbérlet magánszemélyek részére I. övezet Ft/hó 5 400 Ft 6 858 Ft
14. Havi parkolóbérlet magánszemélyek részére II. övezet Ft/hó 2 800 Ft 3 556 Ft
15. Havi parkolóbérlet magánszemélyek részére III. övezet Ft/hó 6 600 Ft 8 380 Ft
16. Havi lakossági összevont bérlet I.-II.-III. övezet Ft/hó 7 360 Ft 9 345 Ft
17. Éves parkolóbérlet gazdálkodó szerv részére I. övezet Ft/év 48 600 Ft 61 720 Ft
18. Éves parkolóbérlet gazdálkodó szerv részére II. övezet Ft/év 24 000 Ft 30 480 Ft
19. Éves parkolóbérlet gazdálkodó szerv részére III. övezet Ft/év 60 000 Ft 76 200 Ft
20. Éves összevont parkolóbérlet gazdálkodó szerv részére I.-II.-III. övezet Ft/év 66 240 Ft 84 125 Ft
21. Havi összevont parkolóbérlet gazdálkodó szerv részére I.-II.-III. övezet Ft/hó 14 720 Ft 18 695 Ft
22. Kőszeg (Natúrpark) kártyához kapcsolódó turista hetibérlet I.-II.-III. övezet Ft/db 1 283 Ft 1 630 Ft
23. Kezelési költség Ft/db 292 Ft 370 FtC) Kizárólagos parkolóhasználat díja

A B C D E
1. Típus Érvényes Egység Ár (nettó) Ár (bruttó)
2. Éves kizárólagos parkolóhasználat magánszemélyek részére I. övezet Ft/év 120 000 Ft 152 400 Ft
3. Éves kizárólagos parkolóhasználat magánszemélyek részére II. övezet Ft/év 85 000 Ft 107 950 Ft
4. Éves kizárólagos parkolóhasználat gazdálkodó szerv részére I. övezet Ft/év 220 000 Ft 279 400 Ft
5. Éves kizárólagos parkolóhasználat gazdálkodó szerv részére II. övezet Ft/év 180 000 Ft 228 600 Ft”D) Parkolóhely egyéb célú használatának díja

1. A piac területén lévő várakozási területen: 15000 Ft/hó/parkolóhely
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
a fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló
önkormányzati rendelet tervezetéhez

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai:
A változásnak társadalmi hatásai nincsenek. A rendeletalkotás terjedelme csökken, mivel a korábbi helyi szabályozás nagy részét központi jogszabályok lefedik.

II. gazdasági hatásai:
A változásnak gazdasági hatásai nincsenek.

III. költségvetési hatásai:
A helyi rendeletnek költségvetési hatásai nincsenek, a várakozási díjak tekintetében nem történik változás.

IV. környezeti következményei:
A változásnak környezeti következményei nincsenek.

V. egészségi következményei:
A változásnak egészségi következményei nincsenek.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
Az önkormányzati rendelet szabályozása nem jelent plusz adminisztrációs terhet.

VII. megalkotásának szükségessége:
Jogszabályváltozások – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv., a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. – magasabb szinten szabályozta a jelenleg hatályos önkormányzati rendeletben foglalt rendelkezések nagy részét, ezért vált szükségessé a jelenleg hatályos 5/2001. (IV. 1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, és új önkormányzati rendelet megalkotása.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A helyi szabályozás elmaradása jogszabálysértést eredményez és a kormányhivatal törvényességi intézkedését vonja maga után.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
E rendelet alkalmazása nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest.

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)