2015. Június 25., Csütörtök, 08:30 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A fizető parkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása, parkolási közszolgáltatásról szóló szerződés jóváhagyása.
2. - Kőszeg Város településrendezési eszközei I. számú módosítása.
3. - Tájékoztató a temetkezési szolgáltatás végzéséről.
4. - Beszámoló a Chernel Kálmán Városi Könyvtár munkájáról.
5.a - Beszámoló a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2014. évi tevékenységéről, továbbá a halászati jog haszonbérbe adásáról szóló megállapodás módosítása.
5.b - A Csónakázó tó mellett látványtó kialakítása.
6. - Beszámoló az ISES Alapítvány Jurisics tér 7. alatti ingatlanban végzett tevékenységéről.
7. - Az utak, hidak állapotának felülvizsgálata.
8. - Beszámoló az ipari park pályázat állásáról.
9. - A közös hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása.
10. - A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának elrendelése.
11. - A Kőszegi Járási Felzárkóztatási Kerekasztalhoz való csatlakozás.
12. - Megállapodás az egészségházban ingatlanhasználatról és járóbeteg szakellátás működtetéséről.
13. - A művelődési központ érdekeltségnövelő pályázata.
14. - Javaslat ifjúsági önkormányzat létrehozására.
15. - Külső bizottsági tag választás.
16.a - Vagyonügyek: A kőszegi 2059 hrsz-ú ingatlan értékesítése.
16.b - Vagyonügyek: A Kelcz-Adelffy u. 5. alatti épület tárolójára vételi szándék.
16.c - Vagyonügyek: A Munkácsy M u. 17. alatti épület ideiglenes használata.
17. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
18. - Egy mappában a 2015. június 25-i képviselő-testületi ülés anyagai.
19. - Rendkívüli előterjesztés: a Vasi Jégkorongért Alapítvánnyal kötött megállapodás módosítása.
16.b napirendi pont:
Vagyonügyek: A Kelcz-Adelffy u. 5. alatti épület tárolójára vételi szándék.

Tisztelt Képviselő-testület!

Dr. Tóthné Dolgos Zsanett Kőszeg, Kelcz-Adelffy utca 5. sz. alatti lakos az alábbi kéréssel kereste meg az önkormányzatot.

A kérelmező vásárlási szándékot nyújtott be a Kelcz-Adelffy utca 5. sz. alatti, részben az önkormányzat tulajdonát képező társasház közös helyiségei közt szereplő 8,21 m2 nagyságú tároló megvásárlására, amely a tulajdonát képező lakás és garázs közt helyezkedik el.
A társasházban a kérelmezőn és az önkormányzaton (2 db vendéglakás, 1 db bérlakás) kívül nincs más tulajdonos. A megvásárolni kívánt tárolót jelenleg az önkormányzati lakást bérlő használja, azonban a kérelmező beadványában nyilatkozta, hogy hozzájárulását adja a közös helyiség elidegenítéséhez, amennyiben a haláláig biztosítva lesz a használata.

A társasházban lévő lakások a 2015. évi vagyongazdálkodási koncepcióban az el nem idegeníthető vagyon kategóriában szerepelnek, a közös tulajdonban lévő társasházrészek, így a tároló tekintetében is azonban az ingatlantulajdonosok dönthetnek a tulajdoni hányaduk szerinti értékesítésről.

Amennyiben az önkormányzat hozzájárul az értékesítéshez, úgy szükség van az alapító okirat módosítására is.
Értékbecslést készíttettünk a helyiség értékének meghatározására, amely 30.000,-Ft/m2 forgalmi értéket állapított meg. Az önkormányzat tulajdoni hányadát (687/1000) tekintve az értékesítés esetén 169.208,-Ft bevétel realizálódna.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését meghozni szíveskedjen.

Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és vagyonügyi Bizottság megtárgyalta, és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra ajánlja.

Kőszeg, 2015. június 19.

A polgármester nevében:

Rimányi Krisztina s.k.
városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető

HATÁROZATI JAVASLAT


1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Kőszeg, Kelcz-Adelffy utca 5. szám alatti társasházi alapító okiratban közös helyiségek közt szereplő X. számmal jelölt 8,21 m2 nagyságú tároló megnevezésű helyiség értékesítéséhez a kérelmező Dr. Tóthné Dolgos Zsanett részére az értékbecslésben szereplő önkormányzati tulajdoni hányadra eső 169.208,-Ft értéken.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés és a társasház alapító okirat módosításának aláírására.

Felelős: Huber László polgármester
Határidő: értelemszerű

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.